PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 6 Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej | 10--24
Tytuł artykułu

Problemy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problems of Developing Business Activities in the Conditions of the European Integration Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nasilające się procesy globalizacji i związane z nimi procesy integracji europejskiej stwarzają nowe wyzwania dla poszczególnych osób i społeczności, a także podmiotów gospodarczych i instytucji występujących w różnej skali układach przestrzennych (od skali lokalnej, poprzez skalę regionalną i krajową, aż po skalę europejską i światową). Generalnie nawiązują one do reguł postępującego procesu koncentracji kapitału (działalności gospodarczej), czego wyrazem jest pojawianie się coraz większych światowych korporacji przemysłowych, bankowych, handlowych itp. (Zioło 2009). Ich działania nie tylko nasilają polaryzację światowej, europejskiej, krajowej czy regionalnej przestrzeni społecznej, gospodarczej i kulturowej, ale także pod pewnymi względami prowadzą do ich unifikacji. Dlatego w procesie zarządzania rozwojem zarówno podmiotów gospodarczych oraz instytucji, jak i układów przestrzennych różnej skali, ważnym problemem jest dążenie do coraz precyzyjniejszego poznania złożonych prawidłowości przemian dokonujących się w firmach i w określonych układach przestrzennych. (fragment tekstu)
EN
Increasingly intensified processes of globalization and the connected processes of European integration create new challenges for particular individuals and societies, and also business entities and institutions that are present in various scales of spatial systems. They refer to the rules of progressing process of concentration of capital (business activity) which results in the emergence of larger and larger global corporations. Their activities intensify polarization of global, European, national or regional social, economic and cultural space, and to some extent they lead to their standardization. That is why aspiring to learn complex regularities of changes that happen both in companies, and in particular spatial systems is so crucial during the process of development managing. Thus, it is advised to remember that problems concerning development of businesses, which refer both to the way of managing an enterprise as well as to spatial systems, are of great importance and they are part of current research subjects in the area of theoretical inquiries and within the scope of development of empirical analyses. They lead to more precise cognition of mechanisms and determinants, which in domestic conditions should be used to activate society within the range of developing resourcefulness. A model, which can serve as a pattern to conduct analyses and construct strategies of development of particular categories of companies and their surroundings, with attention paid to the impact of such features as: institutions and members of the EU, markets, economic policy and potential alternatives concerning behaviour of decision-makers of any kind, was proposed in this paper. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2. Borowiec M., 2008a, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenie regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, red. D. Ilnicki, K. Janc, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3", Wrocław, s. 91-99.
 • 3. Borowiec M., 2008b, Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w województwie małopolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, "Studia", t. CXIX, poświęcony pamięci profesora Andrzeja Stasiaka PAN, KPZK, Warszawa, s. 90-122.
 • 4. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 5. Domański B., 2006, Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 8, Warszawa-Kraków, s. 27-46.
 • 6. Fiedman G., 2009, Następne 100 lat. Prognoza na wiek XXI, AMF, Warszawa.
 • 7. Fierla I., 1986, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa.
 • 8. Kilar W., Ciepluch M., Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej HONDA [w:] Procesy transformacji przemysłu układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG w Warszawie", nr 10, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 188-203.
 • 9. Kilar W., 2009, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych [w:] Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 12, s. 97-108.
 • 10. Klasik A. (red.), 2009, Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach", Katowice.
 • 11. Kudełko J. (red.), 2007a, Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, red. J. Kudełko, PAN Oddz. w Krakowie, "Prace Komisji Nauk Ekonomicznych", nr 25, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków.
 • 12. Kudełko J., 2007b, Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego [w:] Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, red. J. Kudełko, PAN Oddz. w Krakowie, "Prace Komisji Nauk Ekonomicznych", nr 25, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków, s. 109-128.
 • 13. Kudełko J., 2009, Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności [w:] Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach (red. A. Prusek), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Kraków, s. 124-134.
 • 14. Kukliński A., Europejski kontekst przekształceń polskiej przestrzeni [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, red. J. Kołodziejski, t. I: Hipoteza, Warszawa, s. 17-26.
 • 15. Kukliński A. (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • 16. Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wyd. C.H. Bech, Warszawa.
 • 17. Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 18. Parysek J., Rogacki H. (red.), 1998, Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Bogucki. Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 19. Parysek J., Stryjakiewicz T., 2008, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 20. Prusek A. (red.), 2009, Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Kraków, s. 124-134.
 • 21. Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 6, Warszawa-Kraków, s. 129-138.
 • 22. Rachwał T., 2006, Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków-Warszawa, s. 98-115.
 • 23. Rothkopf D., 2009, Superklasa. Kto rządzi światem?, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • 24. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, "Prace Geograficzne", nr 213, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego w Warszawie, Warszawa.
 • 25. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K., 2008, The atractiveness the Poznan metropolitan region for the development of the Creative knowledge sector, "The managers' view", AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam.
 • 26. Śleszyński P., 2008, Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast, "Prace Geograficzne", nr 217, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego w Warszawie, Warszawa.
 • 27. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, "Monografie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju im. S. Leszczyckiego PAN", nr 7, Warszawa.
 • 28. Wajda E., 2003, Kształtowanie się Motoroli jako firmy ponadnarodowej [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 5, Warszawa-Kraków, s. 86-114.
 • 29. Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 6, Warszawa-Kraków, s. 119-127.
 • 30. Wajda E., Zoricic-Wołek M., 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 6, Warszawa-Kraków, s. 109-117.
 • 31. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, "Monografie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju im. S. Leszczyckiego PAN", nr 6, Warszawa.
 • 32. Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 33. Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 6, Warszawa-Kraków, s. 9-19.
 • 34. Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie [w:] Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 12, s. 11-31.
 • 35. Zioło Z., Rachwał T., 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków.
 • 36. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa-Kraków.
 • 37. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa-Kraków.
 • 38. Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.