PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 149
Tytuł artykułu

Metody badań społecznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie sklada się z dwóch części.Pierwsza ma charakter wprowadzający i dotyczy problemów ogólnych związanych z metodologią nauk społecznych i ich osobliwościami.Część druga zawiera przegląd wybranych elementów programu badawczego: od określania problemu badawczego i stawiania hipotez poprzez dopasowywanie do nich adekwatnych metod i procedur postępowania po problemy natury etycznej, jakie powstają w związku z praktyka badawczą.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adorno T. 2010,Osobowość autorytarna, PWN, Warszawa.
 • Ajdukiewicz K.1957, Zarys logiki, PZWS, Warszawa.
 • Ajdukiewicz K.1957, Logika pragmatyczna,PWN, Warszawa.
 • Amsterdamski S.1983, Nauka a porządek świata, PWN,Warszawa.
 • Arystoteles 1982, Etyka nikomachejska,PNN, Warszawa.
 • Babbie E.2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa
 • Barton A., Lazarsfeld p. 1983, Jakościowe badania zależności, w: Logika analizy socjologicznej, wyb.A.Sułek, UW, Warszawa.
 • Blalock H. 1977,Statystyka dla socjologów,PWN, Warszawa.
 • Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M.1977, Socjologia języka, Wiedza Powrzechna, Warszawa.
 • Cackowski Z.1987, Obserwacja, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red.Z. Cackowski iin.,Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987
 • Daniłowicz P., Sztabinski P. 1983, wiarygodność informacji w odpowiedzi na pytania metryczkowe, w: Wywiad kwestionariuszow.Analizy teoretyczne i badania empiryczne, wyb. k. Lutynska, A. Wejland, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Doliński D. 2005, Techniki wpływu społecznego, Scholar, Warszawa.
 • Domański H. 1999, Wpływ ankietera na postwy wyborcze, w: Spojrzenie na metodę. Sstudia z metodologii badań socjologicznych, red.H. Domański, K. Lutyńska, A. Rostocki, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Dostęp do edukacji, Raport o Rozwoju Społecznym: Polska 1998.
 • Durkheim E. 2000, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Dyoniziak R. 1997, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Universits, Kraków.
 • Eco U. 1994, Dzieło otwarte, Czytelnik, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Grafinkel H. 1989, Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych, w: Fenomenologia i socjologia, red. Z.Krasnodębski, PWN, Warszawa.
 • Gellner E.1997, Postmodernizm, rozum i religia, PIW, Warszawa.
 • Giddens A. 2004, Nowe zasady metody socjologicznej, Nomos, Kraków.
 • Giddens A. 2004, Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Gostkowski Z. 1983, O założeniach i potrzebie empirycznych badań nad wywiadem kwestionariuszowym, w: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, wyb. K. Lutyńska, A. Wejland, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Gostkowski Z.1983a ,Opoprawę jakości badań surveyowych, w: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, wyb.K.Lutyńska, A.Wejland,Zakład Narodowy im . OssoliNskich, Wrocław 1983.
 • Gostkowski Z. 1983b, Empiryczne badania nad wywiadem kwestionariuszowym, w: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoreyczne i badania empiryczne, wyb. K.Lutyńska, A. Wejland, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Hałas E. 2005, Jakie nowe zasady metody socjologicznej?O wielości socjoliogii interpretacyjnych, w: W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych, red. J Leoński, A. Kołodziej - durnaś, Economicus, Szczecin 2005.
 • Hammersley M., Atkonson P.2000, Metod badań rterenowych, Zysk i S-ka,Poznań.
 • Hołówka T. 19986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa.
 • Karpiński J. 2006, wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Konecki K. 2005, Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia, w:Wkręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych, red.J. Leoński, A. Kołodziej- Durnaś, Economicus, Szczecin 2005.
 • Kvale S.2010, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa
 • Lazarsfeld P.1968, Algebra systemów dychotomicznych. Zastosowanie matematyki w badaniach socjologicznych, PWN, Warszawa.
 • Lewis O.1964, Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, PIW, Warszawa.
 • Lofland J., Snow D., Anderson L.2009, Analiza ukladów społecznych.Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Scholar, Warszawa
 • Lutyńska K. 1984, wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Zakład Narodowy im. Ossolińkich, Wrocław.
