PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 221 | 350
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny

Warianty tytułu
Cultural Heritage and Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie to jest w zamierzeniu autorki krokiem w kierunku wypełnienia wspomnianej luki badawczej, widocznej także za granicą. Zamiast dotychczasowego bardzo wybiórczego i wycinkowego spojrzenia, prezentuje wypracowane przez autorkę holistyczne podejście teoretyczne na gruncie ekonomii regionalnej, jednocześnie koncentrując się na kilku kluczowych kwestiach, zarówno teoretycznych, jak i odzwierciedlonych w praktyce realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z dziedzictwem kulturowym. Perspektywa niniejszej pracy wskazuje przede wszystkim na pozytywne aspekty i szanse, jakie tworzy uznanie dziedzictwa kulturowego za współczesny zasób rozwojowy. W publikacji tej wpływ dziedzictwa na szeroko rozumiany rozwój społeczno--gospodarczy rozpatrywany jest przede wszystkim z perspektywy rozwoju lokalnego. Autorka postawiła przed sobą cztery główne cele badawcze, o charakterze poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym. Po pierwsze, celem opracowania była interpretacja i ocena przydatności różnych koncepcji naukowych dla uchwycenia i wyjaśnienia zależności pomiędzy dziedzictwem kulturowym a rozwojem lokalnym. Drogą do realizacji tego celu była analiza najnowszych współczesnych koncepcji i podejść do dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego na gruncie ekonomiki kultury oraz studiów lokalnych i regionalnych. Po drugie, autorka podjęła się uporządkowania złożonych relacji: dziedzictwo a rozwój społeczno-gospodarczy, przedstawiając całościową, autorską koncepcję płaszczyzn oddziaływania dziedzictwa na rozwój lokalny, szczegółowo analizując każdą z nich. Koncepcję tę poprzedziła, również autorska, próba konceptualizacji rynku dziedzictwa kulturowego i usytuowania w jego ramach różnych grup podmiotów, odgrywających role konsumentów i producentów dziedzictwa kulturowego. Następnie autorka zastosowała wypracowane podejście teoretyczne do realiów Polski doby transformacji systemowej, podczas dogłębnej analizy wybranych przypadków wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. (fragment tekstu)
EN
To complement the evolving definition of socio-economic development and the idea of heritage as a development asset, the proposal of six main, potential spheres of the impact of heritage on local development constitutes a key concept presented in the dissertation. First, their direct, indirect and induced economic impact on revenue, employment, public sector revenue, and the real estate market must be taken into account. A range of other productive externalities, such as the potential of heritage to support the knowledge economy and the creative sector, are also considered. In the social dimension, it may have an impact on the quality of life, helping to fulfil a local community's leisure, cultural and aesthetic needs. It may also be of key importance for local identity, and promote a sense of pride and belonging, inter- and intra-generational communication and social capital. Heritage often forms an integral part of regeneration strategies as inspiration, the backdrop to the regeneration processes, or even their central aspect and catalyst. Heritage may contribute to the image of a given locality, not only among temporary visitors but also among residents, potential residents, and investors, and may also have a significant influence on the environment. While elaborating on the idea, the author cites diverse examples from Europe and United States and looks at the conditions and factors determining the scope of both the economic and non-economic effects of cultural heritage. A separate chapter is devoted to the discussion of unique factors influencing the contemporary uses of heritage in Poland. It looks at its specific historic experiences, registered heritage assets and their state of repair, the general processes of the post-1989 transformation in political, economic and social spheres and trends in heritage consumption and management resulting from them, including dynamic changes in the experiencing of culture, leisure and tourism. The emergence of a broad range of stakeholders, including the newly defined territorial local and regional self-governments and the impact of Poland's participation in European integration are also of great importance. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A Position Paper on Cultural and Heritage Tourism in the United States, U.S. Department of Commerce, the President's Committee on the Arts and the Humanities, Washington 2005.
 • Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. B. Szmygin, ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2009.
 • Adorno T., The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, Routledge, London 1991.
 • Affelt W., Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. B. Szmygin, ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2008.
 • Affelt W.J., Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, red. R. Janikowski, K. Krzysztofek, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2009.
 • Akordbud-Consulting Sp. z o.o., Lokalny program rewitalizacji dla miasta Chmielnik na lata 2007-2013, aktualizacja 2009, Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Kraków-Chmielnik 2009.
 • Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Aktywność turystyczna Polaków w 2009 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 • Alfrey J., Putnam T., The Industrial Heritage. Managing Resources and Uses, Routledge, London 1992.
 • Ambrose T., Paine C, Museum Basics, Routledge, London 2006.
 • Amlin J., Levesque R., Backus G., Economic Impact of a Pacific Northwest Port Shutdown, Fairborn-Ohio-Arvada/Colorado 2003.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturą kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, red. M. Murzyn-Kupisz, K. Gwosdz, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2010.
 • Anderson B., Imagined Communities, Verso, London 1991.
 • Archer B., Tourism Multipliers: The State-of-the-art, University of Wales Press, Cardiff 1977.
 • Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji, red. G. Brożek, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 2000.
 • Ash T.G., The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe, Granta, Cambridge 1989.
 • Ashworth G.J., Conservation Designation and the Revaluation of Property: The Risk of Heritage Innovation, "International Journal of Heritage Studies" 2002, nr 1.
 • Ashworth G.J., Heritage Planning, Conservation as the Management of Urban Change, Geo Pers, Groningen 1991.
 • Ashworth G.J., The Commodification of the Past as an Instrument of Local Development: Don't Count on It [w:] Heritage Impact 2005. Proceedings of the First International Symposium on the Socio-economic Impact of Cultural Heritage, red. J. McLoughlin, J. Kaminski, B. Sodagar, Archaeolingua, Budapest 2006.
 • Ashworth G.J., Graham B., Tunbridge J.E., Pluralising Pasts. Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies, Pluto Press, London 2007.
 • Assessment of the Social Impact of Participation in HLF-funded Projects. Final Report, R. Naylor, U. Lungershausen, K. Oakley, L. Mantella, Heritage Lottery Fund, BOP, London 2009.
 • Atlas dóbr kultury współczesnej Województwa Małopolskiego, A. Rozenau-Rybowicz, D. Szlenk-Dziubek, P. Biatoskórski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 • Avrami E., Mason R., de la Torre M., Values and Heritage Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2000.
 • Bajec J.F., Architectural Heritage: An Important Element of Identity in the Karst Region of Slovenia, "Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology" 2007, nr 7.
 • Ballesteros E., Ramirez M., Identity and Community - Reflections on the Development of Mining Heritage Tourism in Southern Spain, "Tourism Management" 2007, nr 28.
 • Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
 • Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, PIW, Warszawa 1995.
 • Beiersdorf Z., Samorząd a utrzymanie i wykorzystanie obiektów zabytkowych (na przykładzie Krakowa) [w:] Utrzymanie i użytkowanie obiektów zabytkowych w warunkach gospodarki rynkowej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Kraków 1998.
