PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 219 | 241
Tytuł artykułu

Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego : refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych

Warianty tytułu
Participation in Artistic Culture as a Form of Social Action : Reflections on Participation Patterns Based on Empirical Research on the Residents of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie propozycji nowego spojrzenia na proces uczestnictwa w kulturze artystycznej z odmiennej perspektywy, niż jest to zazwyczaj czynione. Analizując bowiem współczesny wymiar procesów uczestnictwa w kulturze artystycznej z perspektywy socjologii, wydaje się konieczne uwzględnienie w badaniu aktywności kulturalnej nie tylko czynników o charakterze makrospołecznym, jak to jest obecnie czynione, ale również związanych z samą sytuacją uczestnictwa w kulturze, usytuowaną na poziomie mikrospołecznym. Oznacza to spojrzenie na uczestnictwo w kulturze artystycznej przez pryzmat przebiegu indywidualnych aktów partycypacyjnych, które są, co powinno być oczywiste dla socjologa, działaniem społecznym, oraz skupienie się w ich analizie na sytuacji społecznej, w której jest realizowana aktywność kulturalna, ujmowana na poziomie zachowań jednostki. Praca ta ma zatem przede wszystkim charakter metodologiczny. Zamiarem autora było skonstruowanie nowej perspektywy służącej do badania partycypacji kulturalnej, a następnie rozważenie rzeczywistych możliwości poznawczych, jakie ją cechują. Służyć temu ma zaproponowany model teoretyczny, który wyrasta z jednej strony z refleksji nad pojęciami kultury artystycznej oraz procesu uczestnictwa w niej, z drugiej natomiast - z analizy współczesnego oblicza partycypacji kulturalnej W niniejszej pracy skonstruowano model teoretyczny, który następnie został poddany weryfikacji empirycznej. Dlatego też znaczącą część pracy stanowi prezentacja wyników badań empirycznych (zrealizowanych na lokalnej próbie mieszkańców Krakowa w maju i czerwcu 2009 r.). Trzeba jednak podkreślić, że celem autora nie było opisywanie tej społeczności miejskiej, a jedynie zilustrowanie w oparciu o nie możliwości poznawczych perspektywy skoncentrowanej na analizie sytuacji uczestnictwa i określenie zakresu jej przydatności do opisywania wzorów uczestnictwa w kulturze artystycznej. Dlatego też odwołanie się do materiału empirycznego służyło ogólnej weryfikacji modelu teoretycznego, a nie charakterystyce społeczności lokalnej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the dissertation is to propose a new approach to the process of participating in artistic culture from a point of view that considers not only macro-social factors in research on cultural activity as it is conducted today, but also micro-social factors linked to the situation of participating in culture itself. This means looking at participation in artistic culture through the prism of the course of individual acts of participation which are understood as social action and focusing, in analysing them, on the social situation in which cultural activity is carried out and recognised at the level of individual activity. It seems that the need to consider cultural participation from the perspective outlined is necessary also because the forms of cultural activity are changing, and participation through the mass media, especially electronic media, has become increasingly important. The dissertation is first and foremost methodological. My intention was to create a new perspective for researching cultural participation and then to consider its cognitive possibilities. To do so, a theoretical model has been used. This model grows out of, on the one hand, reflection on ideas from the realm of artistic culture and the process of participating in it and, on the other, from the analysis of the contemporary character of cultural participation. However, because this dissertation both creates and tests a new method, it has also been possible to discuss the characteristics of contemporary forms of participation in artistic culture. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adorno T.W., Sztuka i sztuki, PIW, Warszawa 1990.
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.
 • Bagby P., Kultura i historia, PIW, Warszawa 1975.
 • Barker Ch., Studia kulturowe: teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 • Barthes R., Podstawy semiologii, UJ, Kraków 2009.
 • Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic! Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995.
 • Becker H., Art Worlds, University of California Press, Berkeley 1982.
 • Becker H.S., Faulkner R.R., Kirshenblatt-Gimblett B., Art from Start to Finish: Jazz, Painting, and Other Improvisations, University of Chicago Press, Chicago-London 2003.
 • Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.
 • Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda, Nomos, Kraków 2007.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003.
 • Bokszański Z., Młodzi robotnicy a awans kulturalny, Warszawa 1976.
 • Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Funna, Wrocław 2001.
 • Borowiecka E., Poznawcza wartość sztuki, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
 • Bourdieu P, Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.
 • Bourdieu P, Reguły sztuki, Universitas, Kraków 2001.
 • Bourdieu P, Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
 • Bourdieu P, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Columbia University Press, 1993.
 • Bourdieu P., Darbel A., Schnapper D., LAmour de Tart. Les Muse'es d'art europeen et leur public, Editions de Minuit, Paris 1969.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
 • Brach-Czaina J., Ethos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 • Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa.
 • Burszta W., Kuligowski W., Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Sic!, Warszawa 1999.
 • Byrne D., Complexity Theory and the Social Sciences, Routledge, London 1998.
 • Chwistek L., Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie, red. K. Estreicher, Czytelnik, Warszawa 1960.
 • Clark I., Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century, Oxford University Press, 2004.
 • Crane D., The Production of Culture: Media and the Urban Arts, Sage, London 1992.
 • Czerwiński M., Samotność sztuki, PIW, Warszawa 1978.
 • Czerwiński M., Sztuka w pejzażu kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 • D'Alleva A., Jak studiować historię^ sztuki, Universitas, Kraków 2006.
 • Danto A., The State of the Art, Prentice-Hall, New York 1987.
 • Dawydow J., Sztuka jako zjawisko socjologiczne, PIW, Warszawa 1971.
 • Deutsch E., Essays on the Nature of Art, State University New York Press, New York 1996.
 • Dixon B., Nie igra się z nauką, PIW, Warszawa 1984.
 • Duncan H.D., Language and Literature in Society, Chicago University Press, Chicago 1953.
 • Duvignaud J., Socjologia sztuki, PWN, Warszawa 1970.
 • Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, TN KUL, Lublin 1993.
 • Dyoniziak R., Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej, PWE, Warszawa 1969.
 • Dziamski G., Szkic o nowej sztuce, Warszawa 1984.
 • Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetyce współczesnej, Czytelnik, Warszawa 1994.
 • Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja. Znak, Kraków 1996.
 • Eco U., Lector in fabuła, PIW, Warszawa 1994.
 • Folga-Januszewska D., Muzeum Narodowe w Warszawie 1995-2001, Warszawa 2002.
 • Francastel P, Twórczość malarska a społeczeństwo, PIW, Warszawa 1970.
 • Gans HJ., Popular Culture and High Culture, Basic Books Inc., New York 1974.
 • Gaut B., "Art" as a Cluster Concept [w:] Theories of Art Today, red. N. Carroll, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 2000.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001.
 • Głowiński M., Style odbioru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
 • Godzić A., Zarys obrazu widza filmowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989.
 • Gołka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova, Poznań 1996.
 • Gołaszewska M, Świadomość piękna, PWN, Warszawa 1970.
 • Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986.
 • Gołomsztok I., Język artystyczny w warunkach totalitarnych, Vademecum, brw.
 • Gombrich E., History of Art and the Social Sciences, Oxford 1975.
 • Gombrich E., O sztuce, Arkady, Warszawa 1997.
 • Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 • Griswold W., Cultures and Societies in a Changing World, Pine Forge Press, Thousand Oaks 1994.
 • Guyau J.M., L'Art au point de vue sociologique, Paris 1889.
 • Gwóźdź A., Pejzaże audiowizualne: telewizja, wideo, komputer, Universitas, Kraków 1997.
 • Hagen R.M., Hagen R., Pieter Bruegel Starszy. Chłopi, dziwacy i demony, Taschen, Koln 2005.
 • Halle D., Inside Culture. Art and Class in the American Home, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, PWN, Warszawa 2006.
 • Heinich H., L'elite artiste. Excellence et singularite en regime democratique, Gallimard, Paris 2005.
 • Heinich H., Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • Heinich N., Być artystą, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 • Herskovits C., An Introduction to Anthropology, Macmillan, New York 1965.
 • Hoebel FA., Anthropology: The Study of Man, McGraw-Hill, New York 1966.
