PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 | 2--17
Tytuł artykułu

Wykorzystanie weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy

Warianty tytułu
The Use of a Blank Bill of Exchange as Guarantee in the Labour Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor omawia sporne poglądy doktryny i orzecznictwo dotyczące problemu wykorzystania weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie ma orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r., które zakazuje wykorzystywać weksel gwarancyjny in blanco w prawie pracy. Autor przeprowadza krytyczną analizę tego orzeczenia i przedstawia własną koncepcję wykorzystania weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the problem of using a blank bill of exchange (promissory note) in the Polish labour law. The author describes several views of the Polish legal doctrine, as well as he presents an overhaul analyses of sentences passed by the Polish Supreme Court. In particular the sentence of 26th January 2011 on prohibition of using of the blank bill of exchange (promissory note) in relationships regulated by the Polish labour law, regarded as one of the most important recent sentences, is critically discussed. At the end of the article the author presents his own concepts on the possibility of employment of the blank bill of exchange (promissory note) in legal practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • R. Jastrzębski, Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
 • R. Jastrzębski, Wykorzystanie funkcji kredytowej weksla, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1998, nr 3.
 • M. Michalski, Funkcje gospodarcze weksla, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 4.
 • A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997, s. 179 i n.
 • A. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie kredytów, Lublin 1996, s. 114 i n.
 • Z. Fenichel, Istota zobowiązania wekslowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1934, nr 5.
 • A. Szpunar, O powstaniu zobowiązania wekslowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 1.
 • A. Szpunar, Poręczenie wekslowe, "Państwo i Prawo" 1992, z. 8.
 • A. Szpunar, Weksel własny, "Rejent" 1993, nr 6.
 • A. Szpunar, Zarzuty przysługujące dłużnikom wekslowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 6.
 • R. Jastrzębski, Zastaw na wekslu, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1997, nr 5.
 • R. Sadlik, Dochodzenie wierzytelności z weksla in blanco, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 9.
 • S. Wróblewski, Polskie prawo wekslowe z 14 listopada 1924 r. Dz. U. Rz. P. N. 100, poz. 926 wraz z przepisami o procesie wekslowym i o opłatach od weksli, Kraków 1925, s. 12 i n.
 • A.D. Szczygielski, Weksel in blanco, Warszawa 1934.
 • A.D. Szczygielski, Instytucja wekslu in blanco na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, "Głos Sądownictwa" 1934.
 • A.D. Szczygielski, Prawo wekslowe i czekowe 1936, Warszawa 1936, s. 50-64.
 • M. Honzatko, Obieg weksla in blanco, Lwów 1934.
 • P. Machnikowski, Weksel własny in blanco, Warszawa 2002.
 • M. Wilejczyk, Weksel in blanco jako papier wartościowy inkorporujący prawo wypełnienia, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 6.
 • A. Szpunar, Obieg weksla in blanco, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1991, nr 10.
 • A. Szpunar, Wypełnienie weksla in blanco zgodnie z zawartym porozumieniem, "Prawo Papierów Wartościowych" 2001, nr 3.
 • A. Kondracka, Zasady przenoszenia praw z weksla in blanco, "Rejent" 2000, nr 5.
 • D. Chrapoński, Charakterystyka prawna weksla in blanco, "Rejent" 1993, nr 11.
 • B. Bukojemska, Porozumienie wekslowe jako umowa prawa cywilnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 3.
 • H. Ritterman, Weksel in blanco, "Glos Sądownictwa" 1933, s. 201.
 • K. Bugajski, Weksel własny in blanco - funkcja, charakter prawny, "Rejent" 2005, nr 6.
 • M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe, Komentarz, Warszawa 2008, s. 176 i n.
 • J. Dauman, Wypełnienie wekslu "in blanco" niezgodnie z wolą wystawcy, "Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego" 1935.
 • M. Kowalewski, Kilka uwag o wekslu in blanco, "Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego" 1935.
 • H. Fisch, Obieg weksli kaucyjnych, "Gazeta Bankowa" 1938, nr 10.
 • S. Wróblewski, Prawo wekslowe i czekowe z 28 kwietnia 1936 r., Kraków 1936, s. 61 i n.
 • I. Rosenblüth, Prawo wekslowe. Komentarz, Kraków 1936 (reprint: Warszawa 1994), s. 71 i n.
