PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 325 | 154
Tytuł artykułu

Demograficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwodów w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, również obserwuje się zmiany dotyczące wzorców tworzenia i rozpadu rodzin. Przechodzi ona proces kurczenia i przeobrażeń strukturalnych, modernizują się wzory zachowań, osłabieniu więzi między członkami rodziny. Badania wykazują upowszechnianie się modelu małżeństwa /i rodziny/ dopuszczające rozwiązania związku poprzez rozwód., deprecjonującego w mniejszym lub większym stopniu wartości nierozerwalności i dozgonności małżeństwa. Jednym z symptomów obserwowanych przeobrażeń jest utrzymująca si e po II wojnie światowej tendencja do wzrostu współczynników rozwodów. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
154
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski P., Socjologia małżeństwa i rodziny. PWN, Warszawa 1984.
 • Adamski W., Typy orientacji życiowych młodego i starszego pokolenia. " Studia Socjologicznie", nr 1, 1980.
 • Andrzejewska E., Narkomania w Polsce. [W:] Alkohol, narkotyki, tytoń. Wydział inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych Stowarzyszenia PAX, Warszawa. 1986.
 • Andrzejewski A., Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej. [W:] Polityka społeczna. Wyd. 3, PWE, Warszaw 1979.
 • Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984, pod red. J.Z. Holzera i K. Linka "Monografie Opracowania", nr 254/14, ISiD SGPiS, Warszawa 1988.
 • Blanc A.K., The Effect of Normational Cohabitation on Family Formation and Dissolution: a Comparative Analysis of Sweden : and; Norway. Department of Sociology, Princeton University 1985.
 • Bogacka H., Przyczyny rozwodów. Wyniki badania ankietowego i przyczyn rozkładu małżeństw w listopadzie 1967. "Studia i prace Statystyczne", nr 14, GUS Warszawa 1968.
 • Bogacka H. , Rozwody w Polsce. [W:] Ludność. GUS Warszawa 1972.
 • Bogacka H., Ankietowe badanie przyczyn rozwodów. "Statystyk Terenowy", nr 4, 1974.
 • Bogacka H. Socieszak A., Przyczyny rozwodów w świetle badania ankietowego. "Wiadomości Statystyczne", nr 5 1975.
 • Bogacka H. Sobieszak A., Rozwody w Polsce w latach 1950-1974 w świetle badań statystycznych. W: Obrane zagadnienia patologii rodziny pod. red. M. Jarosz, "Statystyka Polski", GES, Warszawa 1976.
 • Boigeol A. Commaille J. Russel L., France. [w:] Divorce in Europe. Leiden 1977.
 • Bolesławski L., Przyczynek o stàtystycznej analizy rozwodów. "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 1974.
 • Bongaarts J., Thet Formal Demography of Families and Households: an overviev. IUSSP, Newsletter, nr 17, Liege 1983.
 • Boagasrts J., The Projection of Family Projection ever the Life Course with Family Status life Tables W: Family Demography, Medhods , and their Application, ed. J. Bongaarts, T.K. Burch, K.W. Wachter, Oxford 1987.
 • Bora K.M., Rozwody w Europie w latach 1950-1980. "Wiadomości Statystyczne", nr 3, 1984.
 • Burowa S., Socjologia i prawo a rozwodzie. Mińsk 1979.
 • Carlson e., Divorce rate Pluctuations as Cohort Phenomen. "Population Studies", nr 33/3/ 1379.
 • Charczew A., Brak i siemja w SSSR. Wyd. 2, Moskwa 1979.
 • Cristiansen H.T., Timing of First Pregnancy as Factor in Divorce: A Cross-cultural analysis. "Eugenice Quarterly", September 1963.
 • Cliquet R., Current Marriage and Divorce Trends, Considered from a Bio-social ? Perspsctive. Referat na Międzynarodową Konferencję "Mariage and Divorce; Social Consequeces", zorganizowaną przez Komitet Nauk demograficznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Demograficznych, Głównego Urzędu Statystycznego na Węgrzech, Budapeszt 1988, materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Coleman D.A., Contemporary Pattern of Ramarriage in Englend and Wales. [w:] Later Phases of the Family Cycle. Ed. by E. Grebenik, Ch. Hohn, R. Mackensen, Clareadon Press, Oxford 1989.