 • Huizinga J., Jesień średniowiecza, PIW, Warszawa 1992.
 • Ingarden R., O dziele literackim, PWN, Warszawa 1988.
 • Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.
 • Jenks Ch., Kultura, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 • Kaplan M., The Arts. A Social Perspective, Fairleigh Dickinson University Press, New York 1989.
 • Kavolis V., History on Art's Side. Social Dynamics in Artistic Efflorescences, Cornell University Press, Ithaca 1972.
 • Kisiel P., Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura: sztuka mediów, Rabid, Kraków 2002.
 • Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spek- taklu, WAiP, Warszawa 2010.
 • Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1983.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 • Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.
 • Kłoskowska A., Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu. Wstej) do wydania polskiego [w:] P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN Warszawa 1990.
 • Kmita J., O kulturze symbolicznej, PWN, Warszawa 1982.
 • Kmita L, Banaszak G., Normatywno-dyrektywalna koncepcja kultury, UAM, Poznań 1994.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Kostyrko T., O kulturze artystycznej, COMUK, Warszawa 1985.
 • Kotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kreitler H., Psychology of the Arts, Duke University Press, Durham 1972.
 • Kubicki R., Zmierzch sztuki. Narodziny nowoczesnej jednostki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 • Kultura ma znaczenie, red. L. Harrison, S. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii Aktora-Sieci, Universitas, Kraków 2010.
 • Lechner F.J., Boli J., World Culture. Origins and Consequences, Blackwelll Publishing, Oxford 2005.
 • Leclerc G., La Mondialisation Culturelle. Les Civilisations ä VEpreuve, Presses Universitäres de France, Paris 2000.
 • Le Goff J., Człowiek średniowiecza, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa-Gdańsk 1996.
 • Lipski A., Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Atla 2, Wrocław 2001.
 • Luhmann N., Art as a Social System, Stanford University Press, Stanford 2000.
 • Mannheim K., Essays on the Sociology of Culture. Collected Works of Karl Mannheim, vol. 7, Routlegde-London 1999.
 • Manterys A., Klasyczna idea definicji sytuacji, UW ISNS, Warszawa 2000.
 • Manterys A., Sytuacje społeczne, Nomos, Warszawa 2008.
 • Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, PWN, Warszawa 1997.
 • Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.
 • Mathews G., Supermarket kultury, PIW, Warszawa 2005.
 • Matuchniak-Krasuska A., Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 • Matuchniak-Krasuska A., Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • McCarthy K.F., Jinnett K., A New Framework for Building Participation in the Arts, California, Santa Monica 2001.
 • McRobbie A., Postmodernism and Popular Culture, Routledge, London 1995.
 • Merton T., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 • Mikułowski Pomorski J., Muzeum-Zamek w Łańcucie. Studium socjologiczne, Muzeum- -Zamek w Łańcucie, Łańcut 1971.
 • Moles A., Kicz czyli sztuka szczejcia, PIW, Warszawa 1978.
 • Morawski S., Kultura masowa a elitarna - za i przeciw [w:] S. Morawski, Na zakręćcie od sztuki do po-sztuki. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
 • Morawski S., Na zakresie do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, Muza, Warszawa 2002.
 • Ossowski S., O nauce [w:] S. Ossowski, Dzieła, t. 4, PWN, Warszawa 1966.
 • Ossowski S., Socjologia sztuki [w:] S. Ossowski, Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa 1966.
 • Ossowski S., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2004.
 • Otto R., Świejość, Thesaurus Press, Wrocław 1993.
 • Parsons T., The Social System, The Free Press, Glencoe 1951.
 • Pawłowski T., Wartości estetyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
 • Perry R.B., Realms of Value, Harvard University Press, Cambridge 1954.
 • Peterson RA., The Production of Culture, Sage Publications, Beverly Hills 1976.
 • Porębski M., Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972.
 • Ptaśnik J., Cracovia 1300-1500, Kraków 1917.
 • Reber A.S., The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, London, New York 1985.
 • Ricoeur P., Symbolika zła, PAX, Warszawa 1986.
 • Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992.
 • Robertson R., Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, London 1995.
