PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 24 | 347--362
Tytuł artykułu

Gospodarka wiedzy i innowacji kolejnym etapem przemian społeczno-gospodarczych : przykład Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge and Innovation Economy the Next Stage of Social-Economic Transformation : Polish Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne decyduje o sukcesie rynkowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wyzwaniem współczesności staje się intensyfikacja mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Przystąpienie Polski do UE stworzyło jakościowo nowe warunki jej rozwoju. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie można budować przewag konkurencyjnych na taniej sile roboczej, i emigracji wykształconych zasobów pracy. Polska pozostaje ciągle krajem, którego wkład w globalny sektor nauki, badań i technologii jest znikomy. Stan ten należy uznać za najważniejsze zagrożenie strategiczne XXI w., a brak zdecydowanych działań ze strony państwa, struktur publicznych współpracujących z przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i sektorem społecznym, grozi "dryfem rozwojowym ", emigracją najzdolniejszych zasobów ludzkich, a w konsekwencji - marginalizacją gospodarczą i polityczną. Polska powinna podjąć próbę przezwyciężenia luki informacyjnej między nauką a biznesem oraz włączenia się w cywilizacyjną transformację, opartą na innowacyjnych zdolnościach przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie i usługi. Tylko taka strategia rozwoju Polski, która w wiedzy upatrywać będzie główną przewagę konkurencyjną, stworzy szansę zrównoważonego rozwoju, którego beneficjentem będą wszyscy obywatele. Tempo i trwałość procesu konwergencji Polski z najbardziej rozwiniętymi krajami świata zależeć będzie od tego, czy i w jakim stopniu oparty on zostanie na kapitale intelektualnym. To właśnie wiedza stanowić może główne źródło naszej konkurencyjności, pod warunkiem, że ile uda się stworzyć sprzyjające warunki rozwoju i synergii systemów innowacji i edukacji. W artykule przedstawiono czynniki pozytywnie i negatywnie oddziałujące na system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Zaprezentowane zostały propozycje głównych kierunków reform w polskim systemie edukacji i innowacji. Tekst został opracowany na podstawie przeglądu literatury, programów, raportów, aktów prawnych i dokumentów związanych z tematyką gospodarki wiedzy i innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern and competitive economy requires innovations aimed at the market and consumers in the form of new products and services. Ability to transform knowledge into new products, services, technologies, marketing techniques and organizational solutions decide about market success of individuals, corporate bodies and economies. Intensification of technological mechanism transfers and knowledge commercialization becomes the challenge of contemporary times. Entering the European Union allowed Poland to create new conditions for its development. However, you can not gain competitive advantage on the basis of cheap labour force and emigration of educated human resources. Poland still lags behind technologically advanced countries and its contribution to the global sector of science, research and technology is inconsiderable. It is the most important strategic threat to XXI century as lack of decisive activities from the state, public structure cooperating with scientific institutions, enterprises and social sector, may result in economic and political marginalization. Poland should make effort to overcome information gap between science and business and get involved in civilization transformation, shaping a new balance in global dimension based on innovative abilities to transform knowledge into new products, technologies and services. Pace and durability of the process of the Polish convergence with the most developed countries will depend on to which extent it would be based on intellectual capital. It is the knowledge which may be the main source of our competitiveness provided that it is able to create favourable conditions of development and synergy of innovation and education systems which are interdependent. The aim of the paper is to present the factors positively and negatively influencing the transfer system and knowledge commercialization in the Polish conditions. The proposal of the main directions of reforms in the Polish system of innovation and education, will be also recommended. Article is based on review the reports, legal acts and documents in respect of the initiative connected with the knowledge - based economy and innovation issue. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
347--362
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Boni M. (red. nauk.), 2009, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport KPMG, 2009, Warszawa.
 • Go Global. Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011. Raport został opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, czerwiec 2011, Warszawa.
 • Nauka polska i jej potrzeby, organizacja i rozwój, 2010, XIX (XLIV), Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki, Warszawa.
 • Matusiak K.B., Guliński J. (red.), 2010, System transferu technologii i komercjalizacji w Polsce - siły motoryczne i bariery, Poznań, Łódź, Wrocław, Warszawa.
 • Matusiak K.B., Guliński J. (red.), 2010, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Warszawa.
 • Piech K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji dotyczących innowacji, wydanie trzecie, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, 2005, wyd. MNiSW, Dep. Strategii i Rozwoju Nauki, 2008, Warszawa.
 • Strużycki M. (red. nauk.), 2006, Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czerwiec 2007, Warszawa.
 • http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/stanowiska_opinie/2011/02/MadraPolska.pdf, "Mądra Polska" Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, Michał Kleiber.
 • http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=380:stanowisko-prezydium-pan-w-sprawie-finansowania-nauki-w-polsce&Itemid=36
 • http://www.nauka.gov.pl/na-skroty/dla-przedsiebiorcow/aktualnosci/aktualnosci/artykul/raport-innowacyjnosc-2010maly-udzial-nauki-polskiej-w-innowacjach-w-przemysle
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171227987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.