PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 2 | 119--131
Tytuł artykułu

Udział laboratoriów referencyjnych w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contribution of Reference Laboratories to Ensure the Food Quality and Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę udziału laboratoriów referencyjnych w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Badania polegały na analizie przepisów prawnych i norm w celu określenia struktury działania laboratoriów referencyjnych w Unii Europejskiej i w Polce oraz zadań i wymagań, jakie muszą one spełniać. Przeanalizowano pojęcie laboratorium referencyjnego i wyróżniono podział tych laboratoriów na laboratoria wspólnotowe i krajowe. Laboratoria referencyjne odgrywają kluczową rolę w urzędowej kontroli żywności. Omówiono podstawowe akty prawne (unijne i krajowe) zawierające wymagania i zadania dla wspólnotowych i krajowych laboratoriów referencyjnych. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (WE) nr 882/2004, natomiast podstawowym wymaganiem, jakie muszą spełniać laboratoria referencyjne jest posiadanie akredytacji zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Norma ta zawiera wymagania dotyczące zarządzania oraz wymagania techniczne, których spełnienie pozwala na zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności uzyskiwanych wyników badań. Ponadto dokonano analizy struktury laboratoriów referencyjnych funkcjonujących w Polsce dla poszczególnych grup produktów oraz ilości wspólnotowych laboratoriów referencyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there has been described the analysis of reference laboratories' contribution to ensure the food quality and safety. The research was based on the analysis of the legal regulations and of the standards in order to define the structure of the reference laboratories work in the European Union and in Poland as well as the tasks and requirements, which the laboratories have to meet. The definition of reference laboratory has been analysed and the division of these laboratories into Community and national laboratories has been distinguished. Reference laboratories posses the key position in the official food controls. The basic legal acts (union and national) have been discussed and they contain the requirements and the tasks for the Community and national reference laboratories. The legal act regulating the functioning of reference laboratories in the European Union is the Regulation (EC) No 882/2004, whereas the fundamental requirement, which must be met by the reference laboratories is possessing the accreditation according to the standard ISO/IEC 17025. This standard contains management and technical requirements, meeting which allows for ensuring the repeatability and reproducibility of the gained test results. Besides there has been performed the analysis of the structure of reference laboratories functioning in Poland for the particular groups of products and the number of Community reference laboratories. (original abstract)
Rocznik
Strony
119--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 96/23/EC z dnia 29 kwietnia 1996 roku o środkach przyjętych dla monitorowania pewnych substancji i ich pozostałości u zwierząt żywych i w produktach pochodzenia zwierzęcego, uchylająca Dyrektywy 85/358/EEC i 86/469/EEC oraz Decyzje 89/187/EEC i 91/664/EEC.
 • Maleszka A. (2010), Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, PKN.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 31, 1.2.2002.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. UE L.2004.191.1.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz, Dz.U. 2008 Nr 118, poz. 758.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 38.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku, Dz.U. 2005 Nr 154, poz. 1292.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych, Dz.U. 2004 Nr 97, poz. 976.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 926/2011 z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt, Dz.U. UE.L.2011.241.2.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 634 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 44 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz.U. 2004, Nr 33,poz. 287 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U. 2002 Nr 166, poz.1360 z późn. zm.
 • Wierzowiecka J. (2005), Udział laboratoriów w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów, "Towaroznawcze Problemy Jakości" nr 3(4).
 • Wierzowiecka J.(2008), Wymagania w zarządzaniu jakością w zakładowych laboratoriach badawczych, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Sikora T. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.