PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych | 197--228
Tytuł artykułu

Identyfikacja potrzeb rynku pracy i nowych zawodów w gospodarce wiedzy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wpłynął na rynek pracy. Przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać, że wiedza pracowników stała się najwazniejszym kapitałem przedsiębiorstw i narzędziem w dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zmieniły się oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji i umiejętności posiadanych przez pracowników. Pojawiają się zmiany w klasyfikacji zawodów. Niektóre zawody zaczęły zanikać lub być zastępowane innymi. Oczekiwania pracodawców wymuszają zmiany w ofercie dydaktycznej instytucji świadczących usługi edukacyjne. Można również zaobserwować zmiane podejścia obywateli do kwestii wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Auleytner J., Głąbicka K. (2000). Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 • Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2009 r. (2009). Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Borkowska S., Bohdziewicz P. (1995). Lokalna polityka rynku pracy. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Cybulski L. (2007). Regulowanie rynku pracy - aspekt międzynarodowy. W : Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Red. M.Klamut. PWN, Warszawa.
 • Czarny B. (2006). Wstęp do ekonomii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1990). Zarys polityki zatrudnienia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dziegciarstwo na Łemkowszczyźnie. (2008).
 • http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/lemkowie/kultura/dziegciarstwo, odczyt : 30.12.2008.
 • Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polski (2007). UNDP, Warszawa.
 • Encyklopedia PWN. (2008).
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4000732, odczyt : 28.12.2008.
 • Francik A., Pocztowski A. (1993). Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Głębicka K. (2001). Wybrane elementy rynku pracy. WSP, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2008).
 • http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/kzs/pdf/kzs.pdf, odczyt : 30.12.2008.
 • Jemielniak D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kabaj M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne. (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Komosa A. (1998). Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik, Warszawa.
 • Kotlorz D. (1994). Bezrobocie. w : Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kotlorz D. (1995). Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U. (1998). Rynek pracy w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa.
 • Król M. (2000). Polityka zatrudnienia. W : Polityka społeczna w okresie transformacji. Red. A.Frączkiewicz-Wronka, M.Zrałek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kryk B., Maniak G. (2009). Edukacja szansą na poprawę konkurencyjności Polski. W : Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Red. A.Barteczek, A.Lorek, A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kryńska E. (2004). Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy. W : Rynek pracy w skali lokalnej. Red. R.Szula, A.Tucholska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2009 r. (2009). Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Marszałek A. (2010). Wspólna taksonomia kompetencji oraz zawodów jako instrument wspomagający funkcjonowanie systemów kształcenia oraz rynków pracy w XXI wieku. e-mentor, nr 3/2010.
 • http://www.e-mentor.edu.pl/35,760, Wspolna_taksonomia_kompetencji_oraz_zawodow_jako_instrument_wspomagający_funkcjonowanie_procesow_kształcenia_oraz_rynkow_pracy_w_XXI_wieku.html, odczyt : 26.06.2010.
 • Niższe koszty firmy, lepsza wydajność i efektywność pracy.
 • http://www.telepraca.org.pl/viewtopic.php?t=11, odczyt : 24.02.2010.
 • Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. (2007). Badanie realizowane w ramach projektu pt. "Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr wykwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb". Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.
 • Orczyk J. (2006). Brak pracy czy brak dochodów źródłem wykluczenia. W : Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Orczyk J., Golinowska S. (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. UNDP.
 • www.undp.org.pl/pliki/nhdr2003/rozdzialI.doc, odczyt : 01.12.2008.
 • Pacan E. (2008). Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2007 roku (cz.II).
 • http://www.pupopoczno.pl/index.php?section=83, odczyt : 08.01.2009.
 • Parno-Gierliński K. (2008). Zawody i profesje morskie.
 • http://www.romowie.com/instytut/io2006_gierlinski_2.pdf, odczyt : 29.12.2008.
 • Paszek A. (2008). Klasyfikacja zawodów i specjalności - przegląd publikacji dotychczasowych i aktualnie obowiązujących.
 • Polityka społeczna. (2002). Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. (1994). Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Popularny słownik języka polskiego. (2000). Red. B.Dunaj. Wilga
 • http://portalwiedzy.onet.pl/51, odczyt : 28.12.2008.
 • Portal e-praca. (2009).
 • http://e-praca.org/, odczyt : 03.01.2009.
 • Portal Infopraca. (2009).
 • www.infopraca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 • Portal Nowa Praca. (2009). www.nowapraca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 • Portal powiatu Węgrowskiego. (2008).
 • http://www.powiatwegrowski.pl/wiesciwegrowskie/ Article.aspx?ArticleID=1707, odczyt : 28.12.2008.
 • Portal Praca. (2009).
 • www.praca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 • Portal Pracuj.pl. (2009)
 • www.pracuj.pl, odczyt: 05.05.2009.
 • Portal Studiuj.pl. (2010).
 • http:/www.studiuj.pl/zawody.php, odczyt :20.02.2010.
 • Portal Urzędów Pracy. (2008).
 • http://www.praca.gov.pl/index.php?page=Klasyfikacja_zawodow, odczyt : 28.12.2008.
 • Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach 2000-2006. (2007). Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Rocznik statystyczny województwa śląskiego 1008 (2008). Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 106, poz. 728).
 • Rynek pracy w Polsce 2007 rok. Departament Rynku Pracy.
 • www.mpips.gov.pl, odczyt : 10.01.2009.
 • Rynek Pracy. Wydanie Specjalne. Pażdziernik 2004.
 • http://www.praca.gov.pl/files/20041029153209.pdf, odczyt: 07.01.2009.
 • SJP.pl. (2008).
 • http://www.sjp.pl/co/powro%BCnictwo, odczyt: 30.12.2008.
 • Słownik Online. (2008).
 • http://www.slownik-online.pl/kopalinski/A559762864A8B76BC12565DB004FCBBC.php, odczyt : 30.12.2008.
 • Słownik rynku pracy. (2009).
 • www.rynekpracy.pl, odczyt : 11.01.2009.
 • Słownik wyrazów obcych. Europa. (2001). Red. Kamińska-Szmaj.
 • http://portalwiedzy.onet.pl, odczyt : 28.12.2008.
 • Sprostać wyzwaniom. Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia. (2004). Raport Grupy Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Wima Koka.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
 • Wróżyńska H., Czaja E. (2009). Istota edukacji zawodowej wobec wyzwań współczesnego rynku pracy.
 • http://konferencja.21.edu.pl/3/tom/2/27.doc, odczyt: 10.12.2009.
 • Wyniki badań aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2008 (2008). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 265, poz. 2644).
 • Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy. (2009). Red. M.Bukowski, J.Zawistowski. Instytut Badań Strukturalnych.
 • http://rynekpracy.pl/pliki/pdf/11.pdf, odczyt : 11.02.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.