 • Rowe D., Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure, Thousand Oaks, London 1995.
 • Schulze G., Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, Campus, Frankfurt am Main 1992.
 • Siciński A., Styl życia. Koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976.
 • Siciński A., Styl życia. Kultura. Wybór, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • Sklair L., Sociology of the Global System, New York 1991.
 • Smith P., Cultural Theory. An Introduction, Blackwell Publishing, Oxford 2004.
 • Storey J., An Intruductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture, University of Georgia Press, Athens 1993.
 • Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Stróżewski S., Istnienie i sens, Znak, Kraków 1994.
 • Studia nad filmem: praca zbiorowa, red. K. Żygulski, Ossolineum, Wrocław 1964.
 • Sułkowski B., Hamletyzowanie nasze: socjologia sztuki, polityki i codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • Sułkowski B., Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowania zjawisk odbioru, PWN, Warszawa 1972.
 • Surdej A., Partycypacja [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Swiątkiewicz W., Uczestnictwo w kulturze [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Tanner J., The Sociology of Art: A Reader, Routledge, London 2003.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976.
 • Telewizja i społeczeństwo, red. M. Czerwiński, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1980.
 • Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. I, cz. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.
 • Theories of Art Today, red. N. Carroll, The University of Wisconsin Press, 2000.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
 • Weber M., The Rational and Social Foudations of Musie (1921).
 • Weiss P., Religion and Art, Marquette University Press, Milwaukee 1963.
 • Welsch W., Estetyka poza estetyką, Universitas, Kraków 2005.
 • Williams R., Culture and Society, Columbia University Press, New York 1963.
 • Wnuk-Lipiński Z., Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, CRZZ, Warszawa 1979.
 • Wolff J., Aesthetic and the Sociology of Art, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1993.
 • Zimnica-Kuzioła E., Światła na widownie. Socjologiczne studium publiczności teatralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny, red. S. Morawski, Czytelnik, Warszawa 1987.
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1992.
 • Znaniecki F., Wstąp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.
 • Zolberg V., Constructing a Sociology of the Arts, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Adorno T., Czy sztuka jest zabawą? [w:] Sztuka i sztuki, PIW, Warszawa 1990.
 • Arendt H., Society and Culture [w:] Mass Culture Revisted, red. B. Rosenberg, D.M. White, Van Nostrand Reinhold Co., New York 1971.
 • Baldwin J., Mass Culture and the Creative Artist [w:] The Popular Arts in America: A Reader, red. W.M. Hammel, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 • Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, rud. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 • Bird E., Aesthetic Neutrality and the Sociology of Art [w:] Ideology and Cultural Production, red. M. Barret, P. Corrigan, A. Kuhn, J. Wolff, Croom Helm, London 1979.
 • Dickie G., Instytucjonalna koncepcja sztuk [w:] Filozofia dziejów. Estetyka. Wybór tekstów, red. B. Żmudziński, cz. 2, AGH, Kraków 1986.
 • Eaton M.M., A Sustainable Definition of "Art" [w:] Theories of Art Today, red. N. Carroli, The University of Wisconsisn Press, Wisconsin 2000.
 • Featerstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 • Gołaszewska M., Sacrum i profanum sztuki [w:] Ethos sztuki, PWN, Warszawa 1985.
 • Kirchberg V., Lebensstil und Rationalität als Erklärung des Museumsbesuchs [w:] Angewandte Soziologie. Festschrift für Jürgen Friedrichs, red. R. Kecskes, M. Wagner, C. Wolf, Opladen 2004.
 • Kisch L., Zasady doboru losowego próby reprezentatywnej [w:] Metody badań społecznych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
 • Kisiel P., Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
 • Kisiel P, Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji [w:] Frag-mentaryzacja i rekompozycja w procesie przemian, red. J. Mikułowski Pomorski, Wydawnictwo UEK, Kraków 2010.
 • Kisiel P, Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej [w:] Kultura - Wartości -Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. J. Gajda, J. Izdebska, WSSM, Suwałki 2004.
 • Kisiel P. Wolontariat w Polsce - próba socjologicznej charakterystyki zjawiska [w:] Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A. Karwińska, A. Surdej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kłoskowska A., Kultura [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. A. Kłoskowska, Wiedza o kulturze, Wrocław 1991.