 • Csernak M., Mariages and Divorces ia Hungary After the World Wer II. Referat na międzynarodową Konferencję "Mariages and Divorce Social Consequences", zorganizowaną przez Komitet Nauk Demograficznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego Węgrzech, Budapeszt 1988, materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Demografia. Metody analizy i programowania, pod red. M. Cieślak. PWN Warszawa 1984.
 • Divorce in Europe, edited by R. Chester. Martimus Nyhoff Social Sciences Division, Leiden 1977.
 • Dudziuk-Lityńska A. Markowska D., Współczesna rodzina w Polsce0 Warszawa 1975.
 • Domański C., Statystyczne testy nieparametrycne. PWE, Warszawa 1979.
 • Duchene J. Wunsck G., Les measures de la francuence du divorce. Une analyse comparative. "Population" numero special, Paris Septembre 1977.
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian. OBiSS, Warszawa 1981.
 • Edwards G. Gross M.M Keller M. Moser J., Room R., Alcohol Related Disabilities. WHO, Genewa 1977.
 • Espenshade T., Marital Careers of American Women: A Cohort life Satie : Analysis. [W:] Family Demography. Methods and Their Application, ed. J.Bongaarts, T.K. Burch, K.W.Wachter, Oxford 1987.
 • Festy P., Divorce Judicial Separation and Remarriage Council of Europe, "Population Studies", nr 17, Strasbourg 1985.
 • Frieske K. Sobiech R., Narkomania. Interpretacje problemu społecznego. IWZZ, Warszawa 1987.
 • Gapik L., Sytuacja psychologiczna po rozwodzie. "Problemy Rodziny", nr 2, 1989.
 • Gołata E., Zintegrowane ,tablice trwania życia według stanu cywilnego, Polska 1982-1984. "Studia Demograficzne", nr 1/87/, 1987.
 • Goode W.J., World Revolution and Family Patterns. Nowy Jork 1963.
 • Guminski-Cleek M. Allan-Pearson T., Perceived Causes of Divorce: An Analysis of Interrelationships. "Journal of Marriage and the Family" nr 47, 1985.
 • Hellwig Z., Problem- optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny", nr 3-4, 1969.
 • Hill G.W, Tarver J.D., Marriage and Divorce trends in Wisconsin. "The Milbank Memorial Fund. Quarterly", nr 1, 1952.
 • Hofferth S.L., Recent Trends in the living Arrangements of Children: A Cohort Life Table Analysis, [W:] Family Demography. Methods and Their Application, ed. J.Bongaarts, T.K.Burch, K.W. Wachter, Oxford 1987.
 • Hofftaann-Nowotny H.J., The Future of the Family, Referat prezentowany na Europejskiej Konferencji Ludnościowe, Jyväskylä, Finlandia, 1987.
 • Holzer J.Z., Raport końcowy Kierownika Problemu Węzłowego 11.5 "Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej" [w:] Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980. "Monografie i Opracowania" nr 111/4, ISiD SGPiS, Warszawa 1982.
 • Holzer J.Z., Demografia. PWE, Warszawa 1989.
 • Hulkko J., Marriage, Divorce, Remarriage and Cohabitation in Finland, Referat na międzynarodową konferencję "Marriage and Divorce; Social Consequences" zorganizowaną przez Komitet Nauk Demograficznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Demograficznych, Głównego Urzędu Statystycznego na Węgrzech w Budapeszcie 1988 r., materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Jagielski A., Migracje, a procesy demograficznej: refleksja teoretyczna. "Studia Demograficzne", nr 2, 1987.
 • Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
 • Jan Paweł. II, Przyszłość idzie przez rodzinę , Poznań 1983.
 • Jarosz M., Problemy dezorganizacji rodziny, PWN, Warszawa 1979.
 • Jarosz M., Dezorganizacją w rodzinie i społeczeństwie. PWE, Warszawa, 1987.
 • Jaroszewski T., Osobowość i wspólnota. Warszawa 1970.
 • Jóźwiak J. , Model ekonometryczny w zastosowaniu do analizy czynników kształtujących, płodność kobiet w Polsce w latach 197.0-1982,według miejsca zamieszkania /miasto-wieś/ - ujęcie makro. Opracowanie merytoryczne z tematu, 11.5,2,08 /maszynopis/ nr 43 archiwum badań PW 11.5. ISID SGPiS, Warszawa 1985.
