PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 347 | 137
Tytuł artykułu

Zasilanie informacyjne w procesie podejmowania decyzji przez organy państwowego przedsiębiorstwa handlowego (w warunkach przekształceń własnościowych)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęta została próba budowy zestawu informacji elementarnych wykorzystanych w procesie podejmowania decyzji przez organy kierujące państwowym przedsiębiorstwem handlowym. Rozważania rozpoczęto w pierwszej połowie lat nowej jakościowo reformy systemu zarządzania (takie wtedy padały określenia), polegającej na wykorzystaniu w gospodarce centralnie planowanej mechanizmu rynkowego. Ich zakończenie przypada na trudny okres zerwania z gospodarowaniem opartym na nakazach, rozdzielnictwie czy też pseudorynku. (fragment tekstu0
Rocznik
Numer
Strony
137
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abell p.: Industrial Democracy, Has it a Future? The West European Experience (w:) "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1985, nr 2.
 • Ackoff H., Sasjeni M. : Fundamentals of Operation Research. Sydney 1969.
 • Balcerek J.: Samorząd robotniczy a systemy społeczno-gospodarcze. JWCRZZ, Warszawa 1973.
 • Baxter R.: Co-operative Democracy in Industry. The Co-operative Party. London 1973.
 • Beer S.: Cybernetyka a zarządzanie. PWN, Warszawa 1966.
 • Blaik P.: Problemy strategii marketingowej przedsiębiorstw. Referat na seminarium polsko-francuskie. WSP, Opole 1979.
 • Bomgarther T., Burns T.N., Deville P.:Work Politics and Social Structuring under Capitalism (w:) Burns T., Kowlsson L.E., Rus V.: Work and Power: The Liberation of Work and the Control of Political power. Sage Publications LTD, London 1979.
 • Brus W.: Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. PWN, Warszawa 1964.
 • Buchta P., Messner Z.: Podstawy informatyki. Studium ekonomiczne w Katowicach, Katowice 1976.
 • Całus P.: Prawo cywilne i handlowe państw obcych. PWN, Warszawa 1985.
 • Clegg U.A.: The System of Social Relations in Great Britain. Oxford 1972.
 • Czerwiński A.: Zarys organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie socjalistycznym. PWE, Warszawa 1977.
 • Czerwiński Z.: Matematyka na usługach ekonomii. Wyd. 4. PWN, Warszawa 1977.
 • Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W., Siuduk A., Zadora K.: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Dąbrowski M. : Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej. Ossolineum PAN, Warszawa 1986.
 • Dragosavac D.: Rozważanie o własności (w:) "Prezentacje". Miesięcznik Teoretyczno-Polityczny 1981, nr 19.
 • Ekonometria. Pod redakcją M. Krzysztofiaka. PWE, Warszawa 1978.
 • Elementy ekonometrii i prognozowania matematycznego. Pod redakcją W. Sadowskiego, PWN, Warszawa 1985.
 • Elementy teorii systemów i informacji. Pod redakcją S. Mynarskiego. AE, Kraków 1985.
 • Flakiewicz W.: Systemy informowania kierownictwa. Zasady budowy, aspekty semantyczne. PWE,Warszawa 1978.
 • Flakiewicz W.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. PWE, Warszawa 1971.
 • Gliński B. : Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu. PWN, Warszawa 1980.
 • Gooddman N., Marx G.T.: Society To-day. Fourth Edition. Random House, New York 1982.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa IG82.
 • Gruszecki T.: Przedsiębiorstwo państwowe - nowa definicja, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 4.
 • Gruszecki T.: Przedsiębiorstwo w węgierskiej reformie gospodarczej. wyd. PAN. Zakład Nauk o Zarządzaniu, Warszawa 1987.
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 • Hellwig Z.: Rozważania nad istotą modelu ekonometrycznego. "Ekonomista" 1974, nr 2.
 • Jerczyńska M.: Systemy informatyczne w handlu wewnętrznym. Biblioteka IUW, Warszawa 1977.
 • Kadłubowski U.: Procesy inflacyjno-decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. IWZZ, Warszawa 1982.
 • Kamiński B., Okólski U.: Granica modelowania globalnego. PWN, Warszawa 1962.
 • Kawalec S.: Akcje i udziały w zysku w przedsiębiorstwie nieprywatnym - kilka istotnych wątpliwości (w:) Samorząd u progu gospodarki wielosektorowej. Wyd. PTE i TNOiK, Łódź 1989.
 • Klimas M,: System informacji w oddziale "Społem" WSS. "Społem" - Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Konstancin-Jeziorna 1979.
 • Kodeks handlowy i inne przepisy o spółkach. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
 • Kornai J.: Proces węgierskiej reformy: wizje, nadzieje i rzeczywistość (w:) Colloquia Cmmunia 1988, nr 4-5.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 • Kowaiak T.: Pod nowym kierownictwem, "Spółdzielczy kwartalnik naukowy" 1983, nr 1.
 • Kowalski T.: Demokracja przemysłowa. Wydawnictwa UW, Warszawa 1960.