 • Korporowicz L., Osobowość interaktywna w dobie interakcji kultur [w:] Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. E. Hałas, TN KUL, Lublin 1999.
 • MacDonald D., Teoria kultury masowej [w:] Kultura masowa, red. C. Miłosz, Instytut Literacki, Paryż 1959.
 • Peterson R.A., Rossman G., Changing Arts Audiences: Capitalizing on Omnivorousness [w:] Engaging Art, B. Ivey, S. Tepper, Routledge, New York 2006.
 • Peterson R.A., Simkus A., How Musical Tastes Mark Occupational Status Groups [w:] Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality, red. M. Lamont, M. Fournier, The University of Chicago Press, Chicago 1992.
 • Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania [w:] Kryzys i schizma, red. E. Mokrzycki, t. 1, PIW, Warszawa 1984.
 • Sistare C.T., Cultural Fragmentation [w:] Civility and Its Discontents. Essays on Civic Virtue, Toleration and Cultural Fragmentation, red. CT. Sistare, University of Kansas Press, Kansas 2004.
 • Słaboń A., Problemy badań nad mentalnością [w:] Charakterystyka mentalności przedsiębiorców wybranych dzielnic Krakowa, red. A. Karwińska, Wydawnictwo UEK, Kraków 2010.
 • Smith A.D., Towards a Global Cultures [w:] Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, red. M. Featherstone, Thousand Oaks, Sage, London 1990.
 • Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce [w:] Sacrum i sztuka, oprać. N. Cieślińska, Znak, Kraków 1989.
 • Zelizer V., Multuple Markets: Multiple Cultures [w:] Diversity and Its Discontents: Cultural Conflict and Common Gruond in Contemporary American Society, red. N.J. Smelser, J. Aleksander, Princetown, NJ 1999.
 • Acord S.K., DeNora T, Culture and the Arts: From Art Worlds to Arts-in-Action, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 2008, vol.619.
 • Alderson A.S., Junisbai A., Heacock I., Social Status and Cultural Consumption in the United States, "Poetics" 2007, vol. 35.
 • Battani M., Richard Peterson and Cultural Theory: From Genetic, to Integrated, and Synthetic Approaches, "Poetics" 2000, vol. 28.
 • Bauman Z., Liquid Arts, "Theory, Culture and Society" 2007, vol. 24(1).
 • Berghamn M., van Eijck K., Visual Arts Appreciation Patterns: Crossing Horizontal and Vertical Boundaries within the Cultural Hierarchy, "Poetics" 2009, vol. 37.
 • Bhattacharya C.B., Rao H., Glynn M.A., Understanding the Bond of Identification: An Investigation of Its Correlates among Art Museum Members, "Journal of Marketing" 1995, vol. 59, nr 4.
 • Bokszański Z., Recepcja kultury symbolicznej a praktyka interakcyjna odbiorcy, "Przegląd Socjologiczny" 1981, T. XXXIII.
 • Bokszański Z., Tożsamość jednostki, "Kultura i Społeczeństwo" 1988, nr 2.
 • Bourdieu P., Elements d'une theorie sociologique de la perception artistique, "Revue Internationale des Sciences Sociales" 1968, t. 20, nr 4.
 • Bukodi E., Social Stratification and Cultural Consumption in Hungary, "Poetics" 2007, vol. 35.
 • Danko D., Natalie Heinich's Sociology of Art - and Sociology from Art, "Cultural Sociology" 2008, vol. 2, nr 2.
 • Danto A., The Art World, "The Journal of Philosophy" 1964, vol. 61, nr 19.
 • DiMaggio P., Are Art-Museum Visitors Different from Other People? The Relationship between Attendance and Social and Political Attitudes in the US, "Poetics" 1996, vol. 24,nr 2-4.
 • DiMaggio P., Classification in Art, "American Sociological Review" 1987, vol. 52.
 • DiMaggio P., Mukhtar T., Arts Participation as Cultural Capital in the United States, 1982-2002. Signs of Decline? "Poetics" 2004, vol. 32.
