PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 15 | 337
Tytuł artykułu

Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy

Warianty tytułu
Impact of Ownership Structures of Public Companies on the Creation of Value for Shareholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba określenia zależności między strukturami własnościowymi a kreacją wartości dla akcjonariuszy, jak również weryfikacja koncepcji "wartość dla akcjonariuszy" w warunkach rynku kapitałowego w Polsce i ocena stopnia realizacji tej koncepcji przez spółki notowane na GPW w Warszawie. W niniejszej pracy skoncentrowano się na wewnętrznych mechanizmach nadzoru korporacyjnego, zwłaszcza strukturach własnościowych spółek giełdowych. (...) Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, ustaleń i wniosków oraz aneksu. Przyjęta konstrukcja jest podporządkowana realizacji celu pracy i zadań badawczych. W rozdziale pierwszym podjęto próbę ukazania zależności między strukturami własnościowymi a kreacją wartości dla akcjonariuszy w świetle dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych, zwłaszcza finansów przedsiębiorstw i ekonomii. W drugim rozdziale omówiono metody badania struktur własnościowych spółek, wartości spółek oraz wartości kreowanych dla akcjonariuszy. Kolejne rozdziały mają charakter empiryczny, obejmują bowiem wyniki badań własnych konfrontowane z ujęciami teoretycznymi i wynikami innych badań krajowych i zagranicznych. Rozdział trzeci obejmuje analizę mechanizmów nadzoru korporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem struktur własnościowo-kontrolnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ostatnim rozdziale dokonano pomiaru i oceny kształtowania się wskaźników kreacji wartości dla akcjonariuszy w badanych spółkach, zróżnicowanych pod względem udziałów wyodrębnionych typów właścicieli w strukturach własnościowych. (fragment tekstu)
EN
This study aims to determine the relationship between ownership structures and creation of value for the shareholders as well as verification of a SHV - shareholder value concept in the conditions of the capital market in Poland and the assessment of the progress in implementation of this concept by the companies quoted in the Warsaw Stock Exchange in Warsaw. The study refers to the discussion on so-called corporate governance pending in international and Polish references. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • Alchian A.A., Demsetz H., Production, information cost and economic organization, "American Economic Review" 1972, vol. 62.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2001.
 • Allen F., Michaelly R., Payout policy [in:] G. Constantinedes, M. Harris, R. StuIz (eds.), Handbook of Economics, North Holland, Amsterdam 2003.
 • Almazan A., Hartzell J., Starks L., Active institutional shareholders and cost of monitoring: evidence from executive compensation, "Financial Management" 2005, vol. 34.
 • Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, SGH, Warszawa 2010.
 • Aluchna M., Koszty agencji jako determinanta efektywności nadzoru korporacyjnego [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa 2007.
 • Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A., Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005, http://www.pfcg.org.pl, dostęp 4.04.2006.
 • Aluchna M., Koładkiewicz I., Przybyłowski M., Tamowicz P., Zamojska A., Rozwój instytucji niezależnego członka rady nadzorczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Polskie Forum Corporate Governance, Gdańsk 2009, http://www.pfcg.org.pl/article/19790_Rozwoj_instytucji_niezaleznego_czlonka_rady_nadzorczej_w_krajach_Europy_Srodkowo-Wschodniej.htm, dostęp 16.10.2009.
 • Andrzejewski M., Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych, http://www.uek.krakow.pl, dostęp 16.02.2009.
 • Ansoff H.I., Corporate strategy, McGraw Hill, New York 1965.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Antkiewicz S., Nadzór korporacyjny w procesie budowania wartości dla akcjonariuszy w świetle Strategii Lizbońskiej [w:] L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Argenti J., Stakeholders: The case against, "Long Range Planning" 1997, vol. 30.
 • Baker M., Wurgler J., A catering theory of dividends, "Journal of Finance" 2004, vol. 59.
 • Bałtowski M., Nadzór właścicielski państwa w okresie transformacji gospodarczej w Polsce [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Barca F., Becht M. (eds.), The control of corporate Europe, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Bauer R., Gunster N., Otten R., Empirical evidence on corporate governance in Europe. The effect on stock return, firm value and performance, "Journal of Asset Management" 2004, vol. 5.