 • Bell D., Jayne M., The Creative Countryside: Policy and Practice in the UK Rural Cultural Economy, "Journal of Rural Studies" 2010, nr 26.
 • Bendix R., Heritage between Economy and Politics [w:] Intangible Heritage, red. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, London 2009.
 • Benhamou F., Heritage [w:] A Handbook of Cultural Economics, red. R. Towse, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 • Benhamou F., Is Increased Public Spending for the Preservation of Historic Monuments Inevitable? The French Case, "Journal of Cultural Economics" 1996, nr 20.
 • Berza M., Dziedzictwo, rewitalizacja i różnorodność kulturowa. Doświadczenia Rumunii [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn J. Purchla, MCK, Kraków 2006.
 • Białynicka-Birula J., Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680, Kraków 2005.
 • Birkhölzer K, Local Economic Development. A European-wide Movement towards More Economic Democracy and Social Justice, "Local Economy" 1999, nr 1.
 • Blakely E.J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage, London 1989.
 • Blakely E.J., Leigh N.G, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage, London 2010.
 • Bober J., Rozwój lokalny jako efekt polityki władz lokalnych [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hausner, M. Kukiełka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Bourdieu P., Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J. Richardson, Greenwood, New York 1986.
 • Bowitz E., Ibenholt K, Economic Impacts of Cultural Heritage. Research and Perspectives, "Journal of Cultural Heritage" 2009, nr 10.
 • Brindley D.L., Culture, Creativity and Research, "New Review of Academic Librarian-ship" 2008, nr 14.
 • Brol R., Wpływ procesów globalizacji na rozwój lokalny [w:| Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady, procedury |w:| Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Broński K., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706, Kraków 2006.
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A., Rewitalizacja miast w Niemczech, IRM, Kraków 2009.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Buzowska B., Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego - dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 3.
 • Caserta S., Russo A.P, More Means Worse: Asymmetric Information, Spatial Displacement and Sustainable Heritage Tourism, "Journal of Cultural Economics" 2002, nr 26.
 • Castells M., The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements, Arnold, London 1983.
 • Cernea M., Cultural Heritage and Development. A Framework for Action in the Middle East and North Africa, The World Bank, Washington 2001.
 • Chalupová M., Społeczeństwo obywatelskie a ochrona dziedzictwa kulturowego na Słowacji [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2006.
 • Characteristics of Italian Art Restoration Firms and Factors Influencing Their Adoption of Laser Technology, Ch. Verbano, K. Venturini, G. Petroni, A. Nosella, "Journal of Cultural Economics" 2008, nr 32.
 • Cheape H., Garden M.C., McLean F., Heritage and the Environment, "International Journal of Heritage Studies" 2009, nr 2-3.
 • Chojnicki Z., Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Chrząszcz M., Kierunki geograficzne eksportu szkła witrażowego produkowanego w Hucie Szkła w Jaśle, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 640, Kraków 2003.
 • Cities after Socialism, red. G. Andrusz i in., Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 • Clark K., From Regulation to Participation: Cultural Heritage, Sustainable Development and Citizenship [w:] S. Heiseth i in., Forward Planning: The Functions of Cultural Heritage in a Changing Europe, Council of Europe, Strasbourg 2001, http://www.coe. int/t/dg4/cultureheritage/heritage/resources/Publications/ECC-PAT%282001%29161 EN.pdf (14.02.2011).
 • Clarke S., Balancing Environmental and Cultured Impact against the Strategic Need for Wind Power, "International Journal of Heritage Studies" 2009, nr 2-3.
 • Coccossis H., Sustainable Development and Tourism: Opportunities and Threats to Cultural Heritage from Tourism [w:] Cultural Tourism and Sustainable Local Development, red. L.F. Girard, P. Nijkamp, Ashgate, Aldershot 2009.
 • Connoly S., Munro A., Economics of the Public Sector, Pearson Education Limited, Harlow 1999.
 • Cordeil H.K., Bergstrom J.C., Watson A.E., Economic Growth and Interdependence Effects of State Park Visitation in Local and State Economies, "Journal of Leisure Research" 1992, nr 3.
 • Courtney P., Hill G., Roberts D., The Role of Natural Heritage in Rural Development: An Analysis of Economic Linkages in Scotland, "Journal of Rural Studies" 2006, nr 22.
 • Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making, United Nations, UNCTAD, Geneva-New York 2008.
 • Crompton J., Economic Impact Studies: Instruments for Political Shenanigans? "Journal of Travel Research" 2006, nr 45.
 • Crooke E., The Politics of Community Heritage: Motivations, Authority and Control, "International Journal of Heritage Studies" 2010, nr 1-2.
 • Cuccia T., Signorello G., Methods for Measuring the Demand for the Arts and Heritage: Theoretical Issues [w:] The Economics of Heritage. A Study in the Political Economy of Culture in Sicily, red. I. Rizzo, R. Towse, E. Elgar, Cheltenham 2002.
 • Cuccia T., Rizzo I., Tourism Seasonality in Cultural Destinations: Empirical Evidence from Sicily, "Tourism Management" 2011, nr 32.
 • Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience, red. F. Bian- chini, M. Parkinson, Manchester University Press, Manchester 1993.
 • Cultural Tourism and Sustainable Local Development, red. L.F. Girard, P. Nijkamp, Ashgate, Aldershot 2009.
 • Culture and Local Development, X. Greffe, S. Pflieger, A. Noya, OECD, Paris 2005.
 • Culture as a Tool for Development. Challenges of Analysis and Action, red. F. le Due, ARCADE-ACTED, Paris 2010.
 • Cultured. Cultural Heritage and Regional Development. Final Report, red. G. Allaert, S. Ludtke, Mediadesign, Llangynidr 2007.
 • Cwi D., Public Support for the Arts. Three Arguments Examined, "Journal of Cultural Economics" 1980, nr 4.
 • Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 • Cela A., Lankford L., Knowles-Lankford J., Visitor Spending and Economic Impacts of Heritage Tourism: A Case Study of the Silos and Smokestacks National Heritage Area, "Journal of Heritage Tourism" 2009, nr 3.
 • Dadswell M., Beyers W.B., The Economic Benefits of Historic Preservation in Washington State. Summary Report, prepared for Washington Department of Archaeology and Historic Preservation, Washington, November 2006.
 • Dalton T, An Approach for Integrating Economic Impact Analysis into the Evaluation of Potential Marine Protected Area Sites, "Journal of Environmental Management" 2004, nr 70.
 • Daniels M., Central Place Theory and Sport Tourism Impacts, "Annals of Tourism Research" 2007, nr 2.
 • Davis P., Ecomuseums and the Democratisation of Japanese Museology, "International Journal of Heritage Studies" 2004, nr 1.
 • Davis P., New Museologies and the Ecomuseum [w:] The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Ashgate, Aldershot 2008.
 • Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939: teoria i praktyka, Universitas, Kraków 2006.
 • Dimitrovska-Andrews K., Mastering the Post-socialist City: Impacts on Planning the Built Environment [w:] Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization, red. F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska-Andrews, N. Pichler- -Milanovic, UN University Press, New York 2005.
 • Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków. Oficyna Wydawnicza Dajwór, Kraków 1997.
 • Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo, red. O. Czer- ner, A. Herzig, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2003.
 • Domański B., Krytyka pojenia rozwoju a studia regionalne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2.
 • Domański B., Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa 2001.
 • Domański B., Gwosdz K., Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Domański T, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, T. CXVI, Warszawa 2006.
 • Douglas A.J., Harpman D.A., Estimating Recreation Employment Effects with IMPLAN for the Glen Canyon Dam Region, "Journal of Environmental Management" 1995, nr 44.
 • Drela M., Własność zabytków, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Duffy C., The Rationale for a Public Funding of a National Museum [w:] Cultural Economics, red. R. Towse, A. Khakee, Springer Verlag, Berlin 1992.
 • Duffy P., Conflicts in Heritage and Tourism [w:] Culture, Tourism and Development: The Case of Ireland, red. U. Kockel, Liverpool University Press, Liverpool 1994.
 • Dunne S., The Economic Benefits of Heritage Conservation Programmes in Victoria, BC, Draft report prepared for Historic Places Program Branch Parks, Canada 2006.
 • Działek J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Działek J., Tożsamość i rozwój: przypadek Babiej Góry, "Małopolska: Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny" 2006, nr 8.
 • Dziedzictwo a turystyka, red. J. Purchla, MCK, Kraków 1999.
 • Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2007.
 • Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, red. W. Kaprowski i in., Almamer WSE, Warszawa 2008.
 • Dziembowska-Kowalska J., Funck R., Cultural Activities as a Location Factor in European Competition between Regions: Concepts and Some Evidence, "The Annals of Regional Science" 2000, nr 34.
 • Economics and Built Heritage. Seminar Proceedings. Built Heritage - Value Adding Sector, red. P. Lehtovuori, K. Schmidt-Thome, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007.
 • Economic Impact ofHLF Projects. Main Report, vol. 1, Heritage Lottery Fund, London 2009.
 • Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • ECOTEC, The Economic and Social Impacts of Cathedrals in England, London 2004.
 • Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, red. D. Zaręba, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.
 • English Heritage, The Heritage Dividend Methodology. Measuring the Impact of Heritage Projects, Valuing the Historic Environment!, English Heritage, London 2005.
 • Ennen E., The Meaning of Heritage according to Connoisseurs, Rejecters and Take-it- -or-leavers in Historic City Centres: Two Dutch Cities Experienced, "International Journal of Heritage Studies" 2001, nr 4.
 • ESPON Project 1.3.3. The Role and Spatial Effects of Cultural Heritage and Identity (2004-2006). Final Report, Dynamo Trans-National Group, Venice 2006.
 • Europa Nostra, Position Paper on the Encouragement of Cultural Tourism and the Mitigation of Its Effects, Paris 2006, http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/ EN_position_paper_cultural_tourism.pdf (15.02.2011).
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dz.U. nr 14, 2006, poz. 98.
 • Eversole R., Heritage and Regional Development: A Process-and-outcomes Typology, "Australasian Journal of Regional Studies" 2006, nr 3.
 • Feldman M., Urban Waterfront Regeneration and Local Governance in Tallinn, "Europę - -Asia Studies" 2000, nr 5. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, J. Głowacki i in., MSAP, Kraków 2009.
 • Fitch J.M., Historie Preservation: Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville-London 2001.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 • Folga-Januszewska D., Jaskanis A., Problem własności zbiorów w muzeach polskich. Ilościowa skala problemów własności [w:] Własność a dobra kultury, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Trio, Warszawa 2006.
 • Forward Planning: The Functions of Cultural Heritage in a Changing Europe, The London Group Discussion Paper for the Council of Europe, S. Heiseth, K. Clark, T. Copeland, P. Drury, M. Prytehregh, London 2000, www.arcchip.cz/w01/w01_appendixl.pdf (14.02.2011).
 • Franke A., Śląskie Elizjum. Zamki, pałace, dwory i parki w Kotlinie Jeleniogórskiej, Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Poczdam 2007. Frey B.S., Superstar Museums: An Economic Analysis, "Journal of Cultural Economics" 1998, nr 22.
 • Frisch M., De-, Re- and Post-industrialisation: Industrial Heritage as Contested Memorial Terrain, "Journal of Folklore Research" 1998, nr 3.
 • Frith S., Knowing One's Place: The Culture of Cultural Industries, "Cultural Studies from Birmingham" 1991, nr 1.
 • Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1966.
 • Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1975, PWN, Warszawa 1975.
 • Gałuszka N, Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.
 • Gard'ner J.M., Heritage Protection and Social Inclusion: A Case Study from the Bangladeshi Community of East London, "International Journal of Heritage Studies" 2004, nr 1.
 • Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Gehl J., Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009.
 • Gelan A., Local Economic Impacts. The British Open, "Annals of Tourism Research" 2003, nr 2.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Gliwice znane i nieznane. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, red. L. Jodliński, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006.
 • Gliwice znane i nieznane II. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, red. D. Recław, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2008.
 • Gobbo E., Poggi C, Torrebruno A., Measuring the Educational Benefits of ICT-mediated Cultural Heritage Experiences [w:] Heritage Impact 2005. Proceedings of the First International Symposium on the Socio-economic Impact of Cultural Heritage, red. J. McLoughlin, J. Kaminski, B. Sodagar, Archaeolingua, Budapest 2006.
 • Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Gonzalez R., Medina J., Cultural Tourism and Urban Management in Northwestern Spain: The Pilgrimage to Santiago de Compostela, "Tourism Geographies" 2003, nr 5.
 • Gorzelak G., Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 • Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996.
 • Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Gouthro M.B., Meaningful Constructs of Identity: A Consumption Model for Heritage [w:] Perspectives on Impact, Technology and Strategic Management, red. J. McLoughlin, J. Kaminski, B. Sodagar, Archaeolingua, Budapest 2007.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne, prawne, PWE, Warszawa 2001.
 • Graham B., Heritage as Knowledge: Capital or Culture? "Urban Studies" 2002, nr 5-6.
 • Graham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E., A Geography of Heritage, Arnold, London 2002.
 • Graham B., Howard P., Heritage and Identity [w:] The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Ashgate, Aldershot 2008.
 • Grassier R.S., Grace R., The Economic Functions of Nonprofit Enterprise: The Case of Art Museums, "Journal of Cultural Economics" 1980, nr 1.
 • Greffe X., Is Heritage an Asset or a Liability? "Journal of Cultural Heritage" 2004, nr 5.
 • Greffe X., La valorisation economique du patrimoine, Ministere de la culture et de la communication, Paris 2002.
