PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 216 | 243
Tytuł artykułu

Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie Unii Gospodarczej i Walutowej

Warianty tytułu
The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union : the Example of the Economic and Monetary Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W postępowaniu badawczym weryfikacji poddano następujące hipotezy: w ramach UGW występuje istotny wzrost homogeniczności struktur rynku pracy i ich upodabnianie się między poszczególnymi krajami członkowskimi oraz wchodzącymi w ich skład regionami NUTS 2, funkcjonowanie wspólnej waluty w UE wpływa na spadek intensywności popytowych i podażowych szoków asymetrycznych w ramach UGW, podstawowe kategorie rynku pracy reagują w sposób zróżnicowany na pojawiające się popytowe i podażowe szoki asymetryczne w unii monetarnej. Sformułowane zasadnicze hipotezy wymagają potwierdzenia, co starano się uczynić w dalszym postępowaniu. Znalazło to odbicie w strukturze rozprawy. Składa się ona z sześciu rozdziałów. Cztery pierwsze mają charakter teoretyczny i metodyczny, natomiast pozostałe dwa - empiryczny. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję teorii OCA zainicjowaną w 1961 r. przez kanadyjskiego ekonomistę R.A. Mundella. Omówiono także pojęcia dotyczące integracji monetarnej, historyczne uwarunkowania rozwoju teorii OCA, charakterystyczne etapy jej ewolucji oraz przedstawiono dyskurs na temat wyboru i operacjonalizacji kryteriów OCA. Przedmiotem rozważań rozdziału drugiego jest interakcja zachodząca między mechanizmami rynku pracy a funkcjonowaniem i celami unii monetarnej. W rozdziale trzecim poddano analizie różne aspekty szoków asymetrycznych. Przede wszystkim wyjaśniono istotę szoków asymetrycznych, przyczyny ich powstawania i skutki dla wspólnego obszaru walutowego. Rozdział czwarty ma charakter metodyczny. Zawiera charakterystykę obiektów badawczych, zasad konstrukcji i analizy zbioru danych. W rozdziale piątym przedstawiono empiryczne aspekty oceny rynku pracy w krajach UGW. Podano propozycję metody analizy przestrzenno-czasowej struktur oraz rozwoju sytuacji na rynku pracy. Szósty rozdział pracy jest poświęcony identyfikacji popytowych i podażowych szoków asymetrycznych w dwunastu krajach strefy euro w latach 1999-2008, a także w okresie przed wprowadzeniem wspólnej waluty (lata 1969-1998). Pokazano w nim interakcje zachodzące między wspomnianymi szokami asymetrycznymi a wybranymi kategoriami rynku pracy. Uzyskane wyniki empiryczne pozwoliły odnieść się do wcześniej przyjętych celów rozprawy oraz postawionych hipotez badawczych. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the founders of the Economic and Monetary Union was to ensure the multidimensional integrity and stability of the Union. Economic growth that has been steady over time and geographical space along with the increasing welfare of the citizens of the common monetary area are undoubtedly signs this goal is being achieved. It is thus essential that the numerous threats and dangers this process poses be recognised. Assessing the synchronisation of economic cycles, analysing asymmetric shocks in the countries and regions of the Economic and Monetary Union, and assessing the mechanisms which absorb the disturbances all play a significant role. The introduction of the monetary union in the UE produced greater interest in issues concerning how the labour market functions. This market was highly exposed in OCA theory as an adjustment channel in the monetary union. In the 1980s and 90s, when the monetary union was being established, unfavourable labour market indicators caused problems that have yet to be fully resolved. This dissertation presents the reaction of selected labour market categories to asymmetric supply and demand shocks occurring in the monetary union. The main aim of the dissertation is to conduct a more thorough study of the role of labour market in neutralising these shocks based on the cases of twelve countries that belong to the Economic and Monetary Union. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abildgren K. [2008], Are Labour Market Structures Endogenously Dependent on the Monetary Regime?, Danmarks Nationalbank's, Working Papers No. 52.
 • Abraham F. [1994], Regional Adjustment and Wage Flexibility in the European Union, "International Economics Research Paper", nr 95.
 • Adam K. et al. [2002], Analyse, Compare, and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union, Centre for Studies in Economics and Finance, University of Salerno, Salerno.
 • Adamczyk A. [2005], Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 170, Kraków.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W. [2006], Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. M. Sierpińska i A. Jaki, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków.
 • Adamczyk A., Włodarczyk R.W. [2006], Analiza gospodarki otwartej - model IS-LM-BP, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Adnett N. [1996], European Labour Markets: Analysis and Policy, Longman, London-New York.
 • Agell J. [2000], On the Determinants of Labour Market Institutions: Rent Sharing Versus Social Insurance, "CESifo Working Paper", No. 384.
 • Ahmed M. [2005], How Well Does the IS-LMModel Fit in a Developing Economy: The Case of India, "International Journal of Applied Economics", Vol. 2, No. 1.
 • Ahmed S. et al. [1993], International Business Cycles, "The American Economic Review", Vol. 83, No. 3.
 • Aizenman J., Flood R.P [1992], A Theory of Optimum Currency Areas: Revisited, IMF Working Paper, No. WP/92/39.
 • Alesina A., Barro R.J., Tenreyro S. [2002], Optimal Currency Areas, NBER Working Paper, No. W9072.
 • Allington N.F.B., Kattuman P.A., Waldmann F.A. [2005|, One Market, One Money, One Price?, "International Journal of Central Banking", Vol. 1, No. 3.
 • Alogoskoufis G. et al. [1995], Unemployment: Choices for Europe, Center for Economic Policy Research, Monitoring European Integration Series, London, Vol. 5.
 • Amisano G., Giammarioli N., Stracca L. [2009], EMU and the Adjustment to Asymmetric Shocks. The Case of Italy, European Central Bank, Working Paper Series, No. 1128, December.
 • Andersen T.M. [2004], Wage Norms in Europe - A Curse or Blessing?, "CESifo Forum", No. 1.
 • Andersen T.M., Haldrup N., Sörensen J.R. [1999], Product Market Integration and European Labour Markets, University of Aarhus, Economics Working Papers, No. 26.
 • Andersen T.M., Seneca M. [2008], Labour Market Asymmetries in a Monetary Union, "CEPR Discussion Paper", No. 6800, April.
 • Andres J., Ortega E., Valles J. [2003], Competition and Inflation Differentials in EMU, "Working Paper", Bank of Spain, September.
 • Angeloni I., Dedola L. [1999], From the ERM to the Euro: New Evidence on Economic Convergence among EU Countries, European Central Bank, "Working Paper Series", No. 4.
 • Aoki M. [1981], Dynamic Analysis of Open Economies, Academic Press, New York.
 • Aoki M. [1987], State Space Modeling of Time Series, Springer-Verlag, New York.