 • Luyńska K. 1999, Ankieterzy, respondenci, osoby trzecie.Kulturowo - społeczne uwarunkowania zachowań i postaw uczestników wywiadów kwestionariuszowych, w: Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, red. H. Domański, K. Lutyńska, A.Rostocki,IFiS PAN, Warszawa1999
 • Lutyński J. 1983a Pojęcie wywiadu kwestionariuszowego, w:Wywiad kwestionariuszowy. Analiazy teoretyczne i badania empiryczne, wyb.K. Lutyńska, A.Wejland, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Lutyński J. 1983a, Techniki otrzymywania materiałów i ich podział, w: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne,wyb. K. Lutyńska, A. Wejland, Zakład Narodowy im . Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Lutyński J. 1983b, Wywiad kwestionariuszowy jako sytuacja społeczna w: Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne,wyb. K. Lutyńska, A.Wejland, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Lutyński J. 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia,Łódzkie Towrzystwo Naukowe, Łódź.
 • Mała encyklopedia logiki 1970, red. W.Marciszewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocałw.
 • Mayntz R.,Holm K. ,Hübner P. 1985 , wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 • McKay M.,Davis M. ,Fanning P.2006, Sztuka skutecznego porozumiewania się ,GWP, Gdańsk.
 • Merton R. 1982, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Mokrzycki E. 1971, Założenia socjologii humanistycznej, PWN, Warszawa.
 • Nagel E. 1970, struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych,PWN, Warszawa.
 • Nowak S.1985, Metodologia badań społecznych, PWN , Warszawa.
 • Nowak L. 1987, Wyjaśnianie, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny,red. Z. Cackowski i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987. Ossowski S. 1967, O osobliwościach nauk społecznych, w: O nauce, PWN, Warszawa.
 • Pawłowski T. 1968, Dodatek. Algebra systemów dychotomicznych P.F.Lazarsfelda, w: P. Lararsfeld, Algebra systemów dychotomicznych, PWN, Warszawa.
 • Pliszka S. 2011, Użytkownik intrnetu, czyli kto?, w:http://www.pbi.org.pl
 • Popper k.1993 Społeczenstwo otwrte i jego wrogowie, PWN ,Warszawa.
 • Popper K. 199 prawo dla telewizji, w: J. Condry, K.Popper, Telewizja. Zagrożenie dla demokracji, Warszawa.
 • Przewodnik po metodach ewaluacji 2006, Komisja Europejska, http://www.ewaluacja.gov.pl
 • Przybyłowska I. 1983,Rodzaje wywiadów kwestionariuszowych, w: wywiad kwestionariuszowy.Analizy teoretyczne i badania empiryczne, wyb.K.Lutyńska, A. Wejland, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Pylak K. 2009, Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, MRR, Warszawa, http://www.ewaluacja.gov.pl
 • Rorty R. 1996, Emancypacja naszej kultury, w: Habernas, Rorty,Kołakowski:stan filozofii współczesnej, oprac.J.Niżnik, IFiSPAN, Warszawa.
 • Siemianowski A. 1987 Wyjaśnianie naukowe, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski iin., Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław 1987
 • stefanowska M. 1998 , Odbiorcy kultury. Deklaracje i rzeczywistość(studium metodologiczne o weryfikacji danych), PWN, Warszawa.
 • Such J. 1987, Prawo naukowe i prawidłowość, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z.Cackowski i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987
 • Sułek A. 1979, Eksperyment w badaniach społecznych, PWN, Warszawa.
 • Sułek A. 2001, Sondaz polski, IFiS PAN, Warszawa.
 • Sułek A. 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Szacki J. 1975, Wstęp, w: R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa
 • Szacki J. 2002, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Szreder M. 2004, Metody i techniki badań sondażowych, PWN, Warszawa.
 • Sztabiński F. 1997, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS PAN, Warszawa
 • Sztompka P. 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków
 • Sztompka P. 2006, socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa.
 • Szttumski J. 1995, Wstęp do badań spoełcznych, Śląsk, Katowice.
 • Tarkowska E. 2004, Bliżej biednego - doświadczenia i potrzeby badawcze, "Przegląd Socjologiczny", nr 1.
 • Thomas W. , Znaniecki F. 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, t.1, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Weber M. 1985,"Obiektywność" poznania w naukach społecznych, w: Problemy socjologii wiedzy, wyb. A. Chmielnicki i in., PWN, Warszawa.
 • Wójcicki R. 1987, Teoria, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
 • Znaniecki F. 2008, Metoda socjologii, PWN, Warszawa.
 • Życiński J. 1992, Ułaskawianie natury, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.