PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 61 Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego | 51--72
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie społeczne wobec procesów demograficznych (na przykładzie województwa śląskiego)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Security System Against Demographic Processes (The Silesian Province Given as an Example)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W teorii polityki społecznej zabezpieczenie społeczne postrzega się jako całokształt środków i działań instytucji publicznych, za pomocą których społeczeństwo stara się zabezpieczyć swoich obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem, przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych, społecznie uznanych za ważne potrzeb, związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego.(fragment teksu)
EN
The demographic processes, and especially lengthening ofthe average human lifespan as well as the decrease in the Total Fertility Rate have a signiticant influence on the functioning of the social security systems. This influence occurs especial1y in relation to the retirement and pension insurance, social protection and health care systems; it can be seen in the scale of the whole country and in case of the Silesian province itself. The mentioned demographic processes cause not only the need for the implementation of the structural reforms of those social security elements, but also for the search for and implementation of the new institutional solutions, sllch as e.g. preserving insurance. Those processes also result in departing from the social security universalistic paradigm towards the model in which the selective solutions are preferred. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Z.Pisz: Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego. W: Zabezpieczenie społeczne. Red. Z. Pisz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998, s. 14-16
 • M. Księżpolski: Zabezpieczenie społeczne. W: Leksykon polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk. Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 239-240
 • T. Szumlicz: O systemie zabezpieczenia społecznego - podobnie i inaczej. W: O roztropną politykę społeczną. Red. J. Auleytner. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katowice 2002, s. 124 i n.
 • W. Koczur: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna w okresie transformacji. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 118
 • D. Pieters: Introduction into the Basic Principles of Social Security. KluwerLaw & Taxation, Deventer-Boston 1998, p. 30 and n.
 • W. Muszalski: Prawo do ubezpieczenia społecznego. W: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Red. A. Świątkowski. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 245 i n.
 • G. Uścińska: Standardy zabezpieczenia społecznego w aktach Rady Europy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11, s. 12 i n.
 • G. Uścińska: Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie. IPiSS, Warszawa 2005, s. 317 i n.
 • T. Bińczycka-Majewska: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Zakamycze, Kraków 1999
 • D. Dzienisiuk: Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń. Difin, Warszawa 2004
 • W. Koczur, K. Rubel: Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 293 i n.
 • P. Rodiere: Droit social de l'Union europenne. LGDJ, Paris 2002, p. 571 et s.
 • N.J. Wikeley, A. Ogus, E. Barendt: The Law of Social Security. Butterworths, London 2002, p. 62 i n.
 • S. Muckel: Sozialrecht. Verlag C.H. Beck, Munchen 2007, S. 524 i n.
 • G. Uścińska: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa 2005, s. 62 i n.
 • A. Rączaszek: Przeobrażenia w procesach demograficznych województwa śląskiego a wyniki spisu powszechnego ludności. W: Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków. Red. Z. Pisz. Instytut Śląski, Opole 2004, s. 61 i n.
 • A. Rączaszek: Obraz demograficzny województwa śląskiego jako regionu Unii Europejskiej. W: Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 27 i n.
 • L. Frąckiewicz: Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego. W: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 59-60
 • P. Szukalski: Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do roku 2030. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Red. J.T. Kowaleski i P. Szukalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 106-112
 • T. Liszcz: Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce. Zakamycze, Kraków 1998, s. 22-27
 • W. Muszalski: Ubezpieczenie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 19-20
 • E.M. Gramlich: Is it Time to Reform Social Security?! The University of Michigan Press, Ann Arbor 2003, p. 23 and n.
