PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 251 Rachunkowość a controlling | 429--442
Tytuł artykułu

Ocena zmian w ewidencji oraz prezentacji przychodów i kosztów jednostek budżetowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Changes in the Recording and Presentation of Revenues and Costs in Budget Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie rachunku zysków i strat w 2006 r. do zakresu sprawozdania finansowego jednostek budżetowych stanowiło znaczącą zmianę jakościową w prezentacji informacji o sytuacji majątkowej i finansowej tych jednostek. Do tej pory sprawozdanie to stanowił tylko bilans. Jednak przyjęte wówczas we wzorze rachunku zysków i strat rozwiązania nie były w pełni dostosowane do istoty przychodów, kosztów i wyników jednostek budżetowych, nie tylko na poziomie ich prezentacji, ale także ewidencji. Było to przyczyną zmian w tym zakresie w latach 2008, 2010 oraz 2012. Istota tych zmian, nie zawsze właściwych, polegała na eliminacji, zmianie nazw i zakresu przedmiotowego niektórych pozycji rachunku zysków i strat, dostosowaniu zasad ewidencji przychodów i kosztów do potrzeb prawidłowego sporządzenia rachunku zysków i strat.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2006 a profit and loss account was introduced to the financial statement of budget entities which led to a significant quality change in the presentation of information about property and financial situation. Up to this year financial statement included only the balance. However, solutions accepted in the model of the profit and loss account were not exactly adjusted to the character of revenues, incomes and financial results achieved and borne by budget entities. It resulted in changes in that field in the years 2008, 2010 and 2012. The essence of those changes, which not always were right, came down to the elimination as well as changes in the names and the subjective scope of some position in the profit and loss account and the adjustment of the recording rules for revenues and costs with the needs of proper preparation of the profit and loss account.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Augustowska M., Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządnych jednostek budżetowych, wyd. XI, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Charytoniuk J., Nowy plan kont oraz szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, cz. 2, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2010, nr 11.
 • Hellich E., Treść czy forma sprawozdania finansowego w jednostkach sektora budżetowego, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, t. III: Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. I, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Karlikowska M., Miemiec M., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2010.
 • Muller-Marques Berger T., IPSAS Explained - A Summary of International Public Sector Accounting Standards, John Wiley & Sons Ltd, 2009.
 • Rudnicka B., Sprawozdanie finansowe po zmianach, "Finanse Publiczne" 2006, nr 1.
 • Rudnicka B., Cechy jakościowe informacji finansowej a rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Rudnicka B., Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.
 • Rudnicka B., Błędy i niejasności w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, [w:] Rachunkowość, sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011a.
 • Rudnicka B., Klasyfikacja przychodów jednostek budżetowych jako wynik ewolucji rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011b.
 • Rudnicka B., Koczar J., Wartość informacyjna wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz, zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU nr 38, poz. 207 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont obowiązujące jednostki budżetowe dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU z 2009 , nr 152, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.