 • DiMaggio P., Useem M., Social Class and Arts Consumption: The Origins of Class Differences in Exposure to the Arts in America, "Theory and Society" 1978, nr 5.
 • Dziemidok B., Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media w epoce globalizacji, "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 1.
 • Ejick van K., Richard A. Peterson and the Culture of Consumption, "Poetics" 2000, vol. 28.
 • Fowler B., A Note on Nick Zangwill's Against the Sociology of Art', "Philosophy of the Social Sciences" 2003, vol. 33.
 • Fuente de la E., The 'New Sociology of Art': Putting Art Back into Social Science Approaches to the Arts, "Cultural Sociology" 2007, vol. 1.
 • Gielien P., Art and Social Value Regimes, "Current Sociology" 2005, vol. 530.
 • Guillen M.F., Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature, "Annual Review Sociological" 2001, nr 27.
 • Heinich N., What Is an Artistic Event? A New Approach to Sociological Discourse, "Boekmancahier" 2000, vol. 44, nr 12.
 • Hennion A., Those Things that Hold Us Together: Taste and Sociology, "Cultural Sociology" 2007.
 • Johnson M., Garbarino E., Customers of Performing arts Organisations: Are Subscribers Different from Nonsubscribers? "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2001, vol. 6, nr 1.
 • Katz-Gerro T, Raz S., Yaish M., Class, Status, and the Inter generational Transmission of Musical Tastes in Israel, "Poetics" 2007, vol. 35.
 • Kennick W., Does Traditional Aesthetics Rest on a Mistake, "Mind" 1958, nr 67.
 • Kirchberg V., Cultural Consumption Analysis, Beyond Structure and Agency, "Cultural Sociology" 2007, nr 1.
 • Kisiel P., Globalization and Artistic Culture, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", 2005 nr 3.
 • Kisiel P., Historia sztuki a socjologia sztuki, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008, nr 1.
 • Kisiel P, Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce, "Principia", T. XXXIX, Kraków 2004.
 • Kisiel P, Pojęcie "dzieła sztuki" a socjologiczna analiza sztuki, "Przegląd Socjologiczny" 2001, T. L, nr 2.
 • Kluszczyński R.W., Arts, Media, Cultures: Histories of Hybridisation, "Convergence" 2005, vol. Il, nr4.
 • Kolb B.M., Ethnic Preference for the Arts: The Role of the Social Experience as Attendance Motivation, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2002, vol. 7.
 • Kostyrko T., O zasadności i sposobie użycia pojęcia kultury artystycznej, "Studia Estetyczne" 1982, t. 19.
 • Krajewski M., Sztuka jako praktyka społeczna. Miejsce instytucji świata artystycznego w społecznej rzeczywistości, "Kultura i Społeczeństwo" 1995, T. XXXIX, nr 1.
 • Lepszy L., Cech malarski w Polsce, "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1895, t. 2.
 • Lizardo O., Skiles S., Cultural Consumption in the Fine and Popular Arts Realms, Sociology Compass" 2008, vol. 2, nr 2.
 • Lizardo O., Skiles S., Highbrow Omnivorousness on the Small Screen? Cultural Industry Systems and Patterns of Cultural Choice in Europe, "Poetics" 2009, vol. 37.
 • Ollivier M., Gauthier G., Truong A.H., Cultural Classifications and Social Divisions: A Symmetrical Approach, "Poetics" 2009, vol. 37.
 • Pepper S.C., Art. Described from a Double Dispositional Base, "The Journal of Aesthetics and Art Criticism" 1965, nr 4.
 • Peterson R.A., Patterns of Cultural Choice: A Prolegomenon, "American Behavioral Scientist" 1983, vol. 26.
 • Peterson R.A., Problems in Comparative Research: The Example of Omnivorousness, "Poetics" 2005, vol. 33.
 • Peterson RA., Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass to Omnivore and Univore, "Poetics" 1992, vol. 21.
 • Peterson R.A., Kern R.M., Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore, "American Sociological Review" 1996, vol. 61, nr 5.