 • Jóźwiak. J. Wieczorek M. Peńsko M. Zimny Z. , Przegląd i klasyfikacja metod konstrukcji tablic, trwania życia, oraz innych modeli umieralności. Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ nr 46, archiwum badań. PW 11. 5, ISiD SGPiS, Warszawa 1984.
 • Van de Kaa D.J., Europe's Second Demographic Transition. "Population Bulletin" vol. 42,. nr 1, 1987.
 • Kalinowski M., Nastarewicz M., Rozwód. Przyczyny i skutki,- IWZZ, Warszawa 1985.
 • Kaslow P.W. Schwartz L.L., The Dynamics of Divorces. A Life Cycle Perspective. Brunner/Karel Publisher Nowy Jork 1987.
 • Kędelski M. Gołata E., Wielostrumieniowe tablice zmian stanu cywilnego ludności w Polsce/1982-I984/. "Studia Demograficzne" nr 4/86, 1986.
 • Kiernan K., The Departure of Children. W: Later Phases of the Family Cycle, ed. by E.Grebenik, Ch.Hohn, R. Mackensen, Clarendon Press Oxford 1989.
 • Kitson G.C. Sussman M.B., Marital Complaints Demographic Characteristies and Symptoms of Mental Distress in Divorcess "Journal of Marriage and the Family" nr 44, 1982.
 • Klonowicz S. Dzienic K. Kowalczyk E. Wasileweka-Trenkner H., Polska lat osiemdziesiątych, Obraz demograficzny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Kobus J., Rozwody małżeństw zawartych za zezwoleniem sądu /przed osiągnięcia wieku matrymonialnego/ Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.02 /maszynopis / nr 17, archiwum badań PW 11,5 ISiD SGPiS Warszawa.
 • Komorowska J., Przemiany rodziny polskiej, IW CRZZ, Warszawa 1975.
 • Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym. Warszawa 1966.
 • Kozakiewicz M., Różnorodność nastolatek - nowy problem społeczno-pedagogiczny "Problemy Rodziny" nr 5, 1578.
 • Kryczka P. , Rozwód w opinii społecznej. Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.4.05 /maszynopis/ nr 177, archiwum badań PW 11.5, ISiD SGPiS Warszawa 1985.
 • Krzemiński Z., Rozwód. Przepisy, orzecznictwo, komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
 • Kulisiewicz T., Choroba alkoholowa, PZWL, Warszawa 1972.
 • Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa 1980.
 • Ledent J., Some methodological and Empirical Considerations in the construction of Increment-decrement Life Tables. RM 78-25. Luxemburg 1978.
 • Ledent J., Constucting Multiregional Life Tables Using Place of birthspecific Migration Data. IIASA. Luxenburgt, May 1980.
 • Ledent J., Multistates Life Tables: Novement Versus Transition Perspectives. "Evaluation and Planning", A 12, 1980.
 • Lengsfeld W., Development of Divoece in FRG. Referat na międzynarodowa konferencji "Mirrage and Divorce: Social Consequences" zorganizowana przez Komitet Badan Demograficznych Głównego Urzędu Statystycnego na Węgrzech w Budapeszcie 1988 r., materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Linke W., Trendy małżeństw, w republice Federalnej Niemiec po 1950 roku "Studia Demograficzne" , nr 3, 1989.
 • Łabodzińska. B. , Rodzina w Polsce. Warszawa 1974.
 • Łobodzińska B., Dobór małżeński jako społeczny proces kojarzenia partnerów. W : Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskie, IW CRZZ, Warszawa 1975.
 • Mańk T., Rozwód. KiW, Warszawa 1978.
 • Markowska D., Przesłanki i hipotezy perspektowicznej polityki społecznej wobec rodziny. "Polska 2000", nr 3 1978.
 • Markowska D., rodziny zrekonstruowane. :"Problemy Rodziny", nr 2, 1989.
 • Monnier A. , L'Europe et les pays développés d'outre-mer, "Population" nr 4-5, 1983.
