PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 217 | 194
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce

Warianty tytułu
The Use of FMECA in Assessing the Competitiveness of the Voivodships of Central Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie nowego zastosowania metody FMECA w ocenie konkurencyjności regionu centralnego Polski, który obejmuje terytorium województw łódzkiego i mazowieckiego. Wykorzystanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności regionu ma służyć zapobieganiu błędnych interpretacjom powszechnie znanych wskaźników konkurencyjności. Sformułowano hipotezę główną, a mianowicie: wskaźniki konkurencyjności, które mają swoje odpowiedniki w czynnikach wzrostu oraz odniesienie do teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, nie są obarczone ryzykiem zagrożenia błędną interpretacją. W niniejszej pracy została dokonana weryfikacja hipotezy głównej oraz falsyfikacja hipotezy dodatkowej, to znaczy falsyfikacji zostało poddane pojęcie konkurencyjności jako niemające dostatecznego uzasadnienia w teorii ekonomii i które jest zastępowane innymi terminami ekonomicznymi, takimi jak przewaga konkurencyjna, przewaga komparatywna, permanentne przemiany strukturalne, poszukiwanie nowych źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także nowych kierunków inwestowania. (fragment tekstu)
EN
The main hypothesis of this paper is that competitiveness indicators, which have their equivalents in growth factors and draw on the theory of economic growth and development, are not burdened with the risk of misinterpretation. In every growth model there are at least a few growth factors, though the classifications of competitiveness indicators include from several dozen to several hundred elements. Additionally, some classifications of competitiveness assign equal weighting to all criteria, among which there are macro- and microeconomic problems, growth factors, conditions for that growth, and measurements, which all together create a mixture of terms which may lead to their being misinterpreted. The hypothesis was verified using the method called FMECA, which allowed the most important competitiveness indicators to be distinguished and then compared with economic growth and development theories. The dissertation gains additional value from the application of FMECA to the field of economics, where it has not yet been used to assess regional competitiveness. Because of the various ways a region can be defined, the voivodship was chosen as the unit by which to assess Poland's central region (according to Central Statistical Office, Poland was divided into six regions, which the EU defines as macro-regions). (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. [2000], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unia Europejską, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. [2008], Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Adamkiewicz-Drwiłło [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Alesina A., Rodrik D. [1994], Distributive Policies and Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 109.
 • Armstrong H., Vickerman R. [1995], Convergence and Divergence among European Regions, Pion, London.
 • Atkinson R., Court R., Ward J. [1999a], Project - Technology and New Economy, http:// www.neweconomyindex.org/states/StateNewEcon.pdf (dostęp: 28.08.2004).
 • Atkinson R., Court R., Ward J. 11999b], The State New Economy Index. Benchmarking Transformation in the States, Progressive Policy Institute, http://www.neweconomyindex .org/states/StateNewEcon.pdf (dostęp: 28.08.2004).
 • Barca F. [2009], An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectation: DG Regio, European Commission, Brussels.
 • Barro R.J. [1999], Inequality, Growth and Investment, Working Paper No 7038, NBER, March.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. [1991], Convergence Across States and Regions, "Brookings Papers on Economic Activity", No 1.
 • Barro R.J., Sala-i-Martn X. [1995], Technological Diffusion, Convergence and Growth, Discussion Paper 1255, London.
 • Barteczko K., Bocian A. [1999], Wariantowe scenariusze makroekonomicznego rozwoju, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Baumol W.J., Quandt R.E. [1985], Chaos Models and their Implications for Forecasting, "Eastern Economic Journal", Vol. XI, No 1.
 • Baza danych REGIO, 1985-1995 [2004]: http://www.landecon.cam.ac.uk/urban/euro-pean_indicators.pdf (dostęp: 10.03.2004).
 • Bieńkowski W. [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 • Blalock H.M. [1977], Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa.
 • Bolonek R. [2006a], Dylematy terminologii, identyfikacji i pomiaru współczesnych przemian gospodarczych [w:] Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Wydział Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego, Kraków.
 • Bolonek R. [2006b], Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Bolonek R. [2007a], Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Kraków.