 • Pollock G., Thinking Sociologically: Thinking Aesthetically. Between Convergence and Difference with Some Historical Reflections on Sociology and Art History, "History of the Human Sciences" 2007, vol. 20, nr 2.
 • Prior N., A Question of Perception: Bourdieu, Art and the Postmodern, "British Journal of Sociology" 2005, vol. 56, nr 1, www.sagepublications.com (19.10.2008).
 • Sifafakis S., Contemporary Art's Audiences: Specialist Accreditation and the Myth of Inclusion, "European Journal of Cultural Studies" 2007, vol. 10.
 • Smith J.K., Wolf L.F., Museum Visitors Preferences and Intentions in Constructing Aesthetic Experience, "Poetics" 1996, vol. 24.
 • Stempel C, Adult Participation Sports as Cultural Capital, "International Review for the Sociology of Sport" 2005, vol. 40, nr 4.
 • Stichele A.W., Laermans R., Cultural Participation in Flanders: Testing the Cultural Omnivore Thesis with Population Data, "Poetics" 2006, vol. 34.
 • Sułkowski B., Identyfikacja jako pojazd emocji odbiorczych, "Przegląd Socjologiczny" 2006, T. LV, nr 2.
 • Sułkowski B., Kwestia tożsamości kultury masowej, "Przegląd Humanistyczny" 2000, nr 6.
 • Sułkowski B., Rzecz o socjologii sztuki na peryferiach estetyki, "Przegląd Humanistyczny", 2006, nr 2.
 • Sułkowski B., "Społeczne ramy kultury" czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, "Kultura i Społeczeństwo" 2011, nr 4.
 • Swanson S.R., Davis J.C., Zhao Y., Art for Art's Sake? An Examination of Motives for Arts Performance Attendance, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly" 2008, vol. 37.
 • Thyne M., The Importance of Values Research for Nonprofit Organisations: The Motivation-based Values of Museum Visitors, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2001, vol. 6(2).
 • Todd S., Lawson R., Lifestyle Segmentation and Museum/Gallery Visiting Behavior, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2001, vol. 6.
 • Torche F., Social Status and Cultural Consumption: The Case of Reading in Chile, "Poetics" 2007, vol. 35.
 • Upright C.B., Social Capital and Cultural Participation: Spousal Influences on Attendance at Arts Events, "Poetics" 2004, vol. 32.
 • Van Rees K., Vermunt J., Verbord M., Cultural Classification under Discussion; Latent Class Analysis of Highbrow and Lowbrow Reading, "Poetics" 1996, vol. 26.
 • Warde A., Gayo-Cal M., The Anatomy of Cultural Omnivorousness: The Case of the United Kingdom, "Poetics" 2009, vol. 37.
 • Watson B., Les Publics d'art, "Revue Internationale des Scientes Sociales" 1968, nr 4, vol. 20.
 • Weitz M., The Role of Theory in Aesthetics, "Journal of Aesthetics and Art Criticism" 1956, nr 15.
 • Wing Chan T., Goldthorpe J.H., Social Stratification and Cultural Consumption: The Visual Arts in England, "Poetics" 2007, vol. 35.
 • Wynne D., O'Connor J., Consumption and the Postmodern City, "Urban Studies" 1998, vol. 35, nr 5-6.
 • Zangvvill N., Against the Sociology of Art, "Philosophy of the Social Sciences" 2002, vol. 32.
 • Ziff P., The Task of Defining a Work of Art, "Philosophical Review" 1953, nr 62.
 • Gordon J.C., Beilby-Orrin H., International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, Statistics Directorate OECD, Paris 2006, http://www.oecd.org/ dataoecd/26/51/37257281 .pdf (18.05.2007).
 • Heylinghen J., Post-Modern Fragmentation, Principia Cybernetica Web., http://pespmcl. vub.ac.be/POMORFRAG.html (15.07.2009).
 • Kisiel P., Globalizacja w obszarze kultury artystycznej, "Limes" 2004, nr 4, www.euro- limes.ae.krakow.pl.
 • Latour B., On Interobjectivity, "Mind, Culture & Activity" 1996, nr 3, http://wwvv.bruno- latour.fr/articles/article/063.html (27.05.2010).
