PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 12--16
Tytuł artykułu

Zjawisko szarej strefy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Grey Economy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule pod­jęto próbę zdefin­iowa­nia poję­cia szarej strefy, ujmu­jąc to zjawisko zarówno w kat­e­go­ri­ach eko­nom­icznych, społecznych, jak i poli­ty­cznych. Przy­bliżono główne powody pow­stawa­nia i utrzymy­wa­nia się zjawiska szarej strefy w obszarze rynku pracy. Zjawisko pracy niere­je­strowanej przy­biera na sile szczegól­nie w początkowym okre­sie trans­for­ma­cji, a także w sytu­acji kryzysu bądź spowol­nienia gospo­dar­czego. Co prawda, dane GUS wskazują, że w Polsce sys­tem­aty­cznie zmniejsza się liczba pracu­ją­cych w szarej stre­fie, to jed­nak bada­nia innych placówek nie potwierdzają tych ten­dencji. W szarej stre­fie domin­ują osoby o nis­kich kwal­i­fikac­jach, pracu­jące w sek­torze rolniczo-ogrodniczym i budowlanym, lecz w ostat­nich lat­ach pracę niere­je­strowaną coraz częś­ciej pode­j­muje także wysoko kwal­i­fikowany per­sonel. (abstrakt oryginalny)
EN
This arti­cle attempts to define the term "gray econ­omy" - to put this phe­nom­e­non, both in terms of eco­nomic, social, and polit­i­cal. Brought closer to the main rea­sons for the emer­gence and per­sis­tence of the phe­nom­e­non of "gray econ­omy" in the labor mar­ket. The phe­nom­e­non of unde­clared work is gain­ing momen­tum espe­cially in the ini­tial period of trans­for­ma­tion, as well as in times of cri­sis or eco­nomic slow­down. Although the Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office data show that in Poland is steadily decreas­ing num­ber of employ­ees in the "gray econ­omy", but this study did not con­firm the other facil­i­ties of these trends. The "gray econ­omy" is dom­i­nated by low-skilled work­ers in the agri­cul­ture and hor­ti­cul­ture and con­struc­tion, but in recent years in unde­clared work also takes more and more highly qual­i­fied staff. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • CBOS (2005), Przestrzeganie praw pracowniczych i "szara strefa" w zatrudnieniu. Związki zawodowe w przedsiębiorstwach, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2OO5/ K_003_05.PDF [dostęp: 05.01.2012].
 • Drozdowski R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Dyoniziak R., Staboń A. (2001), Patologia życia gospodarczego. Aspekty socjologiczne, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Grygiel P. i in. (2010), Między migracją a szarą strefą - formy adaptacji zawodowej absolwentów szkól ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy, http://www.efs.gov.pl/ Analizy RaportyPodsumowania/baza_projektow_ba- dawczych_efs/Documents/Raport_zbiorczy_Miedzy_migracja_a_szara_strefapodkarpackie2010.pdf [dostęp 09.01.2012r.].
 • Gląbicka K. (2005), Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 • GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku (2011), Warszawa.
 • Hardy J. (2010), Nowy polski kapitalizm, Warszawa: Książka i Prasa.
 • Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Miś L. (2011), Problem zatrudnienia i bezrobocia na tle innych problemów społecznych (wymiar lokalny i globalny), w: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Katowice-Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Nowakowski K. (1996), "Szara strefa" a inflacja w gospodarce, w: "Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, Red. M. Smejda, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Schneider F. (2007), Shadow Economies and Corruption Ali Over the World: New Estimâtes for 145 Countries, http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadecono-mycorruption_july2007.pdf [dostęp 29.12.2011].
 • Smejda M. (1996), Wstęp, w: "Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, Red. M. Smejda, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Sroślak G. (1996), Społeczna interpretacja kategorii "szarej strefy" w. "Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej, Red. M. Smejda, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Zabielska J. (2007), Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.