PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 142
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja inwestycji publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego(PPP)jest instrumentem powrzechnie stosowanym na świecie i odgrywającym coraz większą rolę w procesie świadczenia usług uzyteczności publicznej.Szczególnie duże doświadczenie w tym zakresie mają państwa Europy Zachodniej, zwłaszcza takie kraje jak Wielka Brytania i Francja, które stworzyły wiele modelowych rozwiązań w zakresie wspólnej realizacji inwestycji publicznych, przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury transportu, edukacji czy słuzby zdrowia.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
Bibliografia
 • Elementarne zagadnienia ekonomii.Red. R.Milewski.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, rozdział X i XI, s.293-324.
 • Moszoro M.:Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej.Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s.79-91.
 • Plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Wyjątkowe możliwości inwestycyjne.Materiał Skarbu Państwa, Warszawa 2010.
 • Portal inwestycyjny www.inwestycje.pl.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.:Ekonomia Tom 1.Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004, rozdział XVI i XVII, s.466-533.
 • Sawas E.S.:Prywatyzacja.Klucz do lepszego rządzenia.PWN, Warszawa 1992, s.10-41.
 • Taylor Z., Ciechański A.Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej."Transport Miejski i Regionalny"2010, nr 2.
 • Taylor Z., Ciechański A.:Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej."Przegląd Geograficzny"2007, tom 79, zeszyt 1.
 • Udane prywatyzacje.Media o włsności prywatnej. Biuro Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U.1996 nr118 poz.561 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Witryna internetowa FarogMastercook SA,www.mastercook.pl.
 • Witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, http://www.gpw.pl.
 • Witryna internetowa Grupy Veolia Environment, www.veolia.com.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa, http://prywatyzacja .msp.gov.pl.
 • Witryna internetowa Projektu Prywatyzacji Dla Ludzi,http://www.prywatyzacjadlaludzi.pl.
 • Witryna internetowa Przedsiębiorstwa komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim, www.pksgrodzisk.com.pl.
 • Witryna internetowa Przedsiębiorstwa Państwowego Komunikacji Samochodowej w Kole, http://web.pkskolo.pl.
 • Witryna internetowa Veolia Transport Polska, www.veolia-transport.pl.
 • Dydkowski G.:Integracja transportu miejskkiego. prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Dydkowski G.: Komunikacja miejska w stolicy Szkocji - Edynburgu.Materiał przygotowany w czerwcu 1998 roku, www.dydkowski.web.park.pl.
 • Fawkner J.: Deregulacja usług autobusowych w Wielkiej Brytanii: zysk czy strata? "Biuletyn Komunikacji Miejskiej"1996, nr 27.
 • Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWN, Warszawa 2007
 • Malasek J.: Autobusy miejskie w Londynie. "Transport Miejski"1994, nr 5.
 • Malasek J.:Deregulacja miejskiej komunikacji autobusowej."Transport Miejski"1994, nr 4.
 • Porter M.E.:Przewaga konkurencyjna.Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. "Klasyka Biznesu", "Rzeczpospolita", na podstawie publikacji One Press 2006.
 • Rataj M.:Zarządzanie transportem zbiorowym na obszarach zurbanizowanych za granicą. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1999.
 • Ringat K.:Tworzenie związków transportu publicznego dla integracji miejskiego i regionalnego transportu publicznego w Niemczech.Materiały konferencyjne, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Kielcach, Targi Kieleckie spółka z o.o., Kielce, 21 września 2005.
 • Rydzykowski W., Wojewódzka - Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWN, Warszawa 1997.
 • Szreder J.: Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów.Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek-Górzno 2006.
 • Toborek-Mazur J.:Holding jako podmiot rachunkowości. Oficyna Wolters Kulwer business, Warszawa 2010.
 • Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzecki J., Karmońska A.,: Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych.Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Wolański M.:Model współpracy organizatora transportu publicznego z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi w aglomeracji Kopenhagi."Transport Miejski i Regionalny"2006, nr 5.
