PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 6 | 735--764
Tytuł artykułu

O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości

Warianty tytułu
On the Possibility of Integrated Empirical Verification of Alternative Theories: Case Study of Crime Theories Summary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano operacjonalizacji głównych teorii przestępczości poziomu makro poprzez ustalenie zbioru najważniejszych zmiennych wykorzystywanych w badaniach empirycznych nad makro-determinantami przestępczości. Na podstawie danych o częstotliwości rocznej za lata 1970-2008, dotyczących przestępczości przeciwko mieniu w Polsce, oraz w oparciu o strategię modelowania od ogółu do szczegółu - ze specjalnym potraktowaniem zmiennych kluczowych - oszacowano parametry strukturalne siedmiu modeli, których specyfikacja wyrasta z następujących teorii przestępczości: dezorganizacji społecznej, anomii, konfliktu społecznego, działań rutynowych, racjonalnego wyboru, społecznego wsparcia oraz subkultur. Chociaż wyjściowy zbiór regresorów we wszystkich modelach był taki sam, to końcowe równania różnią się między sobą zarówno liczbą regresorów, jak i wartościami uzyskanych ocen parametrów strukturalnych, przy czym każdy z rozważanych modeli spełnia wymogi merytorycznej akceptowalności. W efekcie z punktu widzenia decydenta mamy do czynienia ze swoistą "klęską urodzaju", gdyż praktyczne wykorzystanie wyników badań ilościowych weryfikujących określone hipotezy - formułowane na gruncie różnych doktryn kryminologiczych - jest utrudnione, o ile decydent nie opowie się po stronie określonej teorii. Alternatywą wobec procedur selekcji jest podejście unifikacyjne, które uwzględnia niepewność pojawiającą się na etapie wyboru modelu najlepszego oraz wykorzystuje informacje zawarte we wszystkich modelach. Fundament podejścia unifikacyjnego stanowi teoria informacji, zaś techniką ekonometryczną umożliwiającą implementację tej teorii jest metoda modelu uśrednionego (frequentist model averaging), którą zastosowano w niniejszym badaniu. Użycie wymienionej techniki umożliwia kwantyfikację wpływu większości zmiennych objaśniających na zmienność regresanta, tak iż zarzut obciążoności z powodu pominięcia ważnych regresorów pozostaje nieadekwatny. W świetle uzyskanych rezultatów najważniejsze makro-zmienne determinujące przestępczość przeciwko mieniu w Polsce znajdują umocowanie przede wszystkim w teorii racjonalnego wyboru oraz teorii działań rutynowych. Stąd działania profilaktyczne, prewencyjne i operacyjne skierowane na przeciwdziałanie przestępczości powinny czerpać w pierwszej kolejności z ustaleń i rozwiązań proponowanych przez te właśnie teorie. (abstrakt oryginalny)
EN
The research deals with operationalization of main macro-level theories of crime. Basing on annual data concerning property crimes in Poland in the years 1970-2008, and employing general to specific strategy of modeling, seven structural models were estimated whose specifications rest on the following theories of crime: social disorganization theory, anomie, social conflict, routine activities theory, rational choice, social support, and subcultural theory. Although the initial set of explanatory variables was the same across all the models, the final set of regressors - corresponding to a given theory - differs across the models and so do the estimates. Moreover, each of the seven models passes numerous tests of statistical and essential acceptance. In effect, one ends up in an "oversupply" of hypotheses and practical use of the empirical outcomes based on various criminological doctrines is impeded unless one sympathizes with a given theory. An alternative to the afore-mentioned selection procedure is a unification approach which allows for the inherent uncertainty present while searching for 'the best model' because it uses all the information contained in all the models considered. The approach rests on the information theory, whereas the frequentist model averaging enables its practical implementation. This technique explicitly takes into account the impact of all the explanatory variables gathered as relevant in view of alternative theories of crime. Then one cannot raise the argument of bias caused by omitting any adequate variables. In the light of the results obtained in the research, the most significant variables affecting the property crime in Poland are best rooted in the deterrence theory as well as in the routine activities theory. Consequently, preventive and operation actions aimed at curbing crime should benefit from the conclusions and solutions proposed by these theories. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
735--764
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Agnew R., Testing the Leading Crime Theories: An Alternative Strategy Focusing on Motivational Processes, "Journal of Research in Crime and Delinquency" 1995, nr 32(4).
 • Allan E.A. Steffensmeier D.J., Youth, Underemployment, and Property Crime: Different Effects of Job Availability and Job Quality on Juvenile and Young Adult Arrest Rates, "American Sociological Review" 1989, nr 54.