 • T. Szente, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 1974, s. 26 i n.
 • A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996, s. 75 i n.
 • A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2001, s. 93 i n.
 • A. Glasner, A. Thaler, Prawo wekslowe. Prawo czekowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1997, s. 41 i n.
 • T. Komosa, W. Opalski, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1999, s. 40 i n.
 • J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 113 i n.
 • I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komentarz. Warszawa 2011, s. 92 i n.
 • M.H. Koziński, Prawo wekslowe, Toruń 1999, s. 79-80.
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 596 i n.
 • M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa 1960, s. 136 i n.
 • Z. Fenichel, Prawo pracy. Komentarz. Przepisy związkowe. Orzecznictwo-Okólniki, Kraków-Warszawa 1939, s. 479.
 • R. Jastrzębski, Funkcja kredytowa czeku, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 8.
 • Z. Salwa, Odpowiedzialność materialna pracownika, "Państwo i Prawo" 1957, z. 4-5, s. 890.
 • A. Ohanowicz, Odpowiedzialność cywilna pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Państwo i Prawo" 1956, z. 5-6.
 • J. Ignatowicz, A. Stelmachowski, Podstawy prawne majątkowej odpowiedzialności pracowników, "Państwo i Prawo" 1956, z. 10.
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składach powiększonych. Sprawy cywilne za lata 1945- 1959. Zebrali i opracowali W. Święcicki i K. Piasecki, Warszawa 1961, s. 117- 122, 320-326.
 • A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 278.
 • W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 60 i n.
 • M. Rafacz-Krzyżanowska, Odpowiedzialność majątkowa pracownika wobec zakładu pracy, Warszawa 1969, s. 124 i n.
 • M. Święcicki, Prawo pracy. Warszawa 1968, s. 378 i n.
 • M. Rafacz-Krzyżanowska, Odpowiedzialność majątkowa pracownika, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1965, nr 7.
 • W. Sanetra, O zasadach prawa pracy i zasadach współżycia społecznego, "Państwo i Prawo" 1966, z. 11.
 • E. Łętowska, Miarkowanie odszkodowania należnego zakładowi pracy za szkodę wyrządzoną przez pracownika, "Państwo i Prawo" 1965, z. 8-9.
 • W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972, s. 175 i n.
 • L. Florek, Ograniczona odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1975, nr 3.
 • J. Jończyk, Odpowiedzialność materialna pracowników, "Państwo i Prawo" 1975, z. 1.
 • Prawo pracy. Odpowiedzialność materialna pracowników w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Część 4, Warszawa-Poznań 1993/94.
 • E. Dobrodziej, Odpowiedzialność materialna pracowników, Bydgoszcz 1997.
 • R. Bessaraba, Odpowiedzialność materialna pracowników w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Warszawa 1999.
 • L. Dzikiewicz, Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego, Warszawa 1971, s. 45-48.
 • A. Meszorer, Wykładnia przepisów prawa zobowiązaniowego w zakresie ochrony własności społecznej (Uwagi na tle orzecznictwa sądowego), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1956, nr 3.
 • A. Stelmachowski, Popularny zarys przepisów prawa pracy, Warszawa 1954, s. 61 i n.
 • M. Piekarski, Realizacja ustawy o współodpowiedzialności pracowników za niedobory, "Nowe Prawo" 1965, nr 7-8.
 • Z. Resich, Zagadnienia procesowe w sprawach o manko, "Nowe Prawo" 1956, nr 7 - 8.
 • M. Piekarski, Aktualna problematyka wekslowa w sprawach mankowych, "Palestra" 1961, nr 2, s. 13.
 • M. Piekarski, Odpowiedzialność wekslowa sprzedawców "ajencyjnych" za manka, "Nowe Prawo" 1960, nr 6.
 • M. Piekarski, Wekslowe zabezpieczenie roszczenia o pokrycie manka, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1962, nr 12.
 • S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Odpowiedzialność cywilna za niedobory, Warszawa 1970, s. 244 i n.
 • M. Piekarski, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niedobory, Warszawa 1977, s. 140 i n.
 • G. Bieniek, Stosowanie przepisów prawa pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część czwarta. Odpowiedzialność materialna pracowników, Warszawa 1991.
 • W. Patulski, Odpowiedzialność materialna pracowników, Gdańsk 1999, s. 113 i n.