 • Aoki M, Havenner A. [1991], State Space Modeling of Multiple Time Series, "Econometric Reviews", Vol. 10.
 • Apel E. [1998], European Monetary Integration 1958-2002, Routledge, London-New York.
 • Arpaia A., Pichelmann K. [2007], Nominal and Real Wage Flexibility in EMU, "European Economy - Economic Papers", No. 281, June.
 • Artis M.J. [1999], Asymmetric Shocks in Europe: Measurement and Significance [w:] Tools for Regional Stabilization, eds R.M.W.J. Beetsma, C. Oudshoorn, Dutch Ministry of Economic Affairs.
 • Artis M.J. [2003], Reflections on the Optimal Currency Area (OCA) Criteria in the Light of EMU, "International Journal of Finance and Economics", October.
 • Artis M.J., Zhang W. [1995], International Business Cycles and The ERM: Is There a European Business Cycle?, CEPR Discussion Paper Series, No. 1191.
 • Babetski J. [2004], EU Enlargement and Endogeneity of Some OCA Criteria: Evidence from the CEECs, "Working Paper", No. 2004/02, Czech National Bank, Prague.
 • Babetski J., Boone L., Maurel M. [2003], Exchange Rate Regimes and Supply Shocks Asymmetry: the Case of the Accession Countries, "Working Paper", No. 206, CERGE-EI - Center for Economic Research and Graduate Education, Economics Institute, Prague.
 • Baele L. et al. [2004], Measuring European Financial Integration, "ECB Occasional Paper", No. 14.
 • Bajo-Rubio O., Diaz-Roldan C. [2007], Vulnerability to Shocks in EMU: 1991-2004, "Czech Journal of Economics and Finance", Vol. 57, Issue 5-6.
 • Balassa B. [1964], The Theory of Economic Integration, George Allen and Unwin, London.
 • Baldwin R.E. [2006], The Euro's Trade Effect, European Central Bank, "Working Paper Series", No. 594.
 • Banik N., Biswas B., Criddle K.R. [2009], Optimum Currency Area in South Asia: A State Space Approach, "International Review of Economics and Finance", Vol. 18.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. [2007], Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. [1991], Convergence across States and Regions, Brooking Papers on Economic Activity", No. 1.
 • Bartel R.J. [1974], International Monetary Unions: the XIXth Century Experience, "Journal of European Economic History", Vol. 3, nr 3.
 • Baumol W. [1986], Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-run Data Show, "American Economic Review", Vol. 76(5).
 • Baxter M., Stockman A.C. [1989], Business Cycles and the Exchange-rate Regimes, "Journal of Monetary Economics", Vol. 23.
 • Bayoumi T. [1994], A Formal Model of Optimum Currency Areas, IMF Working Paper, No. WP/94/42.
 • Bayoumi T., Eichengreen B. [1992], Shocking Aspects of European Monetary Integration, National Bureau of Economic Research Working Papers Series, No. 3949.
 • Bayoumi T., Eichengreen B. [1993], Is There a Conflict between EC Enlargement and European Monetary Unification?, "Greek Economic Review", Vol. 15, No. 1.
 • Bayoumi T., Eichengreen B. [1994], One Money or Many? Analyzing the Prospects for Monetary Unification in Various Part of the World, Princeton Essays in International Finance, International Finance Section, Princeton, No. 76.
 • Bayoumi T., Eichengreen B. [1996], Operationalising the Theory of Optimal Currency Areas, CEPR Discussion Papers, No. 1484.
 • Bayoumi T., Prasad E. [1995], Currency Unions, Economic Fluctuations and Adjustment: Some Empirical Evidence, Centre for Economic Policy Research, CEPR Discussion Papers, No. 1172.
 • Bayoumi T., Taylor M.P. [1995], Macro-economic Shocks, the ERM, and Tri-polarity, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 77, No. 2.
 • Bayoumi T., Thomas A. [ 1995), Relative Prices and Economic Adjustment in the United States and the European Union: A Real Story about EMU, "IMF Staff Paper" 1995, No. 32.
 • Bean C.R. [1998], The Interaction of Aggregate-demand Policies and Labour Market Reform, "Swedish Economic Policy Review", Vol. 5.
 • Bean C.R. [1994], European Unemployment: a Survey, "Journal of Economic Literature", Vol. 32.
 • Beck G.W., Hubrich K., Marcellino M. [2009], Regional Inflation Dynamics within and across Euro Area Countries and a Comparison with the United States, "Economic Policy", Vol. 24, Issue 57.
 • Beine M., Docquier F. [1998], A Stochastic Simulation Model of an Optimum Currency Area, "Open Economic Review", No. 9, Issue 3.
 • Belke A., Baumgärtner F. [2005], Fiscal Transfer Mechanisms and Asymmetric Shocks in EMU [w:] Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union, eds J. Bradley, G. Petrakos, I. Traistaru, ZEI Studies in European Economics and Law, Springer, New York.
 • Belke A., Gros D. [ 1998], Asymmetric Shocks and EMU: Is There a Need for a Stability Fund?, "Intereconomics", Vol. 33, Issue 6.
 • Bentivogli C., Pagano P. [1999], Regional Disparities and Labour Mobility: the Euro-11 versus the USA, "Labor", Vol. 13, No. 3.
 • Bentotila S., Saint-Paul G. [2000], Will EMU Increase Eurosclerosis?, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper Series, No. 2423.
 • Berger H., Nitsch V. [2008], Zooming Out: The Trade Effect of the Euro in Historical Perspective, "Journal of International Money and Finance", Vol. 27, No. 8.
 • Berger S., Harasty C. [2002], World and Regional Employment Prospects: Halving the World's Working Poor by 2010, Employment Paper nr 38, International Labour Organization, Geneva.
 • Bergman M. [1999], Do Monetary Unions Make Sense? Evidence from the Scandinavian Currency Union, 1873-1913, "Scandinavian Journal of Economics", Vol. 101, No. 3.
 • Bergman M., Gerlach S., Jonung L. [1993], The Rise and Fall of the Scandinavian Currency Union 1873-1920, "European Economic Review", nr 37.
 • Bernhard T. [2006], Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej, "Bank i Kredyt", sierpień.
 • Berthold N., Fehn R. [1998], Does EMU Promote Labor-Market Reforms?, "Kyklos", Vol. 51.
 • Bertola G. [1989], Factor Flexibility, Uncertainty and Exchange Rate Regimes [w:] A European Central Bank? Perspectives on Monetary Unification after Ten Years of the EMS, eds M. De Cecco i A. Gioviannini, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bertola G. [2008], Labour Markets in EMU - What Has Changed and What Needs to Change, Centre for Economic Policy Research, "Discussion Paper Series", No. 7049.
 • Bień A. [1988], Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988.
