PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 19--23
Tytuł artykułu

Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem

Autorzy
Warianty tytułu
The Effect of the Maternal Employment on Time Spent Caring for Children
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Akty­wność zawodowa rodz­iców wpływa na alokację ich czasu pomiędzy obow­iązki zawodowe a rodzinne i opiekuńcze. Wyniki badań prowad­zonych do tej pory w Polsce wskazują na negaty­wny wpływ pracy zawodowej matek na nakład czasu przez­naczanego na opiekę nad dzieck­iem. Tym­cza­sem czas obow­iązków służbowych oraz opieki nad dzieck­iem jest uza­leżniony od szeregu czyn­ników, takich jak: struk­tura rodziny, dzień tygod­nia lub dzień week­endu, opinia kobi­ety na temat jej roli w społeczeńst­wie, dochody inne niż wyna­grodze­nie za pracę zawodową matki, poziom wyk­sz­tałce­nia i kwal­i­fikacje zawodowe. Czas przez­naczany na zaję­cia z dzieck­iem może mieć różną wartość. W lit­er­aturze przed­miotu domin­uje podział na czas opieki fizy­cznej, czas inter­ak­ty­wnych zajęć z dzieck­iem i czas pasy­wny. Wyniki badań wskazują, iż matki, które spędzają więcej godzin na pracy zawodowej, równocześnie poświę­cają mniej czasu na pasy­wną kon­trolę nad swoim dzieck­iem. Wynika to z faktu, iż obow­iązki te można sto­sunkowo łatwo dele­gować na inne osoby. Spośród trzech, wspom­ni­anych wyżej rodza­jów akty­wności z dzieck­iem tą, która w najm­niejszym stop­niu zostaje zre­dukowana w wyniku zaan­gażowa­nia zawodowego matki, jest inter­ak­ty­wny czas z dzieckiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The mater­nal employ­ment may have both pos­i­tive and neg­a­tive effects on chil­dren. The pos­i­tive effects con­cern improved eco­nomic well-being of the fam­ily and life sat­is­fac­tion of the mother. The neg­a­tive effects may stem from less care and inter­ac­tion pro­vided by the mother. Author presents the list of fac­tors affect­ing time spent by the mother at work and in child care, such as fam­ily struc­ture, week­day or week­end, atti­tudes towards women's roles, income other than mater­nal earn­ings and mother's work­force qual­i­fi­ca­tions. Time spent car­ing for chil­dren con­sists of qual­i­ta­tively dif­fer­ent types of activ­i­ties: phys­i­cal care, inter­ac­tive care and pas­sive super­vi­sion. Moth­ers who spend more time at work spend less time in pas­sive super­vi­sion because this task cam be del­e­gated eas­ily. Among the three types of child care men­tioned above, time spent in inter­ac­tive care is least affected by time spent at work. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Auleytner J. (2008), Wielospektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, Warszawa: Wyd. MPiPS.
 • Bakiera L. (2011), Rodzicielstwo - dopełnienie czy ograniczenie rozwoju dorosłych?, w: Golińska L, Bielawska-Batorowicz E. (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 67-80.
 • Balcerzak-Paradowska B., red. (2003), Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, Warszawa: IPiSS.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2008), Rozwiązania w zakresie ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, Białystok: Wyd. WSE w Białymstoku.
 • Bambol M. (2009), Czas wolny a wyzwalanie postaw konsumpcyjnych, w: Mróz B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Warszawa: Wyd. SGH, s. 120-128.
 • Barnett R.C., Gareis K.C. (2007), Shift work, parenting behaviors and children's socioemotional well-being, "Journal of Family Issues" nr 28, s. 711-732.
 • Bianchi S. (2000), Maternal employment and time with children: dramatic change or surprising continuity?, " Demography" nr 4, s. 403-421.
 • Bittman M., Folbre N. (2004), Family time: the social organization of care, London: Routledge.
 • Bittman M. (1999), Parenthood without penalty: time use and public policy in Australia and Finland, "Feminist Economics" nr 5, s. 27-42.
 • Bobrowicz B. (2009), Alokacja czasu wewnątrz gospodarstwa domowego - dystrybucja obowiązków domowych i opiekuńczych, w: I. E. Kotowska (red.), Strukturalne /'kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 145-174.
 • Booth C.L., Clarke-Stewart K.A., Vandell D.L., McCartney K., Owen M.T (2002), Child-care usage and mother-infant quality time, "Journal of Marriage and Family" nr 64, s. 16-26.
 • Borkowska S. (1995), Praca a życie pozazawodowe, w: Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa: IPiSS.
 • Brayfield K. (1995), Juggling jobs and kids: the impact of employment schedules on father's caring for children, "Journal of Marriage and the Family" nr 5, s. 321-333.
 • Bryant W.K., Zick CD. (1996), Are we investing less in the next generation? Historical trends in time spent caring for children, "Journal of Family and Economic Issues" nr 17, S. 345-369.
