PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 1--5
Tytuł artykułu

Solidarność międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce społecznej

Warianty tytułu
Intergenerational Solidarity in the Polish and the European Union Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej i na poziomie uni­jnym pode­j­muje się wiele dzi­ałań mają­cych na celu zapewnie­nie sta­bil­ności finan­sowej sys­temów emery­tal­nych, utrzy­ma­nia adek­wat­nego poziomu świad­czeń emery­tal­nych, wresz­cie zwięk­szenia współczyn­nika akty­wności zawodowej kobiet i starszych pra­cown­ików. We wszys­t­kich tych propozy­c­jach i dzi­ała­ni­ach uwzględ­ni­ane są różne wartości, cele i zasady. Zasada sol­i­darności pokoleń jest w więk­szym stop­niu dostrze­gana w dzi­ała­ni­ach UE niż w samych państ­wach członkows­kich. Z drugiej strony wskazuje się na potrzebę indy­wid­u­al­iza­cji uprawnień w sys­temach emery­tal­nych. Pod­sta­wowym pytaniem jest więc, w jakim kierunku należy budować uprawnienia emery­talne? Wzmac­niać indy­wid­u­alną odpowiedzial­ność za poziom zabez­pieczenia na starość, czy takie dzi­ała­nia, które gwaran­tują spójność społeczną (min­i­malną emery­turę, finan­sowanie uspraw­iedli­wionych prz­erw pracy, np. pod­czas opieki nad osobami pozosta­ją­cymi na utrzy­ma­niu i inne)? Na te pyta­nia starano się odpowiedzieć w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The present study sets to exam­ine the social and polit­i­cal issues which the EU Mem­ber States need to address in order to ensure coher­ent func­tion­ing of pen­sion schemes. It focuses on the imple­men­ta­tion of the prin­ci­ple of inter­gen­er­a­tional sol­i­dar­ity in the EU law. Fur­ther on, it dis­cusses the viable activ­i­ties nec­es­sary for the strength­en­ing of both indi­vid­ual pru­dence and secur­ing the future income main­te­nance. Both aspects link with the idea of sol­i­dar­ity between gen­er­a­tions and are nec­es­sary in order to guar­an­tee secu­rity and sta­bil­ity for pen­sion schemes and pro­tect the right to secure income in the old-age. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--5
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Dubel L. (2005), Historia doktryn politycznych i prawnych do schytku XX wieku, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Dudek D. (2011), Konstytucja i prawo konstytucyjne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Lublin.
 • Hrynkiewiczu. (2011), Wartości, cele i zasady ubezpieczenia społecznego. Perspektywa historyczna i współczesna, w: Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, Warszawa: ISNS UW, s. 200 i n.
 • Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Za-kamycze.
 • Krzeczkowski K. (1936), Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa.
 • Kuś A., red. (2010), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin: KUL.
 • Piotrowski J. (1966), Zabezpieczenie społeczne: problematyka i metody, Warszawa.
 • Skibińska E. (2010), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa: CH. Beck.
 • Szubert W. (1987), Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, Warszawa: PWN.
 • Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa: IPiSS.
 • Uścińska G. (2010), Legal Aspects of the Individualisation of Social Rights. An Analysis on the International Level, specjalne wydanie "Polityki Społecznej" w języku angielskim pt. "Individualisation of Social Rights: Individual or Derived?", Warszawa.
 • Uścińska G. (2011), Konsekwencje integracji europejskiej dla ubezpieczeń społecznych, w: Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, Bydgoszcz: PSU.
 • Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie (2010), Komisja Europejska, 7.07.2010 r., KOM(2010)365 wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.