PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 543--557
Tytuł artykułu

Incydentalna kontrola rozporządzeń przez sądy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Right of Courts to Refuse Incidentally to Apply Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród aktów normatywnych szczególnie ważne dla publicznego prawa gospodarczego są rozporządzenia. O ile tryb opracowania projektu ustawy jest regulowany szczegółowo, i to już na poziomie konstytucji, o tyle tryb wydawania aktów normatywnych przez administrację publiczną jest unormowany szczątkowo, i to z reguły na potrzeby konkretnego rozporządzenia. Wobec braku powszechnie obowiązujących przepisów procesowych w przedmiocie tworzenia prawa przez administrację szczególnie istotne jest istnienie systemu kontroli legalności takich aktów. Ważnym elementem tego systemu jest incydentalna kontrola rozporządzenia przez sąd. Ma ona pewne zalety, do których należy np. natychmiastowa ochrona poszkodowanego przed zastosowaniem niezgodnego z prawem rozporządzenia, ale też wady, związane z możliwym naruszeniem zasady równości wobec prawa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty incydentalnej kontroli rozporządzeń przez sądy oraz problemów związanych z jej stosowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Among sources of law in Poland regulations are especially important for the public commercial law. While the legislative proceedings in the Sejm and Senat is regulated in some details on the level of the Constitution itself, procedural provisions determining issuing normative acts by public administration are scarce and, if they exist, deal usually with a particular regulation. Due to lack of universally binding procedural provisions concerning enacting laws by administration it is particularly important to establish a proper control system to test the legality of such acts. An important element of this system is the right of court to refuse incidentally to apply a regulation. It has some advantages like immediate protection of an individual who feels injured by the appliance of a regulation which is contrary to law. It has disadvantages, however, which are connected with potentially possible breach of the principle of equality before law. The aim of the paper is to present an essence of the right of courts to refuse incidentally to apply a regulation and problems arising out its application. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Strony
543--557
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Boć J., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Cieślak-Wróblewska A., Zamieszanie w gminach, będzie cięcie wydatków?, \"Rzeczpospolita\" z 24 stycznia 2011 r.
 • Cyran, Powiaty zwrócą opłatę, \"Rzeczpospolita\" z 10 maja 2011 r.
 • Cyran, Rząd łata dziury tam, gdzie nie powinien, \"Rzeczpospolita\" z 9 marca 2011 r.
 • Cyrankiewicz M., Gminy muszą zacząć oszczędzać, \"Rzeczpospolita\" z 3 lutego 2011 r.
 • Domagalski M., Trybunał powinien być sprawniejszy i otwarty, \"Rzeczpospolita\" z 7 kwietnia 2011 r.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 1998.
 • Garlicki L., Trybunał Konstytucyjny a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, \"Państwo i Prawo\" 1986, nr 2.
 • Granat M., Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego, \"Przegląd Sejmowy\" 2007, nr 4.
 • Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne postępowanie administracyjne. Omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych. Stan prawny na dzień 17 lutego 2003 r., Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 2003.
 • Horbaczewski R., Karty rujnują powiaty, \"Rzeczpospolita\" z 16-17 kwietnia 2011 r.
 • Józefowicz A., Uprawnienia sądów w zakresie badania zgodności prawa, \"Państwo i Prawo\" 1990, nr 1.
 • Kabat A., Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, Iustitia, Białystok 1995.
 • Kabat A., Wpływ organów orzekających na kierowanie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, \"Państwo i Prawo\" 1988, nr 5.
 • Kosiarski M., Nadwyżkę opłat za pojazd można odzyskać, kierując pozew do sądu, \"Rzeczpospolita\" z 20 stycznia 2009 r.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Kozak A., Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red. A. Bator, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Leśniak G.J., Dla kogo kasy fiskalne, \"Rzeczpospolita\" z 17 lipca 2009 r.
 • Lewicka R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 • Łętowski J., Sądy powszechne i praworządność w administracji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 • Mączyński A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, \"Państwo i Prawo\" 2000, nr 5.
 • Nita B., Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, \"Państwo i Prawo\" 2002, nr 9.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo \"Dom Organizatora\" TNOiK, Toruń 1999.
 • Partyka A., VAT: Korekta faktury VAT a podatek należny, \"Monitor Rachunkowości i Finansów\" 2008, nr 6, www.mrf.pl.
 • Piłat K., Sąd stosuje rozporządzenia, jeśli są zgodne z ustawą, \"Rzeczpospolita\" z 17 lipca 2009 r.
 • Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Sarnecki P., Wprowadzenie konstytucji w życie, [w:] Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Witkowski, Wydawnictwo \"Dom Organizatora\" TNOiK, Toruń 1998.
 • Skrzydło W., Sądy i trybunały w praktyce stosowania konstytucji, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, red. K. Działocha, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999.
 • Trzciński J., Normy kompetencyjnej nie można domniemywać, \"Rzeczpospolita\" z 5 grudnia 2001 r.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, DzU 2002, nr 153, poz. 1269 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, DzU 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.
 • Wasilewski A., Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Problemy interpretacyjne na tle art. 193 Konstytucji RP, \"Przegląd Sądowy\" 2000, z. 5.
 • Weber M., Minister finansów dusi długi samorządów, \"Rzeczpospolita\" z 16 lutego 2011 r.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Wronkowska S., Jednostka a władza prawodawcza, [w:] O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, red. T. Jasudowicz, C. Mik, Wydawnictwo \"Dom Organizatora\" TNOiK, Toruń 1996.
 • Wyrozumska A., Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania, [w:] Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, red. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Zieliński A., Sprzeczność aktu normatywnego niższego rzędu z ustawą w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, \"Przegląd Sądowy\" 1993, nr 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.