 • Greffe X., Pflieger S., Noya A., Culture and Local Development, OECD, Paris 2005.
 • Grimwade G., Carter B., Managing Small Heritage Sites with Interpretation and Community Involvement, "International Journal of Heritage Studies" 2000, nr 1.
 • Grosse T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 8.
 • Gruber R.E., Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Pogranicze, Sejny 2004.
 • Gruber R.E., Poza wirtualną żydowskością... Próba osiągnięcia równowagi pomierzy miejscami rzeczywistymi, surrealnymi i naprawdę wyimaginowanymi [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, red. M. Murzyn--Kupisz, J. Purchla, MCK, Kraków 2008.
 • Guarino E. i in., Gospodarka przestrzenna i rozwój lokalny w opinii lokalnej administracji samorządowej [w:] Rozwój lokalny, zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, Studia KPZK PAN, T. CIV, Warszawa 1995.
 • Gwosdz K., Efekty mnożnikowe funkcjonowania firm na terenie gminy Niepołomice [w:] Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych, red. W. Jarczewski, M. Huculak, IRM, Kraków 2011.
 • Gwosdz K., Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska, "Czasopismo Geograficzne" 2001, nr 3-4.
 • Gwosdz K., Murzyn M., Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town. The Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia, Prace Geograficzne, z. Ill, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003.
 • Hagstrom S., Cultivating Her Roots. Holocaust Survivors' Relative Visits Poland with Her Eyes Wide Open, " Jewish News Detroit" 2008, September 25.
 • Hagstrom S., Return to Poland: Orlando Survivor Revisits a Traumatic Past and Glimpses a Promise of the Future, "Heritage Florida Jewish News" 2008, July 25.
 • Hampton M.P., Heritage, Local Communities and Economic Development, "Annals of Tourism Research" 2005, nr 3.
 • Harvey D.C., Heritage Pasts and Heritage Presents: Temporality, Meaning and the Scope of Heritage Studies, "International Journal of Heritage Studies" 2001, nr 4.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Hausner J., Zasady i mechanizmy rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 1999.
 • Heffner K., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Herbst K., Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Ekonomia Społeczna. Teksty, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006, www.ekono- miaspoleczna.pl (10.01.2011).
 • Heritage Counts 2010, English Heritage, London 2010.
 • Heritage Impact 2005. Proceedings of the First International Symposium on the Socio-economic Impact of Cultural Heritage, red. J. McLoughlin, J. Kaminski, B. Sodagar, Archaeolingua, Budapest 2006.
 • Hewison R., The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Methuen, London 1987.
 • Hjerpe E.E., Kim Y.-S., Regional Economic Impacts of Grand Canyon River Runners, "Journal of Environmental Management" 2007, nr 85.
 • Hooper-Greenhill E., Measuring Learning Outcomes in Museums, Archives and Libraries: The Learning Impact Research Project (L1RP), "International Journal of Heritage Studies" 2004, nr 2.
 • Howard P., Heritage: Management, Interpretation, Identity, Continuum, London-New York 2003.
 • Hughes G., Urban Revitalisation: The Use of Festive Time Strategies, "Leisure Studies" 1999, nr 1.
 • Hutter M., Economic Perspectives on Cultural Heritage. An Introduction [w:] Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • Inglehart R., Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton NJ 1997.
 • Introduction to Learning Regions: A New Issue for Analysis? F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten [w:] Knowledge, Innovation and Economic Growth: The Theory and Practice of Learning Regions, red. F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Jaglarz M., Zabytek w służbie społeczności lokalnej na przykładzie Zamku Królewskiego w Niepołomicach, Praca dyplomowa, Akademia Dziedzictwa, MCK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2005.
 • Jałowiecki B., Kultura jako czynnik tożsamości lokalnej [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, red. R. Janikowski, K. Krzysztofek, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2009.
 • Jaskanis P, Kościelecki P., Poziom i czas zatrudnienia w pracach konserwatorskich przy zabytkach oraz w pracach archeologicznych: wstępne oszacowanie liczby miejsc pracy w 2000 r. na podstawie danych Służby Ochrony Zabytków, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Akapit, Warszawa-Toruń 2002.
 • Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., Rozwój terytorialny - teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego) [w:] Zrządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003.
 • Jeżowski P, Podstawy regulacji środowiska i zdrowia [w:] Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, SGH, Warszawa 2009.
 • Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • Johnson L.R., Central Europe. Enemies, Neighbors, Friends, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Jonas A., While A., Governance [w:] Cultural Geography. A Critical Dictionary of Key Concepts, red. D. Atkinson, P. Jackson, D. Sibley, N. Washbourne, I.B. Tauris & Co., London-New York 2005.
 • Jones C, Munday M., Blaenavon and United Nations World Heritage Site Status: Is Conservation of Industrial Heritage a Road to Local Economic Development? "Regional Studies" 2001, nr 6.
 • Kapałczyński W., Napierała P., Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław 2005.
 • Kapralski S., Battlefields of Memory: Landscape and Identity in Polish-Jewish Relations, "History and Memory" 2001, nr 2.
 • Kapralski S., Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2010.
 • Kargol-Wasiluk A., Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 3.
 • KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe. Study on the Economy of Culture in Europe, Prepared for the European Commission, Brussels 2006.
 • Keitumetse S.O., The Eco-tourism of Cultural Heritage Management (ECT-CHM): Linking Heritage and 'Environment' in the Okavango Delta Regions of Botswana, "International Journal of Heritage Studies" 2009, nr 2-3.
 • Kern J., Malinovsky J., Suchaćek J., Learning Regions: Towards a Container Conception [w:] Learning Regions in Theory and Practice, red. J. Kern, J. Malinovsky, J. Suchäcek, VSB-Technical University, Ostrava 2007.
 • Key Competencies for Lifelong Learning. European Reference Framework, DG Education and Culture, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • Kinghorn N., Willis K., Measuring Museum Visitor Preferences towards Opportunities for Developing Social Capital: An Application of a Choice Experiment to the Discovery Museum, "International Journal of Heritage Studies" 2008, nr 6.
 • Kirshenblatt-Gimblett B., Theorizing Heritage, "Ethnomusicology" 1995, nr 3.
 • Kiss C, Miejsca wspólnej pamięci [w:] Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, MCK, Kraków 2002.
 • Klamer A., The Value of Cultural Heritage |w:| Economic Perspectives on Cultural Heri tage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • Klasik A., Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996.
 • Klasik A., Wrana K., Budziński M., Strategia rozwoju kulturalnego Bytomia 2020+ [w:] Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 246, Warszawa 2011.
 • Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Warda & Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała 2001.
 • Knowledge, Innovation and Economic Growth: The Theory and Practice of Learning Regions, red. F. Boekema, K. Morgan, S. Bakkers, R. Rutten, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Koboldt C, Optimising the Use of Cultural Heritage |w:| Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • Kockel U., Culture, Tourism and Development: A View from the Periphery [w:] Culture, Tourism and Development: The Case of Ireland, red. U. Kockel, Liverpool University Press, Liverpool 1994.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kołakowski T., Wpływ projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 110, Wrocław 2010.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009.
