PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 316 | 313
Tytuł artykułu

Badania IGS w latach 1957-1987

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reaktywowany w 1957 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego SGPiS nawiązywał do postępowego dorobku swoich badań z lat międzywojennych. Rozpoczęto w nim intensywne studia i badania empiryczne dotyczące wielu aktualnych i bardzo ważnych dla polityki społecznej problemów, między innymi podjęto badania nad rynkiem pracy i warunkami pracy, zatrudnieniem młodzieży i kobiet, nad warunkami bytu gospodarstw domowych, przeobrażeniami rodziny, potrzebami ludzi starszych, problemami związków zawodowych i samorządu robotniczego oraz nad zagadnieniami migracji. W dalszych latach działalność Instytutu została rozszerzona. Po roku 1970 rozwinięto intensywne badania w zakresie procesów i struktur demograficznych, polityki oświatowej, pomocy społecznej, turystyki, a w latach osiemdziesiątych rozpoczęto badania w dziedzinie diagnozowania i planowania potrzeb społecznych, społecznych i ekonomicznych problemów ochrony środowiska naturalnego, gospodarski przestrzennej II rzeczpospolitej.
Rocznik
Numer
Strony
313
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczuk L.: Budżet czasu kobiet korzystających i nie korzystających z urlopów bezpłatnych. Referat na konferencję AE w Poznaniu, Poznań 1981.
 • Adamczuk L.: Budżety czasu matek, które korzystały i nie korzystały z urlopu bezpłatnego. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Adamczuk L.: Budżety czasu matek, które korzystały i nie korzystały z urlopu bezpłatnego. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Adamowicz i., Budzińska A., Wesołowska B.: Prognoza wpływów i wydatków dewizowych z tytułu turystyki zagranicznej do roku 1990. /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS-Zakład Społeczno-Gospodarczych Zagadnień Turystyki.
 • Andruszkiewicz A.: Zasoby ludzkie i zatrudnienie w województwie kieleckim w latach 1960-1973. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Andrzejewski A., Majchrzak M., Matuszewski J., Lutostańska A., Cesarski M.: Budownictwo i polityka mieszkaniowa jako czynniki rozwoju i przekształceń systemu osadniczego w Polsce oraz struktury wewnętrznej miast i aglomeracji miejskich. Raport z badań. Warszawa 1985, SGPiS-IGS.
 • Andrzejewski A., Majchrzak M.: Prognoza potrzeb mieszkaniowych Ostrowca Świętokrzyskiego i ich zaspokojenie. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Andrzejewski A.: Perspektywiczne kierunki przekształceń mieszkalnictwa w woj. stołecznym - sytuacja, potrzeby i tendencje zmian do roku 2000, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN" 1986, zeszyt 53.
 • Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa a warunki mieszkaniowe ludzi starszych [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Badania nad organizacjami pracowników "Petrobudowy" w Płocku. Informacja o badaniach , "Biuletyn IGS" 1971, nr 4.
 • Badania nad świadomością społeczno-polityczną klasy robotniczej w Polsce. Informacja o badaniu, "Biuletyn IGS" 197.1, nr 4. badaniach, "Biuletyn IGS" 1963, nr 2.
 • Badanie warunków bytu rodzin pracowniczych w Płocku. Informacja o podjętych badaniach, "Biuletyn IGS, 1963, nr 2.
 • Balcerek J,, Gilejko L., Trzeciak M., Badania nad działalnością komisji rozjemczych do rozstrzygania sporów między KSR a jednostkami nadrzędnymi nad przedsiębiorstwem, "Samorząd Robotniczy" 1962, nr 7.
 • Balcerek J. , Borowska M., Gilejko L.: Demokracja robotnicza czy anarchosyn- dykalizm? "Polityka" 1957, nr 7.
 • Balcerek J. , Gilejko L.: Rozwój samorządu robotniczego [w:] Polityka gospo¬darcza Polski Ludowej. Cz.2, Warszawa 1962, KiW.
 • Balcerek J. Gilejko L.: Samorząd robotniczy a przedsiębiorstwo [w:]Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu. Wybór tekstów. Warszawa 1964, KiW.
 • Balcerek J., Bartoszewicz C., Bazak M., Pęda M., Staręga J.: Stosunki międzyludzkie w handlu. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Balcerek J., Gilejko L,: Oddziałowa rada robotnicza a związkowa rada oddziałowa, "Przegląd Związkowy" 1961, nr 3.
 • Balcerek J., Gilejko L., Trzeciak : Ocena mechanizmu działania samorządu robotniczego, "Samorząd Robotniczy" 1959, nr 33.
 • Balcerek J., Gilejko L., Trzeciak M. : Ocena działalności oddziałowych rad robotniczych w FSO Zakładach im. M. Kasprzaka, Zakładach im. M. Nowotki i Hucie Warszawa, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 7.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Aktualne problemy samorządu robotniczego w Polsce "Nowe Drogi" 3958, nr 9.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Kilka uwag o funkcji kontrolnej w mechanizmie samorządu robotniczego w Zakładach Radiowych Kasprzaka, "Nowe Drogi" 1964, nr 32.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Ocena dotychczasowej działalności oddziałowych rad robotniczych, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 30.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Problemy samorządu robotniczego. Warszawa 1961, Wydawnictwo Związkowe.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Przyczynek do tworzenia się rad robotniczych w Polsce, "Biuletyn TGS" 1958, nr 2.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Samorząd robotniczy [w:] Mały słownik ekonomiczny. Warszawa 1958, PWG.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Samorząd robotniczy, "Życie Gospodarcze" 1960, nr 18.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Społeczno-ekonomiczne funkcje samorządu robotniczego. Warszawa 1967, Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Udział samorządu robotniczego w planowaniu, "Samorząd Robotniczy" 1964, nr 3.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Związki zawodowe i samorząd robotniczy, [w:] Polityka społeczna. Materiały studiów. Praca zbiorowa pod red. E. Strzeleckiego. Warszawa 1965, SGPiS.
 • Balcerek J., Gilejko,L.: Rady robotnicze w Polsce w roku 1957 [w:] Rocznik Statystyczny 1958. Warszawa 1956, GUS.
 • Balcerek J., Karcz Z.: Aktyw partyjny o radach robotniczych, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 4.
 • Balcerek J.: Droga rozwoju oddziałowych rad robotniczych, "Przegląd Związkowy" 1960, nr 2.
 • Balcerek J.: Dziesięcioletnia szkoła ogólnokształcąca a społeczno-gospodarczy rozwój kraju /maszynopis powielony/, Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Balcerek J.: Konsultacja w sprawie ustawy o samorządzie robotniczym.
 • Balcerek J.: O niektórych metodologicznych aspektach badań nad działalnością samorządu robotniczego, "Biuletyn IGS" 1963, nr 2.
 • Balcerek J.: Rozwój funkcji społeczno-politycznych samorządu robotniczego w Polsce w latach 1956-1962. Rozprawa doktorska. Warszawa 1963, SGPiS-EP.
 • Balcerek J.: Rzeczywiste trudności w realizowaniu funkcji kontrolnych samorządu, "Przegląd Związkowy" 1961, nr 5.
 • Balcerek J.: Socjologiczne uwarunkowania i implikacje projektu 10-letniej szkoły ogólnokształcącej /wstępny żarys problematyki i metody badań - /maszynopis powielony/. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Balcerek J.: Społeczne aspekty działalności samorządu robotniczego w przedsiębiorstwie jugosłowiańskim, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1967, nr 4.
 • Balcerek J.: Społeczność fabryczna a samorząd robotniczy [w:] Jak pracuje człowiek. Warszawa 1961, KiW.
 • Balcerek J.: Stosunki międzyludzkie w handlu /założenia programu badań/, "Biuletyn IGS" 1974, nr 3.
 • Balcerek J.: System społeczno-gospodarczy Jugosławii a samorząd robotniczy. Rozprawa habilitacyjna. Warszawa 1966, SGPiS.
 • Balcerek J.; Borowska M.: Załoga a rada robotnicza, "Nowe drogi" 1958, nr 2.
 • Balicka-Kozłowska H.: Stosunki rodzinne osób starszych a zapewnienie im opieki przez rodzinę, "Problemy Rodziny" 1972, nr 3.
 • Baran A.: Ekonomiczne problemy powiązań Polonii Stanów Zjednoczonych z Polską /Polonijna turystyka przyjazdowa w latach 1964-1974/. Warszawa 1976,SGPiS-IF Prace Zakładu Finansów Zagranicznych.
 • Baran A.: Ekonomiczno-społeczne aspekty powiązań Polonii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z Polską. Praca doktorska. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Baran A.: Polonijny ruch turystyczny z USA w latach 1964-1974, "Przegląd Polonijny PAN" 1977, z.3 i 5.
 • Bartoszewicz C.: Poszukiwanie nowych form pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 3975, nr 3.
 • Bartoszewicz C.: Warunki bytu gospodarstw domowych osób korzystających z pomocy społecznej w m. Olsztynie. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Bażańska T., Drozdowski A,, Latuch M., Stolarczyk K.: Kariery zawodowe absolwentów SGH-SGPiS. Raport końcowy z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Bażańska T., Kostrubiec S., Kowalska G., Kowalska I.: Rodzina wielodzietna w mieście i gminie Tomaszów Lubelski w 1975 r. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Bażańska T., Kostrubiec S.: Badania warunków bytu rodzin wychowujących małe dzieci, "Biuletyn IGS" 1985, nr 3-4.
 • Bażńska T., Kostrubiec S.: Informacja wstępna o badaniu ankietowym nt."Wydatki miesięczne rodzin wychowujących małe dzieci", "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Bażańska T., Kostrubiec S.: Miesięczne wydatki pieniężne rodzin wychowujących małe dzieci - październik 1983. Raport z badań pod kier. doc. dr hab. J, Kordosa, Warszawa 1985, SGPiS-IGS.
 • Bażańska T., Kostrubiec S.: Pozycja zawodowa kobiet z wyższym wykształceniem [w:] Kobiety polskie. Praca zbiorowa. Warszawa 1986, KiW.
 • Bażańska T., Kostrubiec S.: Zastosowanie ankiety pocztowej w badaniach warunków bytu ludności, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 6.
 • Bażańska T., Latuch M. : Absolwenci SGH-SGPiS w świetle badania z r. 1981, "Biuletyn IGS" 1987, nr 4.
 • Bażańska T., Latuch M.: Rozmieszczenie i zatrudnienie absolwentów SGH-SGPiS oraz niektóre elementy ich warunków bytowych, "Biuletyn IGS" 1982, nr 1.
 • Bażańska T.: Ocena studiów i sytuacji zawodowej absolwentów SGH-SGPiS. Ra¬port z badań. Warszawa 1982, SGPiS-IGS.
 • Bażańska T.; Kostrubiec S.: Informacja wstępna o badaniu ankietowym "Wydatki miesięczne rodzin wychowujących małe dzieci - październik 1985, "Biuletyn IGS" 1985, nr 1-2.
 • Binder B.: Zasoby ludzkie i zatrudnienie w województwie zielonogórskim w latach 1960-1973. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Błędowski P., Chordecki A.: Współudział mieszkańców w organizowaniu życia społecznego zespołu osiedlowego na przykładzie Ursynowa, "Biuletyn IGS" 1984, nr 1-2.
 • Bobiński J.: Sytuacja mieszkaniowa pracowników OZOS na tle ogólnej sytuacji mieszkaniowej m. Olsztyna i regionu [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Bogacka B.: Opis metody przeliczania danych o migracjach wewnętrznych ludności w latach 1955-1974 na nowe województwa według podziału administracyjnego z 1.06. 1975. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Bondaruk M.: Niektóre aspekty emigracji osób w starszym wieku z wielkich miast w Polsce, "Biuletyn IGS" 1976, nr 3.
 • Borowska M., Balcerek J,, Gilejko L.: Miejsce rad robotniczych w naszym modelu gospodarczym, "Nowe Drogi" 1957, nr 2.
 • Borzuchowski J.: Dojazdy do pracy w OZOS /1968-1972 /[w:] Kształtowanie się. załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34. Warszawa 1974, SGPiS.
 • Bosiakowski Z.: Prognoza ruchu turystycznego do roku 1990. Opracowanie syntetyczne /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Bucholtz J.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie gdańskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Budzikowska E., Czajkowski A., Luszniewicz A.: Wskaźniki dochodów realnych w Polsce. Raport z badań. Cz.I. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Budzikowska E., Czajkowski A., Luszniewicz A.: Wskaźniki dochodów realnych w Polsce. Raport z badań. Cz.II. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Butkiewicz M.: Studia dla pracujących w SGPiS w świetle badań ankietowych. Praca magisterska. Warszawa 1966, SGPiS.
 • Chechliński W.: Uwarunkowania korzystania z urlopu bezpłatnego przez jedyne żywicielki. Raport z badań. Warszawa 1981. SGPiS-IGS.
 • Chechliński W.: Warunki bytu rodzin jedynych żywicielek korzystających i nie korzystających z urlopu bezpłatnego na opiekę na dzieckiem. "Biuletyn IGS" 1981, nr 3-4.
 • Czajka E. /współudz./ , Ludzie starzy w Polsce i ich sprawność życiowa. Warszawa 1970.
 • Czajka E.: Zdrowie i sprawność ludzi starszych w Polsce /w:/ Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Czosnecki M., Kazek E.: Prognoza rozwoju zagranicznej turystyki wyjazdowej z Polski w latach 1975-1990 /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Czosnecki M.: Prognoza rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski do roku 1990 /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Czyżowska Z.: Diagnozowanie i planowanie potrzeb społecznych /synteza III/, "Biuletyn IGS" 1985, nr 1-2.
 • Czyżowska Z.: Metody identyfikacyjne potrzeb i ich planowanie w krajach RWPG. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Dąbrowska T.: Struktura zawodowa a struktura kształcenia ponadpodstawowego w Płocku, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1976, nr 6.
 • Dąbrowski H.: Wstępna charakterystyka regionalnego układu zasobów siły roboczej i zatrudnienia w 1970 r. Raport cząstkowy z badań w ramach probierni węzłowego 11.2. Warszawa 1971, SGPiS.
 • Dąbrowski H.: Zasoby ludzkie i ich wykorzystanie w nowym układzie regionalnym /wg makroregionów, stan 8.12.1970/ Raport cząstkowy z badań w ramach problemu węzłowego 11,2, Warszawa 1975, SGPiS.
 • Deniszczuk L.: Metody określania potrzeb w minimum i optimum socjalnym /aspekt planistyczny/. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Deszczyński S.: Kształtowanie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w Polsce, "Biuletyn IGS" 1961, nr 2-3.
 • Dobosz B.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie warszawskim. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Docko A.: Niektóre aspekty wykorzystania kwalifikacji kadr z wyższym wykształceniem zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w przekroju przestrzennym w świetle podsystemu "Magister". Praca magisterska. Warszawa 1978, Warszawa SGPiS-IGS.