 • Wyszomirski O., Funkcjonowanie regulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w warunkach konkurencji na przykładzie Lyonu."Transport Miejski" 2002, nr 6.
 • Wyszomirski O., Funkocjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffiled."Transport Miejski"2001, nr 6.
 • Wyszomirski O., Zadania władz publicznych i przewoźników oraz rola konkurencji w komunikacji miejskiej.XXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej.Refertay. Szczecin - Międzyzdroje, 15 - 16 września 1994.
 • Zagożdżon B., Formy organizacyjne komunikacji miejskiej w Niemczech."Transport Miejski" 1993, nr 4.
 • Brzozowska K.:Partnerstwo publiczno - prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Wydawniictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 29 - 37 oraz 161 - 211.
 • Guidebook on Promoting Good in public - Private Partner-ships. United Nations Economic Commision for Europe, Geneva 2008.
 • Guidelines for Successful public -Private Parnerships.European Commision, Directorate General Regional Policy, Bruksela 2003.
 • Herbst I., finansowanie rozwoju.Partnerstwo publiczno -prywatne,www.twigger.pl.
 • Kappeler A.,Nemoz M.:Public Private Partnerships in Europe - Before and durning the Recent Financial Crisis.Economic and Financial Report 2010/04, European Investment Bank, July 2010.
 • Market Upadate, Review of the European PPP Market in 2010.EPEC The european PPP Expertise Centre, EIB 2011.
 • Pastuszka S.:Znaczenie partnerstwa publiiczno - prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. "Studia regionalne i lokalne"2005, nr2(20).
 • Tusan - Kok T., Załęczna M.:Partnerstwo publiczno - prywatne w rozwoju przestrzeni mijskiej:Polska praktyka na tle regulacji unijnych.Sprawne Państwo,Ernest & Young, Warszawa 2010.
 • Tusan - Kok T., Załęczna M.:Potencjalne i realne możliwosci wykorzystania partnerstwa publiczno - prywatnego do rozwoju przestrzeni miejskkiej."Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości"2010, Vol.18, nr 3.
 • Ustawa z dnia19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym,Dz.u.z 2009 roku , nr19, poz. 100 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Witryna internetowa Centrum PPP, www.centrum-ppp.pl
 • Zysnarski J.: Społeczno - prawne aspekty funkcjonowania ustawy o PPP.Gdynia, www.doradc.com.pl.
 • Brzozowska K.:Partnerstwo publiczno- - prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty.Wydawnictwo CeDeWu, warszawa 2010, s.63 - 74.
 • Moszoro M.:Partnerstwo publiczno - prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 211 - 215.
 • Olszewska J.: Gmina jako podmiot gospodarujący w realiach prawnych partnerstwa publiczno - prywatnego.Komentarz praktyczny do ustawy, Lex omega, https://borg.wolterskluwer.pl[14.03.2011].
 • Olszewska J.:ochrona interesów podmiotu publicznego w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego.Komentarz praktyczny do ustawy, Lex Omega, httsp;//borg.wolterskluwer.pl [14.03.2011]
 • PPP przyspieszy rozwój infrastruktury w Polsce.Forbes.pl, www.forbes.pl
 • Resource Book on PPP Case Studies. European Commmision, Directorate-General Regional Policy, june 2004.
 • Rynek PPP w Polsce 2010. Raport Investment Support,Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym, Dz.U z 2009 roku, nr 19, poz. 100 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z dnia 24 września 2009 roku, nr 157, poz 1240 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Witryna internetowa Centrum PPP, www.centrum-ppp.pl
 • Witryna internetowqa instytutu Partnerstwa PublicznoPrywatnego, www.ippp.pl.
 • Witryna internetowa Międzynarodowego portu Lotniczego im.Fryderyka chopina w Warszawie, www.lotnisko-chopina.pl.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Gospodarki, http://bazappp.mg.gov.pl.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynia, http://umgostynin.bip.org.pl.
 • Brzozowska K.:Partnerstwo publiczno - prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty.wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, rozdział 5, s.75 - 96.
