PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 67 | nr 123 | 33--53
Tytuł artykułu

Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej

Warianty tytułu
Global Harmonization of Accounting in Theoretical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na problematyce współczesnej światowej harmonizacji rachunkowości. Analizuje formy, w jakiej się ona przejawia, oraz dyskutuje znaczenie pojęć harmonizacji, standaryzacji, konwergencji i unifikacji. Wskazuje na różnice w fundamentach tworzenia standardów rachunkowości i stanowiących o ich podstawach kardynalnych pojęciach rachunkowości w zakresie jej standaryzacji: regułach, zasadach, postulatach, praktykach i innych. Zastosowane metody badawcze obejmują: metodę analizy i krytyki wybranego piśmiennictwa zagranicznego i krajowego oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej systemów regulacyjnych sprawozdawczości finansowej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić m.in., że na poziomie piśmiennictwa, szczególnie krajowego, nie przywiązuje się zbytniej wagi do rozróżnienia wskazanych wyżej kardynalnych pojęć rachunkowości, a tworzone systemy regulacyjne sprawozdawczości finansowej, szczególnie tej międzynarodowej. mimo ich przyjętej klasyfikacji, charakteryzują się mieszanymi cechami. Postuluje się zatem określanie systemu regulacyjnego globalnych standardów rachunkowości mianem systemu zorientowanego na cele. Słowa kluczowe: rachunkowość, sprawozdania finansowe, harmonizacja, standaryzacja, konwergencja, unifikacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on issues in contemporary global harmonization of accounting. It examines the forms that it is taking and discusses the meaning of such concepts as harmonization, standardization, convergence and unification. It also explains the differences in the foundations for accounting standards development and the underlying basic concepts relev ant to standardization of accounting, such as principles, rules, postulates, and practices. The research methodology used includes foreign and Polish literature review and critical analysis of financial reporting regulatory systems. Based on the studies carried out. it can be observed and concluded, inter alia, that little importance is attached, especially in Polish literature, to distinction between the above-mentioned basic accounting concepts, and that financial reporting regulatory systems, especially the international regulations, have mixed characteristics despite the adopted classification. Therefore the regulatory system of global accounting standards should be regarded as an objective-oriented system on which the convergence process has a very important impact. (original abstract)
Rocznik
Tom
67
Numer
Strony
33--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises (1970). APB Statement no. 4. AICPA, New York.
 • Bushman R., Piotroski J., Smith A. (2005), Capital Allocation and Timely Accounting Recognition of Economic Losses. Working Paper. University of North Carolina at Chapel Hill. University of Chicago, http://www.london.edu/assets/documents/BushmanPiotroskiSmith.pdf
 • Canibano L., Mora A. (2000), Evaluating the statistical significance of de facto accounting harmonization: a study of European global players, .European Accounting Review", vol. 9, no. 3, s. 349-369.
 • Chambers R.J. (1966), Accounting, Evaluation and Economic Behavior, Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Choi F., Frost C., Meek G.K. (1999), International Accounting, 3rd ed., Prentice Hall. London.
 • Choi F.D.S., Mueller G.G. (1984), International Accounting, Prentice Hall International. Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Emenyonu E.N.. Adhikari A. (1998). Measuring the degree of international harmony in selected accounting measurement practices, "Australian Accounting Review", vol. 8, no. 2, s. 24-32.
 • Enthoven. A.J.H. (1967), Accounting and development programming, "International Journal of Accounting", Vol. 1, no. 3.
 • Enthoven A.J.H. (1970), Accountancy and Economic Development Policy, North-Holland Publishing Company. New York.
 • Erchinger H., Melcher W. (2007), Convergence between US GAAP and IFRS: acceptance of 1FRS by the US Securities and Exchange Commission (SEC), "Accounting in Europe", vol. 4.
 • FASB Accounting Standards Codification (2008), FASB. Norwalk.
 • Financial Instruments. Reporting and Accounting (2006). IASB. London.
 • Financial Reporting: Convergence, Equivalence and Mutual Recognition. FEE Position Paper (2006). FEE. Paris.
 • French D. (1985), Dictionary of Accounting Terms, Croner Publications. Kingston upon Thames.
 • Gmytrasiewicz M., Peche T., Swiderska G. (1980), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Grady P. ( 1970), Accounting principles and accountant's opinions, [in:] S. Davidson (ed.). Handbook of Modern Accounting. McGraw-Hill. New York.
 • Grady P. (1965), Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises, "Accounting Research Study" no. 7, AICPA. New York.
 • Harvey M., Keer F. (1983), Financial Accounting. Theory and Standards, 2nd ed., Prentice Hall International.
 • Haskins M.E., Ferris K.R., Selling T.I. (1995), International Financial Reporting and Analysis. A Contextual Emphasis, Irwin, McGraw-Hill, Homewood.
 • Hatfield H.R. (1966). Some variations in accounting practice in England, France, Germany and the United States, "Journal of Accounting Research", Autumn, s. 169-182.