 • Baumol W. J., Business behaviour, value and growth, Macmillan, New York 1959.
 • Baxter N., Leverage, risk of ruin and the cost of capital, "Journal of Finance" 1967, vol. 22.
 • Bąk M., Podstawy wypłat dywidend, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 8.
 • Bebchuk L., Cohen A., Ferrell A., What matters in corporate governance?, "Review of Financial Studies" 2009, vol. 22.
 • Becht M., Mayer C., Introduction [in:] F. Barza, M. Becht (eds.), The control of corporate Europe, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Becht M., Röell A., Blockholdings in Europe: An international comparison, "European Economic Review" 1999, vol. 43.
 • Berglöf E., Perotti E., The governance structure of the Japanese financial keiretsu, "Journal of Financial Economics" 1994, vol. 36.
 • Berle A.A., Means G.C., The Modern Corporation and Private Property, Macmilian, New York 1932.
 • Bhagat S., Bolton B., Corporate governance and firm performance, "Journal of Corporate Finance" 2008, vol. 14.
 • Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA(r), "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, vol. 2.
 • Bielecki A., Rola inwestorów instytucjonalnych w monitorowaniu spółek [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Bień K., EKF: co eksperci rekomendują politykom, http://ibngr.edu.pl/index.php/pl/wydarzenia/2011, dostęp 9.11.2011.
 • Bień K., Koniec kryzysu finansowego, czy dopiero początek? Rozmowa z L. Pawłowiczem, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011105113/koniec-kryzysu-finansowego-czy-dopiero-poczatek/, dostęp 9.11.2011.
 • Bień K., Kto płaci podatki, kto otrzymuje dotacje, "Rzeczpospolita" 2003, nr 105.
 • Biliński S., Nowe uprawnienia dla akcjonariuszy mniejszościowych, http://ksiegowosc.infor.pl/ obrot-gospodarczy/spolki/102949,Nowe-uprawnienia-dla-akcjonariuszy-mniejszosciowych.html, dostęp 05.10.2009.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., Davies J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Bohdanowicz L., Jeżak J., Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 534.
 • Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, "Opracowania i Monografie" nr 546, SGH, Warszawa 2007.
 • Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w świetle teorii kosztów transakcyjnych [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.
 • Borowiecki R. (red.), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Borys G., Istota i rodzaje paradygmatów w finansach [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2010, nr 144.
 • Bossak J., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006.
 • Boudoukh J., Michaely R., Richardson M., Roberts M., On the implications of measuring payout yield: implications for empirical asset pricing, "Journal of Finance" 2007, vol. 62.
 • Brav A., Graham J., Harvey C., Michaely R., Payout policy in the 21s' century, "Journal of Financial Economics" 2005, vol. 77.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Principles of corporate finance, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Brzozowska K., Flejterski S., Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy kryzys finansowy [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 533.
 • Byrka-Kita K., Rozkrut D., Beta na polskim tynku kapitałowym - wpływ aspektów technicznych szacowania na wartość indeksu ['w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2008, nr 14.
 • Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Chen H., Hexter J.L., Hu M.Y., Management ownership and corporate value, "Managerial and Decision Economics" 1993, vol. 14.
 • Chen X, Harford J., Li K., Monitoring: which institutions matter?, "Journal of Financial Economics" 2007, vol. 86.
 • Chomątowski S., Kierunki zmian struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii ekonomii, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 165.
 • Claessens S., Djankov S., Lang L., The separation of ownership and control in East Asian corporations, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 58.
 • Clarke T., The stakeholder corporation: a business philosophy for the information age, "Long Range Planning" 1998, vol. 31.
 • Coase R., The nature of the firm, "Economica" 1937, vol. 4.
 • Cooley P.L., Roden P.F., Business financial management, The Dryden Press, 1991.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation, measuring and managing the value of companies, John Wiley, New York 1990.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Core J., Guay W., Rusticus T., Does weak governance cause weak stock return? An examination of firm operating performace and investors' expectations, "Journal of Finance" 2006, vol. 61.
 • Craswell A.T., Taylor S.L., Saywell R.A., Ownership structure and corporate performance. Australian evidence, "Pacific-Basin Finance Journal" 1997, vol. 5.
 • Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 • Cyert R.M., March J.G., A behavioral theory of the firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 • Czekaj J., Woś M., Zarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektyw dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 • Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
 • Damodaran A., Estimating Country Risk Premiums, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, dostęp 20.02.2009.
 • Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Helion, Gliwice 2007.
 • Davies J.R., Hillier D., McColgan P., Ownership stincture, managerial behavior and corporate value, "Journal of Corporate Finance" 2005, vol. 11.
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne: rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • De Alessi L., The economics of property rights: A review of the evidence, "Research in Law and Economics" 1980, vol. 2.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D., Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, "Journal of Financial Economics" 2004, vol. 72.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, "Journal of Financial Economics" 2006, vol. 79.
 • Denis D., Osobov I., Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, "Journal of Financial Economics" 2008, vol. 89.
 • Dennis P., Strickland D., Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?, "The Journal of Finance" 2002, vol. 57.
 • Dębski W., Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 11-12.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007.
 • Dixit A., The making of economic policy: a transaction cost politics perspective, MIT Press, Cambridge Mass 1996.
 • Dobiegała-Korona B., Migracja klientów - szansa i zagrożenie dla wartości przedsiębiorstwa [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2007), http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf, dostęp 15.05.2009.
 • Dobre praktyki spółek publicznych 2005, http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dp2005.pdf, dostęp 15.05.2009.
 • Dudycz T., Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. "Studia i Monografie" nr 143, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Dudycz T., Brycz B., Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys? [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 534.
 • Dudycz T., Szymański P., Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Duraj A.N., Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 • Dygas M., 14 towarzystw, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 4.
 • Dyrektywa 2007/36/WE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, DzUrz UE L 184/17 z 14.07.2007.
 • Dziawgo D., Inwestorzy indywidualni a wartość spółki [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 • Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Dziawgo L., Opodatkowanie zysków kapitałowych w Europie i Stanach Zjednoczonych - wybrane aspekty, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 3.
 • Dzierżanowski M., Milewski G., Przybyłowski M., Tamowicz P., Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, "Rzeczpospolita" 2006, nr 31.
 • Ehrbar A., EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 • Eije H., Megginson W.L., Dividends and share repurchases in the European Union, "Journal of Financial Economics" 2008, vol. 89.
 • Fama E.F., Efficient capita! markets: A review of theory and empirical work, "The Journal Finance" 1970, vol. 2.
 • Fama E.F., French K.R., Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?, "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 60.
 • Famielec J., Pojęcie wartości przedsiębiorstwa a wartości firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 5.
 • Famielec J., Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Fernandez P., A definition of shareholder value creation, 2001, April 27, http://ssrn.com/abs-tract=268129, dostęp 22.10.2010.
 • Ferreira M.A., Matos P., The colors of investors' money. The role of institutional investors around the world. "Journal of Financial Economics" 2008, vol. 88.
 • Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, http://www.wiedzainfo.pl, dostęp 27.03.2007.
 • Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
 • Flejterski S., Metody pomiaru zjawisk i procesów finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2007, nr 451.
 • Florackis Ch., Kostakis A., Ozkan A., Managerial ownership and performance, "Journal of Business Research" 2009, nr 62.
 • Franc-Dąbrowska J., Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych [w:] P. Szczepankowski (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, t. 2, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Frank R.H., Microeconomics and Behavior, Mc-Graw - Hill, New York 1991.
 • Frąckowiak W., Od "starych " do "nowych " paradygmatów nauk o finansach [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2010, nr 144.
 • Furugotn E.G., Pejovich S. (eds.), The economics of property rights, Cambridge, Mass 1974.
 • Gajdka J., Wolski R., Empiryczna weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Ryzyko a stopa zwrotu w warunkach polskiego rynku kapitałowego [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Gillan S., Starks L., Corporate governance proposals and shareholder activism: the role of institutional investors, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 57.
 • Gompers P., Ishii J., Metrick A., Corporate governance and equity prices, "Quarterly Journal of Economics" 2003, vol. 118.
 • Gonnard E., King E.J., Ynesta I., Recent trends in institutional investors statistics, "Financial Market Trends" 2008, http://www.oecd.org/dataoecd/53/49/42143444.pdf., dostęp 15.04.2010.
