PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 259 Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej | 109--122
Tytuł artykułu

Możliwości i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibilities and Directions of Development of Social Tourism in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie autorka dokonała oceny możliwości i kierunków rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Osiągnięcie tak określonego celu wymagało wyjaśnienia, co się rozumie przez pojęcie "turystyka społeczna", jaka jest jej definicja, jakie są jej cele i za pomocą jakich instrumentów mogą być osiągnięte. Przeprowadzona analiza umożliwiła wykazanie, że potrzeba wyjazdów turystycznych staje się powszechnie odczuwaną potrzebą społeczną, której zaspokojenie umożliwia osiąganie celów nie tylko społecznych, ale i ekonomicznych. Jednak zaspokojenie tej potrzeby napotyka bariery ekonomiczne lub zdrowotne, więc pojawia się pytanie, na kim ciąży odpowiedzialność za ich usuwanie? Analiza Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz Konstytucji RP pozwoliła autorce na wykazanie, że zarówno w UE, jak i w Polsce podstawę ustroju gospodarczego stanowi społeczna gospodarka rynkowa, zgodnie z którą państwo podejmuje działania mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych skutków gospodarki rynkowej w sferze społecznej. Usuwanie barier w dostępie do turystyki stanowi instrument umożliwiający osiągnięcie tego celu w obszarze turystyki. Tym samym należy stwierdzić, że organy administracji (wszystkich szczebli) mają nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia działań wspierających rozwój turystyki społecznej. Ich celem powinno być nie tylko usuwanie barier w dostępie do turystyki, lecz także osiąganie takich celów gospodarczych, jak przeciwdziałanie sezonowości, aktywizacja turystyczna mniej znanych miejscowości, poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw turystycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author has evaluated possibilities and directions of development of social tourism in Poland. The realization of that objective required clarification what is meant by "social tourism", what is its definition and what are its goals and through which instruments they can be achieved. The analysis of the concepts of social tourism enables to show that the need for tourist travels is commonly felt a social need, fulfilling which allows not only to realize social goals, but also economic ones. However, fulfilling this need faces health or economic barriers, which raises the question who is responsible for their removal. The analysis of the Treaty on the Functioning of the EU and the Constitution of the Republic of Poland enabled the author to prove that in both the EU and Poland economic system is based on the social market economy, according to which the state takes measures to eliminate or reduce the negative effects of the market economy in the social sphere. The removal of barriers in the access to tourism is the instrument for realization of this objective in the area of tourism. This means that the government bodies at all levels have not only the right but the obligation to carry out activities to support the development of social tourism. The purpose of these actions should not be only the removal of access-barriers to tourism, but also achieving economic goals such as combating seasonality, activation of the lesser-known tourist towns, improvement of the financial results of tourism enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Górska E., Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4).
 • Haukeland J., Non-travelers. The flip side of motivation, "Annals of Tourism Research" 1990, vol. 17, s. 172-184.
 • Łazarek R., Turystyka socjalna na tle tendencji światowych, [w:] K. Pieńkos (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • Minnaert L., Maitland R., Miller G., Social tourism and its ethical foundations, Westminster Research, http://www.cognizantcommunication.com/.
 • Sajewski T., Próba systematyki pojęć z zakresu turystyki socjalnej, "Biuletyn Informacyjny" 1884, nr 2 (84), Instytut Turystyki, s. 48-52.
 • Zawistowska H., Koncepcja turystyki socjalnej, [w:] redaktor? Z zagadnień rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe nr 26/2009, Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej -Curie, Warszawa 2009, s. 129-152.
 • http://www.mop.pl/html/index1.html.
 • Calypso Study. Final Report, European Commission, DG Enterprise and Industry, July 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/docs/calypso/calypso_study_annexes_en.pdf.
 • Konwencja nr 52 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca corocznych płatnych urlopów, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k052.html.
 • Powszechna deklaracja praw człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.
 • Globalny kodeks etyczny w turystyce, http://www.umww.pl/pub/uploaddocs/biura-podrozy-globalny-kodeks-etyki.1260966583.pdf.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie, Dz. Urz. UE C 318/67, 23.12.2006.
 • The Different Concepts of Social Tourism: Evaluation of Supply of Demand, Directorate General XXIII, Tourism Unit, Brussels 1993.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o UE, Dz.Urz. UE C83/13, 30.03.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.