PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 127--139
Tytuł artykułu

Współczesne funkcjonowanie nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej

Warianty tytułu
Modern Functioning of Teachers in Early Childhood Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tekście artykułu dokonano analizy funkcjonowania nauczyciela we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. Szczegółowemu opracowaniu poddano pożądane cechy nauczycieli, scharakteryzowano specyfikę pracy nauczycieli klas początkowych, ukazano różnorodne przejawy działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i ich współdziałanie z rodzicami w dziedzinie nauczania, wychowania społeczno-moralnego, zdrowotnego i opieki. Artykuł zawiera część teoretyczną, w której omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem nauczycieli we współczesnej szkole na podstawie literatury przedmiotu, jak i część poświeconą praktycznym zaleceniom kierowanym do nauczycieli i rodziców uczniów klas I-III (forma poradnika). Celem było przybliżenie rodzicom na podstawie wieloletniej praktyki w edukacji wczesnoszkolnej zagadnień związanych z podjęciem obowiązku szkolnego przez dzieci. Starano się także przekazać nauczycielom praktyczne rady, które pozwolą im uniknąć wielu błędów zarówno w sferze oddziaływań wychowawczych, jak i działań organizacyjnych. W tekście podkreślono ponadto znaczenie współpracy obu tych środowisk wychowawczych w procesie przystosowanie dziecka do roli ucznia. Wskazano metody i formy współdziałania, których efektem są sukcesy uczniów oraz integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Świadomość nauczyciela dotycząca roli, jaką odgrywa w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym, powinna wyznaczać jego działania zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i opiekuńcze, które w klasach I-III mają szczególną wartość w związku ze specyfiką etapu rozwoju dziecka podejmującego naukę.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the analysis of the functioning of teacher in modern early education has been analysed. The desirable characteristics of teachers have been described in detail, the specifics of work of teachers of initial classes have been characterised; various forms of teaching and educational activities of teachers as well as their interaction with parents in the field of education, socio-moral education, health and care have been shown. The article contains a theoretical part, in which issues related to the functioning of teachers in modern school on the basis of literature and a part dedicated to practical recommendations directed at the teachers and parents of students in classes I-III (in a form of guidance) have been discussed. The purpose of the article was to present to parents, on the basis of many years of experience in working with children in early childhood education, the issues related to taking up compulsory schooling by children. The article also contains practical advice for teachers, which shall enable avoiding many errors in both educational impact and organisational performance. The text emphasises the importance of cooperation of both educational communities in the process of children's adaptation to the role of a student. The methods and forms of cooperation, which result in successful integration of students as well as educational and caring interactions have been pointed out. The awareness of teachers concerning the role in the lives of early school age children should set their actions to both educational and welfare actions, which in I-III grades have significant importance in relation to specifics of the stage of the child's development that starts education in first grade.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Banach Cz. 1999. Polska szkoła i system edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Banach Cz. 2003. Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. "Nowa Szkoła", nr 2.
 • Dawid J.W. 1961. O duszy nauczycielstwa. [w]: tegoż. Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Franciszkowska M.A. 2007. Współpraca nauczyciela z rodzicami. [w:] Laska E.l. (red.). Nauczyciel: między tradycją a współczesnością. Rzeszów Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Jacher W. 2001. Edukacja jako czynnik integracji społeczności lokalnej i regionalnej. [w:] Czakon D., Kosmala J., Szczepański M.S. (red.). Polska szkoła: edukacja a rozwój lokalny i regionalny. Częstochowa-Katowice: Wyd. Naukowe "Śląsk".
 • Jakowicka M. 2004. Potrzeba metodologicznych podstaw oceny relacji nauczyciel-rodzice. [w:] Nowosad I., Szymański M.J. (red.). Nauczyciele i rodzice. Zielona Góra-Kraków: Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kohlberg L., Mayer R. 1993. Rozwój jako cel wychowania. [w:] Kwieciński Z., Witkowski L. (red.). Spory o edukację. Warszawa-Toruń: Edytor.
 • Kopaliński W. 1989. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 • Kujawiński J. 1998. Współdziałanie partnerskie w szkole. Poznań: Wyd. Eruditus.
 • Kupisiewicz Cz. 1999. O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".
 • Kwiatkowska H. 2005. Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kwiatkowska H. 2008. Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Łobocki M. 2002. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Nycz E., Nycz A. 1998. O osobliwościach życia szkolnego. [w:] Czakon D., Kosmala J., Nowak K., Szczepański M.S. (red.). Polska szkoła: między centralizmem a decentralizacją. Częstochowa: Wyd. Naukowe "Śląsk".
 • Reczek-Zymróz Ł. 2009. Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Sowa J. 2007. Dylematy współczesnej szkoły. "Edukacja Jutra". T. 2.
 • Suchodolski B. (red.). 1985. Pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Szlufik W., Pękala A. (red.). 2000. Dziecko i sztuka. Częstochowa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Turlejska B. 2003. Społeczno-kulturowa rola szkoły w środowisku lokalnym. "Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego", nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.