 • Blanchard O.J. [1989], A Traditional Interpretation of Macroeconomic Fluctuations, "American Economic Review", Vol. 79.
 • Blanchard O., Katz L. [1992], Regional Evolutions, "Brookings Papers on Economic Activity", Vol. 1.
 • Blanchard O.J., Peri G. [1998], Regional Non-adjustment and Fiscal Policy [w:] EMU: Prospects and Challenges for the Euro, eds D. Begga et al., Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Blanchard O.J., Quah D. [1989], The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, "The American Economic Review", Vol. 79, No. 4.
 • Blanchard O.J., Summers L.H. [1986], Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Working Paper Series, No. 1950.
 • Blanchard O., Wolfers J. [2000], The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: the Aggregate Evidence, "Economic Journal", Vol. 110, C1-C33.
 • Blaug M. 11994], Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boeri T., Brücker H. [2005], Why Are Europeans so Tough on Migrants?, "Economic Policy", Vol. 20.
 • Bofinger P. [1994], Is Europe an Optimum Currency Area?, CEPR Discussion Paper, No. 915.
 • Boone L. [1997], Symmetry and Asymmetry of Supply and Demand Shocks in the European Union, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales - CEPII, No. 1997-03.
 • Borjas G.J. [1994], The Economics of Immigration, "Journal of Economic Literature", Vol. 32.
 • Borkowska S. [2002], Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa.
 • Borowiec J. [2001], Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borowski J. [2000], Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, Narodowy Bank Polski, "Materiały i Studia", Nr 115.
 • Borowski J. [2002], Sztywność płac realnych a przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt", nr 5.
 • Branson W.H. [1989], Factor Flexibility, Uncertainty and Exchange Rate Regimes: Discussion [w:] A European Central Bank? Perspectives on Monetary Unification after Ten Years of the EMS, eds. M. De Cecco, A. Gioviannini, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bräuninger D. [2011], Labour mobility in the Euro Area, "Deutsche Bank Research - EU Monitor 85", September 20.
 • Broil U., Hansen S. [2006], European Labour Markets: From Low to High Labour Demand Elasticities [w:] Strategic Management - New Rules for Old Europe, Part 1, eds C. Scholz, J. Zentes, Publ. Co. Gabler, Wiesbaden.
 • Bruno M., Sachs J. [1985], Economics of Worldwide Stagflation, Basil Blackwell, Oxford.
 • Budnikowski A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Buiter W.H. [1995], Politique macroeconomique dans la transition vers I'Union monetaire, "Revue d'Economie Politique", No. 5.
 • Bukowski S. [2003], Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Monografie nr 66, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Burda M.C. [2001], European Labour Markets and The Euro: How Much Flexibility Do We Really Need?, European Network of Economic Policy Research Institutes Working Paper, No. 3.
 • Bywalec Cz. [2007], Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cadiou L., Guichard S., Maurel M. [1999], Wage Flexibility and EMU, "La Lettre Du", CEPII,No. 180.
 • Calmfors L. [1998], Macroeconomic Policy, Wage Setting, and Employment: What Difference Does the EMU Make?, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 14.
 • Calmfors L. [2001], Unemployment, Labour-market Reform and Monetary Union, "Journal of Labor Economics", Vol. 19, No. 2.
 • Calmfors L., Driffill J. [1988], Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance, "Economic Policy", Vol. 3, No. 6.
 • Caroleo F.E., Destefanis S. [2006], The European Labour Market. Regional Dimensions, Physica-Verlag, Heidelberg-New York.
 • Cavelaars P., Hessel J. [2007], Regional Labour Mobility in the European Union: Adjustment Mechanism or Disturbance?, Netherlands Central Bank DNB Working Papers, No. 137.
 • Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Checchi D., Lucifora C. [2002], Union and Labour Market Institutions in Europe, "Economic Policy", Issue 35, October.
 • Chen Y.F., Snower D.J., Zoega G. [2002], Labour-Market Institutions and Macroeconomic Shocks, IZA Discussion Paper, No. 539.
 • Chomątowski S., Sokołowski A. [1978], Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", Zeszyt 2, R. XXV.
 • Christodoulakis N., Dimelis S.P, Kollintzas T. [1995], Comparisons of Business Cycles in the EC: Idiosyncracies and Regularities, "Economica", Vol. 62, Issue 245.
 • Clarida R., Gali J. [1994], Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important Are Nominal Shocks?, "Working Paper", No. 4658, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
 • Cohen B. [1993], Beyond EMU: The Problem of Sustainability, "Economics and Politics", No. 5.
 • Cohen D. [1992], Currency Areas [w:] The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, eds P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell, Macmillan, London.
 • Cohen D., Wypłosz Ch. 11989], The European Monetary Union: An Agnostic Evaluation, Centre for Economic Policy Research, CEPR Discussion Papers, No. 306.
 • Copaciu M. [2004], Asymmetric Shocks Across European Monetary Union: Can Labor Mobility Act as an Adjustment Mechanism?, Central European University.
 • Corden W.M. [1972], Monetary Integration, "Essays in International Finance", No. 93, April.
 • Cotis J.P. [2003], Reforming European Labour Markets: The Unfinished Agenda, Vienna Economics Conference, Austrian National Bank, 31sth Economics Conference "Fostering Economic Growth in Europe", Vienna.
 • Cukierman A., Lippi F. [2001], Labour Markets and Monetary Union: a Strategic Analysis, "The Economic Journal", Vol. III, Issue 473.
 • Cunado J., Sanchez-Robles B. [2000], Regional Disparities and Asymmetric Shocks: The Case of the Spanish Regions, "European Regional Science Association Conference Papers", ersa00p32, August.
 • Dach Z. [2008], Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dach Z. [2009], Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World [w:] Labour Market In EU and in the World, University of Szczecin, Monograph, No. 14.
 • Dach Z. [2011], Polityka UE w zakresie zatrudnienia i równouprawnienia na rynku pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3.
 • Davidson R., McKinnon J.G. [1993], Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, Oxford.
 • De Grauwe P. [1992], German Monetary Unification, "European Economic Review", Vol. 36.
 • De Grauwe P. [1993], The Political Economy of Monetary Union in Europe, "The World Economy", Vol. 16, No. 6.
 • De Grauwe P. [2003a], Economics of Monetary Union, Oxford University Press, New York.
 • De Grauwe P. [2003b], Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • De Grauwe P., Vanhaverbeke W. [1991], Is the Europe an Optimum Currency Area? Evidence from Regional Data, CEPR Discussion Paper, No. 555.
 • De la Fuente A. [2002], On the Sources of Convergence: A Close Look at the Spanish Regions, "European Economic Review", Vol. 43(3).
 • Decressin J., Fatas A. [1994], Regional Labour Market Dynamics in Europe, CEPR Discussion Paper, No. 1085.