 • Gorton G., Schmid A., Universal banking and the performance of German firms, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 58.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 1999, nr 6.
 • Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aspekty teoretyczne i wyniki badań zagranicznych, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 • Goszka W., Popławski W., Struktura własnościowa kapitału i jej wpływ na podstawowe wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na podstawie spółek pracowniczych regionu kujawsko- pomorskiego [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Green Paper. Audit policy: Lessons from the crisis, COM(2010) 561 final, European Comission, Brussels 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0561:FIN:EN.PDF, dostęp 9.11.2011
 • Grossman S.J., Hart O.D., One share - one vote and market for corporate control, "Journal of Financial Economics" 1988, vol. 20.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Siudak D., Teoria migracji wartości przedsiębiorstw w naukach ekonomicznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11.
 • Grullon G., Michaely R., The information content of share repurchase programs, "Journal of Finance" 2004, vol. 59.
 • Gruszczyński M., Corporate governance and financial performance of companies in Poland, "International Advances In Economic Research" 2006, vol. 12.
 • Gruszczyński M., Empiryczne finanse korporacyjne i inwestowanie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński 2008, nr 9.
 • Hart O., Firms, contracts and financial structure, Clarendon Press, Oxford 1995.
 • Haus B., Czy racjonalne działania zapewniają efektywność? [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Helwege J., Financial firm bankruptcy and systemic risk, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2010, vol. 20.
 • Herman A., Globalne kryzysy i ich wpływ na postrzeganie wartości przedsiębiorstwa [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na tynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Himmelberg Ch.P., Hubbard R.G., Palia D., Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance, "Journal of Financial Economics", 1999, vol. 53.
 • Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN, Warszawa 1995.
 • Iwanek M., Wilkin J. (red.), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Jabłoński B., Dywidendy w spółkach, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 35.
 • Jajuga K, Czy ukształtuje się nowy paradygmat finansów? [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2010, nr 144.
 • Jajuga K., Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • Jajuga K., Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński 2008, nr 9.
 • Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Jantoń-Drozdowska E., Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 2.
 • Janusz T., Stos D., Rady nadzorcze w procesie przekształceń własnościowych [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Janusz T., Stos D., Wpływ sytuacji kryzysowych na wartość przedsiębiorstwa [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na tynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Jensen M.C., Value maximization, stakeholder theory and the corporate objective function, "Journal of Applied Corporate Finance" 2001, nr 14 (3).
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1976, vol. 3.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura kapitału, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Jerzemowska M., Golec A., Nadzór korporacyjny a konkurencyjność spółek publicznych, "Przegląd Corporate Governance" 5.08.2008, http://www.inwestorskie.pl/nadzor_korporacyny_a_konkurencyjnosc_spolek_publicznych,81.html, dostęp 5.10.2009.
 • Jeżak J., Rola rady nadzorczej w procesach formułowania i realizowania strategii spółki [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Jeżak J., Zmiany w strukturach własnościowych spółek oraz ich wpływ na relacje wewnątrzkorpo- racyjne - tendencje europejskie i światowe [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia" 2011, nr 640.
 • Jeżak J., Bohdanowicz L., Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek [w:] J. Jeżak (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Tunneling, "American Economic Review Paper and Proceedings" 2000, vol. 90.
 • Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa Enronu?, "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 • Karaszewska H., Karaszewski W., Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 • Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, http://www.rf.edu.pl/uploads/media/S_Kasiewicz_02.pdf, dostęp 4.11.2009.
 • Kasiewicz S., Łepczyński B., Monitorowanie ryzyka jako narzędzie zarządzania strategicznego [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia" 2011, nr 640.
 • Kitowski J., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu) [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 158.
 • Koch A., Sun A., Dividend changes and the persistence of past earnings changes, "Journal of Finance" 2004, vol. 59.
 • Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami, http://www.izfa.pl/files_user/pdf/kodeks.pdf, dostęp 2.10.2009.
 • Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Kopczewska K., Modele panelowe [w:] K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik (red.), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne a ekonomia. Strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Universitas, Kraków 1998.
