PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 7 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji | 308--320
Tytuł artykułu

Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Aims and Objectives of the Project "Step in Entrepreneurship" for Upper Secondary School Teachers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem Projektu "Krok w przedsiębiorczość" jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji informatycznych i matematycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Przyjęty w jego ramach program kształcenia oparty jest na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na Otwartej Platformie Edukacyjnej stworzonej na potrzeby Projektu) i konkurowania na wirtualnym rynku. (fragment tekstu)
EN
This article presents the rationale and purpose of the Project "Step in entrepreneurship" to the secondary school teachers. The main objective of the project is to design and pilot testing of implementation (in Małopolska and Podkarpackie voivodeships) an innovative program of development of entrepreneurial attitudes, IT and mathematics competence in upper secondary schools. The developed training program is based on the concept of creating a virtual company by the students. It is located on the Open Educational Platform created specifically for the Project and the students compete on the virtual market. (original abstract)
Rocznik
Strony
308--320
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 95-109.
 • 2. Commission Communication "Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning", COM (2006), 33 final.
 • 3. Gierańczyk W., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 19-36.
 • 4. Innowacyjna strategia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania kompetencji informatycznych i matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej Otwartej Platformy Edukacyjnej opracowana w ramach Projektu "Krok w przedsiębiorczość" (wstępna wersja), 2011, Nowa Era, Warszawa.
 • 5. Kawecki Z., 2005, Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania edukacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 203-206.
 • 6. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxembourg.
 • 7. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, 2005, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • 8. Kurek S., Rachwał T., 2010a, Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Rola przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 6, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 472-485.
 • 9. Kurek S., Rachwał T., 2010b, The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, Europa XXI, Warszawa, s. 127-142.
 • 10. Naudé W., 2008, Entrepreneurship in Economic Development. Research Paper No. 2008/20, World Institute for Development Economics Research, s. 1-47.
 • 11. Rachwał T., 2004, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy SGH, Warszawa, s. 263-270.
 • 12. Rachwał T., 2005a, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 137-144.
 • 13. Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, wyd. 2, Nowa Era, Warszawa.
 • 14. Rachwał T., 2006, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, B. Suchacka (red.), t. II, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Akademii Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 427-434.
 • 15. Rachwał T., 2009, Ocena projektu zmian podstawy proramowej podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 349-372.
 • 16. Rachwał T., 2010, Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms [w:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, A. Surdej, K. Wach (ed.), A. Marszałek Publishing House, Toruń, s. 139-156.
 • 17. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
 • 18. Szabó A., 2008, Education for entrepreneurship from kindergarden to adult learning. Prepared for the International Conference On Law, Economics And Management ICELM3, 4-7 June 2008 Targu-Muresh - Romania.
 • 19. Szeliga P., 2007, Chwasty na polu przedsiębiorczości, czyli czego w szkole nie uprawiać [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 140-145.
 • 20. Tracz M., Rachwał T., 2007, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 286-296.
 • 21. Tracz M., Rachwał T., 2008, Metody i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 325-330.
 • 22. Wach K., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 120-127.
 • 23. Zioło Z., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
 • 24. Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
 • 25. Zioło Z., 2008, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 12-23.
 • 26. Zioło Z., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-18.
 • 27. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 • 28. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 29. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 30. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 31. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 32. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Rola przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 6, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.