 • Del Negro M. [1999], Asymmetric Shocks among U.S. States, Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, Discussion Paper Series, No. 9903.
 • Demertzis M., Hallet A.H., Rummel O. [1997], Does a Core-Periphery Regime Make Europe into a Optimal Currency Area? [w:] European Monetary Union. Transition, International Impact and Policy Options, Red. P.J.J. Welfens, Springer-Verlag, Berlin, New York.
 • Demertzis M., Hughes A.H. (1996), Is a 2-speed System in Europe the Answer to the Conflict between the German and the Anglo-Saxon Models of Monetary Control?, CEPR Discussion Papers, No. 1481.
 • Demopoulos G.D., Yannacopoulos N.A. [2001], On the Optimality of a Currency Area of a Given Size, "Journal of Policy Modeling", Vol. 23.
 • Diana G., Zimmer B. [2004], Is Monetary Union Necessarily Counterproductive?, "Economic Letters", Vol. 89, Issue 1.
 • Diaz-Roldan C. [2004], International Monetary Policy Coordination under Asymmetric Shocks, "International Advances in Economic Research", Vol. 10, No. 1.
 • Dibooglu S., Horvath J. [1997], Optimum Currency Areas and European Monetary Unification, "Contemporary Economic Policy", Vol. XV, No. 1.
 • Dornbusch R., Bavero C., Giavazzi F. [1998], Immediate Challenges for the European Central Bank [w:] EMU: Prospects and Challenges for the Euro, eds. D. K. Begga et al., Blackwell, Oxford.
 • Dorrucci E. et al. [2002], European Integration: What Lessons for Other Regions? The Case of Latin America, ECB Working Paper, No. 185.
 • Duval R., Elmeskov J. [2006], The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets, ECB Working Paper, No. 596.
 • Eichengreen B. [1990], One Money for Europe? Lessons from the US Currency Union, "Economic Policy", No 10.
 • Eichengreen B. [1991], Is Europe an Optimum Currency Area?, NBER Working Paper Series, No. 3579.
 • Eichengreen B. [1993], Labor Markets and European Monetary Unification [w:] Policy Issues in the Operation of Currency Unions, eds. P. Massona, M. Taylor, University Press, Cambridge.
 • Eichengreen B. [1998], European Monetary Unification: A Tour d'Horizon, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 14, No. 3.
 • Eicher T.S., Henn Ch. [2009], One Money, One Market-A Revised Benchmark, IMF Working Paper, No. WP/09/186.
 • Emerson M., Gros D., Italianer A. [1992], One Market, One Money. An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.
 • European Commission [1990], Executive Summary [w:] One Market, One Money. An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, "European Economy", Commission of the European Communities Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Special Edition, No. 44.
 • European Commission [2002], Report on the implementation of the 2001 broad economic policy guidelines, "European Economy", Commission of the European Communities Directorate-General for Economic and Financial Affairs, No. 1.
 • Evans C. [1992], Productivity Shocks and Real Business Cycles, "Journal of Monetary Economics", Vol. 29.
 • Evans C.L., Marshall D.A. [2005], Fundamental Economic Shocks and The Macroeconomy, "Working Papers of the Central Bank of Chile", No. 351.
 • Evers M. [2006], Federal Fiscal Transfers in Monetary Unions: A NOEM Approach, "International Tax and Public Finance", Springer Netherlands, No. 13.
 • Fabiani S., Rodriquez-Palenzuela D. [2001], Model-based Indicators of Labour Market Rigidity, ECB Working Paper, No. 57.
 • Fatas A. [1997], EMU: Countries or Regions? Lessons from the EMS Experience, "European Economic Review", Vol. 41, Issue 3-5.
 • Fatas A. [1998], Does EMU Need a Fiscal Federation?, "Economic Policy", Issue 26, April.
 • Fatas A. [2000], Intranational Labour Migration, Business Cycles and Growth [w:] Intranational Macro-Economics, eds. G.D. Hess, E. van Wincoop, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Feldstein M. [1991], Does One Market Require One Money? [w:] Policy Implications of Trade and Currency Zones, The Federal Reserve Bank of Kansas City, Symposium Proceedings, Wyoming.
 • Fertig M., Schmidt Ch.M. [2002], Mobility within Europe - What do We (Still Not) Know?, Discussion Paper, IZA Bonn, No. 447.
 • Fiedor B., Matysiak A. [2006], Wstęp [w:] Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, red. B. Fiedor i G. Dieckheuer, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1138, Wrocław.
 • Fleming M.J. [1971], On Exchange Rate Unification, "Economic Journal", Vol. 81.
 • Frankel JA. [2006], Comments on Baldwin (2006) 'The Euro's Trade Effect', European Central Bank, Working Paper Series, No. 594.
 • Frankel J.A. [2008], The Estimated Effects of the Euro on Trade: Why are They Below Historical Effects of Monetary Unions among Smaller Countries?, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers, No. 14542.
 • Frankel J.A., Rose A.K. [1998], The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criterion, "Economic Journal", Vol. 108, July.
 • Freeman R.B. [2004], Are European Labor Markets as Awful as All That?, "CESifo Forum", No. 1.
 • Frenkel M., Nickel Ch. [2002], How Symmetric Are the Shocks and the Shock Adjustment Dynamics between the Euro Area and Central and Eastern European Countries?, IMF Working Paper, WP/02/222.
 • Frenkel M., Nickel Ch., Schmidt G. [1999], Some Shocking Aspects of EMU Enlargement, Research Note, No. RN-99-4, Deutsche Bank, Frankfurt.
 • Friedman M. [1953], The Case for Flexible Exchange Rates. Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 • Funke M. [1995], Europe's Monetary Future: One Market, One Money, CEF, LBS DP, No. 1-95.
 • Funke M. [1997], The Nature of Shocks in Europe and in Germany, "Economica. New Series", Vol. 64, No. 255.
 • Gajewski P., Tokarski T. [2004], Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne" INE PAN, nr 1-2 (XL-XLI).
 • Galbraith J.K. [1975], Money: Whence It Came, Where It Went, Houghton Mifflin, Boston.
 • Gali J. [1992], How Well Does the IS-LM Model Fit Postwar U.S. Data?, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107.
 • Gamber E.N., Hung J.H. [2004], Does Asymmetry of International Shocks Matter for the U.S. Business Cycle?, "Economic Inquiry", Vol. 42, No. 4.
 • Gandolfo G. [1992], Monetary Unions [w:] The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, eds P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell, Macmillan, London.
 • Gerlach H.M.S. [1988], World Business Cycles under Fixe and Flexible Exchange Rates, "Journal of Money, Credit, and Banking", Vol. 20, No. 4.
 • Gerlach S., Klock J. [1988], State-Space Estimates of International Business Cycles, "Economics Letters", Vol. 28, Issue 3.
