PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 329 | 237
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo w gospodarce Aspekt teoretyczny i praktycy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwu będącemu ważną instytucją życia społeczno-gospodarczego wiele uwagi poświęcają różne dyscypliny naukowe, w tym również ekonomia. Jej przedstawiciele zajmują się analizą funkcji przedsiębiorstwa, jego zachowań, sposobami podejmowania decyzji gospodarczych, rola rachunku ekonomicznego, systemami motywacji itp. Podejmuje się nowe kierunki badań porównawczych, szczególnie rozwinięte w odniesieniu do przedsiębiorstwa funkcjonalnego w gospodarce towarowo-pieniężnej (rynkowej), zwanej też kapitalistyczną. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
237
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alchisn A., Economic Forces at Work. Lilbert.j Press, INdianapolis 1977.
 • Alchian A., Demsetz E., Produkcja, koszty informacji i orgainIzacja gospodarcza. In Plus, Warszawa 1983.
 • Balcerowicz L., Uwagi o pojęciu własności. "Studia Filozoficzne" 1986 nr 4.
 • Baran P.A., Sweezy.P.E., Kapitalizm monopolistyczny. PWT, Warszawa 1968.
 • Baumol R.E., Benham F., Meier G.H., , Samuelson. R., Wykłady z ekonomii politycznej. Wybór tekstów PWK, Warszawą 1965.
 • Beksiak .J., O autentycznych przedsiębiorstwach przedsiębiorstwach socjalistycznych. Ref. na sem.: Propozycje przekształceń polskiej gOspcdarki. SGiS Warszawa., 16-17 listopada 1988.
 • Beksiak J., Powiązania pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych. Stadium I. Maszynopis. IFGN SGPiS Warszawa 1983.
 • Beksiak J. , ZadŁużenie a zmiana ustroju gospodarczego "Tygodnik Solidarność" 1989 nr 9.
 • Beksiak J., Zmiany w gospodarce. PWN,, Warszawa 49-8.2.
 • Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1989.
 • Borkowski E., Sprzedać, oddać, wydzierżawić? "Polityka" 1988 nr 49.
 • Casson R., Entrentrepreneur an economic theory. M.Robertson. Oxford 1982.
 • Chrystowski J., Eysymontt J., Glapiński A., Kurowski S., Projekt programu gospodarczego. "Rzeczpospolita" 1990 nr 183.
 • Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do 198O roku. PWE, Warszawa 1987.
 • Coase R., The nature of the firm. "Economica" (new series) 1937.
 • Corporata America invents the in house, entrepreneur. "The Economist'' z 23.11.1988.
 • Dąbrowski M., Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej. Praca hab. Ossolineum, Warszawa 1986.
 • Dąbrowski H., Reforma, rynek, samorząd. PWE, Warszawa, 1990.
 • Dąbrowski K., Warianty własności. "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 12.
 • Dąbrowski M., Własność, grupowa jako jedna z dróg przekształceń własności państwowej.Ref. na sem. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki". SGPiS, Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 • Domańska B . , Kapitalizm menedżerski. PWE , Warszawa.1981.
 • Domberger S., Piggott J., Privatization Policies and Public Enterprise? A Survey. "The Economic Record" 1986 (June).
 • Ekonomia polityczn socjalizmu, pod red. I. Timofiejuka. PWN, .Warszawa l975.
 • Fedorowicz Z. , Kwestia własności środków produkcji a efektywność, gospodarowania. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności". SGPiS, Warszawa, 19 .V.1988.
 • Fijałkowski T., Kodeks handlowy. Ergos, Warszawa 1990.
 • Furboth E., Pejovich S., The Economic of Property Rights. Cambridge, Mass. 1974.
 • Galbraith J. K., Ekonomia a cele społeczne. POT, Warszawa 1979.
 • Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. POT, Warszawa 1973.
 • Garbicz M., Własność socjalistyczna., forma a treść. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności", SGPiS , Warszawa 19.V. 1988.
 • Gide K., Zasady ekonomii politycznej. Wyd. IV. Tłum. Czerkawski W., Taylor B., Poznań 1927.
 • Gilejko L., Samorząd pracowniczy a społeczne funkcja przedsiębiorstwa. [W:] Społeczna rola przedsiębiorstwa. Mat. na konf. Nauk. Warszawa, 19.1. 1985.
 • Gościński J., Pluralizm organizacyjny i samodzielność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju teorii przedsiębiorstwa. (W:) Problemy .rozwoju teorii przedsiębiorstwa» Zeszyty naukowe AE Wrocław 1988' nr 414.
