PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 2--9
Tytuł artykułu

Cele prawa pracy a jego funkcje ochronna i organizacyjna

Warianty tytułu
Purposes of Labour Law and its Protective and Organizational Functions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor stawia pytanie o najważniejsze cele współczesnego prawa pracy, do których zalicza ochronę pracownika oraz promocję zatrudnienia. Podstawowym celem prawa pracy nie jest natomiast tworzenie ułatwień organizacyjnych dla pracodawców, których obecnie chronią mechanizmy rynkowe. Przy tradycyjnym ujęciu tematu uzasadniony byłby w rezultacie wniosek, że prawo pracy pełni funkcje ochronną i promocyjną. Takie podejście ogranicza jednak perspektywę, utrudniając teoretyczny opis prawa pracy. Jego istotą pozostaje bowiem harmonijne ukształtowanie stosunków pracy zależnej, a w konsekwencji zapewnienie stabilnego ładu społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses main purposes of contemporary Polish Labour Law which are protection of employees and promotion of employment. The author excludes from this category organizational facilitations for employers because they are protected first of all by the mechanisms of market economy. As a result, according to the criteria used by the traditional jurisprudence labour law would be treated as performing protective and organizational functions. The author refers, however, to a broader context of discussed regulations. Taking into account the goals of the entire legal system he maintains that the central idea of labour law is to organize harmoniously the relationships connected with dependant work and consequently to ensure stable social order. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006, s. 80-98.
 • B.M. Ćwiertniak (w:) Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 161 i n.
 • W. Szubert, Funkcje prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1971, z. 3-4, s. 567.
 • Z. Salwa (w:) Zarys systemu prawa pracy. Tom 1. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 197 i n.
 • J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 25-26.
 • L. Florek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.
 • J. Wratny, Przemiany stosunku pracy w III RP. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2012, nr 5, s. 2 i n.
 • Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004, s. 42-43.
 • K. Rączka (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011. s. 49.
 • Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011, s. 58.
 • M. Matey-Tyrowicz, Podstawowe prawa społeczne w dziedzinie pracy jako "mega-źródła" prawa pracy (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 53 i n.
 • W. Szubert, Ochrona pracy, Warszawa 1966.
 • T. Zieliński, Nowy ład pracy - rzeczywistość i wizja przyszłości (w:) Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, red. M. Matey, Warszawa 1997, s. 19.
 • L. Florek, Konstytucyjne podstawy indywidualnego prawa pracy (w:) Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 70-71.
 • L. Garlicki (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, red. L. Garlicki, Warszawa 2007, komentarz do art. 24, s. 3.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 64.
 • M. Seweryński, Dylematy prawnej ochrony pracy (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego, Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 218.
 • T. Liszcz, Konstytucyjne zasady prawa pracy (w:) Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000, s. 157.
 • G.H. Camerlynck, G. Lyon-Caen, Droit du travail, Paris 1982, s. 32.
 • Kahn-Freund's Labour and the Law, by P. Davies and M. Freedland, London 1983, s. 18.
 • T. Liszcz, Prawo pracy. Warszawa 2011, s. 28-29.
 • K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2001, s. 87.
 • W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowań, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 12, s. 4 i n.
 • M. Seweryński, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy (w:) Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 81 i n.
 • G. Goździewicz, Układy zbiorowe jako podstawowy instrument działalności związków zawodowych (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 99.
 • F. Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, Band I, Grundlagen, Koalitionsfreiheit, Tarifvertrag, Arbeitskampf und Schlichtung, München 1997, s. 8-10.
 • K.W. Baran, O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 402-404.
 • M. Seweryński, Dylematy prawnej ochrony pracy (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 220- 221.
 • H. Otto, Arbeitsrecht, Berlin 2003, s. 19-22.
 • A. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, München 2004, s. 9-14.
 • M. Latos-Miłkowska, Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 221 i n.
 • B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Kraków 1986, s. 90 i n.