 • Morawski J., Problemy zdrowotne, związane z używaniem alkoholu. W: Alkohol, narkotyki, tytoń. Wydział Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych Stowarzyszenia PAS, Warszawa 1986.
 • Murphy M.J., Demografic and Socio-economic Influences on Recent British Marital Breakdown Patterns. "Population Studies", nr 3, 1985.
 • Muszyński H., Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci I młodzieży, "Problemy Rodziny", nr 1982.
 • Pettit E.J. Bloom B.L., Whose Decision Ws it? The Effects of Initiator Status on Adjustment to Marital Disruption. "Journal of Marriage and the Family", nr 46, 1984.
 • Piotrowski J., Społeczne problem rodziny. W: Polityka społeczna. Wyd. 3, PWE, Warszawa 1979.
 • Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN, Warszawa 1969.
 • Podgórecki A., Zagadnienia patolgïi społecznej. Warszawa 1976.
 • Pospiszyl I., Źródła trwałości rodziny we współczesnym społeczeństwie. "Problemy Rodziny" , nr 2, 1988.
 • Pospiszyl K., Rodzina a cechy kultury narodowej Polaków. "Problemy Rodziny" , nr 4, 1982.
 • Pogracz M., Cernak M., Divorce in Hungary. W: Later Phases of the Family Cycle, ed. by E.Grebenik, Ch.Hohn, R. Mackensen, Clarendon Press, Oxsford 1989.
 • Pressat R., Crisé du mariage et montée du divorce er France. Referat na międzynarodową konferencją "Marriage and Divorce Social Conseguences" zorganizowaną przez Komitet Nauk Demograficznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Iastytytut Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego na Węgrzech w Budapeszcie 1988 r., materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Preston. S.H., Changing Values and Palling Birth Pates. [w:] Below Replacement Fertility in Industrial Societies. Causes, Consequences, Policies, Wyd. K. Davis, M.S. Bernstain,, R.R. Campbell, Supplement to vel. 12, "Population and Development Review" 1986.
 • Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980. "Monografie i Opracowania" nr 111/4, ISiD SGPiS Warszawa 1982.
 • Rees P. Wilson A.G., Spatial Population Analysis, Arnold, London 1977.
 • Rodgers W. Thornton A.: Changing Patterns of First Marriage in the United States, "Demography.", nr 2, 1985.
 • Rogers A., The Miultiregional life Table, "The Journal of Mathematical Sociology", nr 3, 1973.
 • Rogers A., Introduction to Multiregional Mathematical Demography. J. Wiley, Nowy Jork 1975.
 • Rogers A,, Willekens F., Migration and Settlement, A Multiregional Comparative Study. Reidel Press, Dordrecht, The Netherlands 1986.
 • Rogers A. Ledent J., Increment-decrement. Life Tables: a Comment. "Demography", nr 13, 1976.
 • Rosset E., Demografia Polski Cz. II Reprodukcja ludności, PWN Warszawa 1975.
 • Rosset E., Trwanie życia ludzkiego, Zakład. Herodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1979.
 • Rosset E., Społeczne aspekty problemu rozwodów. "Ruch Pracowniczy , Ekonomiczny i Socjologiczny", 1981 z, 4.
 • Rosset E. Rozwody. PWE, Warszawa 1986.
 • Roussel L., Types of Marriage and Frequency of Divorce. [W:] Later Phases of the Family Cycle, ed. by E. Grebenik, Ch. Hohn, S. Mackensen, Clarendon Press, Oxford. 1989.
 • Rozwody w latach 1949-1966. "Studia i Prace Statystyczne", GUS, Warszawa 1968.
 • Rószkiewcz K. i Mechanizmy zachowań demograficznych. Rozważania na marginesie socjobiologii, "Studia Demograficzne", nr 3, 1989.
 • Sage C.A. Kaslow F.W., Divorces : An Evolutionary Process of Change in the family System "Journal of Divorce", nr 7/3/, 1984.
 • Sardon J..P., Evolution de la nuptialite et de la divcrtialite en Europe depuis la fin des annees 1960, "Population" 41/3 1986.
 • Schmid J., The Background of Recent Fertility Trends in the Member States of the Council of Europe. "Population Studies", nr 15, 1984.
 • Schoen R., Constructing Increment-decrement Life Tables. "Demogrphy", nr 12, 1975.
