PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji | 229--258
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Diversity of Education in France with Respect to Entrepreneurial Development of Overseas Departments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania poziomu i struktury wykształcenia ludności Francji zamorskiej i metropolitalnej od lat 90. XX wieku po pierwszą dekadę XXI wieku. Uwzględniając wpływ funkcjonowania szkolnictwa na jakość zasobów ludzkich, w drugiej części artykułu dokonana zostanie próba regionalnego porównania wybranych wskaźników rozwoju przedsiębiorczości, głównie w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności z wybranymi cechami obrazującymi zmiany zachodzące w szkolnictwie Francji zamorskiej. Podkreślić należy, że przedsiębiorczość i społeczeństwo nie funkcjonują w odosobnieniu, ale wykazują bardzo silne powiązania zarówno między sobą, jak i innymi elementami systemu społeczno-gospodarczego i kulturowego (Zioło 2009). W niniejszej pracy ograniczono się jedynie do przedstawienia zróżnicowania i zależności pomiędzy dwoma elementami: edukacją a kapitałem ludzkim w ujęciu ekonomicznym. Nie uwzględniono natomiast bardzo ważnych czynników, wpływających na poziom wykształcenia społeczeństw Francji zamorskiej i metropolitalnej, którymi są uwarunkowania kulturowe oraz poziom rozwoju i zamożności departamentów zamorskich. (fragment tekstu)
EN
Regional policy concerning territorial development of the country, while reducing disparities in regional development in France has existed for nearly half a century. It beginnings reach 1963 when DATAR - an institution coordinating regional development of France was established (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale). Additionally, European institutions have started to work, particularly from the 90s of the 20th century, on implementing the cohesion policy at the regional levels. Regional policy covers the entire territory of the Republic of France, including its former colonial territories of DOM: French overseas departments (départements d'outre-mer). DOM includes: Guadeloupe, French Guyana, Martinique and Reunion. These regions despite undertaken actions aiming at their economic development are still struggling with various issues. The most significant are the natural and historical constrains, economic dependence on France and the EU financial assistance, supremacy of agriculture, tourism and housing, unemployment and poverty of society and finally the social problems associated with multiculturalism. Actions undertaken by national and regional authorities are predominantly focused on developing the infrastructure and stimulating business development through knowledge transfer and investments in human capital. Recognizing the fact that investing in human is the most essential factor in the growth and socio-economic progress, the aim of this paper is to analyze regional differences in educational level and structure of the population of overseas and mainland France as well as its changes since the 90s basing on statistical data. The second part presents the regional comparison of the selected indicators of human capital development in the French economy with selected data showing the quantitative changes in the education of France. (original abstract)
Rocznik
Strony
229--258
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Atlas régional: les effectifs d'étudiants [lata 2000-2011], Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
 • 2. Bednarz N., 2007, Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 151-155.
 • 3. Borowiec M., 2007, Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość -- Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 142-150.
 • 4. Borowiec M., 2008a, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Europa bez granic - nowe wyzwania, D. Ilnicki, K. Janc (red.), "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3", Wrocław.
 • 5. Borowiec M., 2008b, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 25-34.
 • 6. Borowiec M., 2011, Rola edukacji w procesach globalizacji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 296-307.
 • 7. Borowiec M., Dorocki S., 2010, The process of transformation of academic centres as a factor upgrading the quality of human capital in the regions of France, "Bulletin of Geography (socio-economic series)", Toruń (w druku).
 • 8. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 95-109.
 • 9. Brzegowy P., Dorocki. S., 2010, Les départements français d'Amérique - artefakty kolonialnej przeszłości Francji, "Kultura i Polityka 8", Kraków, s. 179-199.
 • 10. Chojnicki Z., Czyż T., 2003, Poland on the Road to a Knowledge-Based Economy: A Regional Approach, In Recent Advances in Urban and Regional Studies, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning.
 • 11. Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 12. Chojnicki Z., Czyż T., 2007, Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, "Przegląd Geograficzny 79", 3-4, s. 423-428.
 • 13. Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia KPZK PAN, Warszawa, s. 74-75.
 • 14. Dorocki S., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 176-184.
 • 15. Goldberg I., 2004, Poland and the Knowledge Economy. Enhancing Poland's Competitiveness in European Union, The World Bank, Washington D.C., "Rewasz" Publishing House, Pruszków, Poland.
 • 16. Grodzicki J., 2000, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 17. Komorowski J.W., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika akademickiego potencjału kształcenia dla gospodarki innowacyjnej w Polsce [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Miasta w okresie przemian, J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 113-129.
 • 18. Kuźnicki L., 2004, Polska w obliczu wyzwań przyszłości. W świetle studiów Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk, Elipsa, Warszawa.
 • 19. Lundin N., Sjöholm F., Qian J., 2006, The role of small firms in china's technology development, Working Paper, European Institute of Japanese Studies 227, Stockholm, Sweden.
 • 20. Łukaszewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 21. Pietrzyk I., 1992, Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji, Studia KPZK PAN, t. XCIX, Warszawa.
 • 22. Runiewicz-Wardyn M. (red.), 2008, Knowledge-Based Economy as a Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • 23. Simonin J., Wolff E., 1992, École et famille à la Réunion: un lien problématique, in: Revue française de pédagogie, Volume 100, s. 36-40.
 • 24. Sowiński T., 2008, Zasoby kapitału ludzkiego w miastach a rozwój gospodarczy regionu [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Miasta w okresie przemian, J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 79-87.
 • 25. Stryjakiewicz T., 2008, Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej [w:] Przekształcanie regionalnych funkcjonalno-przestrzennych, Europa bez granic - nowe wyzwania, D. Ilnicki, K. Janc (red.), "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3", Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-18.
 • 26. Stryjakiewicz T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 21-33.
 • 27. Świtała J., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki opartej na wiedzy [w:] Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • 28. Zioło Z., 1972, Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu, Komisja Nauk Geograficznych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XV/1, Kraków, s. 191-194.
 • 29. Zioło Z., 1985, Zastosowanie miernika syntetycznego w badaniach układów przestrzennych w geografii przemysłu. Seminarium sekcji geografii Przemysłu PTG, WSP, Kraków, s. 1-11.
 • 30. Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 10-17.
 • 31. Zioło Z., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 10-18.
 • 1. http://www.cereq.fr/gsenew/base%20indicateurs/... (różne pliki)
 • 2. www.statistiques-locales.insee.fr/Fiches%5 CTC%5Fiches-TC-TC... (różne pliki)
 • 3. http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Atlas_2009-2010/45/5/tableaux_regionaux_Atlas_09-10_170455.xls
 • 4. http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2000/75/6/5025_31756.pdf
 • 5. http://www.education.gouv.fr/pid20946/evaluation-des-acquis-filtre-academie.html
 • 6. insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/.../employ_1998-2007.xls
 • 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.