 • G. Goździewicz, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988, s. 136 i n.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 29.
 • B. Wagner, Wprowadzenie (w:) Proaktywna funkcja prawa pracy?, red. B. Wagner, E. Hofmańska. Acta Academiae Modrevianae. Studia Prawnicze, Rozprawy i materiały, Kraków 2010, s. 11.
 • Z. Salwa, Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 295 i n.
 • W. Muszalski, Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 3, s. 17-20.
 • Ł. Pisarczyk, Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna (w:) Proaktywna funkcja prawa pracy?, red. B. Wagner, E. Hofmańska. Acta Academiae Modrevianae. Studia Prawnicze, Rozprawy i materiały, Kraków 2010,s. 15 i n. Z. Hajn, Ochrona trwałości stosunku pracy a flexicurity (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010, s. 90.
 • P. Hanau, K. Adomeit, Arbeitsrecht, Luchterhand 2007, s. 14 i n.
 • G. Lyon-Caen, Le droit du travail. Une technique reversible, Dalloz 1995, s. 4.
 • B.M. Ćwiertniak, Uwagi o funkcjach prawa pracy (w związku z postulatami wyodrębniania "proaktywnej" funkcji prawa pracy) (w:) Proaktywna funkcja prawa pracy?, red. B. Wagner, E. Hofmańska. Acta Academiae Modrevianae. Studia Prawnicze, Rozprawy i materiały, Kraków 2010, s. 55-61.
 • E. Hofmańska, Proaktywna funkcja prawa pracy? Sprawozdanie z konferencji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 7.
 • T. Bińczycka-Majewska, Zmiana treści umownego stosunku pracy. Warszawa 1985, s. 65.
 • Z. Kubot, Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1976, s. 30.
 • H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (Przedmiot i granice), Warszawa 1977, s. 22-26.
 • K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2001, s. 96-97.
 • L. Florek, Interes pracodawcy w prawie pracy, "Państwo i Prawo" 2012, z. 5, s. 23.
 • E. Durkheima, O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa 1999, s. 163 oraz s. 263.
 • L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 1, opr. J. Lande, Warszawa 1959, s. 257-260.
 • J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989, s. 80-81.
 • A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993, s. 232-233.
 • M. Borucka- Arctowa, Społeczne funkcje prawa formułowane w doktrynie, ustawodawstwie i orzecznictwie (w:) Społeczne poglądy na funkcje prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982, s. 14 i n.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część I. Ogólna, Warszawa-Kraków 1986, s. 40.
 • Z. Salwa (w:) Zarys systemu, Część I. Ogólna, Warszawa-Kraków 1986, s. 174-177.
 • K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki. Warszawa 1983, s. 224- 229.
 • J. Rivero, J. Savatier, Droit du travail, Paris 1966, s. 13. M. Latos-Miłkowska, Interes publiczny a interes prywatny w prawie pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2012, nr 7, s. 342 i n.
 • S. Rundstein, Umowa pracy w cywilistyce współczesnej, Warszawa 1907, s. 16.
 • I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000.
 • W. Däubler, Das Arbeitsrecht 1 - Leitfanden für Arbeitnehmer, Hamburg 1986, s. 44 i n.
 • W. Zöllner, K.-G. Loritz, C.W. Hergenröder, Arbeitsrecht, München 2008, s. 4.
 • F. Mestitz, Zur Wirkungsgeschichte des Arbeitsrechts (w:) Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte, red. H. Steindl, Frankfurt am Mein 1984, s. 15.
 • R. Owens, J. Riley, The Law of Work, Oxford University Press 2007, s. 18.
 • G.H. Camerlynck, G. Lyon-Caen, J. Pélissier, Droit du travail, Paris 1984, s. 26.
 • J.-C. Javillier, Manuel de droit du travail, Paris 1986, s. 23-26.
 • W. Sanetra, Dialog społeczny jako element ustroju społecznego i politycznego w świetle Konstytucji RP (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.