 • Schoen R. Nelson V.E., Marriage, Divorce and Mortality: a-Life Table Analysis. "Demography", nr 11,1274.
 • Schoen R., Land S., A General Algorithm: for Estimating a Markow-generated Incrament-decremeat Life Tables with Application to Marital Status-Patterns. "Journal of the American Statistical Association" nr 74, 1979.
 • Schoen R. Urton W., Marital Status life Tables for Sweden: Years 1911-1973 and Cohorts Born 1885-1889 to 1940-1944. National Central Bureau of Statistics Stockholm, Urval nr 10 ,1979.
 • Schoen R. Woodrow K., Labour Force Status Iife Tables for the US 1972, "Demography", nr 3, 1980.
 • Schoen R., Urton W. Woodrow K. Baj J., Marriage and Divorce in Twentieth Century American Cohorts. "Demography", nr 1, 19S5.
 • Smoliński Z., Procesy przemian demograficznych rodzin w Polsce. W: Rodzina polską lat siedemdziesiątych, PWN, Warszawa 1982.
 • Sobieszak A., Statystyczne badanie przyczyń rozwodów. "Wiadomości Statystyczne", nr 9, 1974.
 • Spanier G..B. Thompson L., Parting. The Aftermath of Separation and Divorce, Beverly-Hills, 1984.
 • Speigner V., What About the Future of the Family Are We on the Way Towards an Autistic Society. Referat na międzynarodową konferencję "Marriage and Divorce Social Consequences" zorganizowaną przez Komitet Nauk Demograficznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego na Węgrzech w Budapeszcie 1988 r., materiały dostępne w ISiD SGPiS Warszawa.
 • Spożycie napojów alkoholowych w latach 1970-1983. SUS, Warszawa 1984.
 • Stojanowaka W., Problematyka rozwodów w świetle badań. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa,1977.
 • Strzembosz A., Nlektóre zjawieka patologiczne we współczesnej rodzinie. W: Przemiany rodziny polskiej, red. J. Romorowska, IW CERZZ, Warszawa 1975.
 • Suwart J., Konflikty małżeńskie w świetle badań socjologicznych. "Problemy Rodziny", nr 2/34, 1967.
 • Sytuacja demograficzna Polska. Raport 1977. Rządowa Komisja Ludnościowa, Warszawa 1977.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1985. Rządowa Komisja Ludnościowa, Warszawa 1985.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Raport 1987. Rządowa Komisja ludnościowa, Warszawa 1987.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Raport 1989. Rządowa Komisja ludnościowa, Warszawa 1989.
 • Szczepański J., Stan badań nad społecznymi procesami industrializacji, "Studia Socjologiczne", nr 3, 1967.
 • Szczepański J., Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa 1973.
 • Szer S., Prawo rodzinne. PWN, Warszawa 1976.
 • Szymanowski T., Stosunek do. alkoholu młodzieży kształcącej się w szkołach policealnych na terenie Warszawy. [w:] Alkohol, narkotyki, tytoń. Wydział Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych Stowarzyszenia PW 11.5, ISiD SGPiS, Warszawa 1985.
 • Tabau E., Demokratyczne modele umieralności. Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.09 /maszynopis/ ne 48, archiwum badań PW 11.5, ISiD SGPiS, Warszawa 1985.
 • Theil H., Zasady ekonometrii. PWN, Warszazwa 1979.
 • Toporkiewicz R., Alkohol a rodzina. [w:] Alkohol, narkotyki, tytoń. Wydział Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych Stowarzyszenia PAX, Warszawa 1986.
 • Trawińska M., Bariey małżeńskiego sukcesu. KiW, Warszawa 1977.
 • Trost J., Sweden. W: Diivorce in Europe, Leiden 1977.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny. Wyd. 3, PWN, Warszawa 1979.
 • Tyszka Z., Rodziny współczesne Polsce. IWZZ, Warszawa 1982.
 • Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną. Pomorze, Bydgoszcz 1988.
 • Uhlenberg P., Remarriage: A Life-Cycle Perspective. [w :] Later Phases of the Family Cycle, ed. By E. Grebenik, Ch. Hohn, R.Mackensen, Clarendon Press, Oxford, 1989.
