PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 3--17
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono idee koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) w warunkach polskich. Ponadto, dokonano charakterystyki, w oparciu o analizę literatury oraz aktualnej oferty wybranych organizacji działających w tym obszarze w Polsce. Uwzględniono przy tym podział ze względu na rodzaj sektora, w którym dane organizacje funkcjonują, dziedziny i zakres realizowanych przez nie działań, cykliczność tych działań oraz rodzaj zaangażowanych jednostek. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, ilość, rodzaj oraz oferta firm działających w obszarze społecznej odpowiedzialności stale się rozwija i co interesujące ewoluuje na wiele sfer działalności ludzkiej. Współcześnie, zagadnienie społecznej odpowiedzialności, wymaga szczególnej uwagi ze względu na oczekiwania społeczne oraz rozwój i koncentracje działań wielu organizacji w tym właśnie obszarze. Ze względu na fakt, iż w Polsce problematyka społecznej odpowiedzialności stanowi nowe zagadnienie, istnieje konieczność rozwijania tej koncepcji na różnych płaszczyznach. Zarówno bowiem w literaturze, jak i w działaniach praktycznych odczuwalny jest niedosyt prowadzonych dyskusji w tym zakresie, wysuwania propozycji rozwiązań oraz praktycznych wskazówek stanowiących inspirację oraz podstawę budowania fundamentów tej filozofii w organizacji. W konsekwencji niniejszy artykuł stanowi zaproszenie do prowadzenia dalszych rozważań w zakresie odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obszarze społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the idea of corporate social responsibility concept in Polish conditions. Furthermore, it has been described, on the basis of analysis of literature and current offer of selected organizations operating in this area in Poland. The division with regard to the type of the sector in which given organizations operate, branches and range of realised actions, cyclicality of those actions and type of involved entities has also been taken into account. As it results from carried out analysis, amount, type and the offer of companies operating in the area of social responsibility is constantly evolving and, what's interesting, it is evolving in many spheres of human activity. Nowadays, the issue of social responsibility needs special attention due to social expectations as also the development and concentration of many organizations in that specific area. Due to the fact that in Poland the issue of social responsibility is a new issue, there is a need for development of this concept on different levels. Both, in the literature and in practical activities we can feel insufficiency of the discussions in this area, proposing solutions as also practical tips being an inspiration and basis for building this philosophy in organization. In consequence the article is an invitation to further deliberations on corporate responsibility, especially in social area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarzadzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 2 rozszerzone, Warszawa 2004.
 • 2. Canadian Democracy and Corporate Accountability Commission, An Overview of Issues, 2001.
 • 3. Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and social Committee and the committee of the regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 25.10.2011, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf, 2011.12.20.
 • 4. Griffin R. W., Podstawy zarzadzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 5. Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 6. Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Badania aktywności obywatelskiej, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • 7. Hitchcock D., Willard M., The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations, 2007.
 • 8. Hudson M., Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Civic Dialogue Programme Phare, Warszawa, 1997.
 • 9. International Standard ISO/FDIS 26000:2010(E), Guidance on social Responsibility, ISO copyright office, Geneva, 2010.
 • 10. Kietliński K., Reyers V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarzadzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005.
 • 11. Makuch L., Instytucje rynku CSR w Polsce 2010. Przewodnik po kluczowych organizacjach, mediach oraz inicjatywach promujących i edukujących w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce, 2010, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/fi les/9.pdf; 2012.01.05.
 • 12. Nałęcz S., Gos-Wójcicka K., Wilk R., Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. Departament Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, 17.05.2010 r. http://www.stat.gov.pl; ostatnia modyfikacja Wyników 2011.12.15.
 • 13. Nelson J., Building linkages for competitive and responsible entrepreneurship, The Unit Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the Fellows of Harvard College, 2006.
 • 14. Oświadczenie Komisarza ds. Społecznych i Zatrudnienia w Komisji Europejskiej A. Diamantopoulou, http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/oct/173_en.html; 2011.10.14.
 • 15. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green paper, Brussels, 2001.
 • 16. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, 2009, FOB.
 • 17. Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, http://www.csr.gov.pl.
 • 18. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, http://www.acceleratingCSR.eu; 2012.01.03.
 • 19. Top 50 Socially Responsible Corporations: http://www2.macleans.ca/2010/06/14/social- responsible-corp-2010; http://asq.org/social-responsibility/about/what-is-it.html, 2011.12.20.
 • 20. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z pozn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 nr234 poz. 1536, Art. 3.2 i 3.3.
 • 21. Wołowiec T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarzadzania, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", 2004, Nr 3.
 • 22. Word Business Council for Sustainable Development, http://www.wbcsd.ch, 2011.12.20.
 • 23. Wyniki rankingu CSR 24/7. Wiarygodność działań odpowiedzialnego biznesu największych form w Polsce, Braun &Partners Polska i PKPP Lewiatan, 2009.
 • 24. http://www.poland.gov.pl/organizacje.pozarzadowe, 128.html, 2012.01.04.
 • 25. http://www.ofop.eu/, 2012.04.30.
 • 26. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl, 2012.05.02.
 • 27. http://www.filantropia.org.pl, 2012.04.30.
 • 28. http://www.wolontariat.org.pl, 2012.04.16.
 • 29. http://www.centrumcsr.pl, 2012.04.19.
 • 30. http://www.mg.gov.pl, 2012.04.25.
 • 31. http://www. dialog.gov.pl, 2012.04.26.
 • 32. http://www.pkpplewiatan.pl, 2012.04.19.
 • 33. http://www.bcc.org.pl, 2012.04.20.
 • 34. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo CiM, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.