PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 68 | nr 124 | 121--145
Tytuł artykułu

Comprehensive Income Presentation under IAS 1: the Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Warianty tytułu
Prezentacja dochodów całkowitych zgodnie z MSR 1: praktyki sprawozdawcze największych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Od 2009 r. spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Unii Europejskiej mają obowiązek prezentowania dochodu całkowitego (CI) w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na mocy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości I Prezentacja sprawozdań finansowych, zmienionego w 2007 r. Celem artykułu jest analiza sposobu prezentacji i poziomu wartości dochodu całkowitego i jego składników w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2009 2010 sporządzonych przez największe spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w świetle regulacji dotyczących CI określonych w MSR 1 i jego nowelizacji z 2011 r. Autorki dokonały przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych 24 największych spółek publicznych działających w Polsce. Artykuł obejmuje poza wstępem cztery części i podsumowanie. Część 1 dotyczy zysku netto (NI) i dochodu całkowitego w ujęciu koncepcyjnym. W części 2 przedstawiono zasady prezentowania CI w sprawozdaniu finansowym według MSR 1 i jego nowelizacji z 2011 r. Część 3 syntetycznie informuje o wynikach różnych badań empirycznych dotyczących CI i zysku (straty) netto (NI) przeprowadzonych przez innych autorów. Część 4 przedstawia dane i ich analizę zgodnie z celem artykułu. Wyniki dokonanego przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych pokazują, jak spółki notowane na GPW w Warszawie stosują nowe wymagania sprawozdawcze określone w MSSF, np. wskazują, że większość spółek (75%) sporządziła dwa sprawozdania (jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów), a pozostałe pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów, wartości innych dochodów całkowitych (OCI) w części spółek stanowiły istotne kwoty w stosunku do NI, suma OCI w 2010 r. w większości spółek była dodatnia, co spowodowało wzrost CI ogółem w stosunku do NI. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is about the impact of the mandatory implementation of IFRS on earnings quality of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. We choose earnings persistence and accruals magnitude as the proxies of earnings quality of companies. On the basis of the former research we pose a hypothesis that implementation of IFRS should improve the quality of earnings, measured by the earnings persistence and accruals magnitude. In order to verify the first hypothesis we compared the quality of earnings in the period before mandatory IFRS implementation for listed companies that report consolidated financial statements and in the period after the IFRS implementation (as of the beginning of 2005). We document a weak positive influence of mandatory IFRS implementation on earnings quality. This weak positive impact of mandatory IFRS implementation was proven by earnings quality proxies. Our study covers all the firms (apart from financial institutions) that prepared financial consolidated financial statements and were listed on the Warsaw Stock Exchange. The period of the study covers the years 1999 to 2010. (original abstract)
Rocznik
Tom
68
Numer
Strony
121--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
 • Grand Valley State University, Stany Zjednoczone
Bibliografia
 • Awadallah E., Elbayoumi A., The Incremental Usefulness of Other Comprehensive Income Items to The Egyptian Investor, 34th Annual Congress, EAA, Roma 2011.
 • Bamber L.S., Jiang J., Petroni K.R., Wang I.Y., 2010, Comprehensive Income: Who's Afraid of Performance Reporting?, "Accounting Review", vol. 85, nr 1, pp. 97-126.
 • Bhamornsiri S., Wiggins C., 2001, Comprehensive Income Disclosures, "CPA Journal", pp. 54-56.
 • Cahan S.F., Courtenay S.M., Gronewoller P.L., Upton D.R., 2000, Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, "Journal of Business & Accounting", vol. 27, nr 10, pp. 1273-1301.
 • Cambell L., Crawford D., Franz D.R., 1999, How Companies Are Complying with the Comprehensive Income Disclosure Requirements, "Ohio CPA Journal", pp. 13-20.
 • Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare C., Sougiannis T., 2007, An Evaluation of SFAS nr 130 Comprehensive Income Disclosure, "Review of Accounting Studies", nr 12, pp. 557-593.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, IASB, London 2010.
 • Crawford D., de la Rosa D.M., Franz D.R., 1999, Nowy miernik wyniku finansowego, "Rachunkowość", nr 7, pp. 441-442.
 • Dehning B., Ratliff P.A., 2004, Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130, "Journal of American Academy of Business", pp. 228-232.
 • Demir V., Bahadir O., Óncel A.G., What Is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from Turkey, 34th Annual Congress, EAA, Roma 2011.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R., 1999, Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance?, "Journal of Accounting and Economics", vol. 26, pp. 43-67.