 • Dzierżanowski W., Stachowiak M.,Cichowicz M., Zasłona M.:Partnerstwo publiczno- prywatne a pomoc publiczna. Ekspertyza dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Korbus B.: Jak wdrożyć udany projekt PPP? Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Król M.:Koleje dużej prędkości w Europie - dzień dzisiejszy i perspektywy."Problemy Ekonomiki Transportu"1999, zeszyt 2 (106), Warszawa 1999.
 • Platforma Partnerstwa Publiczno - prywatnego, www.ppp.gov.pl.
 • Partnerstwo publiczno - prywatne.Poradnik.Red.B.Korbus.Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, s.87 - 90 oraz 143 - 144.
 • Przewodnik po materiałach informacyjnych - zbiór tekstów źródłowych dotyczacych partnerstwa publiczno - prywatnego.European PPP Expertise Center - EPEC, EIB, Luksemburg 2010, s.26 - 105.
 • Rusak r.; 15 lat hiszpańskich kolei dużych prędkości."Technika transportu Szynowego"2007, nr5 -6.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, Dzienik Urzędowy Unii Europejskiej C115 z 9 maja 2008 roku.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2998 roku o partnerstwie publiczno- prywatnym, Dz.U. z 2009 roku,nr 19, poz.100 wraz z poźniejszymi zmianami.
 • Witryna internetowa Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, http://ippp.pl.
 • Witryna internetowa Railway Gazette International, www.railgazette.com.
 • Witryna internetowa Railway Herald, www.railwayherald.org.
 • Witryna internetowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, www.um. warszawa.pl
 • Witryna internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, http://ztm.waw.pl.
 • Brzozowska K.:Partnerstwo publiczno - prywatne w Europie; cele , uwarunkowania, efekty. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 37-45.
 • Cankier A.: Partnerstwo publiczno - prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych. "Monografie i Opracowania" 566,Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s.131 - 144.
 • Gajewska - Jedwabny A.: Hybrydowy model partnerstwa.Vademecum Rzeczpospolitej, "Rzeczpospolita", 10.10.2005.
 • Herbs I.: Finansowanie rozwoju. Partnerstwo publiczno - prywatne, www.twigger.pl.
 • Jak zrealizowano parking miejski w ramach PPP. "Dziennik Gazeta Prawna", 23.12.2009, http://prawo.gazetaprawna.pl.
 • Jaśniewicz A.:Partnestwo publiczno - prywatne. Materiały szkoleniowe Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, www.pila.roefs.pl.
 • Komuda Ł.: Miliardy utopione w tunelu,http://businessman.pl
 • Korbus B.:Partnerstwo publiczno - prywatne. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Londyn połączony linią dużych prędkości z Europą kontynentalną. "Technika Transportu Szynowego", Aktualności 2008, nr 1-2.
 • Pastuszka S.:Znaczenie partnerstwa publiczno - prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich. "Studia regionalne i lokalne" 2005, nr2(20).
 • Sobiech K.: Partnerstwo publiczno - prywatne w infrastrukturze drogowej w polsce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s.74-92.
 • Aven T., Renn O.:On Risk Defined as an Event Where the Outckome Is Uncertian. "Journal of Risk Research" January 2009, Vol.12, No.1.
 • Brzozowska K.:Partnerstwo publiczno -prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, rozdział 6, s. 97- 110.
 • Bugajski W.:Partnerstwo publiczno - prywatne jako uzupełniąjacy model finansowania,http://samorzad.infor.pl.
 • COSO: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. WEMA Wydawnictwo- Poligrafia sp.z o.o., Warszawa 2007, rozdział I-VI, S.11-61.
 • Decyzja Eurostatu dotycząca wpływu kontraktów PPP na deficyt i dług publiczny, 18/2004 z dnia 11 lutego 2004, http;//epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Hawson P.: Due Diligence: The Critical stage in Mergers and Acquisitions. gower publishing Ltd., Aldershot Wielka Brytania 2003, rozdział 1 i 2, s.1-30.
