PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 23--29
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie klasowe współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle współczesnych badań

Warianty tytułu
The Class Stratification in Modern Polish Society in the Light of Current Vestigations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena aktu­al­nego stanu wiedzy na temat struk­tury kla­sowej współczes­nego społeczeństwa pol­skiego. Ocena ta ogranicza się do prac pub­likowanych w ostat­nich kilku lat­ach w zakre­sie socjologii, w których przed­stawia się model tej struk­tury. Na ten temat sys­tem­aty­cznie wypowiada się ostat­nio dwóch badaczy - Hen­ryk Domański i Jacek Tit­ten­brun. Ich pub­likacje stały się zatem przed­miotem zain­tere­sowa­nia w tym artykule. Na pod­stawie przeprowad­zonych badań autor uza­sad­nia tezę, że w pol­skiej socjologii nie opra­cow­ano dotąd - opier­a­jąc się na bada­ni­ach empirycznych - mod­elu, który mógłby stanowić teo­re­ty­czną pod­stawę do opisy­wa­nia, objaś­ni­a­nia i prog­no­zowa­nia zjawisk z zakresu struk­tury kla­sowej współczes­nego społeczeństwa pol­skiego i jej dynamiki. W rezulta­cie społeczeństwo pol­skie nie dys­ponuje wystar­cza­jącą samowiedzą w zakre­sie pro­cesów społecznych, które dokon­ały się w trak­cie trans­for­ma­cji ustro­jowej, i cią­gle się dokonują wraz z proce­sami roz­wo­jowymi. W artykule uza­sad­nia się twierdze­nie o konieczności pod­ję­cia nowych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this arti­cle is eval­u­a­tion of cur­rent state of knowl­edge on the class struc­ture in mod­ern Pol­ish soci­ety. Eval­u­a­tion pre­sented in it is lim­ited to papers pub­lished in recent years in the field of soci­ol­ogy. Recently in Poland on the class struc­ture reg­u­larly speaks only two inves­ti­ga­tors: Hen­ryk Domański i Jacek Tit­ten­brun. In this arti­cle I am try­ing to jus­tify the the­sis that in cur­rent Pol­ish soci­ol­ogy is not devel­oped a model which could form the basis for describ­ing, explain­ing or pre­dict­ing phe­nom­ena occur­ring in the class struc­ture of con­tem­po­rary Pol­ish soci­ety. As a result, the Pol­ish peo­ple haven't suf­fi­cient self-knowledge in the social processes which have taken place dur­ing the sys­temic tran­si­tion and are con­tem­po­rary con­tin­u­ing. In this arti­cle, I point out to the need to under­take new research in this area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Domański H. (2004), Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Domański H. (2006), Wpływ przynależności klasowej na postawy wyborcze w latach 1991-2001, "Studia Socjologiczne" nr 1 (przedruk), s. 583-610.
 • Domański H. (2007), Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 67-92.
 • Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Rok LXXI, zeszyt 2, s. 381-395.
 • Domański H. (2010), Nowe ogniwa nierówności edukacyjnych w Polsce, "Studia Socjologiczne" nr 1, s. 7-34.
 • Domański H. (2010/11), Polak żyje w swojej klasie, "Gazeta Wyborcza" nr 305, 31 grudnia-2 stycznia, s. 12-13.
 • Erikson R., Goldthorpe J.H., Portocarero L. (1979), Integrational Class Mobility in Three Western European Societies: England, France and Sweden, "British Journal of Sociology" nr 30, s. 415-441.
 • Giddens A. (2004), Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gilbert D. (2011), The American Class Structure in an Age of Growing Inequality, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, Pine Forge.
 • Goodman N. (1997), Wstęp do socjologii, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.
 • Ishida H., Goldthorpe J.H., Erikson R. (1991), Intergeneratio-nal Class Mobility in Postwar Japan, "American Journal of Sociology" Vol. 96, number 4, The University of Chicago Press, s. 954-992.
 • Macionis J.J. (2003), Sociology, New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education International.
 • Przymeński A. (2012), Obraz struktury klasowej współczesnego społeczeństwa polskiego w świadomości studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wnioski dla teorii struktury klasowej społeczeństwa polskiego, w pracy zbiorowej pod redakcją Janusza Sztumskiego, Wydawnictwo "Śląsk" (w druku).
 • Schaeffer R.T., Lamm R.R (1995), Sociology, New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Suchocka R. (2010), Badania nierówności społecznych -wybrane. Kontrowersje metodologiczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Rok LXXII, zeszyt 1, s. 189-199.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tittenbrun J. (2006), Divdie et impera. Prywatyzacja a klasa pracownicza, w: J. Tittenbrun (red.), Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej, Poznań: Wydawnictwo "Rys".
 • Tittenbrun J. (2011), Własnościowa teoria zróżnicowania społecznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Rok LXXIII, zeszyt 1, s. 211-229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.