 • Grochla E. , Betrieb und Wirtschaftsornung. Berlin 1954.
 • Grudzewski W., Jednostki innowacyjno-wdrożeniowe - podstawowym ogniwem w systemie wdrażania postępu naukowo-technicznego. Maszynopis, zał. 2. Ref.na sem. ZNZ ;PAN, Warszawa, październik 1988.
 • Gruszecki T., Gospodarka składa się z przedsiębiorstw. "Antyk", 1989 nr 3-4.
 • Gruszecki T.., Ład .Własnościowy "Odpowiedzialność i Czyn" 1988 nr 1.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorstwo jak kategoria ekonomiczną. (W:] Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Wybrane problemy, pod red. W. Jakóbika, Ossolineum, Wrocław 1989.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość. "Odpowiedzialność i Czyn", 1988 nr 1.
 • Gruszecki T., Tworzenie przedsiębiorstw . Skąd się biorą? "Przegląd Organizacji", 1987 nr 4.
 • Grzegorzewski Z., Gra w monopol. "Życie Gospodarcze", 1988 nr 37.
 • Grzybowski S. Skąpski J., Wójcik S., Zarys prawa cywilnego. Warszawa 1988.
 • Gutenberg E. , Binfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 1958.
 • Gutenberg E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Die Produktion. Wyd. 20. Berlin-New York, 1973.
 • Jacewicz T., Sukces bez triumfu. "Polityka" 1988 nr 42.
 • Jakóbik W., Monopol na rynku polskim. PWB, Warszawa 1988.
 • Kawalec S., Własność pracownicza i własność Skarbu Państwa - wątpliwe rozwiązania. Ref. na sem. nauk. IFGN SGPiS, Warszawa 8.5.1989.
 • Kawalec S., Zarys programu prywatyzacji polskiej gospodarki. Ref. na sem. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki". SGPiS, Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 • Kleer J. Mozołowski. A., Godzina prawdy. "Polityka" 1988 nr 40.
 • Knigbt F., Risik, Uncertainty and Profit. New York 1965.
 • Kornai J.,Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1973.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce. PWK, Warszawa 1985.
 • Kortan J., Zależne i niezależne od systemu ekonomicznego cechy przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe AE Wrocław 1988 nr 414.
 • Koźmiński A.K., Gospodarka w punkcie zwrotnym. PWE, Warszawa 1985.
 • Krawczyk R., Dziesięć minut rozsądku. "Przegląd Tygodniowy" 1938 nr 46.
 • Krawczyk R., Skrypt, do kapitału. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 49.
 • Krawczyk R., Wielka przemiana. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Kuczyński W., O pewnych cechach przedsiębiorstw. "Ekonomista" 1981- nr. 2.
 • Kuczyński W., Uwagi o ekonomicznej pozycji państwa. "Colloąuia Communie" 1983 nr 3/8.
 • Kudliński R., Strategie wielkich korporacji. PWE, Warszawa 1972.
 • Labini Sylos P., Oligopol a postęp techniczny. PWN, Warszawa 1963.
 • Lange C., Ekonomia polityczna. T.I. POT, Warszawa 1963.
 • Lehman R., i Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Lipsk 1928.
 • Lewandowski J., Szomburg J., Wyjście z pułapki. "Przegląd Tygodniowy" 1986 nr 6.
 • Lipiński E., Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty. PWE, Warszawa 1982.
 • Lipowski A., Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. PWN, Warszawa 1988.
 • Lisak J ., Ekonomia jednostkowa, nauka o przedsiębiorstwie. Katowice 1946.
 • Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej. PSS, Warszawa 1989.
 • Marks K., Kapitał. I. I i III. KiW, Warszawa 1970.
 • Matysiak A., Problemy własności i struktury społecznej. Kongres Ekonomistów. PTE Kraków, listopad 1987.
 • Mieszczankowski M., Zarys programu alternatywnego na lata 1989-1992. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 31.
 • Mineque K.R., The Concept of Property and its Signifinance. (W:) Property, pod red . J.S. Pennock, J.W. Chapman, New York 1980.
 • Monsen R.J. Walters K.D., Manągining the Nationalized Company. "California Management Review" 1983 vol. 25 nr 4.
 • Mozołowski A., Dobre ale nie za bardzo "Polityka'' 1988 nr 48.
 • Nicklisch H., Die Betriebswirtschafts. Stuttgart 1932.
 • Nielegalni w natarciu. "Polityka-Export-Iniport" z 21.12. 1988.
 • Nietyksza B., , Eksperyment-ryzyko-odpowiedzialność karna. KiW, Warszawa 1967.