 • Kowalewski O., Nowe prawa dla akcjonariuszy - czy będzie rewolucja w spółkach giełdowych?, www.bankier.pl, dostęp 28.05.2008.
 • Kowalik F., Chimeryczne fundusze, "Forbes" 2008, nr 8, http://www.forbes.pl/forbes/2008/07/ 31/030_chimeryczne_fundusze.html, dostęp 5.10.2009.
 • Kowerski M., Wpływ czynników makroekonomicznych na decyzje dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 56.
 • Kowerski M., Wpływ opodatkowania na politykę dywidend spółek handlowych, "Ekonomista" 2010, nr 3.
 • Kozarzewski P., Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowe], "Studia i Analizy CASE", Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, 2004, nr 263, www.case.com.pl, dostęp 29.12.2006.
 • Kultys J., Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Kunert O., Ferenc R., Funkcje inspiracyjne rad nadzorczych korporacji [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Kurczewska A., Struktura kapitałowa firm informatycznych wchodzących na rynek NewConnect [w:] J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2011, nr 142.
 • Kwiecień A., Mucha B., Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., Corporate ownership around the world, "Journal of Finance" 1999, vol. 54.
 • La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., Law and finance, "Journal of Political Economy" 1998, vol. 106.
 • Larcker D.F., Richardson S.A., Tuna I., How important is corporate governance?, Working Paper Series, 16 May 2005, http://ssrn.com/abstract=595821, dostęp 23.07.2010.
 • Larner J., Management control and the large Corporation, Dunellen Publishing, New York 1970.
 • Laszko Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa 2008.
 • Leland H., Pyle D., Informational asymmetries, financial structure and financial intermediation, "Journal of Finance" 1977, vol. 32.
 • Machaczka J., Misiołek K., Federalizm a nadzór korporacyjny [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Maddala GS., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • Malawski A., Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Malawski A., O aksjomatyzacji ekonomii - uwagi na półwiecze nowoczesnej teorii równowagi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2006, nr 1117.
 • Marcinkowska M., Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Markowitz H., Portfolio selection, "The Journal of Finance" 1952, vol. 7.
 • Marris R., The economic theory of managerial capitalism, Macmillan, London 1964.
 • Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 3.
 • Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe (wyniki badań) [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDcWu, Warszawa 2001.
 • Mączyńska E., Ryzyko bankructwa [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.). Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 • McConnell J., Servaes H., Additional evidence on equity ownership and corporate value, "Journal of Financial Economics" 1990, vol. 27.
 • Mesjasz C., Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego [w:] S. Rudolf (red.). Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Mesjasz C., Nadzór, władanie czy lad korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Mesjasz C., Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 700.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 • Micherda B. (red.). Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa 2011.
 • Mikołajek-Gocejna M., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - czy rzeczywiście mierzy wartość tworzoną dla akcjonariuszy?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa 2005, nr 54.
 • Miller M., Debt and taxes, "Journal of Finance" 1977, vol. 32.
 • Miroński J., Relacja agencji w teorii przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 4.
 • Mizerka J., Ku nowemu paradygmatowi w finansach korporacji [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2010, nr 144.
 • Miziołek T., Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2008 roku, IZFiA, Warszawa 2009, http:/www.izfa.pl/files_user/aktualności/Rok2008-podsumowanie_finalversion.pdf, dostęp 15.02.2009.
 • Modigliani F., Miller M., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "American Economic Review" 1958, vol. 48.
 • Monks R., What will be the impact of active shareholders? A practical recipe for constructive change, "Long Range Planning" 1999, vol. 32.
 • Morek R., Shleifcr A., Vishny R., Management ownership and market valuation. An empirical analysis, "Journal of Financial Economics" 1988, nr 20.
 • Myers S.C., Majluf N.F., Corporate financing and investment, decision when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" 1984, vol. 13.
 • Nawrot W., Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 7-8.
 • Nogalski B., Szpitter A., Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Sopot 2009, nr 1.
 • Olejnik R.M., O pomiarze. Pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 • Olsen E., Rethinking value - based management, "Handbook of Business Strategy" 2003, vol. 4.
 • Orłowski K., Prawie pełna prywatyzacja, "Nowy Przemysł" 2008, nr 6, http://www.wnp.pl/artykuly/prawie-pelna-prywatyzacja,4708_0_157_2_0.html, dostęp 03.07.2008.
 • Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Ostrowska E., Migracja dochodowości akcji na rynku kapitałowym [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Ostrowska E., Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy [w:] J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Ostrowska K., Władza OFE w spółkach, "Rzeczpospolita" 2009, nr 61.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Podatkowe zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 3.
 • Parthiban D., Kochhar R., Barriers to effective corporate governance by institutional investors. Implications for theory and practice, "European Management Journal" 1996, vol. 14.
 • Pastusiak R., Wykorzystanie SSE w polityce inwestycyjnej Polski po roku 2020 [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 158.
 • Pattenden K., Twite G., Taxes and dividend policy under alternative tax regimes, "Journal of Corporate Finance" 2008, vol. 14.
 • Pawłowicz L., Alokacja kapitału, czyli ile warte są pieniądze banku, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/01/26/alokacja-kapitalu-czyli-ile-warte-sa-pieniadze-banku/, dostęp 4.02.2011.
 • Pawłowicz L., Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Pawłowicz L., Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Pawłowicz L., The Gdansk Institute for Market Economics' opinion regarding the issues raised by the European Commission in the Green Paper - Audit policy: Lessons from the crisis (COM(2010)561), https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/7f354e0c-9b9f-4f85-aeab-dbb764277984/The%20Gdansk%20Institute%20for%20Market%20Economics%20en.pdf, dostęp 9.11.2011.
 • Paździor A., Mankamenty zysku księgowego jako miernika oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 4.
 • Pejovich S., The economics of property rights: towards a theory of comparative systems, Kluwer, Dordrecht 1990.
 • Perkins S., Morek R., Young B., Innocents abroad: The hazards of international joint ventures with pyramidal group firms, 2008, http://ssrn.com/abstract= 1097265, dostęp 7.11.2011.
 • Peszko A., Nowe funkcje nadzoru korporacyjnego w gospodarce opartej o wiedzę [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Pioch A., Analiza wykupu akcji własnych w publicznych spółkach akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 9.
 • Piotrowski A., Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Cele i instrumenty. Dyskusja z udziałem A. Piotrowskiego, T. Aziewicza, J. Majewskiego, M. Bielińskiego, J. Zysnarskiego, A. Ryng, J. Króla, J. Famielec, K. Żuka, P. Swianiawicza [w:] J. Majewski (red.), Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Doradca Consultants Ltd., Gdańsk-Gdynia 2005.
 • Pluta W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 • Pomykalska B., Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wyd. Absolwent, Łódź 2007.
 • Popławski W., Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na tynku kapitałowym, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 1.
 • Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing a business. The analysis and appraisal of closely held companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Rajan R.G., Zingales L., Power in a theory of the firm, "Quarterly Journal of Economics" 1998, vol. 113.
 • Rajan R.G., Zingales L., The influence of the financial revolution on the nature of firms, "American Economic Review" 2001, vol. 91.
 • Raport 2007, Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami, Warszawa 2008, www.izfa.pl/files_user/pdf/2008-07-08RaportRocznyIZFiA-2007rok.pdf, dostęp 8.09.2009.
 • Rappaport A., Creating shareholder value. A guide for managers and investors, The Free Press, New York 1986.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Rieckers O., Spindler G., Corporate governance: Legal aspects [in:] J. Krahnen, R. Schmidt (eds.), The German financial system, Oxford University Press, 2004.
 • Roe M., Political and legal restrains on ownership control of public companies, "Journal of Financial Economics" 1990, vol. 27.
 • Ross S.A., The determination of financial structure: The incentive signaling approach, "Bell Journal of Economics" 1977, vol. 8.
 • Ross S.A., The economic theory of agency: The principal's problem, "American Economic Review" 1973, vol. 63.
 • Rozkrut D., Byrka-Kita K, Stabilność indeksu ryzyka beta na GPW w okresie 1999-2006 [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. 1, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", Szczecin 2007, nr 455.
 • Różański J., Współczesne finanse - wiele pytań, wiele kontrowersji i koncepcji, "eFinanse" 2005, nr 1, http://www.e-finanse.com, dostęp 10.07.2009.
 • Różański J., Starzyńska D., Źródła finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 48.