 • Domański R., Nowak A., Zajicek K.: Planowanie nakładów na oświatę z uwzględnieniem typów szkolnictwa. Raport z badań /maszynopis powielony/. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Domański R.: Planowanie rozwoju oświaty. Raport końcowy. Warszawa 1980, SPIS-IGS.
 • Dominiak B.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna warszawskich rodzin wychowujących chore-kalekie dzieci. Praca magisterska napisana pod kierunkiem M.Latucha. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Drozdek Z.: Popyt na siłę roboczą jako czynnik aktywizacji zawodowej kobiet. Praca doktorska. Warszawa 1970, SGPiS.
 • Drozdek Z., Kabaj : Propozycje /nauka o pracy/, "Życie Gospodarcze" 1960, nr 1.
 • Drozdek Z.: Rezerwy rąk do prący w Płocku, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1964, nr 7.
 • Drozdek Z.: Z badań aktywizacji zawodowej kobiet w Płocku, "Biuletyn IGS" 1962, nr 4.
 • Drozdowski A., Ginsbert-Gebert A., Lisowski A.: Program usług socjalno-kulturalnych jako zmienna przemian demograficznych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych. Monografie i Opracowania nr 74, Warszawa 1980, SGPiS.
 • Drozdowski A., Ginsbert-Gebert A., Lisowski A.: Przemiany demograficzne i społeczne jako przyczyna zmian w programie usług - na podstawie badań w wybranych osiedlach mieszkaniowych w Warszawie. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Drozdowski A., Latuch M. Lisowski A.: Społeczno-demograficzne uwarunkowania emigracji osób w starszym wieku z Warszawy w latach 1974-1978, "Biuletyn IGS" 1980, nr 4.
 • Drozdowski A., Latuch M. , Lisowski A.: Uwarunkowania emigracji osób starszych z Warszawy. Referat na III Zjazd Naukowy PTG, Białystok, 19-21 wrzesień 1980.
 • Drozdowski A., Latuch M., Lisowski A.: Społeczno-demograficzne uwarunkowania emigracji osób w starszym wieku z Warszawy w latach 1974-1978. Raport z badań. Warszawa 1980. SGPiS-IGS.
 • Drozdowski A., Lisowski A., Ochocki A.: Procesy demograficzne w skali osiedla mieszkaniowego, "Studia Demograficzne" 1983, nr 3.
 • Drozdowski A., Lisowski A., Ochocki A.: Procesy i struktury demograficzne w osiedlu mieszkaniowym. Na przykładzie warszawskiego osiedla "Wierzbno", "Biuletyn IGS" 1978, nr 4.
 • Drozdowski A., Lisowski A., Ochocki A.: Ruchliwość przestrzenna mieszkańców wybranych osiedli i jej wpływ na procesy i struktury demograficzne /Synteza raportu z badań/, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 28.
 • Drozdowski A., Lisowski A., Ochocki A.: Ruchliwość przestrzenna mieszkańców wybranych osiedli i jej wpływ na procesy i struktury demograficzne. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Drozdowski A.: Badanie karier zawodowych absolwentów SGH-SGPiS, "Biuletyn IGS" 1976, nr 3.
 • Drozdowski A.: Funkcjonowanie gospodarstw domowych, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Drozdowski A.: Ginsbert-Gebert A., Lisowski A.: Ursynów - jego powstanie i rozwój. Synteza raportu. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Drozdowski A.: Zakładowe budownictwo mieszkaniowe jako czynnik stabilizujący załogi pracownicze /OZOS-Dębica/ [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Dybczyńska K.: Destruktywny wpływ przemysłu na wybrane działy gospodarki. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Dyskusja na konferencjach ekonomicznych w jednostkach usługowych podległych PKP i resortowi łączności /w dyskusji wzięli udział m.in. J. Balcerek , Gilejko L, Trzeciak W., "Samorząd Robotniczy" 1963, nr 10.
 • Dziembowski Z., Zalewski A., Skrzypczak W.: System taryf opłat za usługi komunikacji zbiorowej w stołecznym woj. warszawskim. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Efektywne wykorzystanie informacji podsystemu "Magister" w zakresie warunków bytu i świadomości społeczno-politycznej osób z wyższym wykształceniem w Polsce, Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Praca zbiorowa pod red.A. Ginsberta- -Geberta. Warszawa 1976, Arkady.
 • Faber J.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie olsztyńskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Feldman W., Luszniewicz A.: Wyniki badań budżetów studenckich w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, nr 13.
 • Feldman W.: Zmiany w dynamice i strukturze oraz relacjach płac pracowników handlu detalicznego przed i po regulacji. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Feldmanowa W., Luszniewicz A.: Wyniki badania budżetów studenckich w Warszawie, "Przegląd Zagadnień Socjalnych" 1957, nr 12, przedruk [w:] "Życie Szkoły Wyższej" 1957, nr 12.
 • Fierla I.: Migracje ludności na przykładzie wybranych ośrodków. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Fotowicz B.: Absolwenci szkół podstawowych wobec wyboru zawodu i szkoły na przykładzie rejonu płockiego, "Wieś Współczesna" 1964, nr 7.
 • Fotowicz B., Olędzki M. : Młodzież wiejska a problemy wyżu demograficznego. Referat na konferencję naukową SGPiS-IGS, Warszawa, luty 1967.
 • Fotowicz B.: Tendencje migracyjne młodzieży szkół podstawowych rejonu płockiego, "Notatki Płockie" 1965, nr 3-4.
 • Fotowicz-Kata B.: Kształtowanie się rynków zbytu na produkty rolne powiatu augustowskiego w okresie międzywojennym, "Biuletyn IGS" 1960, nr 3.
 • Fotowicz-Kata B.: Młodzież rejonu płockiego. Plany życiowe i ich realizacja w pierwszym roku po ukończeniu szkoły podstawowej, "Biuletyn IGS" 1966, nr 3.
 • Fotowicz-Kata B.: Przeobrażenia gospodarczo-społeczne wsi augustowskiej w świetle badań z 1934 i 1957 r. Rozprawa doktorska. Warszawa 1964, SGPiS.
 • Fotowicz-Kata B.: Rolnictwo regionu augustowskiego w latach .1919-3939 [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Praca zbiorowa pod red. J. Antoniewicz. Białystok J967, PWN.
 • Fotowicz-Kata E.: Szkoła i zawód dla młodzieży wiejskiej [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego. Pod red. J. Rosnera. Warszawa PWE.
 • Frąckiewicz L.: Potrzeby ochrony zdrowia społeczeństwa. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Frątczak E.: Podopieczni pomocy społecznej w Warszawie, "Biuletyn IGS" T976, nr 4.
 • Funkcje gospodarki kadrowej w przedsiębiorstwach handlowych. Praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz. Warszawa 1978, IHWiU.
 • Furczak G.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie opolskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Gabrylewicz T.: Zasoby ludzkie i zatrudnienie w województwie lubelskim w latach 1960-1973. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Gilejko L. Problemy działalności ekonomicznej samorządu robotniczego [w:] Szkice o samorządzie robotniczym. Pod red. naukową Z. Rybickiego. Warszawa 1962, KiW.
 • Gilejko L. z zespołem: Realizacja podstawowych funkcji związków zawodowych, ich ocena w środowisku pracowniczym i postulowany model działania. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Gilejko L., Balcerek J. : Związki zawodowe i samorząd robotniczy. Warszawa 1965, SGPiS.
 • Gilejko L., Balcerek J.: 0 naradach wydziałowych, oddziałowych radach robotniczych, potrzebie uaktywnienia działalności rad robotniczych, komisjach problemowych i innych sprawach dotyczących samorządu, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 2.
 • Gilejko L., Balcerek J.: Rola samorządu w rozwijaniu postępu technicznego, "Przegląd Związkowy" 1960, nr 5.
 • Gilejko L., Balcerek J.: W jedenastu przedsiębiorstwach stolicy, "Samorząd Robotniczy" 1966, nr 8-9 ,cz.l, nr 10 ,cz.2.
 • Gilejko L., Trzeciak M.: 0 problematyce pracy samorządu i czynnikach ją określających, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 3.
 • Gilejko L., Trzeciak M.: 0 uprawnieniach KSR i stopniu ich wykorzystania, "Samorząd Robotniczy" 1960, nr 4.
 • Gilejko L., Trzeciak M.: Udział samorządu robotniczego w ustalaniu i realizacji planu przedsiębiorstwa, "Samorząd Robotniczy" 1964, nr 11 /cz.1/, nr 12 /cz.2/.
 • Gilejko L., Zimmerman W.: Organizacje społeczne pracowników "Petrobudowy", "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych" 1962, nr 3.
 • Gilejko L.. 0 realizacji funkcji kontrolnych samorządu robotniczego w wybranych przedsiębiorstwach stolicy, "Samorząd Robotniczy" 1965, nr 2/cz. 1/, nr 3 cz.2/.
 • Gilejko L.: Demograficzna młodość klasy robotniczej a struktura jej potrzeb [w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby. Praca zbiorowa pod red. M. Latucha. Warszawa 1980, KiW.
 • Gilejko L.: Gospodarcza funkcja samorządu robotniczego i jej realizacja w latach 1956-1962. Rozprawa doktorska. Warszawa 1963, SGPiS.
 • Gilejko L.: Postawy klasy robotniczej i ich uwarunkowania, "Przegląd Związkowy" 1978, nr 4.
 • Gilejko L.: Problemy dyscypliny pracy w działalności samorządu robotniczego "Biuletyn IGS" 1962, nr 1-2.
 • Gilejko L.: Próba kompleksowej analizy działalności samorządu robotniczego w wybranych przedsiębiorstwach, "Samorząd Robotniczy" 1962, nr 12.
 • Gilejko L.: Przepisy wykonawcze do ustawy o samorządzie w praktyce, "Samorząd Robotniczy" 1961, nr 1.
 • Gilejko L.: Rzeczowa krytyka służy umocnieniu samorządu, "Samorząd Robotniczy" 1959, nr 3.
 • Gilejko L.: Samorząd robotniczy jako organ kontroli społecznej w przedsiębiorstwie, "Samorząd Robotniczy" 1961, nr 5.
 • Gilejko L.: Studia nad funkcjonowaniem samorządu robotniczego, "Biuletyn IGS" 1963, nr 3.
 • Gilejko L.: Uprawnienia samorządu robotniczego a ich wykorzystanie w zakładach pracy, "Przegląd Związkowy" 1959, nr 6.
 • Gilejko L.: Zasady tworzenia i podziału funduszu zakładowego w roku 1960, "Przegląd Związkowy" 1960, nr 1.
 • Ginsbert-Gebert A., Doktór .Z., Rakowski W., Dadan M., Kuziemka S.: Ogólna charakterystyka Ostrowca Świętokrzyskiego. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Ginsbert-Gebert A., Drozdowski A., Lisowski' A,: Usługi socjalno-kulturalne jako zmienna zależna przemian demograficznych, "Biuletyn IGS" 1979, nr 3-4.
 • Ginsbert-Gebert A., Markowska A., Szulc E.: Warunki życia w Ostrowcu Świętokrzyskim w świetle opinii jego mieszkańców, "Biuletyn IGS" 1977, nr 4.
 • Ginsbert-Gebert A., Markowska A., Szulc E.: Warunki życia w Ostrowcu Świętokrzyskim w świetle opinii jego mieszkańców. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Ginsbert-Gebert A., Rudzka-Lorentz C. Woźniak M., Zielińska-Kołtyś A.: Infrastruktura komunalna a funkcjonowanie systemu osadniczego kraju /w:/ Gospodarka przestrzenna Polski - diagnoza i rekonstrukcja. Wrocław 1984, Wszechnica PAN, Ossolineum.
 • Ginsbert-Gebert A., Rudzka-Lorentz C., Woźniak M., Zielińska-Kołtyś A.: Infrastruktura komunalna a funkcjonowanie systemu osadniczego kraju, "Biuletyn IGS" 1982, nr 4.
 • Ginsbert-Gebert A., Rudzka-Lorentz C., Woźniak M., Zielińska-Kołtyś A.: Infrastruktura komunalna a funkcjonowanie systemu osadniczego kraju. Raport z badań /maszynopis/. Warszawa 1985, SGPiS-IGS.
 • Ginsbert-Gebert A., Woźniak M.: Dojazdy do pracy do Ostrowca Świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych, "Biuletyn IGS" 1975, nr 4.
 • Ginsbert-Gebert A.: 0 badaniach ankietowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, "Biuletyn IGS" 1976, nr 4.
 • Ginsbert-Gebert A.: Infrastrukturalne zagospodarowanie stołecznego woj. warszawskiego. Stan i tendencje zmian, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN" 1986, z.53.
 • Ginsbert-Gebert A.: Ogólna charakterystyka infrastruktury i jej roli w rozwoju miasta. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Ginsbert-Gebert A.: Ostrowiec Świętokrzyski na tle innych tej skali miast polskich, "Biuletyn IGS" 1977, nr 3.
 • Ginsbert-Gebert A.: Perspektywy rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego na tle projektów rozbudowy Huty im. M.Nowotki, "Biuletyn IGS" 1976, nr 3.
 • Ginsbert-Gebert A.: Warunki życia w osiedlach warszawskich w świetle opinii ich mieszkańców, "Kronika Warszawy" 1979, nr 3.
 • Ginsbert-Gebert A.: Wpływ przemian demograficznych na program usług socjalno- -kulturalnych na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie informacja, "Biuletyn IGS" 1978, nr 1.
 • Ginsbett-Gebert A.: Infrastrukturalne zagospodarowanie aglomeracji warszawskiej - stan i tendencje zmian, "Kronika Warszawy" 1985, nr 3-4.
 • Glegolska D.: Formy i metody rekrutacji pracowników do nowo powstających zakładów przemysłowych na przykładzie 0Z0S "Stomil" w Olsztynie. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Gmytrasiewicz M.: Metody ustalania środków na usługi i świadczenia społeczne w planowaniu społeczno-gospodarczym. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Godziszewska A.: Struktura demograficzna i zawodowo-społeczna pracowników 0Z0S zwolnionych w latach 1969 i 1970. Praca magisterska, Warszawa 1972, SGPiS.
 • Golian D.: Niektóre aspekty wykorzystania kwalifikacji specjalistów nauk humanistycznych z wyższym wykształceniem na podstawie podsystemu "Magister". Praca magisterska. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Góralska H., Winiewski M., Wiktorow A.: Diagnozowanie i planowanie zaspokojenia potrzeb w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Grzesiak Z.: Czynniki determinujące przemieszczenia ludności z rolnictwa do zawodów pozarolniczych w Polsce na tle migracji wieś-miasto w okresie 1976-2000. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Grzeszczyk T.: Bodźce materialne i pozamaterialne oraz ich funkcje wychowawcze. Referat na konferencję TWWP "Rola służby pracowniczej i organizacji społecznych w realizacji zadań społeczno-wychowawczych zakładów pracy", Warszawa 1979.