 • Kozielecki J.: Psychologia procesów przed decyzyjnych. PWN, Warszawa 1969.
 • Kramer. T., Żabiński L.: Rynek w procesie zarządzania gospodarką. PCK, Warszawa 1979.
 • Kwejt I., Metody i strategie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWN, Warszawa 1968.
 • Lange O. : Wstęp do ekonometrii (w:) Dzieła. T.5. PWE, Warszawa 1976.
 • Lehner P.K.: Mitbestimmung in Österreich (w:) Vilmow F.: Industrielle Demokratie in Westeurope. Rowohlt Taschenbuch Gmbh, Reinbek bei Hamburg 1975.
 • Lewandowski A.: Partycypacja pracownicza we Francji (w:) Z problematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Ujęcie prawno porównawcze. Instytut Prawa i Spraw Socjalnych. Studia i Materiały, Warszawa 1982.
 • Łysko Z.: Z teorii gospodarki socjalistycznej. Problemy stosunków towarowych. PWN, Warszawa 1975.
 • Masztalerz J., Problematyka informacyjna w literaturze, "Przegląd Organizacji" 1969, nr 12.
 • Mazur M.: Informacja i informowanie. Referat na sympozjum krajów członkowskich RWPG pt. Informacja ekonomiczna i techniczno-ekonomiczna dla organów zarządzania i kadr kierowniczych. Warszawa 1968.
 • Mazur M.: Jakościowa teoria informacji. WNT, Warszawa 1970.
 • Messner Z.; Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1971.
 • Minc B.: Ekonomia polityczna socjalizmu. PWN, Warszawa 1963.
 • Muller J.: Cybernetyka a społeczeństwo. KiW, Warszawa 1961.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1969.
 • Program przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Projekt XII, Pełnomocnika Rządu do Spraw Przekształceń Własnościowych, Warszawa, 29 I 1990.
 • Polska reforma gospodarcza. Opracował W. Baka. PWE, Warszawa 1982.
 • Praktyczne metody predykcji. Praca zbiorowa. Materiały i Prace IBG-SGPiS, Warszawa 1975.
 • Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki. KiW, Warszawa październik 1989.
 • Projekty komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Maszynopisy nie¬publikowane. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Warszawa 1989.
 • Projekt ustawy o przekształceniach własnościowych. Wersja trzecia. Maszynopis powielony. Warszawa, styczeń 1990.
 • Puczyłowski T.: System informacji w przedsiębiorstwie. "Problemy organizacji" 1967, nr 8.
 • Rotschild-Whitt J.: The Social and Economic Context of Work Ownership in the U.S. Varieties of Ownership and Control (w:) The International Yearbook on Organizational Democracy. Vol. 1. John Viley and Sons, 1982.
 • Rozin B.B.: Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych. PAX, Warszawa 1979.
 • Ryć B. : Jugosłowiański system samorządowy. Część III. Instytut lira Socjalistycznych PAN, Warszawa 1986.
 • Shannon C., Weaver W.: The Mathematica] Theory of Communication, New York 1949.
 • Sowa K. : Informacja gospodarcza w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość" 1967, nr 5.
 • Starr U.: Management. A Moddern Approach. Horcourt Brace, New York 1971.
 • Strużycki U. : Ocena reformy rynku wewnętrznego - kontekst II etapu, "Handel Wewnętrzny" 87, nr 6.
 • Szaniawski K. : Pragmatyczna wartość informacji (w:) J. Kozielecki: Problemy psychologii matematycznej. PWN, Warszawa 1971.
 • Święcicki M. : Reforma własnościowa (w:) Propozycje przekształceń polskiej gospodarki. Wyd. PTE, Warszawa 1989.
 • Terebucha E.: System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. P7fE, Warszawa 1970.
 • Terebucha E.: Wstęp do ogólnej teorii informacji mikroekonomicznej. wyższa Szkoła Ekonomiczna. Poznań 1973.
 • Tomaszewicz T., Zintegrowane modele gospodarki narodowej. PWE, Warszawa 1983.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. nr 24, poz. 122.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 123.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1983, nr 39, poz. 176.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz. U. 1982, nr 7, poz. 51.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego, Dz.U. 1982, nr 7T poz. 59.
 • Ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o: cenach, opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej oraz gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1982, nr 7, poz. 52, 54 i 55.
 • Ustawa z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz.95.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz, 298 i 299.
 • Wakar A.: Wybrane zagadnienia z ekonomii politycznej socjalizmu. Warszawa 1957, oraz Zarys teorii gospodarki socjalistycznej. Pod redakcją A. Wakara. PWE, Warszawa 1965.
 • Wawrzyniak B.: Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. PWE, Warszawa 1977.
 • Weber M.: The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, Glencoe, Illinois 1949 (w:) Norman Goodman, Gary T. Marx. Society Today, Fourth Edition, Random House, New York 1982.
 • Wieniediktow W.: Państwowa własność socjalistyczna. PWE, Warszawa 1952.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.