 • Hendriksen E.A.. Breda van M.F. (2002), Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Humayun Kabir Md. (2005), Normative Accounting Theories, Social Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=765984
 • IASB and FASB agree to work for convergence (2002), "IASB Insight", October.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ignatowski R. (2008). Reakcja rynków kapitałowych na stosowanie MSR. Przegląd badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 43 (99), SKwP, Warszawa, s. 5-24.
 • Iqbal M.Z.. Melcher T.U., Elmallah A.A. (1997), International Accounting. Global Perspective, South-Western College Publishing Int.
 • Jaruga A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Joint Arrangements. Exposure Draft of IAS ЗІ (2007). IASB, London.
 • Jones R.H. (1998), Budowanie jeszcze jednej wieży Babel - Dyfuzja GAAP-ów, [w:] Rachunkowość u progu XXI w., FRRwP, Warszawa.
 • Kołaczyk Z. (1999). Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Leuz C., Verrecchia R. (2000), The economic consequences of increased disclosure, "Journal of Accounting Research", vol. 38, issue 3, s. 91-124.
 • Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe. Wydawnictwo Ki К, Warszawa.
 • Mautz R.K. (1970), Basic concepts of accounting, [in:] S. Davidson (ed.). Handbook of Modem Accounting, McGraw-Hill. New York.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 2007 (2007). IASB. SKwP, Warszawa.
 • Milburn J.A., Chant P.D. (1999). Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, G4+1, FASB, Norwalk.
 • Moonitz M. (1961), The Basic Postulates of Accounting, "Accounting Research Study" no. 1, AICPA, New York.
 • Mueller G.G. (1967), International Accounting, Macmillan, New York.
 • Nobes C.W. (1985), Harmonization of financial reporting, [in:] C.W. Nobes. R.H. Parker, Comparative International Accounting, 2nd ed., Financial Times, Prentice Hall, London.
 • Nobes C.W. (2000). Harmonization of financial reporting, [in:] C.W. Nobes, R. Parker, Comparative International Accounting, 6th ed.. Financial Times, Prentice Hall, London.
 • Nowak W. A. (2007), O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Pespektywa angloamerykańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowak W. A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments. Discussion Paper (2008). IASB, London.
 • Report of the Study Group on Objectives of Financial Statements, "The Trueblood Report" (1973), AICPA, New York.
 • Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1998), International Financial Accounting. A Comparative Approach, Financial Times, Pitman Publishing, London.
 • Riahi-Belkaoui A. (2000), Accounting Theory, 4th ed., Thomson Learning Business Press Int.
 • Samuels J.M., Piper A.G. (1985), International Accounting. A Survey, Croom Helm, London.
 • SAS no. 69 The Meaning of "Present Fairly in Conformity With Generally Accepted Accounting Principles "for Nongovernmental Entities (2000), AICPA, New York.
 • SFAC no. 1 Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises (1978), AAA.
 • SFAC no. 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information (1980; zmiana 1985), AAA.
 • SFAC no. 3 Elements of Financial Statements of Business Enterprises (1980), AAA.
 • SFAC no. 4 Objectives of Financial Reporting by Non-business Organizations (1980), AAA.
 • SFAC no. 5 Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises (1984), AAA.
 • SFAC no. 6 Elements of Financial Statements (1985), AAA.
 • SFAC no. 7 Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements (2000). AAA.
 • SFAS no. 162 The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles (2008). FASB. Norwalk.
 • Skrzywan S. (1968), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE. Warszawa.
 • Sprouse R.T., Moonitz M. (1962), A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises, "Accounting Research Study" no. 3, AICPA, New York.
 • A Statement of Basic Accounting Theory (1966), American Accounting Association. Evanstone. II.
 • Statements of Financial Accounting Concepts (2006), FASB, Wiley. New York.
 • Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System (2003), SEC. Washington. http://www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm
 • Surdykowska S.T. (1999). Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Tas van der L.G. (1992), Measuring international harmonization and standardization: a comment. "Abacus", vol. 28, no. 2.
 • Tay J.S., Parker R.H. (1990), Measuring international harmonization and standardization, .Abacus", vol. 26, no. 1.
 • Tay J.S., Parker R.H. (1992), Measuring international harmonization and standardization: a replay. "Abacus", vol. 28, no. 2.
 • Tricker R.I. (1983), Corporate responsibility, institutional governance and the roles of accounting standards, [in:] M. Bromwich, A.G. Hopwood (eds.). Accounting Standards Setting. An International Perspective, Pitman Publishing, London.
 • Turyna J. (2006). Standardy Sprawozdawczości Finansowej. MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa.
 • Uddin M.S. (2005), Global harmonization of accounting standards, "Cost and Management", May- June.
 • Young J.J. (2006), Making up users, "Accounting, Organizations and Society", vol. 31, s. 579-600.
 • Young D.. Guenther D. (2002), Financial reporting environments and international capital mobility, "Journal of Accounting Research", vol. 41, issue 3, s. 553-579.
 • Wölk H., Dodd J., Tearney M. (2004). Accounting Theory. Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, 6th ed., Thomson, South-Western College Publishing.
 • Wołkowski J. (1991). Procesy normalizacji rachunkowości w Polsce, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. PWE, Warszawa, s. 42-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171219641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.