PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 163 | 153--168
Tytuł artykułu

Selected problems of Interim Financial Reporting by Public Traded Companies According to Polish Regulations and IFRS

Warianty tytułu
Wybrane problemy śródrocznej sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych według polskich regulacji i MSSF
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Sprawozdania finansowe spółek giełdowych służą wielu użytkownikom przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w formie sprawozdania rocznego lub śródrocznego. Celem głównym śródrocznego sprawozdania finansowego jest zaktualizowanie ostatniego pełnego rocznego sprawozdania finansowego. Powinno ono koncentrować się na nowych działaniach, zdarzeniach i okolicznościach. Obecnie obszar sprawozdawczości finansowej normują zarówno IFRS, jak i regulacje krajowe. W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia w zakresie śródrocznej sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych na tle obecnie obowiązujących polskich regulacji oraz wytycznych zawartych w IFRS. Wskazano elementy śródrocznych sprawozdań finansowych w świetle polskich regulacji oraz IAS 1 i IAS 34. Omówiono terminy i zasady sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych oraz wybrane problemy wyceny składników wykazywanych w sprawozdaniach, podkreślając podstawowe różnice w regulacjach krajowych i IFRS ustanowionych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
153--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, ze zm., Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
 • Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546, Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 • Dz.U. 2005, nr 51, poz. 465, Rozporządzenie MF z 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń.
 • Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm., Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539, ze zm., Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119 ze zm., Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad tynkiem finansowym.
 • Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1859, Rozporządzenie MF z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
 • Dz.U. 2008, nr 161, poz. 102, Rozporządzenie MF z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
 • Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259, Rozporządzenie MF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim.
 • Dz.U. 2009, nr 42, poz. 341, Ustawa z 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649, Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
 • Dz.U. 2009, nr 131, poz. 1080, Rozporządzenie MF z 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 • Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Dz.Urz. UE z 29.11.2008, L 320, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące MSR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Interim financial reporting. A guide to IAS 34, (2007), Deloitte, June, www.iasplus.com.
 • Praktyczny przewodnik po MSSF, (2009), Deloitte, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.