 • Kong L., Culture, Economy and Policy: Trends and Developments, "Geoforum" 2000, nr 31.
 • Konserwator. Program Rynku Pracy w Małopolsce. Dokumentacja 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.
 • Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujecie empiryczne, red. T. Słaby, SGH, Warszawa 2006.
 • Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., Dz.U. z 1957 r., nr 46, poz. 212, załącznik.
 • Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. z 2011 r., nr 172, poz. 1018.
 • Korzeń K., Park kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, "Urbanista" 2008, nr 11.
 • Kosicka K., Zamek zakochanych, "Wprost" 1998, nr 27.
 • Kościelecki P., Kultura w regionach - analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3.
 • Kotier P., Haider D.H., Rein I., Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • Kozak M., Dwory, pałace i zamki - kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju? "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 1.
 • Kozak M., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: Między starym a nowym paradygmatem, Scholar, Warszawa 2009.
 • Krajobraz kulturowy. Działania samorządu województwa małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2006.
 • Krajobraz kulturowy Polski. Województwo Małopolskie, red. J. Bogdanowski, Stowarzyszenie Kultura i Natura, Kraków-Warszawa 2001.
 • Krajobraz miejski w warunkach transformacji i wolnego rynku, red. A. Böhm, Krajobrazy, t. 13, OOZK, Warszawa 1996.
 • Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 • Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 246, Warszawa 2011.
 • Kudłacz T, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 • Kula M., Nośniki pamięci historycznej, DiG, Warszawa 2002.
 • Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie, red. R. Palmer, J. Purchla, MCK, Kraków 2010.
 • Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
 • Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze, J. Hausner i in., Kraków 2009.
 • Kultura w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Kultura w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Kwiatkowski P.T., Przemiany pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Scholar, Warszawa 2008.
 • Landry Ch., The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London 2000.
 • Larkham P., Conservation and the City, Routledge, London 1996.
 • Lehrer E., Can There Be a Conciliatory Heritage? "International Journal of Heritage Studies" 2010, nr 4-5.
 • Leigh N.G., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage, London 2010.
 • Lewandowski P., Muck J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 • Listokin D., Listokin B., Lahr M., The Contributions of Historie Preservation to Housing and Economic Development, "Housing Policy Debate" 1998, nr 3.
 • Local Heritage, Local People. Heritage as a Community Asset, Magic Torch, The Scottish Government, Edinburg 2004.
 • Logan W., Smith L., Foreword [w:] Intangible Heritage, red. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, London 2009.
 • Loulanski T, Cultural Heritage and Sustainable Development: Exploring a Common Ground, "The Journal of International Media, Communication, and Tourism Studies" 2006, nr 5.
 • Lowenthal D., Natural and Cultural Heritage, "International Journal of Heritage Studies" 2005, nr 1.
 • Lowenthal D., The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Lowenthal D., The Past Is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
 • Lynch K., The Image of the City, MIT, Cambridge 1960.
 • Lynch K., What Time Is This Place? MIT Press, Cambridge 1972.
 • Łuczak A., Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10.
 • Łuczak A., Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 9.
 • Mach Z., Polskie tożsamości [w:] Polska XX wieku, red. W. Kozuba-Ciembroniewicz, B. Szlachta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Maciągowski M., Krawczyk P, Żydzi w historii Chmielnika, FPHU, Kielce 2006.
 • Majewski P, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Trio, Warszawa 2009.
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kraków 2007.
 • Mamica Ł, Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej - klaster przemysłowy? Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 667, Kraków 2004.
 • Managing Historie Cities, red. Z. Zuziak i in., MCK, Kraków 1993.
 • Markowski T., Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, T. CXVI, Warszawa 2006.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" 1943, nr 50.
 • Mason R., Beware and Be Interested. Why and How We Make Economic Arguments for Heritage Conservation [w:] Economics and Built Heritage. Seminar Proceedings. Built Heritage - Value Adding Sector, red. P. Lehtovuori, K. Schmidt-Thome, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007.
 • Mayer M., Muller M., Woltering M. i in., The Economic Impact of Tourism in Six German National Parks, "Landscape and Urban Planning" 2010, nr 97.
 • Mazzanti M., Cultural Heritage as Multi-dimensional, Multi-value and Multi-attribute Economic Good: Toward a New Framework for Economic Analysis and Valuation, "The Journal of Socio-Economics" 2002, nr 31.
 • Mechanizmy Finansowe - katalizatory rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie. Raport podsumowujący działania prowadzone w Polsce w obszarach priorytetowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2004-2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, SGH, Warszawa 2009.
 • Metzger J.T., The Failed Promise of a Festival Marketplace: South Street Seaport in Lower Manhattan, ..Planning Perspectives" 2001, nr 16.
 • Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Miasto historyczne: potencjał dziedzictwa, red. K. Broński i in., MCK, Kraków 1997.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar "A" Miasto Niepołomice, załącznik do uchwały nr XXXI/502/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar "A" Miasto Niepołomice.
 • Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, red. E. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepański, Uniwersytet Opolski, Opole 2009.
 • Milewski D., Mnożnik turystyczny [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
 • Mills S., Impact of HLF Funding 2005-2008. Report on Visitor and Neighbourhood Surveys 2005-2008 Prepared for HLF, BRDC, London 2008.
 • Miszewski M., Postulat rozwoju rynków lokalnych a instytucja samorządu lokalnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 127, Katowice 1993.
 • Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007-2013, red. K. Tylus-Sowa i in., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2008.
 • Mroczkowska D., Ludyczność czasu Wolnego - opinie, oceny, refleksje na temat współczesnego wypoczynku, zabaw i rozrywek [w:] Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. J. Grad, H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 • Mules T., Regional Economic Impacts of Tourism in Heritage Mining Towns [w:] Heritage Economics. Challenges for Heritage Conservation and Sustainable Development in the 21st Century, Australian Heritage Commission, Canberra 2001.
 • Mulkey D., Hodges A.W., Using IMPLAN to Assess Local Economic Impacts, University of Florida, IFAS Extension 2000, https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FE/FE16800.pdf (14.02.2011).
 • Muñoz F, UrBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales, Gustavo Gili, Barcelona 2008.
 • Murzyn M., Changes in the Jewish Quarters in Central Europe after 1989 [w:] Society, Economy, Environment - Towards the Sustainable City, red. I. Sagan, D. Smith, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2005.
 • Murzyn M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 587, Kraków 2002.
 • Murzyn M., Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse i wyzwania [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2007.
 • Murzyn M., Heritage Transformation in Central and Eastern Europe [w:] The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Ashgate, Aldershot 2008.
 • Murzyn M., Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, MCK, Kraków 2006.