 • Exposure Draft Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Proposed Amendments to IAS 1), ED/2010/5, IASCF, London 2010.
 • FASB Concepts Statements (1993/94) [in:] Original Pronouncements Accounting Standards, 1993/94 Edition, vol. 2, FASB, Irwin, Burr Ridge, pp. 1003-1159.
 • Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (2001) [in:] International Accounting Standards 2001, IASC, London.
 • Ferraro O., Comprehensive Income in Italy: Reporting Format Used, Nature of OC1 Items and Its Effects on Company Performance, 34th Annual Congress, EAA, Roma 2011.
 • Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 • Hendriksen E., van Breda M., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hicks J.R., Wartość i kapitał, PWN, Warszawa 1975.
 • International Accounting Standard 1, Presentation of Financial Statement (IAS 1), IASB, London 2011.
 • Jordan C.E., Clark S.J., 2002, Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects ?, "Journal of Applied Business Research", vol. 18, nr 2.
 • Kanagaretnam K., Mathieu R., Shehata M., 2009, Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, "Accounting of Public Policy", vol. 28, pp. 349-365.
 • Marcinkowska M., 2003, Istota wynikli "całościowego" i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 17, nr 33, pp. 89-109.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2008) [in:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 339/3.
 • Mattessich R., Two Hundred Years of Accounting Research, "Routledge New Works in Accounting History", Routledge Taylor Farms Group, London-New York 2008.
 • Newberry S., 2003, Reporting Performance: Comprehensive Income and Its Components, "Abacus", vol. 39, nr 3, pp. 325-339.
 • O'Hanlon J., 2000, Discussion of Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosure, "Journal of Business Finance & Accounting", vol. 27, nr 9-10, pp. 1303- 1309.
 • O'Hanlon J., Pope P.F., 1999, The Value-Relevance of UK Dirty Surplus Accounting Flows, "British Accounting Review", vol. 31, pp. 459 482.
 • Pandit G.M., Phillips J.J., 2004, Comprehensive Income: Reporting Preferences of Public Companies, "CPA Journal", pp. 40-41.
 • Presentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS I (2011), IFRS.
 • Szewc M., 2011, Sprawozdanie z całkowitych dochodów, "Rachunkowość", nr 7, pp. 27-30.
 • Szychta A., 2010, Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 59, nr 115, SKwP, Warszawa, pp. 117-142.
 • Szychta A., 2011, Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych [in:] Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, eds. Sobańska I., Turzyński M., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 81-108.
 • Szychta A., 2012, Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 263, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 65-88.
 • Thinggaard F., Wagenhofer A., Evans L., Gebhard G., Hoogendoorn M., Marton J., Di Pietra R., Mora A., Peasnell K., 2006, Performance Reporting the IASB's Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS I, "Accounting in Europe", vol. 3, pp. 35-63.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości [Act of 29 September 1994 on Accounting], Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami.
 • Van Cauwenberge P., de Beelde I., 2007, On the IASB Comprehensive Income Project: An Analysis of the Case for Dual Income Display, "Abacus", vol. 43, nr 1, pp. 1-26.
 • Walińska E., 2009, Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa [in:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, ed. Kiziukiewicz T., Difin, Warszawa, pp. 335-338.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., 2011, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPWw Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 62, nr 118, SKwP, Warszawa, pp. 325-341.
 • Wang Y., Buijink W., Eken R., 2006, The Value Relevance of Dirty Surplus Accounting Flows in The Netherlands, "International Journal of Accounting", vol. 41, pp. 387-405.
 • Wojtowicz P., 2009, Czy wynik całościowy jest potrzebny rynkowi kapitałowemu? [in:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, eds. Sobańska I., Wnuk-Pel T., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 155-165.
 • GPW, Analizy i statystyki, http://www.gpw.pl/analizy_j_statystyki?theme=nm.
 • IASB/FASB Meeting November 17 or 18, 2010, Staff Paper, Project Statement of Comprehensive Income, www.ifrs.org/Current+Project/IASB+Projects.
 • Lista spółek, http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/.
 • Project Summary and Feedback Statement, Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Amendments to IAS 1), IASB, London 2011, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/2FAB55C8-8B01-4078-94F5-1DA95D6C92FB/0/OCIFeedbackStatement_16June.pdf.
 • W1G20, 2011, Wikipedia, http://wikipedia.org/wiki/WIG20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.