 • Bolonek R. [2007b], Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 10, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bolonek R. [2007c], Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych [w:] Gospodarka Polski na przełomie XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Bolonek R. [2007d], On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital [w:], Quality of Labour Resources, red. D. Kopycińska, "Economics and Competition Policy" No 11, Szczecin.
 • Bolonek R. [2008a], Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 786, Kraków.
 • Bolonek R. [2008b], Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bolonek R. [2010], Dywergencyjny charakter rozwoju regionalnego w Polsce jako uwarunkowanie modernizacji gospodarki Polski [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy modernizacji Polski, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bolonek R. [2011a], Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże zmian technologicznych w Polsce [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bolonek R. [2011b], Stan zasobów ludzkich w Polsce wobec ograniczania nierówności społeczno-gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 867, Kraków.
 • Bolonek R. [2011c], Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 859, Kraków.
 • Bolonek R., Firszt D. [2009], Restrukturyzacja gospodarki [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak i in., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Bukowski L. i M. [2000], Systemowa analiza ryzyka w eksperckich metodach oceny niezawodności systemów [w:] XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności "Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności", Szczyrk 2000, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: SPEKBM PAN; Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Burgess J. [1984], Design Assurance for Engineers and Managers, Marcel Dekker, New York.
 • Camagni R. [2002], On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading?, paper presented at the ERSA conference, August 2002, Dortmund, http://www-sre. wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersaO (dostęp: 30.08.2008).
 • Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure: Charter in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge (MA).
 • Cichy K. [2008], Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Coase R. [1999], Nowa ekonomia instytucjonalna, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 • The Competitiveness of Regions in the Polish and European Perspective [1999], ed. R. Domański, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czajkowski Z., Gomułka M. [2010], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: metodologie pomiaru [w:] Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. W. Bieńkowski, M. Weresa, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czarczyńska A., Śledziewska K. [2003], Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Dollar D., Kraay A. [2004], Institutions, Trade and Growth. Revisiting the Evidence, World Bank, "Policy Research Working Paper", No 3004.
 • Dołęgowski T. [2000], Instytucje, a rozwój gospodarczy i konkurencyjność [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, materiały konferencyjne, cz.l, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, J. Kruszewski, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Domański R. [2006], Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domar E. [1946], Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, "Econometrica", Vol. 14, No. 2.
 • Esser K. et al. [1996], Systemic Competitiveness: a New Challenge for Firm and for Government, "CEPAL Reviev", No 59.
 • The EU Budżet 2007-2013. Improving Europe's Competitiveness [2006], Komisja Programowania Finansowego i Budżetu, 23 June 2006, Crans Montana Forum, Monaco, 2006, http://ec.europa.eu/commission_barroso/grybauskaite/pdf/presentation_2006 june23_en (dostęp: 29.07.2006).
 • European Business. Facts and Figures [2009], EU, Eurostat.
 • Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) for Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Facilities, TM 5-698-4 [2006] Headquaters, Department of the US Army, 29 September; http//www.army.mil/usapa/eng/DR_pubs/dr_a/pdf/tm5_698 (dostęp: 30.03.2010).
 • Fiedor B. i in. [2002], Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, CH. Beck, Warszawa.
 • Forbes K. [2000], A Reasseessment of the Relation between Inequality and Growth, "American Economic Review", Vol. 90.
 • Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [2008], red. J. Hausner, MSAP UEK, Kraków.
 • Frantzen D. [2008], R&D and Manufacturing Production Specialization in Developed Economies, "Applied Economics", Vol. 40.
 • Fujita ML, Krugman P., Venables A. [1999], The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Gill I. [2010], Regional Development Policies: Place-based or Peopleoriented?', http:// www.voxeu.org/index.php?q=node/5644 (dostęp 30.11.2011).
 • Glaeser E.L. [2000], The New Economics of Urban and Regional Growth [in:] The Oxford Handbook of Economic Geography, eds. G.L. Clark, M.P Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford.
 • Global Competitiveness Report [2006-2007; 2008-2009], World Economic Forum, www. weforum.org/reports (dostęp: 30.10.2012).
 • Glueck W.F. [1980], Business Policy and Strategic Management, 3 ed., McGraw Hill, New York.
 • Gomułka S. [1990], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. [2000], Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • Grosse T. [2002], Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne Lokalne, nr 1(8).