 • Murzyn M., New Interpretations and Commercialization of Heritage in Krakow after 1989 [w:] Practical Aspects of Cultural Heritage - Presentation, Revaluation, Development, red. S. Schröder-Esch, Bauhaus-Universität, Weimar 2006.
 • Murzyn-Kupisz M., Cultural Policy at the Regional Level: A Decade of Experiences of New Regions in Poland, "Cultural Trends" 2010, nr 1-2.
 • Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty. Szansa czy balast dla dzielnicy? [w:] Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja: pole konfliktu czy czynnik rozwoju? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, maszynopis.
 • Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu regionalnego. Przykład Małopolski [w:] Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja: pole konfliktu czy czynnik rozwoju? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, maszynopis.
 • Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysło-wych. Przesłanie dla Wieliczki, "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce" 2009, T. XXVI.
 • Murzyn-Kupisz M., Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych. Szanse i zagrożenia [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. B. Szmygin, Politechnika Lubelska, ICOMOS, Warszawa-Lublin 2009.
 • Murzyn-Kupisz M., Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce. Wybrane problemy [w:] System ochrony zabytków w Polsce: analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Politechnika Lubelska, ICOMOS, Warszawa-Lublin 2011.
 • Murzyn-Kupisz M., Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla, MCK, Kraków 2008.
 • Murzyn-Kupisz M., Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. B. Szmygin, ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2012.
 • Murzyn-Kupisz M., Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 • Murzyn-Kupisz M., Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage. Two Sides of the Same Coin? "Economic and Environmental Studies" 2010, nr 4.
 • Murzyn-Kupisz M., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku. Wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa [w:] Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje - wizje zmian, red. J. Purchla, MCK, Kraków 2008.
 • Murzyn-Kupisz M., Działek J., Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital, "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development" 2013, nr 1.
 • Myczkowski Z., O potrzebie zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, red. R. Janikowski, K. Krzysztofek, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2010.
 • Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukacją na rzecz dziedzictwa kulturowego, red. J. Van Lakerveld, I. Güssen, 2011, http://the-aqueduct.eu/downIoad/Aqueduct-ManuaLPO.pdf (15.05.2012).
 • Nawrocki T, Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii A. Wallisa, red. B. Jałowiecki, Warszawa 2005.
 • Nawrocki T, Bierwiaczonek K., Serca śląskich miast w społecznej percepcji, "Czasopismo Techniczne" 2008, z. 2A.
 • Netzer D., The Economic Implications of Heritage Preservation, "The Urban Age" 1997, nr 4.
 • Nicolau J.L., Culture-sensitive Tourists Are More Price Insensitive, "Journal of Cultural Economics" 2010, nr 34.
 • Niemczyk A., Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 742, Kraków 2007.
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M., Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2010.
 • Nieszczerzewska M., Umiejscowiona rozrywka [w:] Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. J. Grad, H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 • Nishimura Y., Autentyczność architektury drewnianej a troska o przetrwanie sztuki jej tworzenia [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2007.
 • Nowacki M., Education in Open-air Museums in Research Studies of Visitors to the Wielkopolski Ethnographic Park in Dziekanowice, "Studies in Physical Culture and Tourism" 2010, nr 2.
 • Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2008.
 • Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, red. A. Billert, Collegium Polonicum, Słubice 2001.
 • Obrębalski M., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996.
 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Turystyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Raport końcowy, W. Biernacki i in., Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Kraków 2010.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, red. J. Kowalczyk, SKZ, PKN ICOMOS, Warszawa 1995.
 • Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce, 1944-1989, red. A. Tomaszewski, SKZ, Warszawa 1996.
 • Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne, prawne, K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 2001.
 • Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, B. Domański, K. Gwosdz, M. Huculak, K. Wiedermann [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, red. B. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu SA oddział w Mielcu, Kraków 2005.
 • Onishi N., In Japan the World Heritage Label Transforms a Ghost Town into a Boom Town, "New York Times" 2008, May 9.
 • Oxford Economics, Economic Impact of the UK Heritage Tourism Economy. Final Report, Oxford, February 2010.
 • Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2010.
 • Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Scholar, Warszawa 2009.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1997.
 • Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym [w:] Rozwój lokalny, zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, Studia KPZK PAN, T. CIV, Warszawa 1995.
 • Patrzałek L., Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 5.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu, AWF, Warszawa 2008.
 • Pawłowska K., Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 • Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Peacock A., A Future to the Past: The Political Economy of Heritage, ..Proceedings of the British Academy" 1995, nr 87.
 • Peacock A., Rizzo I., The Heritage Game. Economics, Policy and Practice, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Pedlebury J., Townshend T., Gilroy R., The Conservation of English Cultural Built Heritage: A Force for Social Inclusion? "International Journal of Heritage Studies" 2004, nr 1.
 • People and Places: Social Inclusion Policy for the Built and Historic Environment, Department of Culture, Media and Sport, London 2002.
 • Piccinato G., Specjaliści, mieszkańcy, użytkownicy. Ćwiczenia w zgodnym budowaniu [w:] Dziedzictwo a turystyka, red. J. Purchla, MCK, Kraków 1999.
 • Pignataro G., Rizzo I., The Political Economy of Rehabilitation: The Case of the Bene- dettini Monastery [w:] Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • Pike A., Rodriques-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, Routledge, London 2006.
 • Pike A., Rodriques-Pose A., Tomaney J., What Kind of Local Development and for Whom? "Regional Studies" 2007, nr 9.
 • Pinder D., Seaport Decline and Cultural Heritage Sustainability Issues in the UK Coastal Zone, "Journal of Cultural Heritage" 2003, nr 4.
 • Places of Pain and Shame. Dealing with 'Difficult Heritage', red. W. Logan, K. Reeves, Routledge, London 2009.
 • Polko A., Zabrze miastem dziedzictwa kulturowego i turystyki przemysłowej [w:] Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 246, Warszawa 2011.
 • Practical Aspects of Cultural Heritage - Presentation, Revaluation, Development, red. S. Schröder-Esch, Bauhaus-Universität, Weimar 2006.
 • Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. K. Gutowska, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000.
 • Prott L., The International Movement of Cultural Objects, "International Journal of Cultural Property" 2005, nr 12.
 • Przemysł kulturowy. Województwo małopolskie, J. Purchla, K. Broński, M. Murzyn, M. Smoleń, Kraków 2000.
 • Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Rola wizerunku miasta w kontekście wzrostu znaczenia mobilności kapitału ludzkiego [w:] Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Przyłęcki M., Organizacja i uwarunkowania działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975 [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989, red. A. Tomaszewski, SKZ, Warszawa 1996.
 • Purchla J., Dziedzictwo a transformacja, MCK, Kraków 2005.
 • Putnam R., Samotna gra w krągłe, WAIP, Warszawa 2009.
 • Raagmaa G., Regional Identity in Regional Development and Planning, "European Planning Studies" 2002, nr 1.
 • Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005.
 • Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, red. J. Purchla, NCK, Warszawa 2009.
 • Rapport sur la valorization du patrimoine culturel, 2010, http://lesrapports.ladocumenta- tionfrancaise.fr/BRP/104000524/0000.pdf (14.02.2011).
 • Raszkowski A., Marka w marketingu terytorialnym [w:] Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Reading Ch., Sources of Inspiration: How Design Students Learn from Museum Collections and Other Sources of Inspiration, "Art, Design & Communication in Higher Education" 2009, nr 2.
 • Ready R.C., Navrud S., Why Value Cultural Heritage? [w:] Valuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts, red. S. Navrud, R.C. Ready, E. Elgar, Cheltenham 2002.
 • Regional Multipliers. A User Handbook for the Regional Input-output Modeling System (RIMS II), U.S. Department of Commerce, Washington D.C. 1997, http://www.bea.gov/ scb/pdf/regional/perinc/meth/rims2.pdf (14.02.2011).
 • Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, IRM, Kraków 2010.
 • Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, IRM, Kraków 2009.
 • Rickman D.S., Schwer R.K., A Comparison of the Multipliers of IMPLAN, REMI, and RIMS II: Benchmarking Ready-made Models for Comparison, "The Annals of Regional Science" 1995, nr 4.
 • Riegl A., Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, red. J. Krawczyk, Mówią Wieki, Warszawa 2002.
 • Riganti P., From Cultural Tourism to Cultural e-tourism: Issues and Challenges to Economic Valuation in the Information Era [w:] Cultural Tourism and Sustainable Local Development, red. L.F. Girard, P. Nijkamp, Ashgate, Aldershot 2009.
 • Riviere G.H., The Ecomuseum: An Evolutive Definition, "Museum" 1985, nr 37.
 • Robey J.E., Kleinhenz J., Economic Impact of the Cleveland Museum of Art: A Tourism Perspective, Greater Cleveland Growth Association, Cleveland 2000.
 • Rocznik demograficzny 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rössler M., World Heritage - Linking Cultural and Biological Diversity [w:] Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, red. BT. Hoffman, Cambridge University Press, New York 2006.
 • Rouba R., Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010.
 • Rozenau-Rybowicz A., Szlenk-Dziubek D., Białoskórski P., Atlas dóbr kultury współczesnej Województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 • Ruijgrok E.C.M., The Three Economic Values of Cultural Heritage: A Case Study in the Netherlands, "Journal of Cultural Heritage" 2006, nr 7.
 • Ruskin J., The Seven Lamps of Architecture (1849), Reprint, BiblioLife, Charleston 2009.
 • Rydlewski G., Samorząd terytorialny i administracja rządowa: gmina, powiat, województwo, Scholar, Warszawa 1999.
 • Rypkema R., The Economics of Rehabilitation, National Trust for Historie Preservation, Washington 1997.
 • Sabor A., Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek, Austeria, Kraków 2005.
 • Salah Ouf A.M., Authenticity and the Sense of Place in Urban Design, "Journal of Urban Design" 2001, nr 1.
 • Samorząd w Polsce: istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 • Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich: doświadczenia, problemy, perspektywy, red. B. Szmygin, ICOMOS, Politechnika Lubelska, UM Zamość, Lublin 2004.
 • Samsonowicz H., Członek rodziny czy niechciane dziecko? Wartości wnoszone do dziedzictwa europejskiego przez kraje Europy Środkowej [w:] Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, MCK, Kraków 2002.
 • Sandeil R., Museums and the Combating of Social Inequality: Roles, Responsibilities, Resistance [w:] Museums, Society, Inequality, red. R. Sandell, Routledge, London 2002.
 • Sandell R., Museums as Agents of Social Inclusion, "Museum Management and Curator-ship" 1998, nr 4.
 • Saxonberg S., Waligórska M., Klezmer in Kraków: Kitsch or Catharsis for Polesi "Eth-nomusicology" 2006, nr 3.
 • Schofield P., Cinematographic Images of a City. Alternative Heritage Tourism in Manchester, "Tourism Management" 1996, nr 5.
 • Schröder-Esch S., Znaczenie dziedzictwa i nowych mediów dla rozwoju regionalnego - doświadczenia europejskiego programu HERMES [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2007.
 • Schuster J.M., de Monchaux J., Five Things To Do [w:] Preserving the Built Heritage. Tools for Implementation, red. M.J. Schuster, J. de Monchaux, Ch.A. Riley, University Press of New England, Hanover-London 1997.
 • Schwimmer W., Introduction [w:] European Cultural Heritage, Intergovernmental Co-operation: Collected Texts, red. R. Pickard, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2005.
 • Seaman B.A., Art Impact Studies: A Fashionable Excess [w:] Economic Impact of the Arts: A Sourcebook, National Conference of State Legislatures, 1997.
 • Sepioł J., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionalnym [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, SKOZK, MCK, Kraków 2001.
 • Serageldin I., Shluger E., Martin-Brown J., Historie Cities and Sacred Cites. Cultural Roots for Urban Futures, World Bank, Washington 2001.
 • Shanidsaless S., Gillis W., Shaffer R., Community Characteristics and Employment Multipliers in Non-metropolitan Counties, 1950-1970, "Land Economics" 1983, nr 59.
 • Shipley R., Heritage Designation and Property Values. Is There an Effect? "International Journal of Heritage Studies" 2000, nr 1.
 • Simon Jaquet Consultancy Services Ltd, Cornerstones of Communities: Museums Transforming Society. Full Report, Museums Galleries Scotland, Edinburgh 2009.
 • Skounti A., The Authentic Illusion. Humanity's Intangible Cultural Heritage, the Moroccan Experience [w:] Intangible Heritage, red. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, London 2009.
 • Słaby T., Rynek pracy w kulturze 1998-2002, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa 2005.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1995.
 • Smith D., Moral Geographies. Ethics in a World of Difference, Edinburgh University Press, Edinburgh 2000.
 • Smith D., The Morality of Place, "Przegląd Geograficzny" 2004, nr 4.
 • Smith L., Uses of Heritage, Routledge, London-New York 2006.
 • Smith L., Akagawa N., Introduction [w:] Intangible Heritage, red. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, London 2009.
 • Smoleń M., Dziedzictwo kulturowe Krakowa jako czynnik identyfikacji regionalnej w Małopolsce, "Zarządzanie w Kulturze" 2000, nr 2.
 • Smoleń M., Przemysły kultury: wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Snowball J., Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2008.
 • Sobczak J., Między "świętym prawem własności" a potrzebą ochrony dziedzictwa narodowego. Nacjonalizacja a rewindykacja [w:] Prawna ochrona zabytków, red. T. Gar-docka, J. Sobczak, A. Marszałek, Toruń 2010.
 • Solek A., Wybrane zagadnienia podaży dóbr publicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 632, Kraków 2004.
 • Spacerownik po Śląsku, Zagłębiu i Podbeskidziu, red. B. Żurek, Agora, 2009.