 • Grzeszczyk T.: Bodźce staranności personelu sklepowego, "Materiały Seminaryjne IHWiU" 1980, z.5.
 • Grzeszczyk T.: Bodźce staranności w handlu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1981, nr 4.
 • Grzeszczyk T.: Dyscyplina pracy. Problemy społeczno-ekonomiczne i prawne. Warszawa 1978, PWE.
 • Grzeszczyk T.: Ekonomiczno-społeczne środki kształtowania zdyscyplinowanych postaw załóg przemysłowych, "Biuletyn IGS" 1974, nr 1.
 • Grzeszczyk T.: Istota planowania społecznego w handlu, "Roczniki IHWiU" nr 3.
 • Grzeszczyk T.: Kształtowanie postaw pracowników handlu. Problemy prawno-ekonomiczne. Biblioteka IHWiU nr 185, Warszawa 1979.
 • Grzeszczyk T.: Porównawcza analiza środków dyscypliny pracy, "Roczniki IHWiU" 1977, nr 3.
 • Grzeszczyk T.: Postawy i warunki, "Życie Gospodarcze" 1978 nr 31.
 • Grzeszczyk T.: Prawne, społeczne i ekonomiczne problemy dyscypliny pracy w świetle wyników badań IGS, "Biuletyn IGS"1976, nr 1.
 • Grzeszczyk T.: Prawno-ekonomiczne środki kształtowania postaw pracowników handlu, "Roczniki IHWiU" 1979, nr 3.
 • Grzeszczyk T.: Skuteczność Bodźców w opiniach pracowników handlu, "Gazeta Handlowa" 1979, nr 20.
 • Grzeszczyk T.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania jakości pracy sprzedawcy, "Handel Wewnętrzny" 1980, nr 5.
 • Grzeszczyk T.: Sterowanie dyscypliną pracy w procesie racjonalizacji zatrudnienia w handlu wewnętrznym i usługach. Biblioteka IHWiU nr 162, Warszawa 1978.
 • Grzeszczyk T.: Środki realizacji dyscypliny pracy /Koncepcja ogólna/, "Biuletyn IGS" 1973, nr 4.
 • Grzeszczyk T.: Środki realizacji dyscypliny pracy w handlu wewnętrznym i usługach. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Grzeszczyk T.: Uwarunkowanie postawy wobec pracy, "Roczniki IHWiU" 1977, nr 3.
 • Grzeszczyk T.: Wpływ warunków pracy na postawy załogi, "Handel Wewnętrzny" nr 3.
 • Grzeszczyk T.: Związek dyscypliny pracy z poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy, "Roczniki IHWiU" 1974, nr 3.
 • Grzeszczyk T.T Nagrody i kary w opinii, pracowników, "Polityka Społeczna" 1980, nr 13-12.
 • Informacja o bieżących badaniach IGS. Badania nad ludźmi starszymi, "Biuletyn IGS" 1965, nr 1.
 • Jakubczak F., Kurzynowski A.: Badania nad postawami wobec pracy kobiet, "Biuletyn IGS" 1960, nr 1.
 • Jakubczak F.: Badanie postaw wobec pracy kobiet w środowisku warszawskich metalowców, "Przegląd Socjologiczny" 1960, nr 1, t.14.
 • Jakubczak F.: Liczebność. Co powinniśmy wiedzieć o współczesnej rodzinie, "Trybuna Ludu" 1955, nr 295.
 • Jakubczak F.: Przemiany społecznej roli kobiet wiejskich w Polsce Ludowej. Rozprawa doktorska. Warszawa 1964, SGPiS.
 • Jankowska J.: Rola szkolnictwa przyzakładowego w przygotowaniu kwalifikowanych kadr dla zakładu pracy /na przykładzie 0Z0S "Stomil" w Olsztynie/. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Jaworska M.: Strukturalne uwarunkowania wykorzystania kwalifikacji specjalistów nauk ścisłych z wyższym wykształceniem w świetle podsystemu "Magister". Praca magisterska. Warszawa 1977, SGPiS.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E., Kurzynowski A. : Badanie nad potrzebami rodziny w związku ze wzrastającą aktywizacją zawodową kobiet zamężnych, "Biuletyn IGS" 1965, nr 1.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Badanie ankietowe wybranych problemów związanych z industrializacją Płocka, "Biuletyn IGS" 1968, nr 2-3.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Czy mąż pomaga w gospodarstwie domowym. Co powinniśmy wiedzieć o współczesnej rodzinie, "Trybuna Ludu" 1959, nr 302.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Elementy ekologii społecznej Płocka /analiza wstępna/, "Zeszyty Badań Rejonów-Uprzemysławianych PAN" 1963, nr 6.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Mieszkańcy Płocka o sobie i swoim mieście [w:] Płock. Społeczeństwo miejskie w procesie uprzemysłowienia. Warszawa 1982, KiW.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Nowe osiedla płockie i ich mieszkańcy. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1967, nr 23.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Płocczanie i przybysze w nowych osiedlach Płocka, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1967, nr 24.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Płock 1965 - nowe osiedla i ich mieszkańcy /ma¬szynopis w archiwum Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN/. Warszawa 1964.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Praca zawodowa kobiet w rodzinach robotniczych i inteligenckich [w:] Rodzina a zawód. Katowice J963, Śląski Instytut Naukowy.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Rodzina i dom warszawskiego metalowca, "Biuletyn IGS" 1962, nr 2-3.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie miasta. Fakty i opinie[w:] Płock. Społeczeństwo miejskie w procesie uprzemysłowienia. Warszawa 1982, KiW.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E.: Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne Płocka w oczach jego mieszkańców, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1967, nr 26.
 • Karcz Z.: Oddziałowe rady robotnicze. Warszawa 3963. Wydawnictwo Związkowe.
 • Kassyk H.: Bezpośredni wpływ aktywności zawodowej kobiet na strukturę wydatków budżetowych, "Biuletyn IGS" 1968, nr 2-3.
 • Kassyk H.: Program badań warunków bytu rodzin pracowniczych w Płocku, "Zeszyty badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1963, nr 4.
 • Kassyk H.: Struktury demograficzno-zawodowe rodzin płockich, "Biuletyn IGS" 1965, nr 3 i 4.
 • Kassyk-Rokicka H., Nowak L.: Warunki bytu gospodarstw domowych osób korzystających z pomocy społecznej w powiecie siedleckim. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Kassyk-Rokicka H., Romanowska E.: Podstawowe struktury demograficzne i społeczno-zawodowe osób korzystających z opieki i pomocy społecznej w m.st. Warszawie w 1973 r. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Kassyk-Rokicka H.: Poziom i struktura dochodów pieniężnych gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 1974, nr 4.
 • Kassyk-Rokicka H.: Problemy mierzenia stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Kassyk-Rokicka H.: Warunki bytu gospodarstw domowych osób korzystających z pomocy społecznej w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Raport z badań. Warsza¬wa 1975, SGPiS-IGS.
 • Kassyk-Rokicka H.: Wpływ pracy zawodowej kobiety na poziom i strukturę wydatków w rodzinach pracowniczych. Monografie i Opracowania nr 24, Warszawa 1970, SGPiS.
 • Kassyk-Rokicka H.: Założenia do badań warunków bytu gospodarstw domowych w Polsce korzystających z opieki i pomocy społecznej państwa, "Biuletyn IGS" 1974, nr 1.
 • Klimczyk M.: Odtwarzanie podstawowych informacji statystycznych obrazujących migrację w nowym podziale administracyjnym kraju oraz określenie niektórych współzależności migracji i przebiegu procesów społeczno-gospodarczych w latach 1970-1977, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 28.
 • Klimczyk M.: Odtwarzanie podstawowych informacji statystycznych obrazujących migracje wewnętrzne w nowym podziale administracyjnym kraju oraz określenie niektórych współzależności migracji z przebiegiem procesów społeczno-gospodarczych w latach 1970-1977 /Syntetyczny raport kierownika tematu/. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Kluczyński J.: 0 potrzebie badań nad ekonomiczną efektywnością kształcenia "Życie Szkoły Wyższej" 1964, nr 9.
 • Kluczyński J.: 0 zawodzie ekonomisty [w:] Socjologia zawodów. Pod red. A.Sarapaty, Warszawa 1965. KiW.
 • Kluczyński J.: 0 zawodzie ekonomisty, "Życie Szkoły Wyższej" 1962 nr 9.
 • Kluczyński J.: Ekonomiści w gospodarce narodowej, "Ekonomista" 1965, nr 4.
 • Kluczyński J.: Gospodarka kadrami ekonomistów. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1965, nr 8-9.
 • Kluczyński J.: Kierunki zmian w kształceniu ekonomistów, "Nowe Drogi" 1963, nr 10.
 • Kluczyński J.: Pozycja społeczno-zawodowa oraz warunki życia ekonomistów z wyższym wykształceniem w Polsce Ludowej. Rozprawa doktorska. Łódź 1965, Uniwersytet Łódzki.
 • Kluczyński J.: Studia dla pracujących w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, "Życie Szkoły Wyższej" 1962, nr 9.
 • Kluczyński J.: Zawód ekonomisty w Polsce Ludowej. Z prac Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1966, KiW.
 • Komunikat o badaniach ankietowych Zakładu Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi IER, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1957, nr 5.
 • Konopska B., Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa oraz niektóre aspekty wykorzystania kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Praca magisterska. Warszawa 1977, SGPiS.
 • Kopeć D., Łukomska B., Sobieszak A.: Migracje wewnętrzne w latach 1970-1972 według czterech głównych kierunków, płci i województw /dane przeliczone na nowy podział administracyjny kraju obowiązujący od dnia 1.06.1975 r./ Zbiór tablic. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Koptas G.: Potrzeby oświatowe w ujęciu statystycznym. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Kordaszewski I.: Dochody z pracy i warunki bytu nauczycieli szkół przed- akademickich w latach 1976-1978, "Biuletyn IGS" 1981, nr 2.
 • Kordaszewski I.: Dochody z pracy i warunki bytu nauczycieli szkół przed- akademickich w latach 1976-1978 /w:/ Niektóre elementy warunków bytu populacji badanych przez IGS w latach 1976-1980 /maszynopis powielony/. Warszawa 1981.
 • Kordaszewski I.: Płace w oświacie, ich wielkość i funkcje /maszynopis powielony/. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Kordaszewski I.: Płacowe i pozapłacowe dochody nauczycieli z pracy w szkole. Diagnoza. Cz.l. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Kostrubiec S,, Kowalska G.: Warszawska inteligencka rodzina wielodzietna, "Biuletyn IGS" 1981, nr 3-4.
 • Kostrubiec S., Kowalska G., Ochocki A., Stpiczyński T., Strzelecki Z., Witkowski J.: Relacje mobilności przestrzennej ludności czynnej i biernej zawodowo z uwzględnieniem kierunku i zasięgu migracji. Raport z badań. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Kostrubiec S., Kowalska G.: Warszawska inteligencka rodzina wielodzietna [w:] Warszawska inteligencka rodzina wielodzietna w latach siedemdziesiątych. Monografie i Opracowania nr 143, Warszawa 1984, SGPiS.
 • Kostrubiec S.: Warunki bytu rodzin, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Kostrubiec S., Kowalska G., Warszawska inteligencka rodzina wielodzietna w latach siedemdziesiątych. Monografie i Opracowania nr 143, Warszawa 1984, SGPiS.
 • Kostrubiec St.: Pozycja zawodowa mężatek z wykształceniem wyższym a funkcjonowanie wielkomiejskiej rodziny inteligenckiej. Praca doktorska. Warszawa 1985, SGPiS-ES.
 • Kowalska I.: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne zróżnicowanie warszaw¬skich rodzin wielodzietnych w latach osiemdziesiątych . Praca doktorska. Warszawa 1986, SGPiS.
 • Kowalska I.: Warszawska rodzina wielodzietna w latach 1970-1976 [w:] Warszawska rodzina rodzina wielodzietna w latach siedemdziesiątych. Monografie i Opracowania nr 143, Warszawa 1984, SGPiS.
 • Kowalska I.: Warunki bytu rodzin wielodzietnych, "Polityka Społeczna" 1979, nr 3-4.
 • Kowalska I.: Założenia i wstępne wyniki badań rodzin wielodzietnych w Tomaszowie Lubelskim - informacja, "Biuletyn IGS" 1979, nr 4.
 • Kozińska D.: Problemy mieszkaniowe osób w starszym wieku. Opracowanie części mieszkaniowej ogólnopolskiego badania nad położeniem ludzi starszych. Materiały i Studia 1973, z.2/226, Warszawa 1973, Instytut Gospo¬darki Mieszkaniowej, ZSDiS
 • Kozińska D.: Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Krogułec G.: Elementy rachunku ekonomicznego w ruchu turystycznym krajowym i zagranicznym /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Kuciarska-Ciesielska M.: Potrzeby dziecka a wykorzystanie przez matki urlopów bezpłatnych. Referat na Konferencje AE w Poznaniu, Poznań 1981.
 • Kuciarska-Ciesielska M.: Potrzeby dziecka a zachowania matek wobec pracy. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Kuciarska-Ciesielska M.: Role macierzyńskie i zawodowe kobiet, "Wiadomości Statystyczne" 1980, nr 12.
 • Kuciarska-Ciesielska M.: Społeczno-ekonomiczne warunki korzystania przez kobiety z urlopów bezpłatnych na wychowanie dziecka. Referat na konferencje Rady do Spraw Rodziny URM, Warszawa 1980.
 • Kucińska G., Tauzowska M. : Warunki pracy załogi w OZOS [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Kuciński K., Rakowski W.: Poczucie stabilności ludności wiejskiej, "Biuletyn IGS" 1980, nr 4.
 • Kuciński K., Rakowski W.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji w Polsce, "Biuletyn IGS" 1978, nr 1.
 • Kuciński K., Rakowski W.: Zasięg oddziaływania Warszawy w świetle napływu ludności, "Biuletyn IGS" 1978, nr 2.
 • Kurzynowski A. : Warunki ciągłości pracy pracownic zamężnych w przemyśle, "Organizacja. Samorząd. Zarządzenie" 1963, nr 10.
 • Kurzynowski A., Lisowski A., Drozdowski A., Lisowska E., Olszewska B., Rodzewicz A., Skrzypaczak I.: Zmiany wzorów życia rodzinnego. Raport z badań /maszynopis/. Warszawa 1985, SGPiS-IGS.