 • Mikułowski Pomorski J., Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację "Limes" 2006, nr 1(6), http://www.euro4imes.ae.krakow. pl/files/ell(6)2006/jmpjimesl(6).pdf (15.07.2009).
 • Arts and the People. A Survey of Public Attitudes and Participation in the Arts and Culture in New York State, Conducted for the American Council for the Arts in Education with support from the New York State Council on the Arts by National Research Center of the Arts, New York 1973.
 • Cultural Statistics, Eurostat 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cachc/ITY_OFFPUB/ KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF (9.06.2011).
 • Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 • European Cultural Values 2007, Special Eurobarometer 278/ Wave 67.1, http://cc.europa. eu/culture/key-documents/doc956_en.htm (10.05.2010).
 • Hong Kong Arts & Cultural Indicators, Hong Kong Arts Development Council, International Intelligence on Culture and Cultural Capital Ltd. and Partners, 2005, http:// wvvvv.hkadc.org.hk/rs/File/info_centre/reports/200510_hkartnculture_report.pdf (7.06.2010).
 • Komar V., Malamid A., The Most Wanted Paintings on the Web, 1995, http://avvp.diaa". org/km/ (13.05.2010).
 • Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 (w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 • O Krakowie i krakowianach, raport zamieszczony na stronie UM Krakowa, http://wvvw. krakovv.pl/gospodarka/raport-2003/00_O_Krakowie.pdf (12.04.2008).
 • Ostrower F., The Diversity of Cultural Participation. Findings from National Survey, The Urban Institute, 2005, http://www.wallacefoundation.org (10.05.2010).
 • Peterson R.A., Arts Audience Statistics and Culture Indicators: A Review of Complementary Approaches, National Endowment for the Arts, Washington 1980.
 • Raport o stanie kultury: Raport o kinematografii, oprać. T. Miczka; Raport o książce, oprać. P. Dobrołęcki, K. Frołow, Ł. Gołębiewski, J. Hetman-Krajewska, E. Tenderenda-Ożóg, T. Nowak, P. Miodunka; Raport o muzeach, oprać. D. Folga-Januszewska; Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, oprać. W. Burszta, M. Duchow-ski, B. Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E.A. Sekuła, T. Szlendak; Raport o teatrze, oprać. P. Płoski, Kraków 2009, http://www.kongreskultury.pl/ (10.12.2009).
 • Siciński A., Społeczeństwo polskie w badaniach ankietowych ośrodka badania opinii publicznej przy "Polskim Radio i Telewizji": lata 1958-1964, PWN, Warszawa 1966.
 • Survey of Public Participation in the Arts (SPPA) 1982-2009, finansowane przez National Endowment for the Arts (NEA), http://www.cpanda.org/data/profiles/sppa.html (1.06.2010).
 • The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS), UNESCO Conference of European Statisticians, UNESCO Institute for Statistics, http://www.uis.unesco.org/ template/pdf/cscl/framework/FCS_2009_EN.pdf (7.06.2010).
 • The Economy andf Culture in Europe, KEA European Affairs, October 2006, http://www. keanet.eu/ (24.05.2010).
 • The Europeans, Culture and Cultural Values, European Commission 2006, European Cultural Values, 2007 Special Eurobarometer 278/ 67, http://ec.europa.eu/culture/ index_en.htm (12.05.2010).
 • The Impact of Culture on Creativity, July 2009, KEA European Affairs, http://www. keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf (24.05.2010).
 • Trewin D., Discussion Paper: Arts and Cultural Heritage in Australia - Key Issues for an Information Development Plan, Australian Bureau of Statistics, 2006, www.abs.gov.au/AUSST ATS/abs@.nsf/ProductsbyCatalogue/97FB469645F0C- 943CA257130007055BD?OpenDocument (7.06.2010).
 • Walker Ch., Arts and Non-arts Partnerships, The Urban Institute, 2004, http://www.wal- lacefoundation.org (5.12 2008).
 • Walker Gh., Scott-Melnyk S., Sherwood K., Reggae to Rachmaninoff. How and Why People Participate in Arts and Culture, The Urban Institute 2002, http://www.waHa- cefoundation.org (18.05.2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.