 • Korbus B.:Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące partnerstwa publiczno- prywatnego.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005
 • Leipert T.; sposób na zminimalizowanie ryzyka związanego z projektami PPP."|Dziennik Gazeta Prawna"nr 185(2561) z dnia 22 września 2009 roku.
 • Niebieska księga. Sektor transportu publicznego. Joint Assistance to support Projects in european Regions (Jasper), wrzesień 2008.
 • Przewodnik po materiałach informacyjnych - zbiór tekstów źródłówych dotyczących partnerstwa publiczno - prywatnego. European PPP Expertise Centre - EPEC,EIB, Luksemburg 2010, s.15-22.
 • Stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2007 roku w sprawie interpretacji pzrepisów prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za dostępność oraz gwarantowanego przychodu z opłat (sygnatura ITPP1/443-461B/07MN), http://interpretacja-podatkowa.pl/
 • Witryna internetowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Infrastruktury, www.mi.gov.pl.
 • Witryna internetowa spółki Gdańsk Transport Company SA,www.autostradaa1.pl.
 • Wytyczne dotyczace udanego partnerstwa publiczno - prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds.PolitykiRegionalnej, Bruksela 2003.
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg,T.Bergier. fundacja Sendzimira, Kraków 2010, rozdział XIII,s. 323- 340.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynin, http://umgostynin.bip.org.pl.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice,http://bip.um.katowice.pl.
 • Partnerstwo publiczno- prywatne. Poradnik. Red.B.Korbus. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, s.33-35,47-59,71-73.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym,Dz.U. z 2009 roku, nr 19,poz.100 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi,Dz.U. z 2009 roku, nr 19, poz.101 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Banasiński C., Kulesza M., SzafrańskiD.:Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące. Dom Wydawniczy ABC,1997.
 • Borowiec L.:Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Wolters Kulwer Polska , Kraków 2007, rozdział 1, s.13-48.
 • Gajdzik B.:Gmina jako podmiot gospodarczy i organizacja non - profit. "Marketing i Rynek" 1998, nr 7.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarec komunalnej, Dz.U. z 1997 roku ,nr 159, poz43 wraz z poźniejszymi zmianami.
 • Ustawa zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 roku, nr157, poz.1240 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym, Dz.U. z 1990 roku, nr 16 poz.95, zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku, Dz.U z 2005 roku, nr 175, poz.1457 wraz z późniejszymi zmianami.
 • Witryna internetowa komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,www.kzkgop.com.pl
 • Witryna internetow Śląskiej Karty Usług Publicznych, http://kartaskup.pl
 • Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl.
 • Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno - prywatne.Teoria i praktyka. Ośrodek doradztwa i doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,Gdańsk 2003, rozdział 3, s. 130-182.
 • Blajer - Gołębiewska A.,Zielenkiewicz M.:Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red.D. Kopycinska. Uniwersytet Szczecinski, Szczecin 2005.
 • Borczuch A., Chwistecka-Dudek H.: Alianse jako gra strategiczna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 9-26 oraz 84-90.
 • Ciesielska-Maciągowska D.:Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na przyśpieszenie procesów outsourcingu i offshoringu, www.sgh.waw.pl.
 • Coase R.H.:The Nature of the Firm. "Economica" November 1937, Vol. 4(16), s. 386-405.
 • Hardt Ł.:Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego ,Warszawa 2009.
 • Http://polskaprzedsiebiorcza.pl/
 • Iacobutta A.O.:An New Approach in economics: Transaction Costs Theory."Annals of Faculty of Economics" 2009, Vol.2, Issue 1, s.370-375.
 • Malawski M., Wieczorek A.,Sosnowska H.: Konkurencaj i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN,warszawa 2004, s. 11-15 oraz 195-197.
 • Moszoro M.: Partnerstwo publiczno - prywatne. Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2010, s. 160-189.
 • Owczarek T.: Czy "gracz racionalny" naprawdę jest racjonalny, czyli o równowadze w grach karcianych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.Organzacja i Zarządzanie, zeszyt 45, Politechnika Śląska, Gliwice 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.