 • Giavazzi F., Giovannini A. [1987], The EMS and the Dollar, "Economic Policy", October.
 • Giavazzi F, Giovannini A. [1988], Can the European Monetary System be Copied Outside Europe? Lessons from Ten Years of Monetary Policy Coordination in Europe, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper, No. 2786.
 • Giersch H. [1985], Eurosclerosis, Kiel Institute for World Economics, Discussion Paper, No. 112.
 • Gilson N. [2006], How to be Well Shod to Absorb Shocks? Shock Synchronization and Joining the Euro Zone, Working Paper, No. 1878, Ifo Institute, Center for Economic-Studies, Munich.
 • Gtąbicka K. [1999], Rynek pracy w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Difin, Warszawa.
 • Głąbicka K. [2005], Rynek pracy w jednoczącej się Europie, WSP TWP, Warszawa.
 • Global Employment Trends: January 2010 [2010], International Labour Organization, Geneva.
 • Golinowska S. [2000], O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, "Polityka Społeczna", nr 3.
 • Gorynia M. [2006], Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2.
 • Gorynia M., Jankowska B. [2011], Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Grabiński T. [1984], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 61, Kraków.
 • Grabiński T. [1988], Metody statystycznej analizy porównawczej [w:] Metody statystyki międzynarodowej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 • Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gros D. [1996], A Reconsideration of the Optimum Currency Area Approach: the Role of External Shocks and Labour Mobility, "National Institute Economic Review", Vol. 158, No. 1.
 • Grubb D., Jackman R., Layard R. [1983], Wage Rigidity and Unemployment in OECD Countries, "European Economic Review", Vol. 21, Issue 1-2.
 • Grubel H.G. [1970], The Theory of Optimum Currency Areas, "Canadian Journal of Economics", Vol. 3, May.
 • Grüner H.P, Hefeker C. [1999], How Will EMU Affect Inflation and Unemployment in Europe?, "Scandinavian Journal of Economics", Vol. 101, No. 1.
 • Haberler G. [1970], The International Monetary System - Some Recent Developments and Discussions [w:] Approaches to Greater Flexibility, ed. G.N. Halm, Princeton University Press, Princeton.
 • Hall R.E. [1997], Macroeconomic Fluctuations and the Allocation of Time, "Journal of Labour Economics", Vol. 15.
 • Hall P.A., Franzese R.J. [1998], Mixed Signals: Central Bank Independence, Coordinated Wage-Bargaining, and European Monetary Union, "International Organization", Vol. 52.
 • Hamada K. [1985], The Political Economy of Economic Integration, MIT Press, Cambridge.
 • Hausner J. [2008], Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Havranek T. [2008], Rose Effect and the Euro: The Magic is Gone, Institute of Economic Studies, Charles University in Prague, IES Working Paper, No. 20.
 • Heinz F.F., Ward-Warmedinger M. [2006], Cross-Border Labour Mobility Within an Enlarged EU, Occasional Paper Series, No. 52.
 • Heller H.R. [1974], International Monetary Economics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Honohan P., Lane PR. [2003], Divergent Inflation Rates in EMU, "Economic Policy", Vol. 18, Issue 37.
 • Honohan P., Leddin A. [2005], Ireland In EMU: More Shocks, Less Insulation?, "CEPR Discussion Papers", No. 5349.
 • Hooley R. [2005], Introduction to the Symposium: The Theory of Optimum Currency Areas Revisited, "Journal of Asian Economics", Vol. 16.
 • Horvath J. [2003], Optimum Currency Area Theory: A Selective Review, Bank of Finland, "BOFIT Discussion Papers", No. 15.
 • Horvath R., L. Komarek L. [2002], Optimum Currency Area Theory: An Approach For Thinking about Monetary Integration, "Warwick Economic Research Papers", No. 647.
 • Huber P. [2004], Inter-Regional Mobility in Europe: A Note on the Cross-Country Evidence, "Applied Economics Letters", Vol. 11, Issue 10.
 • Ide S., Moes P. [2004], Asymmetric Growth and Inflation Developments in the Acceding Countries: A New Assessment, National Bank of Belgium, "NBB Working Paper", No. 63.
 • Ingram C.I. [1970], Comment - The Currency Area Problem [w:] Monetary Problems of the International Economy, eds. R.A. Mundeil, A.K. Swoboda, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Ingram J.C. [1973], The Case for European Monetary Integration, "Essays in International Finance", No. 98.
 • Ishiyama Y. [1975], The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey, "IMF Staff Papers", No. 22.
 • Islam N. [2003] What Have We Learnt From the Convergence Debate, "Journal of Economic Surveys", Vol. 17(3).
 • Jansson P. [1997], How Large is the Risk of Asymmetric Shocks for Sweden?, "Swedish Economic Policy Review", No. 4.
 • Jarmotowicz W. [2003], Przedmowa [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmotowicz W. [2008], Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M. [2005], Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Johnson H.G. [1963], Equilibrium Under Fixed Exchanges, "American Economic Review", No. 53.
 • Johnson H.G. [1970], The Case for Flexible Exchange Rates 1969 [w:] Approaches to Greater Flexibility, ed. G.N. Halm, Princeton University Press, Princeton.
 • Jóźwiak J. [2003], Proces starzenia się ludności wyzwaniem XXI wieku [w:] Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, Rządowa Rada Ludnościowa - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. [2006], Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Kabaj M. [2004], Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa.
 • Kabaj M. [2005], Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Kaźmierczak Z. [1995], Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kenen PB. [1969], The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View [w:] Monetary Problems of the International Economy, eds. R.A. Mundell, A.K. Swoboda, Chicago.
 • Kharroubi E. [2006], Labor Market Flexibility and Growth, CEPR, European Summer Symposium in Labour Economics.
 • Kim Y., Chow H.K. [2003], Optimum Currency Area in Europe: an Alternative Assessment, "Economics Letters", Vol. 81.
 • Kleer J. [2001], Globalizacja. Szansa dla Polski [w:] Dylematy transformacji, praca zbiorowa, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • Kotlorz D. [1995], Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Materiały do studiowania, Nr 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kotlorz D. [2007], Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U. [1998], Rynek pracy w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Krajewska A. [2008], Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę fiskalną i podatki [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska i M. Mackiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krugman P. [1993], Lessons of Massachusetts for EMU [w:] Adjustment and Growth in the EMU, eds. F. Giavazzi, F. Torres, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kryńska E. [1999], Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
 • Kryńska E. [2000], Mobilność zasobów pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Kryńska E. [2006], Europejska Strategia Zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych [w:] Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, red. R.Cz. Horodeński i C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 • Kryńska E. [2007], Praca na własny rachunek w polskiej gospodarce. Wnioski i rekomendacje [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPISS, Warszawa.