 • Archer D. Gartner R., Violence and Crime in Cross-Cultural Perspective, Yale University Press, New Haven 1984.
 • Archer D., Gartner R., Akert R., Lockwood T., Cities and Homicide: A New Look at an Old Paradox, "Comparative Studies in Sociology" 1978, nr 1.
 • Bailey W.C., The Socioeconomic Status of Women and Patterns of Forcible Rape for Major U.S. Cities, "Sociological Focus" 1999, nr 32.
 • Balkwell J.W., Ethnic Inequality and the Rate of Homicide, "Social Forces" 1990, nr 69.
 • Baumer E. F., An Empirical Assessment of Contemporary Crime Trends Puzzle: A Modest Step Toward a More Comprehensive Research Agenda, w: Understanding Crime Trends, red. A. Goldberger, R. Rosenfeld, The National Economy Press, Washington 2008.
 • Becker G., Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy" 1968, nr 76.
 • Bergesen A., Herman M., Immigration, Race and Riot: The 1992 Los Angeles Uprising, "American Sociological Review" 1998, nr 63.
 • Box G.E., Draper N.R., Empirical Model Building and Response Surfaces, John Wiley & Sons, New York 1987.
 • Buckland S.T., Burnham K.P., Augustin N.H., Model Selection: an Integral Part of Inference, "Biometrics" 1997, nr 63.
 • Burnham K.P., Anderson D.R., Model Selection and Multimodel Inference, Springer, New York 2002.
 • Burnham K.P., Anderson D.R., Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection, "Sociological Methods and Research" 2004, nr 33.
 • Bursik R.J., Grasmick H.G., The Use of Multiple Indicators to Estimate Crime Trends in American Cities, "Journal of Criminal Justice" 1993, nr 21.
 • Campos J., Ericsson N.R., Hendry D., General-to-Specific Modeling: An Overview and Selected Bibliography, Board of Governors of the Federal Reserve System, "International Finance Discussion Papers" 2005, nr 838.
 • Chamlin M.B., Conflict Theory and Police Killings, "Deviant Behavior" 1989, nr 10.
 • Chamlin M.B., Cochran 1 .K., Assessing Messner and Rosenfeld's Institutional Anomie Theory: A Partial Test, "Criminology" 1995, nr 33.
 • Chamlin M.B., Cochran J.K., Social Altruism and Crime, "Criminology" 1997, nr 35.
 • Cullen F.T., Social Support as an Organizing Concept for Criminology: Presidential Address to the Academy of Criminal Justice Sciences, " Justice Quarterly" 1994, nr 11.
 • Danzinger S., Wheeler D., The Economics of Crime: Punishment and Income Redistribution, "Review of Social Economy" 1975, nr 33.
 • Cohen L.E., Felson M., Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, "American Sociological Review" 1979, nr 44.
 • DeFronzo J., Welfare and homicide, "Journal of Research in Crime and Delinquency" 1997, nr 34.
 • Donohue J.J., Wolfers J., Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate, "Stanford Law Review" 2005, nr 58.
 • Ehrlich I., Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, Journal of Political Economy" 1973, May-June.
 • Elford J., Ben-Shlomo Y., Geography and Migration, w: Life Course Influences on Adult disease, red. D. Kuh, Y. Ben-Shlomo, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Field S., Trends in Crime Revisited, Home Office Research Study 195, The Research, Development and Statistics Directorate, London 1999.
 • Florczak W., Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 6.
 • Florczak W., Techniki Przetwarzania źródłowych danych statystycznych i tworzenia jednorodnych baz danych. Baza danych modeli serii W8, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ" 2006, nr 149.
 • Florczak W., Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce, "Ekonomista" 2009a , nr 4.
 • Florczak W., Makroekonomiczne uwarunkowania nierówności placowych, "Wiadomości Statystyczne" 2009b, nr 1.
 • Florczak W., An Empirical Macroeconomic Model of Crime for Poland, w: "Polish Yearbook of Law and Economics" nr 1, red. J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011/2011a.
 • Florczak W., W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju: perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011/2011b.
 • Hardt Ł, Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 • Hannon L. DeFronzo J., The Truly Disadvantaged, Public Assistance, and Crime, "Social Problems" 1998, nr 45.
 • Harries R., Modelling and Predicting Recorded Property Crime Trends in England and Wales - a Retrospective, "International Journal of Forecasting" 2003, nr 19.
 • Hartnagel T.F., Lee G.W., Urban Crime in Canada, "Canadian Journal of Criminology" 1990, nr 32.