 • Burlita A. (2009), Czas wolny jako jeden z obszarów jakości życia konsumentów klasy średniej, w: Mróz B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Warszawa: Wyd. SGH, s. 157-169.
 • Chenu A., Lesnard L. (2006), Time use surveys: a review of their aims, methods and results, "European Journal of Sociology" nr 3, s. 327-342.
 • Chmielnicki N. (1972), Wpływ pracy zawodowej na funkcje wychowawcze rodziny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 6, s. 17-25.
 • Crouter A.C., Mchale S.M. (2005), Work, family and children's time: implications for youth, w: Bianch S.M., Casper M., King R.B., Work, family, health and well-being, Mahwah: Erlbaum.
 • Domański H. (2000), Hierarchie i bariery społeczne wiatach 90-tych, Warszawa: IPiSS.
 • Douthitt RA (1989), The division of labor within the home: Have gender roles changes?, "Sex Roles" nr 20, s. 683-703.
 • Douthitt R.A., Zick CD., McCullough J. (1990), The role of economic and demographic factors in explaining time-use of single and married mothers, "Journal of Family and Economic Issues" nr 11, s. 23-34.
 • Dzwonkowska-Godula K. (2008), Równość w rodzicielstwie? Młodzi wykształceni Polacy o społecznych rolach matki i ojca, łączeniu ról rodzicielskich i zawodowych oraz polityce rodzinnej, w: Malinowska E. (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Łódź: Oficyna Wydawnicza.
 • Eriksen T.H. (2004), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa: PIW.
 • Godlewska-Werner D. (2011), Małżeństwo i praca jako źródła zadowolenia z życia i czynniki modyfikujące samoocenę, w: Golińska L., Bielawska-Batorowicz E. (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 471-484.
 • Gutierrez-Domenech M. (2008), Parental Employment and Time with Children in Spain, Working Paper, Madrid, dostępny na: www.gredeg.cnrs.fr/Colloques/HDTW/Documents/ChildcareEmploymentSpain_body.pdf.
 • Hebda-Czaplicka I. (2001), Warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży. Czynniki różnicujące, w: J. Sztumski (red.) Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 131-144.
 • Hsin A. (2007), Mother's time with children and the social reproduction of cognitive skills, New York: American Sociological Association Meeting.
 • Huston A.C., Aronson S.R. (2005), Mothers' time with infant and time in employment as predictors of mother-child relationships and children's early development, "Child Development" nr 2, s. 454-477.
 • Juster F.T, Stafford F.R (1991), The allocation of time: empirical findings, behavioral models and problems of measurement, "Journal of Economic Literature" nr 6, s. 456-484.
 • Klerman J.A., Leibowitz A. (1994), The work-employment distinction among new mothers, "The Journal of Human Resources" nr 29, s. 278-300.
 • Kotaczek B., Głogosz D., Hebda-Czaplicka J. (2002), Praca zawodowa a życie rodzinne, "Polityka Społeczna" nr 4, s. 18-24.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U. (2007), Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 4-33.
 • Muczyński M., Żynel M. (2006), Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w świetle rozwiązań sprzyjających życia zawodowego i rodzinnego, Białystok: Wydawnictwo WSE w Białymstoku.
 • Nock S.L., Kingston P.W. (1988), Time with Children: the Impact of Couples' work-time commitments, "Social Forces" nr 9, s. 59-85.
 • Presser H. (1994), Employment schedules among dual-earner spouses and the division of household labor by gender, "American Sociological Review" nr 3, s. 45-63.
 • Rapaport B., Bourdais C. (2008), Parental time and working schedules, "Journal of Population Economics" nr 4, s. 903-933.
 • Rindfuss R.R., Brewster K.L., Kavee A.L., Women, work and children: behavioral and attitudinal change in United States, "Population and Development Review" nr 22, s. 457-482.
 • Rostowska T. (2008), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
 • Sadowska-Snarska O (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: Wydawnictwo WSE w Białymstoku.
 • Sandberg J.F., Hofferth S.L. (2001), Changes in children's time with parents: United States 1981-1997, "Demography" nr8, s. 421-434.
 • Shapiro D., Mott F.L. (1994), Long-term employment and earnings of women in relation to employment behavior surrounding the first birth, "The Journal of Human Resources" nr 29, s. 248-275.
 • Staruchowicz W. (2003), Czy istnieje życie poza firmą?, w: Borkowska S., Programy praca - życie a efektywność firm, Warszawa: IPiSS, s. 36-42.
 • Strzemińska H. (1970), Praca zawodowa kobiet a ich budżet czasu, Warszawa: PWE.
 • Szuman A. (2008), Wpływ pracy zawodowej matek na zróżnicowanie czasu poświęcanego dzieciom w okresie rozwoju rodziny, w: Prace statystyczne i demograficzne, Roeske-Słomka I. (red.), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 110, Poznań, s. 33-45.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2006), Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Zużewicz K. (2005), Czas - czwarty wymiar, "Bezpieczeństwo Pracy" nr 9, s. 2-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.