 • Kurzynowski A., Lisowski A., Drozdowski A., Rytelewska G., Lisowska E.: Warunki bytu wybranych grup warszawskich gospodarstw domowych. Raport z badań /maszynopis/. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Kurzynowski A.: Absolwenci szkoły w środowisku pracy w świetle ankiety zjazdowej. Referat na VIII Zjazd Absolwentów SGH-SGPiS, Warszawa, październik 1986.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny - informacja o badaniu, "Biuletyn IGS" 1970, nr 1.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet i przeobrażenia rodziny płockiej. Raport z badań. Warszawa 1975, IRWiR OAN.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych a wielkość rodziny [w:] Polityka ludnościowa. Współczesne problemy. Warszawa 1973, KiW.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Płocku w latach 1931-1960. PAN-Pracownia Badań Rejonów Uprzemysławianych. Warszawa 1963, SGPiS-IGS Zakład Socjologii.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju -perspektywy. Warszawa 1979, KiW.
 • Kurzynowski A.: Aktywność zawodowa kobiet w40-leciu PRL [w:] Kobiety polskie. Praca zbiorowa. Warszawa 1986, KiW.
 • Kurzynowski A.: Aktywność zawodowa kobiet zamężnych w Płocku, "Notatki Płockie" 1973, nr 4.
 • Kurzynowski A.: Aktywność zawodowa matek, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Aktywność zawodowa mężatek w świetle NSP 1970 /poza rolnictwem/, "Biuletyn IGS" 1973, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Az Nok Szakmai es A Szules. Demografia XV, VI 2, Budapeszt 1972.
 • Kurzynowski A.: Badania motywów powrotu do pracy mężatek po urodzeniu dziecka, "Biuletyn IGS" 1964, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Charakterystyka i funkcjonowanie gospodarstw domowych warszawskich robotnic [w:]Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego. Warszawa 1970, Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
 • Kurzynowski A.: Charakterystyka struktury zatrudnienia kobiet zamężnych w Płocku, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1962, nr 3.
 • Kurzynowski A.: Ciągłość pracy a macierzyństwo. Warszawa 1967, PWE.
 • Kurzynowski A.: Czy urlop macierzyński jest urlopem czy też odprawą, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1967, nr 6.
 • Kurzynowski A.: Diagnozowanie i planowanie zaspokojenia potrzeb społecznych /informacja o badaniu, "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Diagnozowanie i planowanie zaspokojenia potrzeb społecznych /zarys koncepcji i założeń badawczych/. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Kurzynowski A.: Family Structure and Patterns of Young Mothers Behaviours Towards Profesional Work [w:] Demography of The Family. Paris 1984, CICRED.
 • Kurzynowski A.: Geneza i perspektywy aktywizacji zawodowej kobiet zamężnych w Polsce Ludowej /maszynopis/, Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Kurzynowski A.: Głos w dyskusji na konferencji z okazji 5-lecia IGS, "Biuletyn IGS" 1963, nr 3.
 • Kurzynowski A.: Gospodarstwo domowe a praca zawodowa kobiet, "Studia Demograficzne" 1978, nr 54.
 • Kurzynowski A.: Kłopoty żony i gospodyni /wyniki Badań/, "Trybuna Ludu" z dnia 12.12.1959.
 • Kurzynowski A.: Korzystanie z urlopów i zasiłków wychowawczych przez młode matki, "Problemy Rodziny" '1983, nr 4.
 • Kurzynowski A.: L' utilité sociale des institutions d'assistance et d'éducation [w:] Les fonctions éducatives de la famille dans le monde d'aujourd'hui. Warszawa 197 2. PWN.
 • Kurzynowski A.: Macierzyństwo a ciągłość pracy mężatek, "Samorząd Robotniczy" 1965, nr 3.
 • Kurzynowski A.: Macierzyństwo a ciągłość zatrudnienia pracownic zamężnych /wstępne wyniki ankiety/, "Biuletyn IGS" 1962, nr 1-2.
 • Kurzynowski A.: Macierzyństwo a praca kobiet zamężnych /poza rolnictwem /w:/ Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny. Warszawa 1976, KiW.
 • Kurzynowski A.: Macierzyństwo i zawód, "Trybuna Ludu" z dnia 8.03.1962.
 • Kurzynowski A.: Na urlop czy do pracy? "Nasza Praca-Biuletyn ZG Ligi Kobiet" nr 9.
 • Kurzynowski A.: Niektóre cechy sytuacji rodzinnej a motywy pracy zawodowej kobiet, "Problemy Rodziny" 1972, nr 6/68.
 • Kurzynowski A.: Nowe tendencje w wykorzystaniu urlopów i zasiłków wychowawczych, "Polityka Społeczna" J985, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Opinie matek w sprawie kosztów utrzymania małego dziecka oraz wysokości niektórych świadczeń związanych z macierzyństwem, "Biuletyn IGS" 1981, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Płace młodych matek korzystających z urlopów macierzyńskich /z badań IGS w 1982 r./ [w:] Położenie klasy robotniczej w Polsce. Warunki bytu robotników. Warszawa 1984, ANS.
 • Kurzynowski A.: Płynność zawodowa kobiet w związku z macierzyństwem [w:]Płynność załóg. Pod red. A. Sarapaty. Warszawa 1968, PWE.
 • Kurzynowski A.: Polityka rodzinna a funkcja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach młodych matek w latach 1960-1982, "Studia Demograficzne" 1983, nr 3.
 • Kurzynowski A.: Polska rodzina miejska, "Problemy Rodziny" 1971, nr 3/59.
 • Kurzynowski A.: Praca kobiet zamężnych a przeobrażenia w rodzinie i strukturze społeczno-zawodowej, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN"
 • Kurzynowski A.: Praca matek a macierzyństwo w latach 1983-1984 - informacja wstępna o badaniu w zakładach pracy, "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodowa kobiet a realizacja ekonomicznej i opiekuńczej funkcji rodziny. Referat na konferencje Rady ds. Rodziny URM. Tom-Sekcja II, Warszawa 1980.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodowa mężatek a macierzyństwo, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1961, nr 8-9.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodowa mężatek w Płocku, "Notatki Płockie" 1963, nr 26.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodowa młodych matek a macierzyństwo [w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne. Zadania. Potrzeby. Warszawa 1980. KiW.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodowa młodych matek a macierzyństwo w świetle polityki społecznej, "Biuletyn IGS" 1983, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Praca zawodową kobiet a ich dzietność, "Problemy Rodziny" nr 2/82.
 • Kurzynowski A.: Prawo i praktyka urlopów wychowawczych dla ojców, "Polityka Społeczna" 1985, nr 5-6.
 • Kurzynowski A.: Proces aktywizacji zawodowej kobiet zamężnych a przeobrażenia w rodzinie i strukturze społeczno-zawodowej [w:]Płock. Społeczeństwo miejskie w procesie uprzemysłowienia. Warszawa 1982, KiW.
 • Kurzynowski A.: Przedłużenie nieobecności w pracy po urodzeniu dziecka, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1964, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Realizowane wzory zachowań matek wobec pracy w okresie czynnego macierzyństwa w latach 1960-1977. Referat na konferencję AE w Poznaniu, Poznań 1981.
 • Kurzynowski A.: Rodzina i macierzyństwo a aktywność zawodowa kobiet, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 29.
 • Kurzynowski A.: Rodzina, macierzyństwo, praca a polityka społeczna. Referat prezentowany na międzynarodowej konferencji w Sofii, 1981.
 • Kurzynowski A.: Sytuacja rodzinna i zawodowa kobiet a motywy ich pracy zawo¬dowej, "Biuletyn IGS" 1971, nr 4.
 • Kurzynowski A.: Sytuacje rodzinne a zatrudnienie kobiet zamężnych [w: ] Kobieta - praca - dom. Warszawa 1967. Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
 • Kurzynowski A.: Urlopy i zasiłki wychowawcze dla młodych matek, "Biuletyn IGS" 1982, nr 4.
 • Kurzynowski A.: Urlopy i zasiłki wychowawcze, "Polityka Społeczna" 1983,nr 4.
 • Kurzynowski A.: Urodzenia małżeńskie wśród pracownic. Wyniki badania ankietowego, "Studia Demograficzne" 1966, nr 9.
 • Kurzynowski A.: Wdowieństwo - problem gerontologii społecznej [w:] Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego PTG. Pod red. J. Piotrowskiego. Warszawa 1975.
 • Kurzynowski A.: Wpływ macierzyństwa na ciągłość zatrudnienia kobiet zamężnych. Praca doktorska. Warszawa 1965, SGPiS.
 • Kurzynowski A.: Wpływ macierzyństwa na ciągłość zatrudnienia pracownic zamężnych /informacja o Badaniu/, "Biuletyn IGS" 1961, nr 4.
 • Kurzynowski A.: Wpływ macierzyństwa na pracę kobiet zamężnych, [w:] Rodzina i zawód, "Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego" 1963, nr 29.
 • Kurzynowski A.: Wybrane zagadnienia-diagnozowania i planowania zaspokajania potrzeb społecznych, "Biuletyn IGS" .1986, nr 1.
 • Kurzynowski A.: Wzory zachowań matek wobec pracy po urodzeniu dziecka, "Biuletyn IGS" 1981, nr 3.
 • Kurzynowski A.: Wzory zachowań młodych matek wobec pracy w okresie czynnego macierzyństwa. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Kurzynowski A.: Z Badań nad aktywizacją zawodową kobiet zamężnych w Płocku, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1962, nr 2.
 • Kurzynowski A.: Zachowanie się pracownic zamężnych wobec pracy w związku z macierzyństwem - metoda badania, "Biuletyn IGS" 1966, nr 1.
 • Kurzynowski A.: Zasiłki i urlopy wychowawcze w latach 1983-1984, "Biuletyn IGS" 1985, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Zawód a ciągłość zatrudnienia młodych matek [w:] Kobieta współczesna. Z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów. Warszawa 1966, KiW.
 • Kurzynowski A.: Zawód, macierzyństwo a ciągłość zatrudnienia, "Życie Warszawy" z dnia 33.03.1962 Zesz.1/ oraz z dnia 25.04.1962 /cz.2/.
 • Kurzynowski A.: Ile kosztuje dziecko? "Nasza Praca-Biuletyn ZG Ligii Kobiet" 1981, nr 9.
 • Kurzynowski A.: Jak wykorzystują wolny czas po pracy /badanie 100 rodzin/, "Metalowiec" 1960, nr 6.
 • Kwiatkowska E., Kurzynowski A.: Co myślą mężczyźni o pracy zawodowej kobiet Zbadanie 300 rodzin/, "Metalowiec" 1960, nr 5.
 • Latuch K., Związki pomiędzy przepływem ludności z rolnictwa do pozarolniczych działów gospodarki narodowej i migracjami ze wsi do miast w Polsce w latach 1951-1975. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Latuch K.: Migracyjne i niemigracyjne przepływy ludności wiejskiej z rolnictwa do pozarolniczych działów gospodarki narodowej w Polsce w latach 1951-1978. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Latuch K.: Prognoza przepływu ludności z rolnictwa do pozarolniczych działów gospodarki narodowej w Polsce w latach 1971-2000. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Latuch K.: Projekt odtwarzania danych statystycznych o migracjach wewnętrznych ludności w Polsce w nowym podziale administracyjnym kraju z dn. 04.1975. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Latuch K.: Przepływy ludności z rolnictwa do pozarolniczych działów gospodarki narodowej w Polsce w latach 1951-1975. Raport z badań. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Latuch M,: Rola migracji w ukształtowaniu się załogi OZOS [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Latuch M. , Michałowska M., Mlącki B., Witkowski J.: Ruchliwość pracownicza załogi zakładu przemysłowego na przykładzie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych, Monografie i Opracowania nr 72, Warszawa 1978, SGPiS.
 • Latuch M. , Pohowski M.: Struktura gospodarstw domowych, "Wieś Współczesna" nr 4.
 • Latuch M. : Migracje zewnętrzne na Pomorzu Zachodnim w latach 1955-1959, towarzyszące im zmiany i niektóre zagadnienia przystosowania się repatriantów do nowego środowiska, "Lud" 1965, t.49.
 • Latuch M. Badania nad strukturą rodzin wiejskich, "Biuletyn IGS" 1960, nr 1.
 • Latuch M. Stolarczyk K.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji osób w starszym wieku w Polsce. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Latuch M., Kostrubiec S., Strzelecki Z.: Sytuacja demograficzna Warszawy. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Latuch M., Lisowski A.: Warszawskie rodziny wychowujące dzieci kalekie w 1976 r., "Biuletyn IGS" 1977, nr 2.
 • Latuch M., Stolarczyk K.: Prognoza stanu i struktury uczniów szkół podstawowych i średnich do 1990 r., "Biuletyn IGS" 1979, nr 3-4.
 • Latuch M., Stolarczyk K.: Prognoza stanu i struktury uczniów szkół podstawowych i średnich /dziesięciolatki/ do 1990 r. Raport z badań. Warszawa SGPiS-IGS.
 • Latuch M., Struktura demograficzna a zróżnicowanie aktywności zawodowej kobiet w Polsce w 1960 r., "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1965, nr 57.
 • Latuch M., Wasilewska H.: Demograficzny potencjał turystyczny Polski w latach 1975-1990 /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Latuch M., Wasilewska-Trenkner H.: Demograficzny potencjał turystyczny Polski w latach 1975-1990, "Biuletyn IGS" 1974, nr 2.
 • Latuch M., Wróblewska G.: Prognoza rozwoju ludności miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Latuch M.: Aktualne problemy migracji w dużych miastach /na przykładzie miast wydzielonych/. Referat wygłoszony na naradzie międzywojewódzkiej IV grupy TOSP specjalizującej się w zagadnieniach wielkich aglomeracji, zorganizowanej przez MUS w Warszawie w dniach 18-19 grudnia 1969.
 • Latuch M.: Badania ankietowe wśród repatriantów i niektóre jego wyniki, "Wieś Współczesna" 1959, nr 8.
 • Latuch M.: Badania ankietowe wśród repatriantów z lat 1955-1958, "Wiadomości Statystyczne" 1959, z.5-6.
 • Latuch M.: Badania monograficzne wśród repatriantów i niektóre jego tymczasowe wyniki, "Biuletyn IGS" 1959, nr 2.
 • Latuch M.: Biografia załogi, "Panorama Północy" 1972, nr 44.
 • Latuch M.: Dotychczasowe przemieszczenia ludności w Regionie Warszawskim. Zeszyt 3, Warszawa 1975, RNE-TWW.
 • Latuch M.: Kariery zawodowe absolwentów SGH-SGPiS. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Latuch M.: Kwestie metodologiczne prognozy ludności dla potrzeb oświaty do roku 1971. Założenia wstępne /maszynopis powielony/. Warszawa 1976, SGPiS- -IGS.
