PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 45--70
Tytuł artykułu

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?

Warianty tytułu
European Groupings of Territorial Cooperation - a New Quality of the Polish-Slovak Trans-frontier Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza politologiczna tworzonych obecnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) na pograniczu polsko-słowackim. Na wstępie wyjaśniona została istota i podstawy prawne nowego instrumentu prawnego Unii Europejskiej. Przedstawiono również genezę i specyfikę EUWT w Europie. W zasadniczej części tekstu poddane analizie zostały tworzone obecnie dwa polsko-słowackie EUWT: Tatry i TRITIA. Szczegółowo omówiono ich dokumenty założycielskie, organizację wewnętrzną, planowany zakres działalności. Tekst uzupełniono analizą porównawczą EUWT z dotychczas działającymi euroregionami. W podsumowaniu znalazły się wnioski i rekomendacje dotyczącej dalszej formalizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to provide political analysis of European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC), which are being currently established on the Polish-Slovak borderland. First, the author presents the essence and legal basis of this new instrument of the European Union, and describes the origin of the first EGTCs. Second, in the main body of the text, he discusses two Polish-Slovak EGTCs, i.e. Tatra and TRITIA, focusing in particular on their documents of incorporation, internal organization and the planned scope of activities. The article is supplemented with a comparative analysis of previously active euroregions. In the summary, the author offers some conclusions and recommendations regarding further formalization of Polish-Slovak trans-frontier cooperation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Borys T., 1999a, Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Borys T., 1999b, Węzłowe problemy statystyki transgranicznej, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Bucholski R" 2009, "Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego", w: J. Sługocki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • Bussmann A., 2008, "Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) - przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?", Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Dumała H., 2009a, "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów", w: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dumała H., 2009b, "Współpraca międzyterytorialna w prawie Wspólnot Europejskich", Annates UMCS, nr 16.
 • Dumała H., 2012, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Engl A., 2009, Territorial Cooperation in Europe: Coordinated Strategy or lost in Confusion?, Enschede, http://www.europeanchallenge.eu/media/papers/ws4_paperl_engl_territorial_cooperation.pdf (dostęp: 1.03.2012).
 • Huk M., Molak M., 2011, Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym - tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych, Opole: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych.
 • Jóskowiak K., 2008, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Korczak J., 2009, "Ewolucja form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na forum międzynarodowym", w: J. Sługocki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • Lewkowicz Ł., 2012, Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Słowacji, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (niepublikowana rozprawa doktorska).
 • Ładysz J., 2005, "Formalizacja współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia", w: J. Sikorski (red.), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ładysz J., Oziem H., 2005, "Europejskie Ugrupowania Współpracy Transgranicznej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej", Gospodarka Przestrzenna, nr 8.
 • Małecka E., 2004, Euroregiony na granicach Polski 2003, Wrocław: Urząd Statystyczny.
 • Medeiros E., 2011, "(Re)defining the Euroregion Concept", European Planning Studies, nr 19.
 • Nowak A., 2011, "Tak blisko, a jednak inaczej", Europrojekty.pl, nr 3.
 • Przybyła Z., 1995, "Euroregiony w polityce regionalnej", w: H. Ćwikliński, Z. Szczodro- wski (red.), Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Sacha S., 2000, "Zasoby turystyczne karpackich obszarów przygranicznych i ich wykorzystanie", w: T. Burzyński, K. Szaflarski (red.), Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rola turystyki na obszarach przygranicznych, Zakopane- Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Schaffer H., Ringler Ch., 2008, INTERACT Handbook on the European Grouping of Territorial Cooperation, Vienna: Interact.
 • Tiszczenko O., Trojan S., 2005, "Wpływ procesów demokratyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej na współpracę transgraniczną", w: M. Malikowski, D. Wojakowski (red.), Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Więckowski M., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego.
 • Zapletal J., 2010, "The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): Anew tool facilitating cross-border cooperation and governance", Quaestiones Geographicae, nr 24(4).
 • Zieliński M., 1997, "Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej", w: C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora.
 • Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r., Dz. U. 1993, nr 61, poz. 287.
 • Konwencja o powołaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej" Tatry " (projekt). Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej " TRITIA " z ograniczoną odpowiedzialnością. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
 • Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Materiały Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Materiały Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE nr L 210/19 z 31.07.2006.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
 • Sprawozdanie Rady Trans granicznego Związku Euroregion Tatry z działalności w 2008 roku. Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej " TRITIA " z ograniczoną odpowiedzialnością. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
 • Strategia rozwoju polsko-słowackich obszarów przygranicznych na łata 2000-2006. Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Uchwała Nr 2 XVI Kongresu Trans granicznego Związku Euroregion "Tatry" z dnia 24.03.2010 r. w sprawie: projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion " Tatry ". Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Uchwała Nr 2 XVII Kongresu Związku Euroregion " Tatry" z dnia 02.03.2011 r. w sprawie: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Uchwala Nr 3 XIV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregionu "Tatry" z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT). Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Uchwała Nr 3 XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion " Tatry" z dnia 17.04.2009r. w sprawie: Deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Materiały Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu.
 • Ustawa o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, Dz. U. 2008, nr 218, poz. 1390.
 • Zakon o európskom zoskupeni uzemnej społuprace a o dopłneni zakona č. 540/2001 Z. z. o štatnej štatistike v zneni neskoršichpredpisov - Zakon č. 90/2008 Zb.
 • Biuro Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli - http://www.silesia-europa.pl.
 • Dziennik SME - http://zilina.sme.sk.
 • Gazeta Wyborcza - http://wyborcza.pl.
 • Euroregion Tatry - http://www.euroregion-tatry.eu.
 • Główny Urząd Statystyczny - http://www.stat.gov.pl.
 • Komitet Regionów EU - http://portal.cor.europa.eu.
 • Program Polska-Republika Słowacka 2007-2013 - http://pl.plsk.eu.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - http://www.umww.pl.
 • Województwo Śląskie - http://www.slaskie.pl.
 • EUWT Tatry - http://www.euwt-tatry.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.