 • Nowacki S., Mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej PWN Warszawa 1980.
 • Nowacki S., Wykłady z ekonomii politycznej. Maszynopis. Warszawa 1988.
 • Nowicki J. , Ekonomia polityczna kapitalizmu. KiW, Warszawa 1988.
 • Obwieszczenie Ministra Przemysłu z.dnia 24 maja 1990 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych. "Rzeczpospolita" z 23.7.1990.
 • 0 teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu. Praca zbiór, pod red. M. Nasiłowskiego. PSN, Warszawa 1978.
 • Polaczek S., Nieporozumienie. "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 3.
 • Poprzeczko J., Podmiotowość człowieka i społeczeństwa. PWN, Warszawa 1989.
 • Reykowski J., Czy socjalizm jest psychologicznym nieporozumieniem? "Nowe Drogi" 1587 nr 6.
 • Rębacz E., Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce socjalistycznej. Maszyn opis' IFGN SGPiS, Warszawa 1982.
 • Rębacz E., Współdziałanie uczestników rynku a efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie . Konf. nauk. IFGN SGPiS, Jadwisin,7-19. 12.1985.
 • Roman P., Jaki model przedsiębiorstwa? A może pracownicze?' "Życie Gospodarcze" 19B7 nr 15.
 • Rybarski R., System ekonomii politycznej, Wrocław 1948.
 • Sadowski Z. Przedsiębiorczość w gospodarce socjalistycznej "Życie Gospodarcze" 1986 nr 46.
 • Sadowski. Z., Uwagi o racjonalności makroekonomicznej. [W:] Racjonalność gospodarcza w socjalizmie. PWE, Warszawa ,1980.
 • Schumpeter J .A. , Teoria rozwoju gospodarczego. PWN Warszawa 1960.
 • Sołtysiński S., Uwłaszczyć emeryt ów? " Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 3.
 • Staniszkis J. Ekonomiczne, społeczne i polityczne implikacje praw własności w socjalizmie ."Przyjaciel Nauk"1987, nr 3 i 4.
 • Staniszkis J., Ontologia socjalizmu. In. Plus, Warszawa, 1989.
 • Strzelecki o Dlaczego przedsiębiorstwo?' "Przegląd Organizacji" 1985, nr 5.
 • Strżyżewska-Kamińska M., Własność socjalistyczna jako kategoria ekonomiczna. KiW, Warszawa 1976.
 • Sulmicki P., Miary efektywności w spójnym, systemie kierowania gospodarczego [W:] Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. PWE, Warszawa 1982.
 • Szczepański J., Od diagnoz do działań. '"Rada Narodowa" wyd. specjalne z 3.7.1987 nr 3.
 • Śliwiński A., Dżungla własności. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności" SGPiS, Warszawa 19.V.1988.
 • Święcicki M., Reforma własnościowa. Ref. na konf. nauk. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki" . SGPiS., Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 • Święcicki M., Socjalizm a własność. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 27.
 • Taylor E., Teoria produkcji. Warszawa-Łódź 1947.
 • Tudrey J., Menedżer. IWZZ, Warszawa 1986.
 • Ulatowski Z., Nie ministerstwo - bank. "Polityka" 1988 , nr 45.
 • Ustawa o działalności gospodarczej. Dz.U. z 1988 r. nr 41.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Dz.U. z 1987 r. nr 3.
 • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. z 1981 r. nr 24.
 • Ustawa o zmianie kodeksu handlowego. Dz.U. z 1988 r. nr 41.
 • Watters K.D., Monsen R.J., Managining the nationalized Company. "California Management Review" 1983 vol. 25.
 • Williamson O., Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. The Free Press, Kew York-London, 1975.
 • Wiszniewski J., Co dalej z mieniem ogólnonarodowym? "Życie Gospodarcze" 1989 nr 6.
 • Wołowicz-Michalska B., Narzędzia rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Maszynopis pracy doktorskiej. Warszawa 1979.
 • WołOwicz-Michalska B., Obiektywne i subiektywne cechy przedsiębiorstwa. Maszynopis. IFGU SGPiS, Warszawa 1985.
 • Yerrov G., Privatization in theory and practice. "Economic Policy" 1986 vol. 1-2.
 • Założenia programu gospodarczego na lata 1989-1992. Ministerstwo Finansów. Opublik. w dodatku do "Rzeczpospolitej" z 13.07.1985.
 • Zarys teorii gospodarki socjalistycznej'. Praca zbiór, pod red. A. Wakara.. PWM, Warszawa 1965.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. PWN Warszawa1964.
 • Żyżyński J., Wywłaszczyć. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.