 • Latuch M.: Migracje i międzysektorowe przepływy ludności w procesie urbanizacji i uprzemysłowienia Polski [w:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t.30, Warszawa 1978, GUS.
 • Latuch M.: Migracje jako główny składnik ludnościowego wzrostu miasta stołecznego [w:] Rozwój Warszawy w świetle demografii. Prace i Materiały nr 66, Warszawa 1975, TERN.
 • Latuch M.: Migracje osób starszych [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Latuch M.: Migracje zewnętrzne na Pomorzu Zachodnim w latach 1955-1959 /streszczenie referatu wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji Pomorzoznawczej/, Szczecin 1960.
 • Latuch M.: Niektóre aspekty migracji zewnętrznej, "Wieś Współczesna" 1959, nr 12.
 • Latuch M.: Niektóre zagadnienia przystosowania się repatriantów z lat 1955-1958 do nowego środowiska na ziemiach zachodnich i północnych, "Biuletyn IGS" 1962, nr 3.
 • Latuch M.: Niektóre zmiany towarzyszące zewnętrznym ruchom migracyjnym, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1960, nr XXI.
 • Latuch M.: Ocena dotychczasowych ujęć migracji w spisach oraz propozycje zmian i udoskonaleń analitycznych. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Latuch M.: Pochodzenie terytorialne aktualnych mieszkańców Warszawy, "Kronika Warszawy" 1973, nr 3.
 • Latuch M.: Podsumowanie doświadczeń krajowych i zagranicznych dotyczących przyczyn migracji oraz opracowanie programu do dalszych badań. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Latuch M.: Polska jako teren zewnętrznych migracyjnych ruchów ludności po II wojnie światowej, "Biuletyn IGS" 1958, nr 3-4.
 • Latuch M.: Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, "Studia Demograficzne" 1977, nr 50.
 • Latuch M.: Przyczyny migracji osób starszych wiekiem z miast wielkich w Polsce /1970-1973/. Raport z badań. Warszawa 1975; SGPiS-IGS.
 • Latuch M.: Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. Rozprawa doktorska. Warszawa 1961, SGPiS.
 • Latuch M.: Repatriacja w badaniach demograficznych, "Głos Szczeciński" z dnia 18.04.1962, wyd. C.
 • Latuch M.: Rola migracji w kształtowaniu załogi 0Z0S. Materiały na seminarium naukowe "Czynniki kształtujące pracownicze załogi w rejonach uprzemysłowionych na przykładzie 0Z0S". SGPiS, Warszawa 1973.
 • Latuch M.: Rola migracji w Rozwoju ludnościowym pięciu miast wydzielonych w okresie lat 1950-1960, "Biuletyn IGS" 1967, nr 3-4.
 • Latuch M.: Rola migracji we wzroście ludnościowym Warszawy, "Biuletyn IGS" 1970, nr 1.
 • Latuch M.: Społeczne aspekty migracji ludności w regionie warszawskim /w:/ Materiały na sympozjum naukowe "Rozwój społeczno-gospodarczy regionu warszawskiego w XXX-leciu 1945-1974". PTE Oddział Warszawski. Warszawa 1975.
 • Latuch M.: Struktura i kwalifikacje migrantów zatrudnionych w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych w 1969 r., "Olsztyńskie Studia Demograficzne" 1971, nr 40.
 • Latuch M.: The Role of Internal Migration in Contemporary Population Growth in Big Cities in Poland, "Studia Demograficzne" 1973, nr 34.
 • Latuch M.: Udział roczników starszych w migracjach ludności w Polsce /w:/ Materiały na konferencje naukową poświęconą problemom ludzi starszych w Polsce. SGPiS-IGS, Warszawa 1975.
 • Latuch M.: Współczesne migracje zewnętrzne ludności w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, nr 11.
 • Latuch M.: Wszystkimi drogami pod skrzydła "Kormoranu", "Gazeta Olsztyńska" 1973. nr 127.
 • Lączak E.: Dojazdy do pracy w latach 1967-1971 /na przykładzie 0Z0S "Stomil" w Olsztynie/. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Lepiech J., Sulmicka M.: Prognoza zapotrzebowania na kadry kwalifikowane dla gospodarki narodowej /maszynopis powielony/. Warszawa 1980, SGPiS- IGS.
 • Lepiech J.: Absolwenci SGH-SGPiS - uczestnicy V Zjazdu - w świetle materiałów ankietowych [w:] Z aktualnych problemów ekonomicznych. Materiały z V Zjazdu Absolwentów 18-19 listopada 1966. Warszawa 1969, Zakład Wydawnictw CRS.
 • Lepiech J.: Kształcenie ekonomistów w systemie dla pracujących /dynamika, struktura, sprawność/. Warszawa 1973, PWN.
 • Lepiech J.: Z badań nad działalnością punktów konsultacyjnych WSE, "Biuletyn Ośrodka Metodycznego WSE dla Pracujących SGPiS. Studia i Materiały" 1967, nr 3.
 • Lisowska E.: Dziecko w systemie wartości rodziców, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Lisowska E.: Fazy rozwoju rodziny i jej potrzeby związane z prokreacją. Raport z badań problemu węzłowego 11.5.Warszawa 1985, SGPiS.
 • Lisowska E.: Funkcjonowanie i potrzeby rodzin w fazie prokreacyjnej. Raport z badań. Warszawa 1986, SGPiS-IGS.
 • Lisowska E.: Potrzeby rodziny w początkowych fazach rozwojowych a polityka społeczna. Rozprawa doktorska. Warszawa 1986, SGPiS.
 • Lisowska E.: Problemy socjalizacji młodego pokolenia, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Lisowska E.: Warunki funkcjonowania rodzin w fazie prokreacyjnej i wynikające stąd potrzeby, "Biuletyn IGS" 1986, nr 1.
 • Lisowski A., Drozdowski A.: Enklawy niedostatku, "Polityka" 1975, nr 9.
 • Lisowski A., Drozdowski A.: Kilka uwag o sytuacji materialnej mieszkańców Ursynowa, "Biuletyn IGS" 1984, nr 1-2.
 • Lisowski A., Drozdowski A.: Pensjonariusze domów pomocy społecznej w Polsce w 1973 r. - źródła utrzymania przed przyjęciem po raz pierwszy do domu pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 1974, nr 4.
 • Lisowski A.: Badanie na temat "Pensjonariusze domów pomocy społecznej w Polsce", "Biuletyn IGS" 3974, nr 2.
 • Lisowski A.: Charakterystyka pensjonariuszy domów rencisty w Polsce [w:] Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego PTG. Warszawa 2-3 grudnia 1974. Pod red. J.Piotrowskiego, Warszawa 1975.
 • Lisowski A.: Diagnoza i standaryzacja potrzeb rodzin z dziećmi oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Lisowski A.: Działalność domów pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 1975, nr 33-32.
 • Lisowski A.: Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Referat na konferencję. AE Poznań, listopad 1981.
 • Lisowski A.: Funkcyi siemii i jego potriebnosti. Referat na międzynarodową konferencję organizowaną przez Instytut Socjologii Bułgarskiej Akademii Nauk pt. "Diemograficzeskoje razwitije i obraz żyzni". Warna, 19-21 październik 1987 r.
 • Lisowski A.: Materialne elementy warunków bytu a polityka społeczna /na przykładzie wybranych środowisk/, "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Lisowski A.: Pensjonariusze domów pomocy społecznej w Polsce w 1973 r. Praca magisterska napisana pod kierunkiem M.Latucha. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Lisowski A.: Pensjonariusze domów pomocy społecznej w Polsce. Raport z badan. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Lisowski A.: Potrzeby rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne /na przykładzie pracowniczych rodzin warszawskich/. Rozprawa doktorska. Warszawa SGPiS.
 • Lisowski A.: Potrzeby rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, "Biuletyn IGS" nr 3-4.
 • Lisowski A.: Stosunki w rodzinie jako czynnik przeobrażeń społecznych, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Lisowski A.: Warszawskie rodziny wychowujące dzieci chore-kalekie w 1976 r. Raport z badań. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Lisowski A.: Warszawskie rodziny wychowujące dzieci chore-kalekie w latach 1976 i 1977. Raport z badań. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Lisowski A.: Warunki bytu rodzin, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Lisowski A.: Wypisy z ankiet z badania warszawskich rodzin wychowujących dzieci kalekie. Aneks do raportu. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Lusznievicz A.: Gospodarka czasem zajętym i wolnym, "Biuletyn IGS" 1967, nr 3-4.
 • Luszniewicz A., Rosner J.: Poziom życia ludności Polski w przekroju regionalnym. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Luszniewicz A., Witkowski F., Piskiewicz Z.: Wyniki wstępnych badań ankietowych w zakresie warunków bytowych rodzin pracowników PKP. Opracowanie zbiorowe zespołu. Cz.1. Warszawa 1959, Wydawnictwa Związkowe.
 • Luszniewicz A.: 0 metodzie badania budżetów studenckich w m.st. Warszawie w 1957 r., "Biuletyn IGS" 1958, nr 1.
 • Luszniewicz A.: 0 niektórych charakterystycznych cechach dotyczących warunków bytowych rodzin kolejarskich w Polsce, "Biuletyn IGS" 1960, nr 1.
 • Luszniewicz A.: Diagnozowanie i planowanie potrzeb społecznych. Synteza I, "Biuletyn IGS" 1985, nr 1-2.
 • Luszniewicz A.: Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych, "Biuletyn IGS" 1964,nr 1.
 • Luszniewicz A.: Metoda badań budżetów studenckich w latach 1957-1958, "Wiadomości Statystyczne" 1958, z.6.
 • Luszniewicz A.: Metoda i zakres statystyki warunków bytu gospodarstw domowych kolejarzy w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1959, nr 5-6.
 • Luszniewicz A.: Metoda statystycznych badań warunków bytowych rodzin kolejarzy w Polsce, "Biuletyn IGS" 1959, nr 1.
 • Luszniewicz A.: Metody badań bilansu czasu kolejarzy, "Biuletyn IGS" 1963, nr 2.
 • Luszniewicz A.: Metodyczne podstawy badań warunków bytu rodzin pracowniczych w Płocku, "Zeszyty Bada. Rejonów uprzemysławianych PAN" 1963, nr 4.
 • Luszniewicz A.: Problemy gospodarowania czasem. Budżety czasu pracowników drużyn pociągowych PKP. Warszawa 1966, PKP.
 • Luszniewicz A.: Schemat wyboru i reprezentatywność zbiorowości próbnej w badaniach kolejowych w Polsce, "Przegląd Statystyczny" 1962, nr 4.
 • Luszniewicz A.: Struktura demograficzna rodzin kolejarskich, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1960, nr XXI.
 • Luszniewicz A.: Warunki bytu rodzin pracowników kolejowych w Polsce. Warszawa 1961, Wydawnictwa związkowe CRZZ.
 • Luszniewicz A.: Witkowski F., Piskiewicz Z.: Budżety domowe oraz wyniki ankietowych badań specjalnych rodzin pracowników PKP. Cz.2 i 3. Warszawa 1960, Wydawnictwa Związkowe CRZZ.
 • Łukomska E.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie rzeszowskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Maciaszkiewicz L., Romanowska E,: Informacja o dalszych realizowanych przez IGS badaniach warunków bytu gospodarstw domowych osób objętych pomocą społeczną, "Biuletyn IGS" 3975, nr 4.
 • Majchrzak M.: Gospodarka mieszkaniowa w Jugosławii. Raport z badań. Cz.I. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Majchrzak M.: Gospodarka mieszkaniowa w Jugosławii. Raport z badań. Cz.II. Materiały dokumentacyjne. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Małek E. Materialne warunki realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w młodych rodzinach, "Biuletyn IGS" 1983, nr 2.
 • Małek E., Wróblewska G.: Młoda rodzina w okręgach uprzemysławianych. Raport z badań. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Małek E.: Czynnik ekonomiczny a postawy i zachowania prokreacyjne. Referat na konferencję. AE Poznań, listopad 1981.
 • Małek E.: Młoda rodzina w okręgach uprzemysłowionych. Informacja o podjętych badaniach, "Biuletyn IGS" 1977, nr 4.
 • Małek E.: Pierwszych pięć lat. Młode małżeństwa, "Trybuna Ludu" 1980, nr 22.
 • Małek E.: Potrzeby rodzin wychowujących dzieci do lat 3. Raport etapu badań "Praca i macierzyństwo młodych matek" 1982-1983. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Małek E.: Praca i macierzyństwo młodych matek /informacja o badaniu ankietowym/, "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Michalczewski O.: Wpływ intensywnej industrializacji na dynamikę i strukturę zatrudnienia /w wybranych powiatach/ w okresie 1960-1970. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Michałowska M. , Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J.: Migracje a mobilność pracownicza i dzietność osób i wyższym wykształceniem w Polsce, "Studia Demograficzne" 1981, nr 2.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J.: Migracje osób z wyższym wykształceniem w województwie olsztyńskim [w:] Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania i konsekwencje migracji w regionie Warmii i Mazur. Materiały z seminarium 7-9 czerwca 1979. Pod red. naukową B. Michniewskiej-Szczepkowskiej. Olsztyn 1980. Wydawnictwo Pojezierze.
 • Michałowska M., Strzelecki Z., Witkowski J.: Związki między mobilnością przestrzenną i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesem reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem, "Biuletyn IGS" 1978, nr 3.
 • Migracje wewnętrzne ludności. Stan w 1970 r. według podziału administracyjnego z 1975 r. Praca zbiorowa. Monografie i Opracowania nr 87, Warszawa 1980, SGPiS.
 • Minkowski J.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie krakowskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Mlącki B., Witkowski J.: Formowanie się załogi w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych w świetle badań statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" 1978, nr 5.
 • Mlącki B.: Migracje do Olsztyna jako element kształtowania się załogi OZOS w latach 1968-1972. Praca magisterska. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Mlonek K.: Młodociani w Polsce Ludowej. Struktura - nauka - praca. Z prac Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Warszawa 1968, KiW.
 • Mlonek K.: Polityka społeczna w Polsce Ludowej, "Biuletyn TWWP" 1975, nr 6/56.
 • Mlonek K.: Problemy zatrudnienia młodocianych w Polsce Ludowej w latach 1945-1959, "Biuletyn IGS" 1961, nr 2-3.
 • Mlonek K.: Sytuacja demograficzna młodocianych w Polsce /1950-1960 i 1965 -1975/, "Biuletyn IGS" 1965, nr 2.
 • Mlonek K.: Sytuacja młodocianych w Polsce Ludowej. Rozprawa doktorska. Warszawa 1966, SGPiS.
 • Mlonek K.: Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia poszukujących pracy w Kole w 1957 r., Instytut Gospodarstwa Społecznego, "Studia i Ma¬teriały z Teorii i Polityki Zatrudnienia. Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia" 1958, z, 4.