 • Grossman G., Helpman E. [1991], Innovation and Growth In the Global Economy, MIT Press, Cambridge MA.
 • Gundlach E. [2001], Interpreting Productivity Growth in the New Economy: Some Agnostic Notes, Kiel Institute of World Economics, Kiel.
 • Haberler G. [1988], International Trade and Economic Development, International Centre for Economic Growth, New York.
 • Haque M. [1999], Restructuring Development: Theories and Polices. A Critical Study, State University of New York, New York.
 • Harris J., Todaro M. [1970], Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis, "The American Economic Review" Vol. 60, No 1.
 • Harrod R.F. [1939], An Essay In Dynamic Theory, "The Economic Journal", Vol. 49, No. 193, March.
 • Hellwig Z., Siedlecka M., Siedlecki J. [1995], Taksometryczne modele zmian struktury gospodarki polskiej, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Hicks J. R. [1982], Are there Economic Cycles? Money, Interest and Wages, Oxford Basil Blackwell, Oxford.
 • Hildebrandt A. [2002], Konkurencyjność - próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska, "Wspólnoty Europejskie" nr 3 (126).
 • Hollnagel E. [1993], Reliability of Cognition: Foundations of Human Reliability Analysis, Academic Press, London.
 • IMD [2001], World Competitiveness Yearbook, http://wwvv01.imd.ch/wcy/criteria/criteria. cm (dostęp: 20.03.2004).
 • Item Glossary. FMEA/FMECA [2004], www.itemsoftware.com/products.asp; http://wvvw. sti.nasa.gov (dostęp: 30.05.2006).
 • Jacobs J. [1969], The Economy of Cities, Random House, New York.
 • Jagiełło M. [2000], Nowa koncepcja mierzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki metodą analizy czynnikowej [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, materiały konferencyjne, cz. 1, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 • Jendo S., Niczyj J. [1999], Szacowanie niezawodności systemów na podstawie oceny uszkodzeń ich elementów za pomocą teorii zbiorów rozmytych [w:] XXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, T. I, Metody sieciowe w inżynierii niezawodności, Szczyrk 1999, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: SPEKBM PAN; Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Kabaj M. [2005], Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kaldor N. [1956], Alternative Theories of Distribution, "Reviev of Economic Studies", Vol.23.
 • Kalecki M. [1939], Essay in the Theory of Economic Fluctuations, Allen & Unwin, London. Kalecki M. [1962], Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa.
 • Kelly A., Williamson J., Cheetham R. [1972], Biased Technological Progress and Labor Force Growth in a Dualistic Economy, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 86, No 3.
 • Klasik A., Kuźnik F. [2001], Konkurencyjny rozwój regionów w Europie [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Knack S., Keffer P. [1995], Institutions and Economic Performance: Cross - Country Tests Using Alternative Measures, "Economics and Politics" nr 3.
 • Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską [2000], red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kontrakt wojewódzki dla Łodzi [2004-2006] Warszawa, www.lodzkie.pl (dostęp: 30.07.2004).
 • Kozak Z. [2001], Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania, nr 477, SGH, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020; www.mrr.pl (dostęp: 10.03.2012).
 • Krugman P. [1994], Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", Vol. 73(2), March/April.
 • Krysicki W. i in. [1997], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I, Rachunek prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krysicki W. i in. [1998], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. II, Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzemień E., Wolniak R. [2002], Wpływ zastosowania metody FMEA na koszty jakości w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 5.
 • Kudłacz T. [2010], Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. Spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR [w:] Rozwój regionalny w Polsce, red. T. Kudłacz, t. CXXXI, PAN KPZK, Studia, Warszawa.
 • Kuznetz S. [1955], Economic Growth and Income Inequality, "The American Economic Review", Vol. 45, No 1.
 • Lipowski A. [2000], Dualizm transformacyjny: przypadek Polski 1990-1998. Wstęp do problematyki, Working Papers No 27, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Li H., Zou H. [1998], Income Inequality is Not Harmful for Growth: Theory and Evidence, "Reviev of Development Economics", Vol. 2, No 3.
 • Lewis W.A. [1954], Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, "The Manchester School", Vol. 22, Issue 2.
