PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 7 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji | 24--41
Tytuł artykułu

Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreign Investments in France in the Period of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części pierwszej prezentowanego opracowania dokonano krótkiej charakterystyki inwestycji zagranicznych we Francji na tle innych państw. Następnie przedstawiono regionalne zróżnicowanie tych inwestycji w oparciu o liczbę inwestycji oraz miejsc pracy generowanych przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Na koniec zanalizowano czynniki wpływające na lokalizacje inwestycji zagranicznych. Należy tu zaznaczyć, że w przypadku badania zależności tych procesów rodzi się pytanie o kierunek oraz relacje, jakie zachodzą pomiędzy badanymi zjawiskami (zależność bądź współwystępowanie). Dokonując porównań, wykorzystano dane odnoszące się do czynników mogących stanowić stymulanty inwestycji. Analizowane czynniki występowały wcześniej niż sama inwestycja, nie można jednakże wykluczyć możliwości, że badane inwestycje trafiają do regionów wcześniej już wypromowanych, zgodnie z modelem kumulatywnej przyczynowości Myrdala (1957). Uwzględniając powyższą możliwość, badane stymulanty byłyby zatem wynikiem inwestycji, a nie ich inicjatorem. Mielibyśmy więc do czynienia z współwystępowaniem, a nie - zależnością badanych procesów. (fragment tekstu)
EN
The turn of the 20th and 21st centuries brought an intensive increase of international economic connections that were a part of the process of globalization of the world economy. The result of these processes was opening of the countries' economies which influenced the increase of the role of foreign investments as a factor of economic development of a country. Foreign direct investments (FDI) are nowadays one of the most sought-after forms of foreign capital flow. Foreign investments do not cause external debt. They influence the flow of technology, generate economic growth, contribute to the decrease in unemployment, introduce new management methods, create access to the new markets and generate production infrastructure. The following study presents a short characteristic of foreign investments in France. It analyses regional differentiation of foreign investments in France on the basis of their quantity and in reference to the number of workplaces generated by FDI. Finally, the article presents the factors that have influence on the localization of foreign investments. (original abstract)
Rocznik
Strony
24--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Babiak J. (red.), 2008, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • 2. Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Bojar E., 2008, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i wdrożenia, TNOiK, Toruń.
 • 4. Borowiec M., 2008, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 91-98.
 • 5. Brezdeń P., 2006, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 60-73.
 • 6. Chantelot S., Peres S., Virol S., 2010, The geography of French creative class: An exploratory spatial data analysis, Cahiers du GREThA, n 2010-16, Université Montesquieu Bordeaux, France.
 • 7. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • 8. Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia, t. CXX, tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • 9. Corolleur F., Mangematin V., Torre A., 2003, French Biotech Start Ups and Biotech Clusters in France: The Importance of Geographic Proximity [w:] Biotechnology in Comparative Perspective Growth and Regional Concentration, G. Fuchs and B. Luib, London: Routeledge, s. 221-275.
 • 10. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków.
 • 11. Domański B., 2002, Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w układach przestrzennych [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, H. Rogacki (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 197-206.
 • 12. Domański B., 2008, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, s. 120, 135-143.
 • 13. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 99-124, 192.
 • 14. Ernest&Young et Associés, 2010, Baromètre Associés Attractivité dusite France 2010, France Valeur mundiale?
 • 15. Goldberg I., Goddard G., Kuriakose S., 2008, Building Knowledge-Based Economy and Absorptive Capacity to Enhance Growth: The Role of Cross-Border Knowledge Flows in Europe and Central Asia (ECA) [w:] Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economy Growth, M. Runiewicz-Wardyn, L. Koźmiński (ed.), Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • 16. Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań, s. 57-77.
 • 17. Institut national de la statistique et des études économiques - Définitions et méthodes, 2010, http://www.insee.fr/fr/methodes/
 • 18. Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju [w:] Wpływ procesów na transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Z. Zioło (red.), Komisja Geografii PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa, s. 138-145.
 • 19. Lundin N., Sjöholm F., Qian J., 2006, The role of small firms in china's technology development, Working Paper, European Institute of Japanese Studies 227, Stockholm, Szwecja.
 • 20. Majewska M., Grala J., 2002, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na proces umiędzynarodowienia gospodarki polskiej, "Sprawy Międzynarodowe", Nr 3, s. 72-91.
 • 21. Mangematin V., Lemarié S., Catherine D., 2001, French ag-biotech smes: development prospects, AgBioForum, Vol. 4, Nr 2, s. 98-104.
 • 22. Markowski T., 2008, Gospodarka bazująca na wiedzy (GOW) a wyzwania wobec zagospodarowania przestrzennego - konceptualizacja problemu [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, T. Marszał (red.), Studia, t. CXX, tom wydany z okazji jubileuszu 50-lecia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • 23. Myrdal G., 1957, Economic theory and underdeveloped regions, Duckworth, Londyn.
 • 24. Namyślak B., 2002, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionów [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, W. Kosiedowski (red.), Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 353-357.
 • 25. Rachwał T., 2000, Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP w Krakowie", z. 209, Prace Geograficzne XVIII, Z. Zioło (red.), s. 63-72.
 • 26. Sala S., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 80-90.
 • 27. Skrzypek E., 2007, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu [w:] Polskie firmy wobec globalizacji, A. Sitko-Lutek (red.), PWN, Warszawa.
 • 28. Smętkowski M., 2001, Nowe relacje między metropolią a regionem w gospodarce informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4.
 • 29. Sobala-Gwosdz A., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 r. [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 9, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 181-191.
 • 30. Stryjakiewicz T., 2004, Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnicwto Naukowe, Poznań.
 • 31. Stryjakiewicz T., 2008, Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej [w:] Przekształcanie regionalnych funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-18.
 • 32. Stryjakiewicz T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 21-33.
 • 33. World Investment Report 1998, Trends and Determinants, United Nations, New York and Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.