 • Mlonek K.: Zatrudnienie i szkolenie zawodowe młodocianych w zakładach pracy w Polsce, "Biuletyn IGS" 1966, nr 3-4.
 • Mlonek K. : Młodociani poza nauką i pracą [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego. Pod red. J. Rosnera, Warszawa 1968, PWE.
 • Młynowska M.: Adaptacja zawodowa młodych ekspedientek na przykładzie "Supersamu". Praca magisterska napisana pod kier. J.Balcerka. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Modele zjawisk społecznych a dochody realne w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Raport z badań. Cz.III. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Moskalewicz-Ziółkowska E.: Rozmieszczenie i wykorzystanie kwalifikacji kadr medycznych z wyższym wykształceniem w układzie regionalnym gospodarki uspołecznionej PRL w świetle podsystemu "Magister". Praca doktorska. Warszawa 1977, SGPiS-ES.
 • Muszalski C.: Działalność i efekty funduszu interwencyjnego w 1957 roku, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1960, nr 1.
 • Muszalski C.: Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia bezrobotnych w Zamościu w roku 1957, Instytut Gospodarstwa Społecznego. Zakład Polityki Zatrudnienia, "Materiały i Opracowania z Teorii Polityki Zatrudnienia" 1958, nr 5.
 • Muszyńska A.: Określenie niektórych współzależności migracji z przebiegiem procesów społeczno-gospodarczych. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS- -IGS.
 • Nadolski J.: Dochody ludzi starszych /w:/ Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego PTG. Pod red. J. Piotrowskiego. Warszawa 1975.
 • Nadolski J.: Problemy dotyczące zatrudnienia osób w wieku emerytalnym. Praca magisterska. Warszawa 1970, SGPiS.
 • Nadolski J.: Źródła dochodów ludzi starych. W świetle wyników badań ankietowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1971, nr 4.
 • Nadolski J.: Źródła utrzymania i sytuacja materialna ludzi w wieku starszym [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Niektóre wyniki badań nad realizacją funkcji kontrolnych samorządu robotniczego /w 25 przedsiębiorstwach przemysłu ciężkiego i lekkiego/ - fragmenty wypowiedzi m.in. J. Balcerka, L. Gilejki, "Samorząd Robotniczy" 1961, nr 5.nr 66.
 • Nikonorow J.: Struktura demograficzna i zawodowa zatrudnionych w OZOS w latach 1969-1970. Praca magisterska. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Nycz W.: Rozmiary i struktura absencji robotników produkcyjnych w przemyśle państwowym w Polsce w latach 1958-1960 /ze szczególnym uwzględnienie" wahań sezonowych/, "Biuletyn IGS" 1964, nr 1.
 • Nycz W.: Sezonowe wahania zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej w Polsce w latach 1956-1964, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1965, nr 10.
 • Nycz W.: Z badań nad struktura społeczno-zawodową załogi Mazowieckich Zakła¬dów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych" 1965, nr 16.
 • Obraz świadomości robotników wielkoprzemysłowych w Polsce. Praca zbiorowa pod red. L. Gilejki. Biblioteka Wiedzy o Klasie Robotniczej, Warszawa 1980, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Och J.: Zmiany w infrastrukturze wybranych ośrodków uprzemysławianych. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Ochocki A. .: Fabryka ludzi- młodych, "Gazeta Olsztyńska" 1973, nr 127/6678.
 • Ochocki A., Stasiak R.: Polityka rekrutacji' i doboru pracowników w OZOS [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Ochocki A., Wasilewska H, Witkowski J.: Kształtowanie się załogi olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych, "Biuletyn IGS" 1971, nr 1.
 • Ochocki A.: Badania społeczno-demograficzne załogi OZOS, "Kormoran" 1971, nr 11/50 /organ Samorządu Robotniczego OZOS "Stomil"/.
 • Ochocki A.: Emigracja ludności z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1952-1972 [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy migracji zewnętrznych w Polsce. Cz.III. Warszawa 3274, SGPiS-IGS.
 • Ochocki A.: Emigracja ludności z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1952-1972. Rozprawa doktorska. Warszawa 1974, SGPiS.
 • Ochocki A.: Motywacje decyzji migracyjnych osób z wyższym wykształceniem, "Biuletyn IGS" 1980, nr 1.
 • Ochocki A.: Struktura kwalifikacyjna mieszkańców wsi zatrudnionych w OZOS [w:] Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej. Olsztyn 1973, Ośrodek Badań Naukowych im. H. Kętrzyńskiego.
 • Ochocki A.: Struktura kwalifikacyjna Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych w latach 1967 i 1968, "Biuletyn IGS" 1970, nr 4.
 • Olędzka A., Zawadzka W.: Społeczne i ekonomiczne skutki wypadkowości w pracy, Biuletyn IGS" 1963, nr 1.
 • Olędzka A., Zawadzka W.: Straty przedsiębiorstw spowodowane wypadkami jako bodziec w profilaktyce wypadkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1962, nr 2.
 • Olędzka A., Zawadzka W.: Z problematyki kosztów wypadków przy pracy, "Biuletyn IGS" 1960, nr 3.
 • Olędzka A.: BHP i ekonomika w społeczeństwie, "Życie Gospodarcze" 1962, nr 15.
 • Olędzka A.: Czas wolny kobiet pracujących na zmiany, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1975, nr 1.
 • Olędzka A.: Kobieta. Budżet czasu. Praca wielozmianowa. Warszawa 1975, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Olędzka A.: Niektóre zagadnienia metodologiczne badania budżetów czasu, "Biuletyn IGS" 1968, nr 4.
 • Olędzka A.: Obowiązki domowe w budżecie czasu matek pracujących na trzy zmiany, "Biuletyn IGS" 1967, nr 2.
 • Olędzka A.: Opieka nad dziećmi' matek pracownic zatrudnionych na trzy zmiany, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1968, nr 2-3.
 • Olędzka A.: Pozycja zawodowa kobiet zatrudnionych w Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa", "Biuletyn IGS" 1966, nr 3-4.
 • Olęzka A.: Praca matek na trzy zmiany a gospodarstwo domowe "Problemy Rodziny" 1969, nr 1.
 • Olędzka A.: Praca zmianowa matek a ich funkcje opiekuńczo-wychowawcze, "Problemy Rodziny" 1970, nr 1.
 • Olędzka A.: Prolemy pracy kobiet, "Polityka Społeczna" 1975, nr 9.
 • Olędzka A.: Sen i wypoczynek matk pracownic zatrudnionych na trzy zmiany "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1967, nr 3.
 • Olędzka A.: Społeczno-ekonomiczne problemy pracy wielozmianowej kobiet w przedsiębiorstwie przemysłowym. Rozprawa doktorska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Olędzki M. : Podstawy metodologiczne badań struktur kwalifikacyjno-zawodowych jako przesłanki planowania systemu oświaty i wychowania /maszyno¬pis/. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Olęzki M. : Podstawy naukowe identyfikacji i planowanie potrzeb. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Olędzki M. : Relacje mięzy diagnozy i prognoza w socjalistycznej polityce oświatowej./maszynopis/. Warszawa 1977, SGPiS.
 • Olędzki M. : Struktura zawdowa jako przesłanka planowania kształcenia w szkolnictwie ponadpodstawowym, "Biuletyn IGS" 1975, nr 3.
 • Olędzki M., Szulicz T.: Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim na obszarach metropolitarnych /aglomeracji miejsko-przemysłowych/. Raport cząstkowy z badań w ramach problemu węzłowego 11.2. Warszawa 1974, SGPiS.
 • Olęzki M., Szumlicz T.: Perspektywiczny bilans zatrudnienia dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Olędzki M., Wielgo W.: Dynmika i struktura dojazdów do pracy w Polsce w latach 1964-1968 w ujęciu regionalnym. Raport cząstkowy z badań w ramach problemu węzłowego 11.2. Warszawa 1971, SGPiS.
 • Olędzki M., Woźniak M.: Migracje wahadłowe jako forma podaży pracy dla gospodarki Ostrowca Świętokrzyskiego. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Olęzki M.. : Kwalifikacje pracowników dojeżdżających do Płocka i możliwość ich podnoszenia, "Biuletyn IGS, 1965, nr 1.
 • Olęzki M.: Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego. Warszawa 1967, KiW.
 • Olędzki M.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ruchliwości pracowniczej "Biuletyn IGS" 1962, nr 2.
 • Olędzki M.: Niektóre przesłanki historyczne programowania modernizacji systemu oświaty i wychowania w Polsce Ludowej, "Biuletyn IGS" 1977, nr 4.
 • Olędzki M.: Podstawy prognozowania systemu oświaty i wychowania w Polsce. Raport z badań /maszynopis powielony/. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Olędzki M.: Pracownicy dojeżdżający do nowych i starych zakładów Płocka, "Wieś Współczesna" 1965, nr 3.
 • Olędzki M.: Ruchliwość pracownicza a polityka społeczna. Monografie i Opracowania nr 19, Warszawa 1969, SGPiS.
 • Olędzki M.: Ruchliwość społeczna mieszkańców wsi w okresie wzmożonej industrializacji Płocka, "Wieś Współczesna" 1967, nr. 8.
 • Olędzki M.: Ruchliwość zawodowa pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, "Biuletyn IG3" 1967, nr 1.
 • Olędzki M.: Ruchliwość zawodowa w świetle badań nad struktur załóg komunikatów w rejonach uprzemysławianych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 3966, nr 30-33.
 • Olędzki M.: Struktura przestrzenna zasobów siły roboczej i zatrudnienia. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Olędzki M.: Struktura społeczno-zawodowa pracowników dojeżdżających do Płocka. Praca doktorska. Warszawa 1965,SGPiS.
 • Olędzki M.: Uwagi w sprawie prognozy rozwoju oświaty i wychowania, "Biuletyn IGS" 1978, nr 1.
 • Olędzki M.: Uwarunkowania tendencji przesiedleńczej wśród pracowników dojeżdżających do Płocka, "Biuletyn IGS" 1966, nr 1.
 • Olędzki M.: Założenia do prognozy systemu oświaty i wychowania w warunkach rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego /maszynopis/. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Olędzki M.: Założenia strategii społeczno-oświatowej jako przesłanka prognozy systemu oświaty i wychowania do 2000 roku /maszynopis/. Warszawa SGPiS.
 • Olędzki M.: Znajomość zatrudnienia nauczycieli podstawą prognozy edukacji, "Nauczyciel i Wychowanie" 1978, nr 3.
 • Olszewska B.: Praca zawodowa a życie rodzinne, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Olszewska B.: Rodziny niepełne, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Olszewska B.: Sytuacja bytowa i potrzeby rodzin samotnych matek wychowujących dzieci. Raport z badania. Warszawa 1986, SGPiS-IGS.
 • Ostrowiec Świętokrzyskiski Wczoraj, dziś i jutro, praca zbiorowa pod red. A.Ginsberta-Geberta, Warszawa 1979, Wydawnictwo Akcydensowe.
 • Ostrowska E.: Rozwój ludności i zatrudnienia w woj. bydgoskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Owoc K., Gilejko L., Balcerek J.: Płock - wczoraj, dziś i jutro, "Samorząd Robotniczy" 1961, nr 3.
 • Paczesna H.: Lokalne rynki pracy w Polsce a nadwyżki siły roboczej. Rozprawa doktorska. Warszawa 1969, SGPiS.
 • Paczesna H.: Sytuacja życiowa osób poszukujących pracy w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego, "Biuletyn IGS" 1967, nr 3-4.
 • Paczesna H.: Z badań nad lokalnymi rynkami pracy w latach 1957-1961, "Biule¬tyn IGS" 1965, nr 2.
 • Pałaszeka-Reindl I.: Diagnozowanie i planowanie zaspokojenia potrzeb społecznych. Synteza II, "Biuletyn IGS" 1985, nr 1-2.
 • Panek T.: Główne kierunki modyfikacji dystansowej metody pomiaru zaspokojenia potrzeb. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Panek T.: Kategorie i pojęcia w statystycznych badaniach poziomu życia ludności, "Biuletyn IGS" 1983, nr 2.
 • Pawlak R.: Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez zakłady pracy jako czynnik stabilizujący załogi pracownicze /na przykładzie OZOS w Olsztynie i Dębicy/. Praca magisterska. Warszawa 1974, SGPiS.
 • Pęda M.: Demograficzna i społeczno-zawodowa charakterystyka stabilnej części załogi OZOS /stan na 1.07,1972 r./ [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Piasecki B.: Rola analizy czynników i wyznaczników kształtowania infrastruktury społecznej w wieloletnim planowaniu społeczno-gospodarczym. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Piątek J.: Nieuzasadniona płynność kadr i zwolnienia dyscyplinarne w OZOS "Stomil" w latach 1968-1971. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Piekut D.: Rozwój ludności i zatrudnienia w województwie katowickim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Piekut-Brodzka D.: Socjalne potrzeby rodzin i ich planowanie /propozycje rozwiązań/. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Piotrowski J ., Potrzeby ludzi starych i związane z nimi potrzeby urządzeń socjalnych,"Biuletyn IGS" 1970 nr 1.
 • Piotrowski J. : Stan i perspektyw badań nad społeczno-ekonomicznymi aspektami zatrudnienia ludzi starych /w:/ Stan badań w dziedzinie ekonomiki pracy /cz.2/, "Studia i Materiały SGPiS" 1972, z.10.
 • Piotrowski J. : Znaczenie pracy dla ludzi starszych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1973, nr 5.
 • Piotrowski J. i inni: Ludzie starzy w Polsce i ich sprawność życiowa. Sprawozdanie końcowe z badań /1965-1969/ "Potrzeby ludzi starych i związane z tym potrzeby urządzeń społecznych". Warszawa 1970, SGPiS-IGS.
 • Piotrowski J., Kurzynowski A.: Praca zawodowa i dom warszawskich robotnic [w:] Społeczne problemy pracy i produkcji. Polsko-radzieckie badania porównawcze pod redakcją naukową G. W. Osipowa i J. Szczepańskiego. Warszawa 1970, KiW - Izdatielstwo "Mysi".
 • Piotrowski J., Mogcy J.: Maritial Expectations of Wives in Contemporary Poland [w:] The Family in Change, Vastaras 1980.
 • Piotrowski J.: "Przykuci do łoża" ludzie starzy i ich potrzeby w zakresie opieki, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1968, nr 8.
 • Piotrowski J.: /Principal Investigator/: Old People in Poland and Their Vital Capacity. Report of Research Carried out in 1965-1969 on the Requirements of Aged People and the Related Need for Developing Social Welfare Facilities. Warsaw 1970, Chair of Sociology of Labour Institute of Social Economy.
 • Piotrowski J.: Aktywizacja zawodowa kobiet w planie perspektywicznym, "Biuletyn IGS" 1959, nr 3.