 • Madej Z. [1998], Polski rynek kapitałowy, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Madej Z. [1999], Jak pojmować rynek kapitałowy?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, nr 6, Warszawa.
 • Maillat D. [2002], Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, Rector's Lectures No 52, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Malaga K. [2004], Konwergencja gospodarek w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Prace Habilitacyjne t. 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Managing Reliability across Product Lifecycle. FMEA Criticality Matrix, Relex Software [2006] www.relexsoftware.com/products/fmeafmeca.asp (dostęp: 30.05.2006).
 • Meller A. [1994], Metoda analizy przyczyn i skutków wad (FMEA), "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Meyer-Stamer J. [1996], Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • MIL-STD-1629A [1980], Procedures for Performing Failure Mode Effects and Criticality Analysis, U.S. Department of Defense, Government Printing Office, Washington.
 • Mirvis D.M., Chang C.F., Cosby A. [2008], Health as an Economic Engine: Evidence for the Importance of Health in Economic Development, "Journal of Health and Human Services Administration", Vol. 31, No 1.
 • Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K. [1995], Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Myint H. [1958], The Classical Theory of International Trade and the Underdeveloped Countries, "Economic Journal", No 68.
 • Myrdal G. [1957], Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, London.
 • Myrdal G. [1968], Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Penguin Book, Vol. 2, Harmondsworth.
 • Narodowa strategia spójności, 2007, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, [2007] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • North D. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge (MA).
 • OECD Factbook 2008, http://fiordiliji.sourceoecd.org/pdf/factbook (dostęp: 2008).
 • OECD Factbook 2009, www.stats.oecd.org (dostęp: 20.02.2010).
 • Orłowski W. [2010], W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa.
 • Part 1 - Cohesion, Competitiveness, Employment and Growth [2004] http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docoffic/offical/reports/pdf/cohesion3/cohesion3_partl_fact_ en.pdf, Trzeci raport w sprawie ekonomicznej i społecznej spójności, cz. I (dostęp: 12.07.2010).
 • Perroux F. [ 1955], Note sur la notion de pole de croissancie, "Economique Appliquee" Vol. 1-2.
 • Pietrzyk I. [2004], Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego [w:] Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach: wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa, red. M. Klamut, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1024, Wrocław.
 • Pietrzyk I. [2007], Wspólnotowa polityka spójności społeczno-gospodarczej w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pinelli D. et al., European Regional Competitiveness Indicators [1998], Discussion Paper No 103, Departament of Land Economy, University of Cambridge, UK, www.lande-con.cam.ac.uk (dostęp: 30.09.2012).
 • Pluta W. [1977], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Polska Norma PN-IEC 812 [ 1994], Techniki analizy nieuszkadzalności systemów. Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń, PKN, Warszawa.
 • Polska Norma PN-IEC 300-3-1 [1994], Zarządzanie niezawodnością, cz. 3: Przewodnik zastosowań, Arkusz 1: Techniki analizy niezawodności. Przewodnik metodologiczny, Warszawa.
 • PN-ISO 9004-4+AC1 [1996], Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa.
 • Porter M.E. [ 1985], Competitive Advantage, Free Press, New York.
 • Porter M. E. [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Warszawa.
 • Radio M.J. [2008a], Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji-wstępne wyniki badań, "Prace i Materiały" nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Radło M.J. [2008b], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, www. radlo.org (dostęp: 30.10.2012).
 • Ranis G., Fei J. [1961], A Theory of Economic Development, "American Economic Review" Vol. 51, No 4.
 • Rapacki R. [2002], Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, "Ekonomista" nr 4, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007-2013 [2010], http:// test.lodzkie.pl (dostęp: 24.05.2010).
 • Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, www. mazovvia.eu/data/other/rpo_l.pdf (dostęp: 24.05.2010).
 • RelexSoftware. Managing Reliability across the Product Lifecycle. FMEA Criticality Matrix; www.relexsoftvvare.com/products/fmeafmeca.asp (dostęp: 30.05.2006).
 • Ricardo D. [1957], Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 • Robinson J. [1962], Essays in the Theory of Economic Growth, Macmillan, London.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu [2010], GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP [2007], [2009], [2010] GUS, Warszawa.