 • Kudełko J., Prusek A. Zieliński K. [2011], Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kufel T. [2004], Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kufel T. [2007], Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. [1986], Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny", z. 4, r. XXXIII.
 • Kundera J. [2003], Jednolity rynek europejski, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Kwiatkowski D. et al. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationar- ity Against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics", Vol. 54.
 • Kwiatkowski E. [2002], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. [2003], Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. E. Kwiatkowski i T. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. [2001], Niektóre konsekwencje makroekonomiczne wejścia do Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, "Ekonomista", nr 1.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista", nr 1.
 • Kydland F.E., Prescott E.C. [1990], Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", Vol. 14, No. 2.
 • Lachowicz M. [2008], Koncepcja wspólnych obszarów walutowych, "Bank i Kredyt", nr 2.
 • Lane PR. [2000], Asymmetrie Shocks and Monetary Policy in a Currency Union, Scandinavian Journal of Economics", Vol. 102(4), December.
 • Lange O. [1978], Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Lastrapes W.D. [1992], Sources of Fluctuations in Real and Nominal Exchange Rates, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 74, No. 3.
 • Layard R., Nickeil S., Jackman R. [1991J, Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 • Lerner A.P. [1951], Economics of Employment, McGraw-Hill, New York.
 • Lindbeck A. [1996], The West European Employment Problem, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 132, December.
 • Lis S. [2008], Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna, "Ekonomista", nr 3.
 • Lis S., Lisy J. [2011], Kontrowersje wokół skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w stabilizacji gospodarki [w:] Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, red. A. Prusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ljungqvist L. [2003], European Unemployment, Labour Market Institutions and Economic Turbulence, "CESIfo DICE", Report No. 2.
 • Lo Cascio I. [2001], Do Labour Markets Really Matter? Monetary Shocks and Asymmetric Effects across Europe, Working Paper, Department of Economics, University of Essex, Istituto di Economia Politica F. Ferrara, University di Palermo, April.
 • Lütkepohl H. [2005], New Intruduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Lutkowski K. [2002], Problem polityki kursowej na drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i Unii Gospodarczej i Walutowej. Euro od Ado Z, "Bank i Kredyt", nr 5.
 • Lutz FL. [1954], The Case for Flexible Exchange Rates, Banca Nazionale del Lavoro, December.
 • Ładyka S. [2001], Z teorii integracji gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Łukawer E. [2002], Transformacja systemowa w przekroju (jak widzą to polscy ekonomiści) [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, red. Z. Dach, Księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, PTE, Kraków.
 • Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maes 1. [1992], Optimum Currency Area Theory and European Monetary Integration, "Tijdschrift voor Economie en Management", Vol. XXXVII, No. 2.
 • Maes I. [2000], Economic Thought and the Making of the European Economic Community, National Bank of Belgium, September.
 • Malaga K. [2004], Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Malarska A. [2000], Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 162, Kraków.
 • Malina A. [2008], Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej [w:] Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Malina A., Wanat S. [2000], Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 [w:] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mantel S. [1994], The Prospects for Labour Mobility Under EMU, "Economie- et Statistiques", Special Issue.
 • Matthes J. [2009], Ten Years EMU - Reality Test for the OCA Endogeneity Hypothesis, Economic Divergences and Future Challenges, "Intereconomics", Vol. 44, No. 2.
 • Maza A., Sanchez-Robles B. [2002], EMU and Macroeconomic Shocks: Some Evidence on Spanish Regions, "European Regional Science Association Conference Papers" ersa02p391, August.
 • Maza A., Villaverde J. [2007], A State-space Approach to the Analysis of Economic Shocks in Spain, "Journal of Policy Modeling", Vol. 29.
 • McKinnon R.I. [1963], Optimum Currency Areas, "American Economic Review", Vol. 53, No. 4.
 • McKinnon R.I. [2002], Optimum Currency Areas and the European Experience, "Economics of Transition", Vol. 10.
 • Meade J.E. [1951], The Balance of Payments, Oxford University Press, London.
 • Meade J.E. [1957], The Balance of Payments Problem of a Free Trade Area, "Economic Journal", No. 67.
 • Melitz J. [1995], The Current Impasse in Research on Optimum Currency Areas, "European Economic Review", Vol. 39.
 • Melitz J. [1997], The Evidence about the Costs and Benefits of the EMU, "Swedish Economic Policy Review", Vol. 4, No. 2.
 • Miklaszewski S. [1999], Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz.
 • Milczarek D. [2006], Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej [w:] Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak i D. Milczarek, PWE, Warszawa.
 • Mintz N. [1970], Monetary Union and Economic Integration, New York University Press, New York.
 • Misala J. [1999], Unia walutowa jako forma i etap integracji regionalnej: wybrane aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 7, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W. [2011], Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Modigliani F. et al. [1998], An Economist's Manifesto on Unemployment in the European Union, "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review", Vol. 51, September.
 • Molendowski E. [2007], Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 184, Kraków.
 • Molle W. [1995], Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja "Solidarność", Gdańsk.
 • Mongelli F., Vega J. [2006], What Effects is EMU Having on the Euro Area and Its Member Countries?, European Central Bank, "Technical Report", 599.
 • Mongelli F.P [2002], 'New' Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us?, ECB Working Papers, No. 138.
 • Mongelli F.P. [2005], What is European Economic and Monetary Union Telling us about the Properties of Optimum Currency Areas?, "Journal of Common Market Studies", Vol. 43, No. 3.
 • Montalvo J.G. [2006], Regional Evolutions in Labor Markets in the Philippines: A Dynamic Approach, "Journal of Asian Economics", Vol. 17.
 • Mucha-Leszko B. [2007], Strefa euro. Wprowadzenie. Funkcjonowanie. Międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Mundell R.A. [1961], A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review", Vol. 51, Issue 4.
 • Mundell R.A. [1973], Uncommon Arguments for Common Currencies [w:] The Economics of Common Currencies, eds. H.G. Johnson, A.K. Swoboda, Allen and Unwin, London.
 • Mundell R.A. [1997a], Currency Areas, Common Currencies, and EMU, "The American Economic Review", Vol. 87, No. 2.
 • Mundell R.A. 11997b], Optimum Currency Areas, Speech presented at the Conference on Optimum Currency Areas in Tel-Aviv, mimeo.
 • Mundell R.A. [2002], The International Monetary System at the Beginning of the New Millennium, Columbia University, Discussion Paper Series, No. 0102-32.
 • Neal L. [2007], The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press, Cambridge.
 • NgandMandy Lo K. [2010], 'Father of Euro' Touts Global Role for Yuan, "The Standard", April 8.
 • Nickell S.J. [1997], Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 11, No. 3.
 • Nickell S.J. [2003], Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, "CESIfo DICE", Report No. 2.
 • Nowak A.Z. [2001], Dolar czy euro pieniądzem przyszłości, "Studia Europejskie", nr 2.