 • Stanek Ł., Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcja przestrzeni w Nowej Hucie [w:] Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, red. M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Korporacja ha!art, Kraków 2007.
 • Stanowicka-Traczyk A., Determinanty wizerunku miasta, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 10.
 • Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Branta, Bydgoszcz 2008.
 • Stańczyszyn E., Endo- i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1023, Wrocław 2004.
 • Stare miasteczka w nowych czasach, red. B. Szmygin, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2007.
 • Stempin A., Czy należy bać się_ Strachu? "Znak" 2008, nr 6.
 • Stille A., The Future of the Past, Picador, New York 2002.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Chmielnik, EPRD, Kielce 1999.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niepołomice, UNDP/Urząd Gminy Niepołomice, Umbrella Project, Niepołomice 2000.
 • Strauss Ch.H., Lord B.E., Case Study. Economic Impacts of a Heritage Tourism System, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2001, nr 8.
 • Stróżewski W., Wokół piękna, Universitas, Kraków 2002.
 • Stryjakiewicz i in., Poznań Faces the Future. Pathways to Creative and Knowledge Based Regions, AMIDSt, Amsterdam 2007.
 • Strzelecki Z., Czynniki i bariery w rozwoju polskich regionów i jednostek lokalnych [w:] Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Strzelecki Z., Polityka regionalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik, załącznik do uchwały nr HI/24/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2002 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice, tekst cz. 1, uwarunkowania rozwoju miasta i gminy, załącznik nr 1 do uchwały rady miejskiej w Niepołomicach nr IV/35/07 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice, Niepołomice 2007.
 • Suchaćek J., Territorial Development Reconsidered, VSB-TU, Ostrava 2008.
 • Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych, red. W. Jarczewski, M. Huculak, IRM, Kraków 2011.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.
 • System ochrony zabytków w Polsce: analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Politechnika Lubelska, ICOMOS, Warszawa-Lublin 2011.
 • Szacka B., Czas przeszły, parniej:, mit, Scholar, Warszawa 2006.
 • Szmygin B., Czy można chronić świat, który przestał istnieć? Dzielnica żydowska w Lublinie [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla, MCK, Kraków 2008.
 • Szmygin B., Dziedzictwo w transformacji. Polskie doświadczenia [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków 2007.
 • Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Politechnika Lubelska, Lublin 2000.
 • Szmygin B., Odbudowa zabytków i zespołów w Polsce - konsekwencje praktyczne i doktrynalne [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce, 1944-1989, SKZ, red. A. Tomaszewski, Warszawa 1996.
 • Szpociński A., Kwiatkowski PT., Przeszłość jako przedmiot przekazu, Scholar, Warszawa 2006.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Szromnik A., Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 10.
 • Sztando A., Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 • Technology, Strategy, Management and Socio-economic Impact, red. J. McLoughlin, J. Kaminski, B. Sodagar, Archaeolingua, Budapest 2007.
 • Tenenbaum H.R. i in., Supporting Parent-child Conversations in a History Museum, "British Journal of Educational Psychology" 2010, nr 80.
 • Terry-Chandler F., Vanished Circumstance: Titanic, Heritage, and Film, "International Journal of Heritage Studies" 2000, nr 1.
 • The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Ashgate, Aldershot 2008.
 • The Economic Impact of Tourism in Six German National Parks, M. Mayer, M. Müller, M. Wolfering, J. Arnegger, H. Joba, "Landscape and Urban Planning" 2010, nr 97.
 • The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage, red. J. Watt, J. Tidblad, V. Kucera, R. Hamilton, Springer, New York 2009.
 • The Impact of Historic Visitor Attractions. English Heritage and National Trust. Final Report, GHK, London 2010.
 • The Outspan Group, Socio-Economic Benefits Framework Applied to the Cultural Sector, Amherst Island, Ontario 1999.
 • The Politics of Heritage and Regional Development Strategies - Actors, Interests, Conflicts, red. Schröder-Esch, Bauhaus-Universität, Weimar 2006.
 • Throsby D., Cultural Capital, "Journal of Cultural Economics" 1999, nr 23.
 • Throsby D., Culture, Economics, Sustainability, "Journal of Cultural Economics" 1995, nr 19.
 • Throsby D., Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Throsby D., Seven Questions in the Economics of Cultural Heritage [w:] Economic Perspectives on Cultural Heritage, red. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 1997.
 • Tomaszewski A., Dziedzictwo i zarządzanie [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. K. Gutowska, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000.
 • Towse R., The Cultural Economy of Heritage [w:] The Economics of Heritage. A Study in the Political Economy of Culture in Sicily, red. I. Rizzo, R. Towse, E. Elgar, Cheltenham 2002.
 • Traba R., Historia - przestrzeń dialogu, PAN, Warszawa 2006.
 • Trafiałek E., Starość w miasteczku Chmielnik, Gens, Kielce 2002.
 • Treyz F., Treyz G.I., The Evaluation of Programmes Aimed at Local and Regional Development: Methodology and Twenty Years of Experience Using REMI Policy Insight [w:] Evaluating Local Economic and Employment Development, OECD, Paris 2004.
 • Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięci inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 137, Wrocław 1994.
 • Tunbridge J.E., Ashworth G.J., Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict, Wiley & Sons, Chichester 1996.
 • Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołemb- ski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Turystyka w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Turystyka w województwie dolnośląskim w 2009 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, "Informacja Sygnalna" 2010, nr 5.
 • Urban Regeneration. A Handbook, red. P. Roberts, H. Sykes, Sage, London 2000.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1150.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, red. M. Chmaj, WSHiP, Warszawa 2005.
 • Vademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, red. K. Pawłowski, ICOMOS, Warszawa 2000.
 • Valuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts, red. S. Navrud, R.C. Ready, E. Elgar, Cheltenham 2002.
 • van der Aa B.J.M., Preserving the Heritage of Humanity? Obtaining World Heritage Status and the Impacts of Listing, Febodruk, Enschede 2005.
 • Vaughan D.R., The Cultural Heritage: An Approach to Analyzing Income and Employment Effects, "Journal of Cultural Economics" 1984, nr 2.
 • Waleriański D., Zabrze krok po kroku, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze 2007.
 • Wandycz P., O historycznej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej, "Tygodnik Powszechny" 1987, nr 18.
 • Weiler J., Dollars and Sense: The Economics of Conserving Built Heritage, "Heritage" 1998,nr 2.
 • Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2008, nr 11.
 • Witwicki MT., Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, "Ochrona Zabytków" 2007, nr 1.
 • Wkład firm społecznych w rewitalizacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Studia przypadków z Polski, Francji, Włoch i Finlandii, red. N. Gałuszka, R. Serafin, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, Biuletyn KPZK PAN, nr 177, Warszawa 1997.
 • Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1997. World Commission on Culture and Development, Our Creative Diversity, UNESCO, Paris 1995.
 • World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.