 • Ageing and Pension Reform Around the World. Evidence from Eleven Countries. Eds. G. Bonoli, T. Shinkawa, E. Elgar Publishing 2005
 • M. Żukowski: Reformy emerytalne w Europie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006
 • K. Muller: Privatising Old-Age Security. Latin America and Europe Compared. E.E.P., Cheltenham-Northampton 2003
 • Pension Reform in Europe: Process and Progress. Eds. R. Holzmann, M. Orenstein, M. Rutkowski. Washington 2003
 • Reforming Pension in Europe. Evolution of Pension Financing and Sources of Retirement Income. Eds. G. Hughes, I. Stewart, E. Elgar Publisging 2004
 • M. Żukowski: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997, s. 61-62
 • K. Antonów: Prawo do emerytury. Zakamycze, Kraków 2003
 • I. Jędrasik-Jankowska: Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary. LexisNexis, Warszawa 2001
 • W. Koczur: The Pension Reform in Poland Against the International Background. In: Science and Quality of Life. Prospects and Challenges of the III Millenium. Ed. R. Brazis. Vilnius 2001, p. 216-217
 • A. Jousten: Assurance-dependance en Belgique: reflexions d'un economiste. "Revue Belge de Securite Sociale" 2004, nr 1, s. 93 i n.
 • J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan: Droit de la Securite Sociale, Dalloz, Paris 2005, s. 165 i n.
 • P. Błędowski: Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech. W: Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999, s. 305 i n.
 • M. Fuchs, U. Preis: Sozialversicherungsrecht. Verlag Dr. O. Schmidt, Koln 2005, S. 349 und n.
 • W. Koczur: Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego. W: Nowoczesny model pomocy społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993, s. 21 i n.
 • K. Miśko-Iwanek, W. Koczur: Ubezpieczenie społeczne. Pomoc społeczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996, s. 25 i n.
 • H. Szurgacz: Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 78
 • I. Sierpowska: Prawo pomocy społecznej. Zakamycze, Kraków 2006, s. 31 i n.
 • W. MaciejkoInstytucje pomocy społecznej. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 67 i n.
 • G. Szpor w: C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Lex, Gdańsk 2002, s. 38
 • S. Nitecki: Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Gaskor, Wrocław 2009, s. 65 i n.
 • W. Koczur: Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frąckiewicz-Wronka. WSP TWP, Warszawa 2007, s. 157 i n.
 • D. Zalewski: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2005, s. 214-215
 • S. Golinowska: Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego. "Polityka Społeczna" 1998, nr 7, s. 2
 • S. Golinowska: Polityka społeczna. Koncepcja-instytucje-koszty. Poltext, Warszawa 2000, s. 70 i n.
 • S. Golinowska: System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform. W: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Red. E. Leś. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 19 i n.
 • L. Frąckiewicz: Pomoc społeczna - stan i perspektywy. W: Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. Red. I. Lipowicz. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 53-55
 • W. Koczur: Publiczna pomoc społeczna w województwie śląskim - charakterystyka ogólna. W: Obraz społeczny śląska na przełomie wieków. Red. Z. Pisz. Instytut Śląski, Opole 2004, s. 144 i n.
 • W. Koczur: Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemy wykluczenia społecznego - próba oceny. W: Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 262 i n.
 • P. Błędowski: Pomoc społeczna. W: Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski. SGH, Warszawa 2003, s. 246 i n.
 • S. Golinowska, I. Topińska: Pomoc społeczna - Zmiany i warunki skutecznego działania. CASE, warszawa 2003, s. 28 i n.
 • M. Grządziel: Świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. W: zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 155-156
 • M. Grządziel: Warunki życia seniorów w województwie śląskim. W: W obliczu starości. Red. L. Frąckiewicz. ROPS, Katowice 2007, s. 136-137
 • H. Misiewicz: Instytucje pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz. IPiSS, Warszawa 2008, s. 257
 • M. Zrałek: Niepełnosprawność osób starszych. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Red. J.T. Kowaleski i P. Szukalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 98 i n.
 • J. Derejczyk: Służba zdrowia wobec potrzeb ludzi starszych. W: Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 133-135
 • J. Halik: Opieka paliatywno-hospicyjna i geriatryczna. W: Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Red. J. Halik. ISP, Warszawa 2004, s. 119 in.
 • M. Bartusek: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju opieki paliatywnej/hospicyjnej. W: W obliczu starości. Red. L. Frąckiewicz. ROPS, Katowice 2007, s. 136-137
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.