 • Rudolf S., Analiza zmian w wybranych obszarach nadzoru korporacyjnego [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2002.
 • Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005.
 • Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, Wyższa Szkota Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009.
 • Rutkowski A., Analiza opłacalności wykupu akcji własnych, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Rzepka A., Rola Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w rozwiązywaniu konfliktów w spółkach publicznych [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Shapiro A.C., Modern corporate finance, McMillan Publishing Company, New York 1990.
 • Share ownership structure in Europe, Federation of European Securities Exchanges (FESE), Economics and Statistics Committee (ESC), 2008, ttp://www.fese.eu/_lib/files/Share_Ownership_Survey_2007_Final.pdf, dostęp 15.01.2010.
 • Shleifer A., Vishny R., A survey of corporate governance, "Journal of Finance" 1997, vol. 52.
 • Shleifer A., Vishny R., Management entrenchment, "Journal of Financial Economics" 1989, vol. 25.
 • Short H., Keasey K., Mangerial ownership shapes and the performance of firms: evidence from the UK, "Journal of Corporate Finance" 1999, vol. 5.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Sierpińska M., Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, AE, TNOiK, PAN, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa 1997.
 • Skoczylas W., Formuła obliczania ekonomicznej wartości dodanej zagrożeniem czy szansą w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2005, nr 397.
 • Skoczylas W., Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa [w:] W. Skoczylas (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Skoczylas W., Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartości dodanej w erze informacji [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Skoczylas W., Niemiec A., Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa [w:] W. Skoczylas (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/slawinskill2006.pdf, dostęp 22.02.2009.
 • Słomka-Gołębiowska A., W stronę modelu prorynkowego? Studium o niemieckim systemie nadzoru nad przedsiębiorstwem [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wyd. Olympus, Warszawa 2003.
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2005.
 • Sosenko K., Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie", Kraków 1998, nr 135.
 • Spremann K., Finanzanalyse und Unternehmenswebewertung, R. Oldenburg Verlag, München, Wien 2002.
 • Stalmach R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.
 • Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2005.
 • Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa 1995.
 • Stępień K, Warto sprawdzać, w co inwestują inwestorzy instytucjonalni, "Parkiet" 2006, nr 266.
 • Stopy procentowe. Rentowność bonów skarbowych i obligacji, http://www.rynek.bizzone.pl/Stopy_procentowe-Rentownosc_bonow_skarbowych_iobligacji, dostęp 20.02.2009.
 • Szablewski A., Strategie zwrotu gotówki do właścicieli [w:] L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Szablewski A., Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 11.
 • Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji [w:] A. Szablewski (red.), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Szewc-Rogalska A., Banki w strukturze własnościowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 8.
 • Szewc-Rogalska A., Corporate governance impact on valuation and financial performance of businesses [w:] M. Sierpińska, P. Szczepankowski (eds.), Contemporary trends in management and finance. Theory and practice, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2010.
 • Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 • Szewc-Rogalska A., Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 • Szewc-Rogalska A., Podmioty zagraniczne w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 6.
 • Szewc-Rogalska A., Sektorowe zróżnicowanie całkowitej stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] M. Sierpińska (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, t. 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Szewc-Rogalska A., Uprawnienia własnościowe a rzeczywisty udział właścicieli w sprawowaniu kontroli [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2009.
 • Szopa A., Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 48.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M., Transparentność struktury własności jako narzędzie ochrony praw akcjonariuszy. Funkcjonowanie i implementacja dyrektywy o dużych udziałach (88/627/EEC) na polskim rynku kapitałowym, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 • Thomsen S., Pedersen T., Ownership structure and economic performance in the largest European companies, "Strategic Management Journal" 2000, vol. 6.
 • Thomsen S., Pedersen T., Kvist H.K., Blockholder ownership. Effects on firm value in market and control based governance systems, "Journal of Corporate Finance" 2006, vol. 12.
 • Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 • Trippner P, Ocena zarządzania kapitałami w II filarze emerytalnym w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 • Ulubieńcy polskich inwestorów, http://www.pb.p1/2/a/2010/05/21/Ulubiency_polskich_inwestorow, dostęp 21.05.2010.
