PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 6 Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej | 472--485
Tytuł artykułu

Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Guidelines and Preliminary Results of European Research Project FIFOBI in the Scope of Developing Competencies Among Pupils in Lower Secondary School (Gimnazjum) for Running Business Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednocześnie współczesne tendencje rozwoju cywilizacyjnego, związane z budową gospodarki opartej na wiedzy oraz kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego (Borowiec 2008; Borowiec, Dorocki, Jenner 2009; Gierańczyk 2009; Kilar 2008; Zioło 2005), wymagają stałej modernizacji procesu dydaktycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest to potrzebne po to, aby dostosować cele i treści kształcenia szkolnego do wyzwań związanych z przygotowaniem społeczeństwa, w tym młodego pokolenia, do życia we współczesnym świecie (Górz, Rachwał 2006; Rachwał, Kudełko, Tracz, Wach, Kilar 2008; Rachwał 2004; Wach 2007). Szczególną rolę odgrywa tu edukacja ekonomiczna. (fragment tekstu)
EN
The article aims at the presentation of guidelines and preliminary results of European research project "Fit for Business: Developing Business Competencies in School (FIFOBI)" in developing competencies among pupils in lower secondary school (gymnasium) for running business activity, based on premises associated with modern changes in world economy as well as with changes on the labour market. The analysis of core school curriculum, conducted within the first stage of research work, showed that a Polish pupil ought to be equipped with basic economic knowledge to a relatively large degree. However, it should be noticed that there are significant gaps in developing competences for running own business, particularly in management as well as in social competences, especially connected with solving conflicts and doing teamwork, and in personal competences, associated with entrepreneurial attitude (the records of the core curriculum are narrowed to planning further education and describing traits of an entrepreneurial person). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 24-36.
 • 2. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło i T. Rachwał (red.), "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 95-109.
 • 3. Brzozowski T.T., 2007, Przedsiębiorczość - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 196-203.
 • 4. Covey S.R., 2003, 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.
 • 5. Covey S.R., 2004, Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań.
 • 6. Gierańczyk W., 2006, Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 91-99.
 • 7. Gierańczyk W., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 19-36.
 • 8. Górz B., Rachwał T., 2006, Uwagi do projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez ISP na zlecenie MEN) [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 226-235.
 • 9. Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Prace Geograficzne nr 203, Warszawa.
 • 10. Kilar W., 2008, Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej o wiedzę [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 60-69.
 • 11. Kilar W., 2009, Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 48-56.
 • 12. Kilar W., 2009, Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 110-121.
 • 13. Kurek S., Rachwał T., 2010, The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, Europa XXI, Warszawa.
 • 14. Pach J., 2008, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 90-107.
 • 15. Rachwał T., 2004, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa, s. 263-270.
 • 16. Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 137-144.
 • 17. Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik, wyd. 2, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 • 18. Rachwał T., 2005, Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego [w:] Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitarnych, red. Z. Makieła, T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, z. 222, Warszawa, s. 158-169.
 • 19. Rachwał T., 2006, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 427-434.
 • 20. Rachwał T., 2009, Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 349-372.
 • 21. Rachwał T., 2010, Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms [w:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, eds. A. Surdej, K. Wach, Adam Marszałek Publishing House, Toruń.
 • 22. Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., 2008, Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum z podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 312-324.
 • 23. Rachwał T., Wiedermann K., 2008, Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland), Questiones Geographicae 27B/1, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, s. 67-80.
 • 24. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union, L 394, 30.12.2006.
 • 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, DzU 2009, nr 4, poz. 17, Warszawa.
 • 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, DzU nr 89, poz. 730, Warszawa.
 • 27. Surdej A., 2003, Chapter 9. Entrepreneurship SME Development in Poland: Policy and Sustainability, in McIntyre, R.J. & Dallago, B. (eds), Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, Palgrave Macmillan, London, s. 98-113, 139-156.
 • 28. Surdej A., Wach K., 2007, Small and Medium-sized Enterprises in Poland, "ERENET Profile", vol. II, no. 4, s. 9-13.
 • 29. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, "Prace Geograficzne", nr 213, Warszawa.
 • 30. Tobolska A., 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 • 31. Tobolska A., 2006, Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 226-235.
 • 32. Wach K., 2007, Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 35-45.
 • 33. Wach K., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 120-127.
 • 34. Wach K., 2008, Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 35. Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie [w:] Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 12, Kraków, s. 12-31.
 • 36. Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 29-41.
 • 37. Zioło Z., 2005, Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 9-15.
 • 38. Zioło Z., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
 • 39. Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-17.
 • 40. Zioło Z., 2008, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 12-23.
 • 41. Zioło Z., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 10-18.
 • 42. Zioło Z., Kamińska W., 1993, Rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w województwach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej [w:] Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych, red. J. Kitowski, Z. Zioło, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Oddz. PAN w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. Kraków-Rzeszów-Warszawa, s. 99-116.
 • 43. Zioło Z., Piróg S., 2000, Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi E-4 na odcinku Kraków-Przemyśl [w:] Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku Czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. Rocznicę Urodzin, red. Z. Zioło, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 355-373.
 • 44. Zioło Z., Rachwał T., red., 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 • 45. Zioło Z., Rachwał T., red., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 46. Zioło Z., Rachwał T., red., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 47. Zioło Z., Rachwał T., red., 2008, Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • 48. Zioło Z., Rachwał T., red., 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, Wyd. Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.