 • Roberts M., Setterfield M. [2007], Endogenous Regional Growth; A Critical Survey, Centre for Economic and Public Policy, University of Cambridge; także www.landecon. cam.ac.uk/research/reuag/ (dostęp: 5.06.2010).
 • Romer P.M. [1986], Increasing Return and Long-run Growth, "Journal of Political Economy", Vol. No 5, 94.
 • Romer P.M. [1990], Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", No 98(5).
 • Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sala-i-Martin X. [1994], Regional Cohesion: Evidence and the Theories of Regional Growth and Convergence, Papers 716, Yale-Economic Growth Center.
 • Samuelson P., Nordhaus W. [1996], Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Samuelson W., Marks S. [1998], Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa. Schultz T.W. [1961], Investment in Human Capital, "American Economics Review" Vol. 51(1).
 • Schultz T. W. [1963], The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York.
 • Schumpeter J. [1960], Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Seers D. [1976 ], A System of Social and Demographic Statistics: A Review Note, "The Economic Journal" Vol. 86, No 343.
 • Seiden M. [ 1984], Product Safety Engineering for Managers, Prentice-Hall Inc, Engle- wood Cliffs, New Jersey.
 • Sen A [ 1973], On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 • Sen A. [1988], The Concept of Development, Handbook of Development Economics, Chenery and Srinivasan, Elsevier.
 • Sen A. [1992], Inequality Reexamined, Harvard University Press, Cambridge, MA. Słownik wyrazów obcych [ 1980], PWN, Warszawa.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. [1998], Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solow R.M. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", No 39.
 • Stockinger K. [1996], FMEA - Metodyczna analiza możliwych błędów, "Problemy Jakości", nr 8.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D. [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Spójność wewnętrzna, a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna. Raport z badania [2009], red. J. Gąska i in., Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Strahl D. [2000], Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szalawetz A. [2001], Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki" w krajach transformacji [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Szczeszek A., Wszendybył E. [2001], Analiza jakościowa wyrobów metalowych z wykorzystaniem metody FMEA [w:] Nowoczesność przemysłu i usług: uwarunkowania regionalne i globalne, red. J. Pyka, TNOiK, Oddział w Katowicach, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK, Katowice.
 • Tokarski T. [2008], Efekty skali, a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Weil D.N. [2005], Accounting for the Effect of Heath on Economic Growth, NBER Working Paper, nr 11455.
 • Williamson J.G. [1965], Regional Inequalities and the Process of National Development, "Economic Development and Cultural Change", No 13.
 • Wojtyna A. [2009], O badaniach nad głębszymi przyczynami wzrostu gospodarczego [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja, czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 • World Bank Competitiveness Indicators [2001], http://vvbln0018.worldbank.org/psd/com-pete.nsf (dostęp: 18.02.2001).
 • World Competitiveness Yearbook, IMD [2004], www01.imd.ch/wcy/criteria/criteria.cfm, vvww02.imd.ch/wcy/methodology/methodology.cfm, www02.imd.ch/wcy/factors/ f3.cfm, vvwvv02.imd.ch/vvcy/esummary/ (dostęp: 20.03.2004).
 • World Bank, Competitiveness Indicators [2001], http://vvbln0018.vvorldbank.org/pad/com-pete/nsf (dostęp: 18.02.2001).
 • Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł. [2008], Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej współzależności na przykładzie Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 786, Kraków.
 • Wreathall J. [ 1991], Human Errors in Dynamie Process Systems, New Technology&Work (NeTWork) Meeting, Werner Reimer Stifung, Bad Homburg.
 • Wziątek-Kubiak A. [2004], Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii, "Ekonomista", nr 6.
 • Wysokińska Z. [2001], Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami i towarami, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji nr 2, Warszawa.
 • Zienkowski L. [2003], Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, "Studia Ekonomiczne", nr 1-2, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • Zukrowska K. [2000], Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak., W. Bieńkowski, J. Kruszewski, Materiały konferencyjne, cz. 1, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.
 • Veblen T. [1971], Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.07.2000 w sprawie podziału terytorialnego Polski na regiony i województwa, Dz.U. nr 58, poz. 685.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 31.7.2006.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 31.7.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.