PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 66 | 116--130
Tytuł artykułu

Słabości polityki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji

Warianty tytułu
Weaknesses of the Small and Medium Sized Enterprises' Internationalisation Policy in Poland in the Transition Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nawiązując do dużego postępu w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, autor wskazuje na przyczyny niezadowalającego rozwoju polityki ich internacjonalizacji, upatrując je w zbyt szybkiej liberalizacji handlu zagranicznego, sposobie przeprowadzenia prywatyzacji, sposobie prowadzenia polityki antyinflacyjnej i nadmiernym fiskalizmie oraz braku skutecznych mechanizmów wsparcia eksportu tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
After fourteen years of transition, the state of small and medium sized enterprises (SME) sector has improved. However it does not mean that the level of its development is satisfactory and that in this time there could be achieved much more. Basic critique is concentrated on several fields: selected elements of macroeconomic policy, investment, innovation and export policy forming according to the author the SME internationalisation policy. Within the selected elements of macroeconomic policy the quick liberalisation of foreign trade, manner of carrying out the privatisation process, manner of running the inflation policy, excessive fiscal burdens and fiscal control have negatively influenced the development of SME sector and its internationalisation. Moreover the export policy has not invented successful mechanisms of SME export support vitally improving its level. Innovation policy is realised very poorly and the investment policy directed to SME in reality has not functioned until the structural funds of European Union has been offered. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--130
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bieńkowski W., Reganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995, s. 134-154.
 • Błaszczak A., Trusewicz I., Kosztem skarbu państwa i drobnych akcjonariuszy, "Rzeczpospolita" 08.03.2001.
 • Chrzan M., Wpływ polityki pieniężnej na handel zagraniczny w latach 1994-2001, (w:) Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, (red.) J. Rymarczyk, T. Szeląg, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 97.
 • Ciamaga L., Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997, s. 21.
 • Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-1991), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Dąbrowski J.M., Szomburg J., Kamiński T., Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 2 za: A. Suwalski, Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Frey D., Błaszczak A., Pieniądze uciekają za granicę, "Rzeczpospolita" 09.03.2001.
 • Friedman B.M., Komentarze, (w:) Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, (red.) B.M. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 72.
 • Fuhrer J., Madigan B., Monetary policy when interests rates are bounded to zero, (w:) Center for Economic Policy Research, Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco 1994.
 • Galbright J.K., Komentarze, (w:) Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, (red.) B.M. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 77-88.
 • Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2001 roku. Raport Roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002, s. 138, VIII, IX.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa - Kraków 2002.
 • Informacja o wynikach kontroli działalności Agencji Prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli, nr 70/1999, Warszawa 1999.
 • Informacja o wynikach kontroli prawidłowości sprzedaży akcji domów towarowych Domy Towarowe "Centrum" SA w Warszawie, Najwyższa Izba Kontroli, nr 199/1998/1/002/1998/DSP, Warszawa 1998.
 • Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji branży farmaceutycznej, Najwyższa Izba Kontroli, nr 004/2002, Warszawa 2002.
 • Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A., Najwyższa Izba Kontroli, nr 175/2000, Warszawa 2000.
 • Informacja o wynikach kontroli przebiegu przekształceń własnościowych w jednostkach podległych ministrowi kultury i sztuki, Najwyższa Izba Kontroli, nr 8, 1998, Warszawa 1998.
 • Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych małopolskich przedsiębiorstw państwowych grudzień 2002, Najwyższa Izba Kontroli, nr 185/2002, Warszawa 2002.
 • Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych w przemyśle piwowarskim, Najwyższa Izba Kontroli, nr 216/1999, Warszawa 1999.
 • Informacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego styczeń 2003, Najwyższa Izba Kontroli, nr 198/2002, Warszawa 2003.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonania zobowiązań umownych przez inwestorów strategicznych w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach produkujących samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy wrzesień 2002, Najwyższa Izba Kontroli, nr 160/2002, Warszawa 2002.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonywania przez Agencję Prywatyzacji zadań zleconych przez Ministra Skarbu Państwa, w zakresie prywatyzacji spółek i przedsiębiorstw państwowych, Najwyższa Izba Kontroli, nr 069/2002, Warszawa 2002.
 • Jeliński B., Polityka kursu walutowego w procesie transformacji polskiej gospodarki, (w:) Wybrane problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, (red.) H. Treder, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1997, s. 181, 182.
 • Jurek-Stępień S., Zmienność warunków konkurencyjności w wyniku procesu transformacji gospodarki i globalizacji, (w:) Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw, (red.) C. Supeł, NOVUM, Płock 2002, s. 64, 65.
 • Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Kuryłek W., Soszyński K., Trudności przyszły wcześniej, "Rzeczpospolita" 21.08.2001.
 • Mankiw N.G., (w:) Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, (red.) B.M. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 88-95.
 • Marczewski K., Współpraca gospodarcza z zagranicą w okresie transformacji, (w:) Gospodarka polska w latach 1990-1992 - doświadczenia i wnioski, (red.) L. Zienkowski, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1992, s. 120.
 • Mordasewicz J., Jak zmienić system podatkowy w Polsce. Cztery kroki do raju, "Rzeczpospolita" 23.01.2003.
 • Ocena sytuacji i propozycje działań dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 4 sierpnia 1999 r. - www.mgpips.gov.pl.
 • Pluciński E., Zarządzanie ryzykiem w procesie dostosowywania Polski do Rynku Unii Europejskiej - Wybrane aspekty analizy krótko- i długookresowej, (w:) Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki - materiały konferencyjne, (red.) J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 172-173.
 • Poland. Country Economic Memorandum. Reform and Growth on the Road to the EU, Raport nr 16858-POL, The World Bank, 1997 za B. Piasecki, A. Rogut, E. Stawasz, S. Johnson, D. Smallbone, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 47.
 • Polityka zagraniczna RP 1989-2002, (red.) R. Kuźniar, K. Szczepanik, Wyd. ASKON, Warszawa 2002, s. 374.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 14.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 213.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995.
 • Solow R., Jak ostrożny powinien być bank centralny?, (w:) Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, (red.) B.M. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 32.
 • Stawarska R., Poland's Association with the EEC, "Polish Western Affairs" v. 33, 1/1992, s. 84.
 • Szczepanik M., Aparat do naprawy, "Rzeczpospolita" 27.01.2003.
 • Śliwińska M., Specyfika obecnej rundy poszerzania Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 2000, nr 3, s. 72.
 • Śliwiński R., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz programy i inicjatywy nakierowane na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do finansowego kapitału obcego, (w:) Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, (red.) E. Najlepszy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Śliwiński R., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a niedoskonałości państwa, (w:) Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, (red.) J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Taylor J.B., Wytyczne dla polityki monetarnej w celu ustabilizowania poziomu zatrudnienia i inflacji, (w:) Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, (red.) B.M. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 44.
 • Wilczyński W., Od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej (Polska 1990-1991): dylematy, przeszkody, rozwiązania, PTE, Poznań 1991.
 • www.parp.gov.pl.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, "MBA" 1999, nr 1.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa 2001, s. 162, 163.
 • Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 1999-2000, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000, s. 137-142.
 • Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 1999 roku, KBN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.