 • Urbanek G., Bohdanowicz L., Efektywność kapitału intelektualnego a rynkowa wycena polskich spółek publicznych [w:] A. Antonowicz, P. Antonowicz (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/6.
 • Urbanek P., Nadzór korporacyjny a perspektywa teorii agencji [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce 2005.
 • Urbanek P, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Urbanek P., Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2009, nr 1.
 • Urbanek P, Zmiany składu zarządów polskich spółek publicznych w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska, (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Kreos, Szczecin 2005.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, DzU 1995, nr 154, poz. 791.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 1997, nr 139, poz. 934 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. "Kodeks spółek handlowych", DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy "Kodeks spółek handlowych" oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2009, nr 13, poz. 69.
 • Vermaelen T., Common stock repurchases and market signaling, "Journal of Financial Economies" 1981, vol. 9.
 • Wagner W., Diversification at financial institutions and systemic crises, "Journal of Financial Intermediation" 2010, vol. 19.
 • Weston F., Siu J.A., Johnson B.A., Takeovers, restructuring and corporate governance, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.
 • Węcławski J., Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital przez kształtowanie warunków kontraktu [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 158.
 • Wierzba R., Reforma podmiotowej struktury systemu regulacji nadzoru bankowego we Francji [w:] R. Płoska, M. Chmielewski (red.), Zarządzanie wartością instytucji finansowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/5.
 • Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Williamson O.E., Economic organization. Forms, markets and policy control, Wheatsheat Books, London 1986.
 • Williamson O.E., Reflections on the New Institutional Economics, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1985, vol. 141.
 • Winiarska K., Oszustwa księgowe i próby przeciwdziałania im [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 533.
 • Woidtke T., Agents watching agents? Evidence from pension fund ownership and firm value, "Journal of Financial Economics" 2002, vol. 63.
 • Wojtyna A., Istota i struktura teorii agencji [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Wojtyna A., Rola prywatyzacji w procesie transformacji - nowe kierunki badań, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 4.
 • Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Woźniak M.G., Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego, http://univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2009.php?id=nierownosci, dostęp 15.06.2010.
 • Woźniak-Sobczak B., Nośniki ryzyka w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2007, nr 455.
 • Wójcikowski R., Blachowski B., Opcje toksyczne - koszmar polskich spółek giełdowych [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 533.
 • Wypych M., Dywidendy w okresie spowolnienia gospodarczego (na przykładzie spółek giełdowych) [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia" 2011, nr 640.
 • Wypych M., Pozycja konkurencyjna spółek giełdowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 2007, nr 1159.
 • Yeh A.J., Lim S., Vos E., Path dependence or convergence? The evolution of corporate ownership around the world, "Review of Law and Economics" 2007, vol. 3.
 • Yoshimori M., Whose company is it? The concept of the corporation in Japan and in the West, "Long Range Planning" 1995, vol. 28.
 • Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
 • Zalega K, Wynagrodzenie oparte na własności jako element ładu korporacyjnego - w poszukiwaniu optimum, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
 • Zamojska-Adamczak A., Strategia Lizbońska a perspektywy rozwoju rynku inwestorów instytucjonalnych [w:] L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Zaremba A., Zawadka D., Źródła ryzyka systematycznego w kalkulacji kosztu kapitału w warunkach polskich [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 158.
 • Zarządzanie wartością spółki z perspektywy inwestorów i menedżerów, http://ceo.cxo.pl/artykuly/59341_0/Zarzadzanie.wartoscia.spolki.z.perspektywy.inwestorow.i.menedzerow.html, dostęp 5.10.2009.
 • Zarzecki D., Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w procesie przemian otoczenia, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 1.
 • Zarzecki D., Kluczowe aspekty wyceny przedsiębiorstw za pomocą metody skorygowanych aktywów netto [w:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 60.
 • Zarzecki D., Byrka-Kita K., Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących (część I), "Biuletyn e-rachunkowość" 2005, nr 1, http://www.e-rachunkowosc.pl, dostęp 15.07.2008.
 • Zingales L., In search of new foundations, "Journal of Finance" 2000, vol. 55.
 • Zingales L., The value of the voting right. A study of the Milan Stock Exchange experience, "Review of Financial Studies" 1994, vol. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.