 • Piotrowski J.: Aktywność zawodowa kobiet i wynikające z niej potrzeby rodziny. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w latach 1964-1968. Warszawa 1969, SGPiS-IGS.
 • Piotrowski J.: Attitudes a l'egard du travail des fermes, "Revue Internationale des Sciences Sociales" 1962, nr 3.
 • Piotrowski J.: Family Needs Resulting from an Increased Employment of Married Women. Report of Research Carried out by Chair of Sociology of Work. 1964-1968. Warszawa 1969, SGPiS.
 • Piotrowski J.: Kobieta, rodzina, praca. Stu warszawskich metalowców o pracy kobiet w ogóle i o pracy własnych żon i córek. Co powinniśmy wiedzieć współczesnej rodzinie, "Trybuna Ludu" 1959, nr 289.
 • Piotrowski J.: Kurzynowski A.: Kobieta przedsiębiorstwie przemysłowym. Obraz sytuacji zawodowej i rodzinnej. Badania polsko-radzieckie, "Biuletyn IGS" 3967, nr 3.
 • Piotrowski J.: Kwestią społeczną jest sytuacja ludzi starych. Rozmowy o praktyce, "Argumenty" 1975, nr 17.
 • Piotrowski J.: Ludzie starzy chcą pracować, "Życie Warszawy" 1967, nr 266.
 • Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Przy współpracy: J. Kordosa, D. Kozińskiej, J. Staręgi, J. Nadolskiego, Lisowskiego. Warszawa 1973, PWN.
 • Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w społeczeństwie [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Piotrowski J.: Pozycja ludzi starych w Polsce, "Kultura i Społeczeństwo" 1969, nr 2.
 • Piotrowski J.: Praca zawodowa kobiety a rodzina. Warszawa 1963, KiW.
 • Piotrowski J.: Problematyka starości na forum międzynarodowym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1972, nr 10-3 3.
 • Piotrowski J.: Problemy gerontologiczne w badaniach społecznych, [w:] Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik Zjazdu Naukowego PTG. Warszawa 1975.
 • Piotrowski J.: Proces starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencje, "Przegląd Związkowy" 1966, nr 10.
 • Piotrowski J.: Rola rodziny w pielęgnacji chorego człowieka starszego, "problemy Rodziny" 1972, nr 2.
 • Piotrowski J.: Starość w Polsce. Przyczynek do podjęcia starości. "Przegląd Socjologiczny" 1973, t.24.
 • Piotrowski J.: Sytuacja społeczna ludzi starych i ich potrzeby, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1971, nr 6.
 • Piotrowski J.: W sprawie aktywizacji zawodowej kobiet, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1959, nr 9.
 • Piotrowski J.: Warunki życiowe i podstawowe potrzeby ludzi starszych, "Biuletyn IGS" 1973, nr 2.
 • Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Z prac Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Warszawa 1966, KiW.
 • Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Warszawa 1964, SGPiS.
 • Piotrowski J.: Zatrudnienie , zdrowie i środowisko rodzinne ludzi starych. Referat na III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Warszawa 1967.
 • Piotrowski J.: Zatrudnienie, zdrowie i środowisko rodzinne ludzi starych, "Szpitalnictwo Polskie" 1967, nr 6.
 • Piotrowski J.: Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludności miasta Płocka, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1962, nr 2.
 • Piotrowski J.: Ludzie starzy w Polsce i ich potrzeby, "Biuletyn IGS" 1970, nr 2.
 • Piotrowski J.Kurzynowski A.: Profiessionalnaja robota i domasznije choziajstwo rabotnic. Sowietsko-polskoje srawnitielnoje issledowanije. Moskwa 1969, Izdatielstwo "Mysi".
 • Piotrowski. J.: Starsi i samotni, "Życie Warszawy" 1967, nr 275.
 • planowania i administracji szkolnictwa zawodowego /maszynopis powielony/. Warszawa 1958, SGPiS.
 • Podgórski J.: Dochody i wydatki ludności a identyfikacja potrzeb. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Podgórski J.: Statystyczna analiza zmienności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w 1971 r. Raport z badań. Warszawa 1973, SGPiS-IGS.
 • Podgórski J.: Zastosowanie metody regresji wielorakiej w badaniu wpływu nie¬których czynników na poziom dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Metodyczne GUS" 1974, nr 7.
 • Podoski K.: Potrzeby zaspokajania przez urządzenia infrastruktury społecznej /próba klasyfikacji dla celów planistycznych i metody oceny stopnia zaspokojenia/. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Poleszak E., Rakowski W.: Niektóre prawidłowości występujące w zakresie przemieszczeń ludności w strefie podmiejskiej Warszawy, "Biuletyn IGS" nr 2.
 • Poleszak E.: Ocena przez migrantów przemieszczeń do Pruszkowa i Brwinowa, "Przegląd Pruszkowski" 1980, nr 2.
 • Prandecka B.: Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego Polski w latach 1971-1975 /synteza/. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Prandecka B.: Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego w latach 1971-1975 /synteza/. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Preiss-Zajdowa A.: Badania rynku pracy oraz warunków życia poszukujących pracy w Świdwinie i Białogardzie, Instytut Gospodarstwa Społecznego. Zakład Polityki Zatrudnienia, "Studia, Materiały i Opracowania z Teorii i Polityki Zatrudnienia" 1958, z.6.
 • Preiss-Zajdowa A.: Werbunek siły roboczej w Polsce w latach 1947-1960, "Wieś Współczesna" 1961, nr 9.
 • Przeciszewski T.: Diagnoza statystycznych metod planowania potrzeb i projekcja zmian w miernikach i standardach. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Rachunek ekonomiczny i jego zastosowanie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Praca zbiorowa pod red. A. Ginsberta-Geberta. Warszawa 1973, SGPiS-IGS.
 • Rajkiewicz A,: Z problematyki badań nad aktywnością zawodową ludności Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1963, nr 47.
 • Rajkiewicz A., Pawlukiewicz M., Smyk E., Rybak M., Wróblewski S.: Polityka i gospodarka kadrowa w dużych przedsiębiorstwach handlowych. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Rajkiewicz A.: Aktualna sytuacja w dziedzinie gospodarki siłą roboczą w Polsce Ludowej, "Zeszyty Ekonomiki Pracy" 1957, nr 3.
 • Rajkiewicz A.: Bezrobocie [w:] Encyklopedia Współczesna. T.5. Warszawa 1958, PWN.
 • Rajkiewicz A.: Bezrobocie i rynki pracy. Warszawa 1958, SGPiS-IGS.
 • Rajkiewicz A.: Bilanse siły roboczej [w:] Encyklopedia Współczesna. T.11. Warszawa 1958, PWN.
 • Rajkiewicz A.: Charakterystyczne cechy rozwoju zatrudnienia w Polsce Ludowej w okresie 1946-1963, "Ekonomista" 1964, nr 5.
 • Rajkiewicz A.: Dynamika i struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1950-1960. Zeszyty Naukowe SCPiS. Monografie i Opracowania nr 11, Warszawa 1962.
 • Rajkiewicz A.: Dynamika i struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1950-1960. Ze studiów nad rozwojem zatrudnienia w Polsce Ludowej. Rozprawa habilitacyjna /maszynopis powielony/. Zeszyty Naukowe SGPiS. Monografie i Opraco¬wania nr 11. Warszawa 1961.
 • Rajkiewicz A.: Kadry /sprawa kwalifikacji/, "Nowa Kultura" 1959, nr 10.
 • Rajkiewicz A.: Kilka dyskusyjnych uwag w sprawie polityki zatrudnienia, "Nowe Drogi" 1957, nr 6.
 • Rajkiewicz A.: Planowa gospodarka siłą roboczą w Polsce Ludowej. Rozprawa doktorska. Warszawa 1954, SGPiS.
 • Rajkiewicz A.: Polityka zatrudnienia: Bez koncepcji - Program doraźny, "Życie Gospodarcze" 1957, nr 9-10.
 • Rajkiewicz A.: Projekt tez doraźnego programu polityki zatrudnienia w PRL, "Zeszyty Ekonomiki Pracy" 1957, nr 3.
 • Rajkiewicz A.: Przyczynek do zagadnienia zmian w strukturze klasy robotni¬czej w Polsce Ludowej, "Nowe Drogi" 1959, nr 11.
 • Rajkiewicz A.: Wyniki ankiety Komisji Rządowej dla zbadania organizacji, planowania i administracji szkolnictwa zawodowego /maszynopis powielony/. Warszawa 1958, SGPiS.
 • Rajkiewicz A.: Z badań nad czynnikiem ludzkim w Płocku, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1976, nr 63.
 • Rajkiewicz A.: Zagadnienia rynku pracy, "Przegląd Kulturalny" 1958, nr 34.
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie [w:] Zarys rozwoju metodologii planowania w Polsce Ludowej 1944-1954. Warszawa 1956, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950-1970. Dynamika i struktura. Z prac Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Warszawa 1965, KiW.
 • Rakowska B.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie szczecińskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Rakowski E.: Dynamika i struktura zatrudnienia w regionie wielkopolskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Rakowski W., Baczewski A.: Powiązania migracyjne gminy Bukowina Tatrzańska. "Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W., Dadan M., Doktór Z.: Ostrowiec Świętokrzyski jako ośrodek subregionalny. Kierunki przemian w układzie przestrzennym miasta. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W., Kawa E., Michalak M.: Migracje ludności miasta Świecie nad Wisła [w:] Problemy ekonomiczne i społeczne kształtowania struktur przestrzennych. Monografie i Opracowania nr 60, Warszawa 1978, SGPiS.
 • Rakowski W., Kuciński K.: Procesy depopulacyjne w woj. nowosądeckim, "Rocznik Sądecki" 1981 nr 9.
 • Rakowski W., Kuciński K.: Rejonizacja migracji ludności małych miast, "Biuletyn IGS" 1977, nr 4.
 • Rakowski W., Lempert A., Rakowska M.: Migracje ludności i ich uwarunkowania w rejonie rolniczym z przewagą rolnictwa indywidualnego /na przykładzie woj. zamojskiego/. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W., Poleszak E., Rakowska M.: Migracje ludności i ich uwarunkowania w strefie podmiejskiej Warszawy. Raport z badań. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W., Zawiślińska G. : Przestrzenny zasięg migracji miasta i gminy końskie. Raport z badań. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Badania nad uwarunkowaniami zasiedziałości oraz silnej mobilności ludności' w Polsce, "Biuletyn IGS" 1976, nr 4.
 • Rakowski W.: Migracje ludności wiejskiej woj. elbląskiego, "Rocznik Elbląski" 1985, t.10.
 • Rakowski W.: Przestrzenna i demograficzno-społeczna struktura migracji stałych ludności miasta Elbląga, "Rocznik Elbląski" 1982, t.9.
 • Rakowski W.: Przyczyny przemieszczeń stałych ludności Nowego Sącza na tle innych obszarów kraju. Raport z badań. Warszawa 1977. SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Regiony migracyjne /urbanizacyjne/ [w:] Uprzemysłowienie a procesy urbanizacji na przykładzie Polski. Warszawa 1980.
 • Rakowski W.: Rozwój funkcji przemysłowych i usługowych małych miast województwa warszawskiego w latach 1950-1970. Raport z badań. Warszawa 1974.
 • Rakowski W.: Uprzemysłowienie a proces urbanizacji. Warszawa 1980, PWE.
 • Rakowski W.: Uwarunkowania zasiedziałości oraz silnej stabilności ludności wybranych regionów-obszarów,. Syntetyczny raport kierownika tematu. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Warunki życia ludności wiejskiej w regionie rolniczym słabo rozwiniętym gospodarczo /na przykładzie woj. zamojskiego/. Wybrane zagadnienia /w:/ Kompendium "Warunki bytu populacji badanych przez IGS w latach 1976-1980" /do użytku wewnętrznego/. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Współzależność procesów uprzemysławiania i urbanizacji. Raport z badań. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Zatrudnienie w rolnictwie woj. zamojskiego, "Wieś Współczesna" 1981, nr 9.
 • Rakowski W.: Zmiany w rozmieszczeniu i źródłach utrzymania ludności wiejskiej w wybranych powiatach Polski. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Rakowski W.: Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast regionu warszawskiego [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne kształtowania struktur przestrzennych. Monografie i Opracowania nr 60, Warszawa 1978, SGPiS.
 • Rauziński R.: Przesłanki demograficzne planowania potrzeb społecznych w ujęciu przestrzennym. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Rekonstrukcja dotychczasowych przemieszczeń wewnętrznych ludności w Polsce w nowym podziale administracyjnym - stan w roku 1970. Praca zbiorowa. Raport z badań. Cz.I, II i III. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Rodzewicz A.: Funkcje socjalizacyjne rodziny, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Rola mieszkalnictwa oraz infrastruktury społecznej i technicznej w funkcjonowaniu regionu warszawskiego. Praca zbiorowa pod kier. A. Andrzejewskiego i A. Ginsberta-Geberta. Raport końcowy z badań, Warszawa 1985, SGPiS-IGS.
 • Roman P., Ziółkowska M.: Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska. Strefa żywicielska miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Raport z badań. Warszawa SGPiS-IGS.
 • Rosner J., Luszniewicz A., Wojtyniak J. : Wskaźniki mierzenia poziomu życia w Polsce. Sprawozdanie z prac zespołu IGS, "Biuletyn IGS" 1969,n nr 3.
 • Rosner J.: Budżety czasu robotników budujących Zakłady Azotowe w Puławach "Biuletyn IGS" 1966, nr 3-4.
 • Rosner J.: Prognoza udziału konsumpcji turystycznej w spożyciu zbiorowym, /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Rozkwitalska C., Bieńkowska-Miernik I.: System komunikacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim do 2000 roku. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Rozwój Warszawy w świetle demografii. Sympozjum naukowe, Jabłonna 17.X.1974, "Prace i Materiały TERN" 1975, nr 66.
 • Ruciński P.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie łódzkim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Rutkiewicz J.: Problemy ludzi starszych z medycznego punktu widzenia [w:] Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Rybak J.: Studia a praca zawodowa absolwentów Punktu Konsultacyjnego w Olsztynie. Praca magisterska. Warszawa 1981, SGPiS-IGS.
 • Rytelewska G.: Oszczędności a warunki bytu, "Biuletyn IGS" 1984, nr 3-4.
 • Sajkiewicz A. i inni: Systemy motywacyjne w krajach RWPG. Raport z badania. Warszawa 1983, SGPiS-IGS.
 • Sapała Z.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie koszalińskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1975, SGPiS.
 • Sapruniuk-Czaban W.: Formy i zasady socjalistycznego współzawodnictwa pracy /na przykładzie 0Z0S "Stomil" w Olsztynie/. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS. SGPiS w Olsztynie, "Studia i Materiały COMSE" t.51, Poznań 1984.
