PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 2 | 132--147
Tytuł artykułu

Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Formal Preparing of the Inspection Bodies to Supervise the Food Safety in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo konsumentów ma coraz większe znaczenie, dlatego też powinno być ono wspierane i weryfikowane działaniem właściwych organów nadzorujących. Organy nadzorujące bezpieczeństwo konsumenta żywności przeprowadzają ocenę zgodności procesów lub ich wyników z normami prawnymi oraz innymi dokumentami odniesienia. Jednostki te przeprowadzają inspekcje w celu sprawdzenia zgodności jakości żywności z wymaganiami prawa żywnościowego, dlatego też powinny być właściwie przygotowane do realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ich organizacji i zarządzania. Niniejszy artykuł dotyczy formalno-prawnego przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Owo przygotowanie zbadano poprzez porównanie dokumentacji organizacyjnej jednostek inspekcyjnych (przepisów prawnych i dokumentów wewnętrznych) z wymaganiami normy ISO/IEC 17020 określającej kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumers' safety is becoming more and more important and therefore it should be supported and examined by the appropriate inspection bodies. The consumers' food safety supervising bodies demonstrate conformity to law regulations and to other requirements. The inspection bodies supervising food safety check the conformity of the food quality with the requirements of the food law since they should be prepared to realize their tasks. The article presented below deals with formal preparation of the inspection bodies supervising food safety in Poland. This issue was researched and analysed with the use of comparison of organizational documentation of these inspection bodies with the requirements of ISO 17020 including the general criteria for the operation of various types of inspection bodies. (original abstract)
Rocznik
Strony
132--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bugdol M., (2001), Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji samorządowej, "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4.
 • Decyzja Komisji Europejskiej z 21.05.2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Dendura K. (2003), Normy systemów zarządzania jako narzędzie dostosowania organizacji do wymagań, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem, R. Rutka (red.), Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdanskiego nr 17, Organizacja i Zarządzanie, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Korzycka-Iwanow M. (2005), Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, LexisNexis, Warszawa.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Rutka R. (2003), Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych.
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności - wymagania dotyczące jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania.
 • PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności - ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 11.02.2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli ilości towaru paczkowanego (Dz.U. Nr 33 poz. 296).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 164, poz. 1724).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.02.2005 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy ochronnej (Dz. U. Nr 38, poz. 360).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.07.2008 r. w sprawie procedur urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy IW (Dz.U. Nr 143, poz. 895).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.03.2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników IW (Dz.U. Nr 61, poz. 547).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.12.2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 2, poz. 18).
 • Rozporządzenie MZ z 06.05.2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz.U. Nr 122, poz. 1287).
 • Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
 • Rozporządzenie MPiPS z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).
 • Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.). 27.
 • Ustawa z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. Nr 5, poz. 44 z późn. zm.).
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.).
 • Ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).
 • Ustawa z 26.06.2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 41, poz. 271 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33 poz. 287).
 • Ustawa z 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 17 poz. 127).
 • Ustawa z 10.12.2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. Nr 16 poz. 145).
 • Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 02.04.2004 (Dz.U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.