 • Nowak A.Z. [2006], Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej [w:] Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak i D. Milczarek, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. [1981], Porównywanie obiektów społeczno-gospodarczych ze względu na ich strukturę, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 • Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Obstfeld M., Peri G. [2000], Regional Nonadjustment and Fiscal Policy [w:] Intranational Macro-Economics, eds. G.D. Hess, E. van Wincoop, Cambridge University Press, Cambridge.
 • OECD [2007], OECD Workers in the Global Economy: Increasingly Vulnerable?, Chapter 3, "Employment Outlook", Paris.
 • OECD [2009], OECD Employment Outlook. Tackling the Jobs Crisis, Paris.
 • Opałło M. [1997], Mierniki rozwoju regionów, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Oręziak L. [2008], Europejska integracja monetarna od A do Z. Euro - pieniądz międzynarodowy, Bank i Kredyt", dodatek, nr 1.
 • Organiściak-Krzykowska A. [2005], Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Osińska M. [2007], Ekonometria współczesna, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Padoa-Schioppa T. [1988], The EMS: A Long-Term View [w:] The European Monetary System, ed. F. Giavazzi, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Papież M. [2008], Budowa syntetycznego miernika rynku pracy dla krajów Unii Europejskiej [w:] Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Paterson B., Amati S. [1998], Adjustment to Asymmetric Shocks, European Parliament, Directorate-General for Research Working Paper, "Economic Affairs Series", ECON-104, September.
 • Pawełek B. [2008], Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 [w:] Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Peersman G. [2005], The Relative Importance of Symmetric and Asymmetric Shocks and the Determination of the Exchange Rate, Ghent University, Working Paper, nr 286, January.
 • Pelkmans J. [2001], European Integration. Methods and Economic Analysis, 2nd ed., Financial Times Prentice, Pearson Education Ltd., Harlow.
 • Phelps E., Zoega G. [2004), The Search for Routes to Better Economic Performance in Continental Europe, "CESifo Forum", No. 1.
 • Pietrzyk I. [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piłat K. [2008], Unia monetarna a teoria optymalnych obszarów walutowych - badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska, M. Mackiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York.
 • Pissarides C.A. [2008], The Labour Market and the Euro, "Cyprus Economic Policy Review", Vol. 2, No. 1.
 • Pocztowski A. [2005], Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej, red. Z. Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Poole W. [1970], Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, Issue 2.
 • Poon W.C. [2009], Economic Integration and the Optimum Currency Area (OCA), "Accountants Today", February.
 • Presley J.R., Dennis G.E.J. [1976], Currency Areas Theory and Practice, Macmillan, London. Pritchett L. [1997], Divergence, Big Time, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 11, No. 3.
 • Prusek A. [2011], Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej [w:] Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki, red. A. Prusek, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 144, Kraków.
 • Puhani P.A. [2001], Labour mobility? An Adjustment Mechanism in Euroland? Empirical Evidence for Western Germany, France, and Italy, "German Economic Review", Vol. 2, Issue 2.
 • Rachman G. [2010], Greece Threatens More than the Euro, "Financial Times", February.
 • Ramos R., Clar M., Surinach J. [1999], Specialisation in Europe and Asymmetric Shocks: Potential Risks of EMU [w:] Spatial Dynamics of European Integration. Political and Regional Issues at the Turn of the Millennium, red. M.M. Fischer i P. Nijkamp, Springer-Verlag, Berlin.
 • Ramos R., Clar M., Surinach J. [2003], A Dynamic Analisys of Asymmetric Shocks in EU Manufacturing, "Applied Economics", No. 35, Issue 8.
 • Rantala A. [2003], Labour Market Flexibility and Policy Coordination in a Monetary Union, "Bank of Finland Discussion Papers", No. 11.
 • Ricci L.A. [1997], A Model of an Optimum Currency Area, IMF Working Paper, No. WP/97/76, June.
 • Rifkin A. [2003], Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Robson P. [1987], The Economics of International Integration, Allen and Unwin, London.
 • Rodriguez Lopez J., Torres Chacón J.L. [2007], Following the Yellow Brick Road to the Euro? The Czech Republic, Hungary and Poland, "Eastern European Economics", Vol. 45, No. 6.
 • Rogers J.H. [1999], Monetary Shocks and Real Exchange Rates, "Journal of International Economics", Vol. 49, No. 2.
 • Rogerson R. [2004], Two Views on the Deterioration of European Labor Market Outcomes, "Journal of the European Economic Association", Vol. 2, Issue 2-3.
 • Rogut A. [2008], The Efficiency of Regional Labour Market Mechanisms in Absorbing Region al Shocks in Poland in the Context of Accession to Euro Area [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze część V, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rogut A., Ochrymiuk M. [2011], Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu, Narodowy Bank Polski, Departament Integracji ze Strefą Euro, Warszawa.
 • Rose A. [2000], One Money, One Market: The Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", Vol. 30, April.
 • Rutkowski J. [1981], Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Saint-Paul G., Bentotila S. [2000], Will EMU Increase Eurosclerosis?, Centre for Economic Policy Research, "Discussion Paper" No. 2423.
 • Sanz de Galdeano A., Turunen J. [2005], Real Wages and Local Unemployment in the Euro Area, Working Paper Series, No. 471.
 • Shield M., Novak J. [2000], Dynamic Labor Response to Employment Shocks: Acountry Level Analysis, mimeo.
 • Sibert A.C., Sutherland A. [2000], Monetary Union and Labour Market Reform, "Journal of International Economics", Vol. 51, August.
 • Siebert H. [1997], Labor Market Rigidities: At the Root of Unemployment in Europe, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 11, No. 3.
 • Silva S.J. [2004], Is the Euro Working? The Euro and European Labour Markets, "Journal of Public Policy", Vol. 24, May-August.
 • Sims C.A. [ 1980], Macroeconomics and Reality, "Econometrica", Vol. 48, No. 10.
 • Sławiński A. [2000a], Kierunki ewolucji międzynarodowego systemu walutowego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Sławiński A. [2000b], Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 • Śmiech S. [2008], Ocena stopnia realizacji celów strategii lizbońskiej w krajach Unii Europejskiej [w:] Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Malina, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Snider D.A. [1967], Optimum Adjustment Processes and Currency Areas, Princeton University, "Essays in International Finance", No. 62.
 • Soltwedel R., Dohse D., Krieger-Boden Ch. [1999], EMU Challenges European Labor Markets, IMF Working Paper, WP/99/131, September.
 • Soskice D., Iversen T. [1998], Multiple Wage-bargaining Systems in the Single European Currency Area, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 14, No. 3.
 • Stążka A. [2009], The Flexible Exchange Rate as a Stabilising Instrument: The Case of Poland, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. [2004], Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strahl D. [1998], Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Süppel R. [2003], Comparing Economic Dynamics in the EU and CEE Accession Countries, Working Paper, No. 267.
