PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 71 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego | 11--36
Tytuł artykułu

Ustawa o NBP w świetle kryzysu finansowego w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Act on the Light of the Financial Crisis in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kierunek harmonizacji w polskim prawie bankowym został niejako narzucony poprzez konieczność dostosowania tegoż prawa do standardów Unii Europejskiej. Przejawia się on w przestrzeganiu ustalonych i akcepowanych zasad funkcjonowania banków, systemu bankowego i całego rynku finansowego, które ustalane są przez Komisję Europejską, Parlament Europej- ski, Radę Europejską oraz Europejski Bank Centralny. (fragment tekstu)
EN
This article presents reflections on the modification of the law regulations couceming the activity of the central bank in Poland in the coutext of the financial crisis. Present actions of the NBP are taken mainly in order to stabilize the inflation rate, ignoring other objectives such as influencing on the GDP increase ar decreasing the unemployment rate. In times of global financial crisis these actions may be insufficient. The demanded changes in the law regulations should result in the increasing tasks of the central bank in order to adjust its activity to the needs of the economy and to improve the financial condition of the state. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Baka W.: Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Bankowość. Podręcznik dla studentów. Red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Biuletyn miesięczny. 10 rocznica EBC. Europejski Bank Centralny, 2008.
 • Breza M.: Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej w Europie. Bankowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk - Jurata 2003.
 • Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd. trzecie zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D.: Podstawy finansów i bankowości. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Elementy finansów i bankowości. Red. S. Flejterski, B. Świecka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 • Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. H. Żukowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Finanse. Red. J. Ostaszewski. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Funkcjonowanie rynku finansowego. Z prac młodych ekonomistów. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjno-prawne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 • Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys? Red. K. Żukrowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Integracja gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze. Red. W. Starzyńska, S. Bartczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Jachimiak K: Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych. "Bank i Kredyt" 2004, nr 10.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa 2001.
 • Jurek M.: Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II. "Bank i Kredyt" 2007, nr 5.
 • Karwowski J.: Operacje zagraniczne banków centralnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Lutkowski K: Problemy polityki kursowej w drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Modrzyński P.: Polskie prawo bankowe a standardy Unii Europejskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Mucha-Leszko B.: Strefa euro, wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Narodowy Bank Polski 2001-2006. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007.
 • Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom III. Bankowość. Red. R. Szewczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Nowe regulacje bankowe. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Ofiarski Z.: Prawo bankowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 • Oręziak L.: System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych. "Bank i Kredyt" 2006, nr 9.
 • Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2007-2009. NBP, Warszawa, styczeń 2007.
 • Plotzke K, Sikorski J.: System bankowy w Polsce: materiały z konferencji: System bankowy w Polsce a wejście III Rzeczypospolitej do UE. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r., Dz.U. nr 157, poz. 1119.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2155.
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1204.
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw z dnia l kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 91, poz. 870.
 • Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r., Dz.U. 2002, nr 169.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. 2002,nr 144,poz.1204.
 • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku, Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450.
 • Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r., Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1081.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r., Dz.U. 2000, nr 116, poz. 1216.
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (tekst jednolity z 2005 r.), Dz.U. nr 196, poz.1631.
 • Rekomendacja D z dnia 20 października 1997 r. dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki. Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego NB/ZPN/790/97, http://www.nbp.pl/publikacje/dwn/rekom _ d.pdf
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940.
 • Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 140, poz. 938 z późno zmianami.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 140, poz. 937.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926.
 • Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Rekomendacja D z dnia 20 października 1997 r. dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki. Narodowy Bank Polski, Warszawa 1997. Rekomendację zmieniono w 2002 r.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1990, nr 4, poz. 19.
 • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. nr 16, poz. 93, z późno zmianami.
 • Polska Norma: Przetwarzanie danych i komputery - Podstawowe nazwy i określenia. PN-711T-01016. Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa 1971.
 • Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.