 • Wald J. Kulisiewicz T. Morawskij J. Bogusławski W., Raport o problemach polityki w zakresie alkoholu.IWZZ, Warszawa 1981.
 • Wasilkowska Z., Granice ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. "Problemy Rodziny " nr 2, 1983.
 • Westoff Ch.F., Perspective of Nuptiaity and Fertility. [w :] Below Replacement Fertility in Industrial Societes. Caues Consequences, Policies. Wyd. K.Davis, M.S. Bernstain, R.R. Campbell, Supplement to vol. 12 1986, "Population and Development Review".
 • Wieczorek M., Praca zawodowa kobiet a dzietność w świetle Anikiety Rodzinnej 1972. Praca magisterska. Instytut Statgystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa 1978 /maszynopis/.
 • Wieczorek M., Wielostanowe tablice trwania życia według stanu cywilneg. Opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.08/maszynopis/ nr 42, archiwum badań PW 11.5, IsiD SGPiS, Warszawa 1984.
 • Wieczorek M., Wielostanowe tablice trwania źycia według stanu cywilnego. "Studia Demograficzne ", nr 2/84, 1986.
 • Wieczorek M., Deteminants of Divorce in Poland. Referat na międzynarodową konferencję "Mariage and Divorce ; Social Consequences " zorganizowana przez Komitet Nauk Demografiznych Węgierskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Demograficznego Urzędu Statystycznego na Węgrzech w Budaoeszcie 1988 r., maszynopis dostępny w IsiD SGPiS , Warszawa.
 • Wieczorek M., .Czynniki detarminu jące rrozwody w Polsce- analiza ekonometryczna "Stadia Demograficzne", nr 2, 1990 /w druku/.
 • Wieczorek M., Wielostanowe tablice stanu cywilnego. Polska 1987-1988. Opracowania merytoryczne z tematu 09.1.1.10 /maszynopis/, archiwum badań CPBP 09.1, 1 s ISiD SGPiS, Warszawa 1990.
 • Wierzchosławski S., Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.5.4 "Demograficzno-społecze i biologiczne problemy rodziny i społeczeństwa". W: Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980. "Monografie i Opracowania"111/4, Warszawa 1982.
 • Wierachosławski S., Badania nad rodziną w poznańskim środowisku naukowym "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" ? PWN, Warszawa- Poznan 1985, z.3.
 • Wierzchosławski S., Raport końcowy kierownika tenatu 11.5.4.05 "Sołeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania wielkości i struktury rodziny oraz gospodarstwa domowego". W: Raporty .kierowników tematów . Część II. "Monografie i Opracowania" nr 278/18 ISiD SGPiS, Warszawa 1988.
 • Wierzchosławski S., Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.5.4 "Wielkość i struktura rodziny oraz, gospodarstwa domowego" .W: Raporty końcowe z. badań w latach 1931-1935. Część I. "Monografie i Opracowania" nr 278/18, ISiD SGPiS, Warszawa 1988.
 • Wierzchosławski S., Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność badań zjawisk demograficznych. "Studia Demograficzne", nr 4, 1988.
 • Willekens F., Computer Program for Increment-decrement /multistate/ life Table Analysis: a User's Manual to LIFEINDEC. Working Paper 79-102, IIASA, Laxenburg, 1979.
 • Willekens F., The Marital: Status life Table. W: Fanily Demography Methods and Their Application, ed. by J.Bongaarts, T.Burch, K.Wachter, Clarendon- Press, Oxford 1987.
 • Willekens F. Shah I. Shah J.M. Ramachandram P., Multistate Anal sis of Marital Status life Tables. Theory and Application. "Population Studies", vol 35, nr3, 1982.
 • Wilson E.O., 0 naturze ludzkiej. PIW, Warszawa 1975.
 • Wiszniewski Z. Gross S., Kodeks rodzimy i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 1975.
 • Yi Z., FAMY-APC Computer Program for Family Status Life Table Analysis Versions 1, Beijing, China, 1987.
 • Ziemska M.Sytuacja rodziny po rozwodzie i jej konsekwencje wychowawcze. "Problemy Rodziny", nr 2, 1989.
 • Żmudzki A., Zespół uzależnienia od alkoholu i niepełnosprawność związana z alkoholem. "Psychiatria Polska", nr 17, 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.