 • S. Herman. Weksle gwarancyjne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1970, nr 6.
 • K. Piasecki, Prawo wekslowe (w:) Prawo papierów wartościowych, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2004, s. 514.
 • A. Żabski, Glosa do wyroku z 21 V 1981 r., IVPRN 8181, "Państwo i Prawo" 1983, z. 4, s. 140.
 • "Nowe Prawo" 1964, nr 11, s. 1115.
 • P. Piszczek, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1994, s. 63 i n.
 • I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994.
 • I. Heropolitańska , Weksel w obrocie zagranicznym, Warszawa 1994.
 • I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa 1994.
 • T. Borkowski, Z. Jędrasiak, R. Troicka-Sosińska, Prawo wekslowe w praktyce, Warszawa 2001, Warszawa 2004.
 • R. Zimmermann, Poręczenie wekslowe, Sopot 1998.
 • D. Dąbrowski, Weksel in blanco, Warszawa 2003.
 • R. Sadlik, Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy, "Prawo Pracy" 2001, nr 7-8.
 • A. Malinowski, Weksel w prawie pracy, "Poradnik Gazety Prawnej" 2006, nr 47.
 • P. Wąż, Nie taki weksel straszny..., "Atest" 2007, nr 7.
 • A. Zieliński, Czy pracownik może podpisać weksel in blanco, "Gazeta Prawna" z 11 września 2008, nr 178.
 • T. Nycz, O niedopuszczalności weksla w stosunku pracy, (w:) serwis internetowy: www.prawo- pracy.pl
 • T. Nycz, Jeszcze o niedopuszczalności weksla w stosunku pracy, (w:) serwis internetowy: www.prawo- pracy.pl
 • T. Nycz, Niedopuszczalność stosowania weksla przez pracodawcę (w:) serwis internetowy: www.prawo- pracy.pl
 • T. Nycz, Granice wykładni prawa pracy (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2007, s. 41.
 • M. Czechowski, Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, nr 4.
 • K. Wielichowska-Opalska, Wątpliwości na tle stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 11.
 • E. Chudzicka, Stosowanie przepisów KC do odpowiedzialności materialnej pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 1.
 • K. Gonera, Zabezpieczenie wekslowe roszczeń pracodawcy, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 10, s. 516.
 • P. Wąż, Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 12.
 • M. Barzycka-Banaszczyk, Dopuszczalność zabezpieczenia wekslowego w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 12, s. 15.
 • P. Jura, Wpływ ustawowego zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę w powierzonym mieniu na charakter zobowiązania z weksla in blanco (wybrane zagadnienia), (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, Katowice 2001, t. 14, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1954, s. 91-92.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa 2010, s. 618-619.
 • Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2011, s. 544-545.
 • M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1122.
 • W. Muszalski, Zabezpieczenie wekslo¬we (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2011, s. 545.
 • Ł. Prasołek, Weksel nie przyda się pracodawcy, "Rzeczpospolita" z 21 czerwca 2011 r" nr 143 (8959), s. D 6.
 • M. Gersdorf, Weksel pracowniczy (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1122.
 • A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000, s. 280-283.
 • A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 577-580.
 • Kodeks kamy. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. tom II, pod red. A. Wąsek, Warszawa 2006, s. 653 i n.
 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II, pod red. A. Zolla, Warszawa 2008, s. 1320 i n.
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 471-472.
 • Ustawy karne tymczasowo obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1917, s. 155-156.
 • D. Dąbrowski, Weksel in blanco, Warszawa 2003, s. 139-140.
 • A.D. Szczygielski, Weksel in blanco, Warszawa 1934, s. 18-19, 47.
 • A. Szpunar, Przedawnienie roszczeń wekslowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 5-6, s. 97.
 • Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa 2004.
 • J. Pisuliński, Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, "Prawo Bankowe" 2001, nr 6.
 • J. Pisuliński, Ustawa o kredycie konsumenckim, "Prawo Bankowe" 2001, nr 9.
 • J. Piś-Barganowska, Prawne konsekwencje wystawienia weksla przez konsumenta - kredytobiorcę, "Prawo Bankowe" 2002, nr 3.
 • M. Rusinek, Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń za niedochowanie wymogów ustany o kredycie konsumenckim, "Prawo Bankowe" 2004, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.