 • Holyst B., Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 • Kennedy L.W, Silverman R.A., Forde D.R., Homicide in Urban Canada: Testing the Impact of Economic Inequality and Social Disorganization, "Canadian Journal of Sociology" 1991, nr 16.
 • Krajewski K., Crime ad Criminal Justice in Poland, "European Journal of Criminology" 2004, nr 1.
 • Krivo L.J., Peterson R.D., Extremely Disadvantaged Neighborhoods and Urban Crime, "Social Forces" 1996, nr 75.
 • LaFree G., Drass K.A., O'Day P., Race and Crime in Postwar America: Determinants African-American and White Rates, 1957-1988, "Criminology" 1992, nr 30.
 • Levitt S.D., Why Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation, or Measurement Error?, NBER Working Paper Series 5368, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1995.
 • Link W.A., Barker R., Model Weights and the Foundations of Multimodel Inference, "Ecology" 2006, nr 87.
 • Lukacs P.M., Burnham K.P., Andrson D.R., Model Selection Bias and Freedman's Paradox, "Annals of the Institute of Statistical Mathematics" 2009, nr 62.
 • Merton R.K., Social Theory and Social Structure, Free Press, New York, 1968.
 • Messner S.F., Rosenfeld R., Crime and the American Dream, Belmont, CA: Wasworth, 1997.
 • Mundry R., Issues in Information Theory Based Statistical Inference - a Commentary from a Frequentist's Perspective, "Behavioral Ecology and Sociobiology" 2011, nr 65.
 • Nuestrom M.W, Norton W.M., Economic Dislocation and Property Crime, "Journal of Criminal Justice" 1995, nr 23.
 • O'Brien R.M., Sex Ratios and Rape Rates: A Power Control Theory, "Criminology" 1991, nr 34.
 • Patterson E.B., Poverty, Income Inequality, and Community Crime Rates, "Criminology" 1991, nr 29.
 • Pratt T.C., Assessing the Relative Effectiveness of Macro-level Predictors of Crime: A Meta-analysis, University of Cincinati, 2001; http://www.cech.uc.edu/criminaljustice/fi-les/2010/08/Pratt.pdf
 • Pratt T.C., Cullen FT., Assessing Macro-Level Predictors and Theories of Crime, "Crime and Justice" 2005, nr 32.
 • Raudenbush S. W, Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collects Efficacy, "Science" 1997, nr 277(5328).
 • Roncek D.W., Maier P.A., Bars, Blocks, and Crime Revisited: Linking the Theory of Routine Activities to the Empiricism of Hot Spots, "Criminology" 1991, nr 29.
 • Sampson R.J., Race and Criminal Violence: A Demographically Disaggregated Analysis of Urban Homicide, "Crime and Delinquency" 1985, nr 31.
 • Sampson R.J., Groves W.B., Community Structure and Crime: Testing Social Disorganization Theory, "American Journal of Sociology" 1989, nr 94.
 • Sampson R.J., Raudenbush S.W, Earls F, Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy, "Science" 1997, nr 277.
 • Schneider J., Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, "Archiwum Kryminologii" 1997, tom XXIII-XXIV.
 • Shaw C.R., McKay H.D., Juvenile Delinquency and Urban Areas, University of Chicago Press, Chicago 1972.
 • Khepherd J.M., Murders of Passion, Execution Delays, and the Deterrence of Capital Punishment, "The Journal of Legal Studies" 2004, nr 33, nr 2.
 • Siegel L.J., Criminology. Theories, Patterns and Typologies, Cengage Learning, Wadsworth 2010.
 • Siemaszko A., Społeczna geneza przestępczości. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań, PWN, Warszawa 1979.
 • Simpson D., The End of Macroeconomics, Institute of Economic Affairs, London 1994.
 • Smith D.A., Parker R.N., Type of Homicide and Variation in Regional Rates, "Social Forces" 1980, nr 59.
 • Tulder F.P., Van der Torre A., Modeling Crime and the Law Enforcement System, "International Review of Law and Economics" 1999, nr 19.
 • White G., Crime and Decline of Manufacturing, 1970-1990, " Justice Quarterly" 1999, nr 16.
 • Wilson J.Q., Kelling L., Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety, "The Atlantic Monthly" 1982, March.
 • Witt R., Clarke A., Fielding N., Crime and Economic Activity, "British Journal of Criminology" 1999, nr39.
 • Wolpin K.I., An Economic Analysis of Crime and Punishment in England and Wales, 1894-1967, "Journal of Political Economy" 1978, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.