 • Szopa B. [2005], Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.
 • Tagkalakis A. [2006], Labour Market Reform in a Monetary Union, "Oxford Economic Papers", Vol. 58.
 • Tavlas G.S. [1993], The "New" Theory of Optimum Currency Areas, "The World Economy", Vol. 16, No. 6.
 • Temple J. [1999], The New Growth Evidence, "Journal of Economic Literature", Vol. 37, No. 1.
 • Tendera-Wlaszczuk H., Krupa A. [2009], Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową [w:] Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, PTE, Kraków.
 • Tokarski T. [2005a], Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Tokarski T. [2005b], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Tokarski T. [2006], PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 • Tokarski T. [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego. Ujęcie neoklasyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tomczyk E. [1996], Podstawy analizy szeregów czasowych [w:] Ekonometria, red. M. Gruszczyński i M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Tower E., Willett T.D. [1970], The Concept of Optimum Currency Areas and the Choice between Fixed and Flexible Exchange Rates [w:] Approaches to Greater Flexibility of Exchange Rates, red. G.N. Halm, Princeton University Press, Princeton.
 • Tower E" Willett T.D. [1976), The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility, Special Papers in International Economics, Princeton University, No. 11.
 • Tyrowicz J. [2009], When Eastern Labour Markets Enter Western Europe CEECs. Labour Market Institutions upon Euro Zone Accession, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Paper, No. 3.
 • Uhlig C. [1974], Problems of Currency Integration, "Intereconomics", Vol. 9, No. 9.
 • United Nations [2002], International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev. 3.1.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej [2001], Polityka społeczna i zatrudnienie. Informacje podstawowe, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Van Poeck A., Borghijs A. [2001], EMU and Labour Market Reform: Needs, Incetives and Realisations, "The World Economy", Vol. 24, Issue 10.
 • Vaubel R. [1976], Real Exchange Rate Changes in the European Community: The Empirical Evidence and Its Implications for European Currency Unification, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 112.
 • Vaubel R. [1978], Real Exchange-Rate Changes in the European Community: A New Approach to the Determination of Optimum Currency Areas, "Journal of International Economics", Vol. 8.
 • Venn D. [2009], Legislation, Collective Bargaining and Enforcement: Updating the OECD Employment Protection Indicators, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 89.
 • Verhoef B.A. [2003], The (A)symmetry of Shocks in the EMU, DNB Staff Reports, No. 106.
 • Vieira C, Vieira J. [2011], Assessing the Endogeneity of OCA Conditions in EMU, CEF-AGE-UE Working Paper, No. 1.
 • Von Hagen J., Neumann M.J.M. [1992], Real Exchange Rates within and between Currency Areas: How Far Away is EMU?, CEPR Discussion Paper, No. 660, June.
 • Wach K. [2007], Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wajda-Lichy M., Dąbrowski M.A. [2010], Strategie rozszerzenia strefy euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Walesiak M. [1983], Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Warin T., Wunnava Ph.V., Janicki H. [2008], Testing MundelTs Intuition of Endogenous OCA Theory, Discussion Paper, No. 3739.
 • Weber A.A. [1990], EMU and Asymmetries and Adjustment Problems in the EMS: Some Empirical Evidence, Centre for Economic Policy Research, CEPR Discussion Papers, No. 448.
 • Whitt jr. J.A. [1995], European Monetary Union: Evidence from Structural VARs, Working Paper, No. 95-1, Federal Reserve Bank of Atlanta.
 • Wiśniewski Z. [1999], Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Włodarczyk R.W. [2002], Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Dylematy transformacji, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • Włodarczyk R.W. [2007], Self-Employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy [w:] Nova Ekonomika a Trvalo Udrzatelny Rast - Sucasnost a Buducnost Perspektivneho Vyvoja, red. J. Lisy, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava.
 • Włodarczyk R.W. [2008a], Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, "Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica" nr213.
 • Włodarczyk R.W. [2008b], Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro [w:] Polityka Unii Europejskiej, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Włodarczyk R.W. [2009a], Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro Zone Countries [w:] Global Challenges and Policies of the European Union Consequences for the "New Member States", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Włodarczyk R.W. [2009b], Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia |w:] Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, red. A.P. Balcerzak, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Włodarczyk R.W. [2009c], Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, t. 2, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Włodarczyk R.W. [2009d], Sectorial Homogeneity of the Structure of Gross Value Added In Eurozone Countries, "International Review of Business Research Papers", Vol. 5, No. 3.
 • Włodarczyk R.W. [2009e], Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro [w:] Koniunktura gospodarcza. Od banki internetowej do kryzysu subprime, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha i R. Żelazny Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Włodarczyk R.W. [2011], Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro, "Ekonomista", nr 4.
 • Wójcik C. [2008], Integracja ze strefą euro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wójcik P. [2005], Analiza konwergencji regionów Polski z wykorzystaniem procesów Markowa [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojnicka E. [1999], Teoria Mundella i jej dzieci, "Rzeczpospolita", październik 26.
 • Wojtyna A. [1998], Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa", numer specjalny, czerwiec.
 • Wojtyna A. [2000], Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wood G.E. [1973], European Monetary Union and the U.K. - A Cost Benefit Analysis, University of Surrey, "Surrey Papers in Economics", No. 9.
 • Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie, red. R. Michalski [2008], t. II, IBRKiK, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Wydymus S. 11988], Analiza porównawcza struktur gospodarczych [w:] Metody statystyki międzynarodowej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 • Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki [2009], PWE, Warszawa.
 • Yuen H. [2001], Optimum Currency Areas in East Asia. A Structural VAR Approach, "ASEAN Economic Bulletin", Vol. 18, No. 2.
 • Zagóra-Jonszta U. [2001], Polityka przemysłowa a rynek pracy w państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, nr 1.
 • Zaiceva A., Zimmermann K.F. [2008], Scale, Diversity, and Determinants of Labour Migration in Europe, IZA Discussion Papers, No. 3595.
 • Zawiślińska I. [2008], Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim, Monografie i Opracowania Nr 552, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Zeliaś A. [2000], Dobór zmiennych diagnostycznych [w:] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zielińska-Głębocka A. [1997], Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Zieliński K. [2009], Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski. Tendencje zmian [w:] Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, red. A. Prusek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Kraków.
 • Zimmermann K.F. [2004], European Labour Mobility: Challenges and Potentials, IZA Discussion Papers, No. 1410.
 • Zimmermann K.F. [2009], Labor Mobility and the Integration of European Labor Markets, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Paper, No. 3999.
 • Zis G. [1995], Whither European Monetary Union [w:] The Economics of New Europe, ed. N.M. Healey, Routledge, London-New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.