 • Skibińska B.: Aktualność wielkich centrów krajobrazowych Polski w ocenie turystów zagranicznych, "Ruch Turystyczny" 1975, nr 2/43 /SGPiS - Zakład Społeczno-Gospodarczych Zagadnień Turystyki.
 • Skrzypczak I.: Funkcjonowanie gospodarstw domowych, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Skrzypczak I.: Ideologia rodzinna - wybrane postawy i poglądy, "Biuletyn IGS" 1986, nr 3.
 • Skrzypczak W., Czarnomski L.: Wodociągi i kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Raport z badań. SGPiS-IGS, Warszawa 1976, s.87.
 • Słaby T.: Problematyka pojęć i definicji w badaniach budżetu czasu, "Biuletyn IGS" 1973, nr 3.
 • Słaby T.: Problemy mierzenia stopnia zaspokojenia potrzeb realizowanych w czasie wolnym od pracy zawodowej. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Słaby T.: Teoria i praktyka badań budżetów czasu w Polsce. Raport z badań. Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Słonimski M. : Dostosowanie struktury szkolnictwa ponadpodstawowego do struktury zawodowej w byłym pow. konińskim w latach 1966-1980, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1976, nr 65.
 • Sobczak L.: Badania rynku pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Instytut Gospodarstwa Społecznego. "Materiały z Teorii i Polityki Zatrudnienia. Zeszyty Zakładu Problemów Zatrudnienia" 1958, z.3.
 • Sobczak L.: Konkursy na stanowiska kierownicze, "Życie Gospodarcze" 1959, nr 27.
 • Sobczak L.M.: Rynek pracy w Polsce w latach 1950-1965. Rozprawa doktorska. Warszawa 1968, SGPiS.
 • Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego Polski w latach 1971-1975. Praca zbiorowa. Raport z badań. Cz.I i II. Warszawa 1977, SGPiS-IGS.
 • Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób z wyższym wykształceniem /na przykładzie woj. olsztyńskiego/. Praca zbiorowa pod red. J. Witkowskiego. Olsztyn 1982, Wydawnictwo "Pojezierze".
 • Staręga J. : Ludzie starzy w rodzinie na podstawie badań sytuacji ludzi starych w Polsce, "Problemy Rodziny" 1969, nr 2.
 • Staręga J.: Aktywność zawodowa a pozycja społeczna człowieka starego, "Biuletyn IGS" 1973, nr 2.
 • Staręga J.: Badania nad potrzebami ludzi starych, "Biuletyn IGS" 1967, nr 3-4.
 • Staręga J.: Ludzie starsi i ich stosunek do pracy i jej zaprzestania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1971, nr 8-9.
 • Staręga J.: Ludzie starsi a praca /w:/ Problemy ludzi starych w Polsce. Warszawa 1974, PWE.
 • Staręga J.: Ludzie starzy a praca zawodowa. Rozprawa doktorska. Warszawa 1972, SGPiS-IGS.
 • Staręga J.: Ludzie starzy a praca zawodowa. Warszawa 1976, KiW.
 • Staręga J.: Ludzie starzy, filantropia czy polityka społeczna, "Polityka" 1971, nr 44.
 • Staręga J.: Wartość pracy dla ludzi starszych, "Gospodarstwo domowe" 1969, nr 5.
 • Staręga-Piasek J.: Czego nie wiemy o ludziach starych, "Biuletyn TWWP" 1976, nr 4.
 • Staręga-Piasek J.: Niematerialne potrzeby ludzi starszych [w:] Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego PTG. Warszawa 2-3 grudnia 1974. Pod red. J.Piotrowskiego. Warszawa 1975.
 • Stasiak R.: Płaca jako czynnik warunkujący ruch siły roboczej w OZOS, "Olsztyńskie Studia Demograficzne" 1973.
 • Stolarczyk K.: Pozycja i rola mężczyzny w rodzinie, "Biuletyn IGS" 1986, nr 2.
 • Stolarczyk K.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania imigracji do Warszawy osób w starszym wieku [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy migracji ludności do Warszawy i Pragi. Praca zbiorowa pod red. Z. Strzeleckiego. Monografie i Opracowania nr 135, Warszawa 1984, SGPiS.
 • Stolarczyk K.: Uwarunkowania i kierunki migracji osób starszych wiekiem w Polsce. Syntetyczny raport kierownika tematu. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Strzelczykowska-Modzelewska J.: W jedenastu przedsiębiorstwach stolicy, "Samorząd Robotniczy" 1966, nr 12.
 • Strzelecka M.: Potrzeby w zakresie spożycia gospodarstw domowych. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Strzelecki Z.: Imigranci ze wsi a poziom aktywności zawodowej ludności Warszawy, "Biuletyn IGS" J978, nr 3.
 • Strzelecki Z. Zmiany w poziomie kwalifikacji załogi [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Strzelecki Z.: 0 migracjach mieszkańców Warszawy, "Biuletyn IGS" 1977, nr 4.
 • Strzelecki Z.: Czasowa rezygnacja kobiet z pracy zawodowej, "Biuletyn IGS" nr 3.
 • Strzelecki Z.: Imigranci ze wsi w strukturze społeczno-demograficznej oraz w procesie reprodukcji ludności Warszawy w latach 1945-1973. Rozprawa doktorska. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Strzelecki Z.: Porównywalność informacji spisowej o migracjach po zmianie podziału administracyjnego kraju [w:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t.30, Warszawa 1979, GUS.
 • Strzelecki Z.: Poziom wykształcenia imigrantów ze wsi na tle ludności stabilnej Warszawy, "Biuletyn IGS" 1978, nr 2.
 • Sufin Z.: Możliwości kształtowania struktury potrzeb /aspekty socjologiczne /. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Sytuacja życiowa osób starszych. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Zeszyt 127. Warszawa 1982, GUS.
 • Szafarczyk A.: Kierunki modernizacji planowania potrzeb. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Szkolnictwo zawodowe, zakłady pracy, organizacje społeczne w realizacji zadań kształcenia i wychowania kadr dla gospodarki narodowej. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od października do grudnia 1960. Pod kier. A. Rajkiewicza. Warszawa 1961, Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
 • Szturm de Sztrem E.: Rodzina i jej struktura, "Biuletyn IGS" 1959, nr 2.
 • Szturm de Sztrem E.: Rozrodczość w Polsce na tle faktów biologicznych oraz społecznych i kulturalnych, "Biuletyn IGS" 1962, nr 1-2.
 • Szumlicz T.: Przegląd metod analizy zasobów siły roboczej i zatrudnienia w ujęciu regionalnym oraz próba ich weryfikacji na przykładzie regionu warszawskiego. Raport cząstkowy z badań w ramach problemu węzłowego 11.2. Warszawa 1971, SGPiS.
 • Trzeciak M. : Historyczne aspekty samorządu robotniczego, "Biuletyn IGS" 1969, nr 3.
 • Trzeciak M.: Funkcje samorządu w dziedzinie kontroli i nadzoru, "Samorząd Robotniczy" 1968, nr 8-9.
 • Trzeciak M.: Oddolna kontrola elementem samokontroli, "Samorząd Robotniczy" 1964, nr 6.
 • Trzeciak M.: Realizacja funkcji kontrolnych samorządu robotniczego, "Organizacja-Samorząd-Zarządzanie" 1961, nr 5.
 • Trzeciak M.: Rola samorządu robotniczego w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym. Rozprawa doktorska. Warszawa 1966, SGPiS-EP.
 • Trzeciak M.: Rola samorządu w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, "Samorząd Robotniczy" 1967, nr 2.
 • Trzeciak M.: Społeczna funkcja samorządu robotniczego, "Biuletyn IGS" 1968, nr 2-3.
 • Tudek A.: Niektóre zagadnienia teorii demokracji socjalistycznej w pismach Antonio Gramsciego, "Biuletyn IGS" 1971, nr 2.
 • Tylkowski J.: Ruchliwość pracownicza absolwentów SGH-SGPiS w świetle badania specjalnego. Praca magisterska. Warszawa 1978, SGPiS-IGS.
 • Ursynów - jego powstanie i rozwój. Raport z badań /maszynopis/. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Ursynów /z badań nad zespołem osiedlowym/. Praca zbiorowa pod red. naukową A. Gisberta-Geberta, A.Lisowskiego, A.Drozdowskiego. Monografie i Opracowania, Warszawa, SGPiS /w przygotowaniu do druku/.
 • Wanatowski A.: Badania statystyczne składu rencistów polskich w I kwartale 1958 r. /maszynopis powielony/. Warszawa 1959, SGPiS-IGS.
 • Wanatowski A.: Prognoza rozwoju liczby rencistów w okresie 1957-1967, "Biuletyn IGS" 1960, nr 1.
 • Wanatowski A.: Prognoza rozwoju liczby rencistów w Polsce w okresie 1957-1967. Rozprawa doktorska. Warszawa 1960, SGPiS-EP.
 • Warunki bytowe rodzin zatrudnionych w Płocku /oprać, zbiorowe pod kier. K.Romaniuka, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" 1968, nr 30.
 • Warunki bytu i pracy nauczycieli. Zbiór materiałów. Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego /maszynopis powielony/. Warszawa 1957, SGPiS-IGS.
 • Warunki pracy w handlu na przykładzie branży owocowo-warzywnej. Raport z badań. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Wasilewska H.: Migracje ludności w powiecie Lidzbark Warmiński i jej przyczyny w latach 1960, 1963, 1966, "Biuletyn IGS" 1970, nr 1.
 • Wasilewska H.: OZOS zakładem ludzi młodych, "Kormoran" 1972, nr 4 /Organ Samorządu Robotniczego OZOS "Stomil".
 • Wasilewska H.: Struktura demograficzna załogi' Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych [w:] Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej. Materiały do seminariów w latach 1970-J971. Olsztyn 1973, Wydawnictwo "Pojezierze".
 • Wasilewska H.: Struktura demograficzna załogi OZOS w latach 1967-1970, "Olsztyńskie Studia Demograficzne" 1971.
 • Wasilewska H.: Struktura ludności napływowej do m.st. Warszawy w latach 1962-1969, "Biuletyn IGS" 1971,nr 1.
 • Wasilewska-Trenkner H.: Emigracja ludności 2 Polski w latach 1960-1970. Rozprawa doktorska. Warszawa 1974, SGPiS.
 • Wasilewska-Trenkner H.: Przemiany w strukturze demograficznej i społecznej załogi w 0Z0S [w:] Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa 1974, SGPiS.
 • Wawrzyk J.: Prognoza strumienia wydatków pieniężnych związanych z krajowym ruchem turystycznym do 1990 r. /maszynopis powielony/. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Wełpa B.: Bilans przemieszczeń ludności' w Polsce w okresie 1955-1975-1990 z uwzględnieniem możliwości odpływu ludności rolniczej, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 28.
 • Wełpa B.: Bilans przemieszczeń ludności w Polsce w okresie 1955-1975-1990 z uwzględnieniem możliwości odpływu ludności rolniczej. Syntetyczny raport kierownika tematu. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Wełpa B.: O odpływie ludności z rolnictwa, "Biuletyn IGS" 1980, nr 1.
 • Wiśniewska H.: Badanie uwarunkowań przenoszenia się. ludzi starszych do domów pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 1982, nr 4.
 • Wiśniewska H.: Uwarunkowania przenoszenia się ludzi starszych do domów pomocy społecznej, "Biuletyn IGS" 1985, nr 3-4.
 • Wiśniewska H.: Uwarunkowania przenoszenia się ludzi starszych do domów pomocy społecznej, "Praca Socjalna" 1986, nr 4.
 • Wiśniewska H.: Uwarunkowania przenoszenia się ludzi starszych do domów po¬mocy społecznej. Raport syntetyczny dla Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Wiśniewska H.: Uwarunkowania przenoszenia się ludzi starszych do domów pomocy społecznej. Raport z badań. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Wiśniewski W.: Aspiracje edukacyjne wśród najważniejszych celów i dążeń życiowych społeczeństwa. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Wiśniewski W.: Potrzeby a wartości - mechanizmy wzajemnych powiązań. Ekspertyza. Warszawa 1984, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J,, Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z.: Związki pomiędzy
 • Witkowski J. i inni: Kierunki wykorzystania podsystemu "Magister" w zakresie wybranych problemów polityki zatrudnienia. Raport z badań. Cz.I. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J. i inni: Możliwość wykorzystania podsystemu "Magister" do analizy wybranych problemów polityki zatrudnienia. Raport z badań. Cz.III. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J. i inni: Ruchliwość i struktura kadr z wyższym wykształceniem. Raport z badań. Cz.II. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J., Wróblewska G.: Prognoza międzyregionalnych przepływów siły roboczej do 1990 r. Raport cząstkowy z badań w ramach problemu węzłowego11.2 Warszawa 1974, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J.: A może zbudować hotel robotniczy? "Kormoran" 1972, nr 8 /Organ Samorządu Robotniczego OZOS "Stomil"/.
 • Witkowski J.: Dlaczego dojeżdżają do pracy? "Kormoran" 1972, nr 5 /Organ Samorządu Robotniczego OZOS "Stomil"/.
 • Witkowski J.: Dojazdy do pracy w OZOS, "Biuletyn IGS" 1970, nr 1.
 • Witkowski J.: Dojazdy do pracy w województwie olsztyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych [w:] Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej. Materiały seminariów w latach 1970-1971. Olsztyn 1973, Wydawnictwo "Pojezierze".
 • Witkowski J.: Migracje a zmiana sytuacji społeczno-zawodowej osób z wyższym wykształceniem) , "Biuletyn IGS" 1980, nr 3.
 • Witkowski J.: Migracje do Warszawy a sytuacja społeczno-zawodowa imigrantów z wyższym wykształceniem [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy migracji ludności Warszawy i Pragi. Praca zbiorowa od redakcją Z. Strzeleckiego. Monografie i Opracowania nr 135, Warszawa J984, SGPiS.
 • Witkowski J.: Migracje jako element ruchliwości pracowniczej na przykładzie osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w województwie bialskopodlaskim. Warszawa J979, Publikacja KPZK.
 • Witkowski J.: Mobilność analizy wykorzystania kwalifikacji kadr w świetle danych podsystemu "Magister", "Organizacja Metody Technika" 1976, nr 3.
 • Witkowski J.: Mobilność pracownicza a zarobki i warunki mieszkaniowe osób z wyższym wykształceniem, "Biuletyn IGS" 1981, nr 3-4.
 • Witkowski J.: Możliwości wykorzystania podsystemu "Magister" dla potrzeb polityki zatrudnienia., "Organizacja, Metody Technika" 1976, nr 1.
 • Witkowski J.: Odrębności strukturalne w migracjach ludności czynnej i bier¬nej zawodowo, "Biuletyn IGS" 1979, nr 3-4.
 • Witkowski J.: Przyczyny zwolnień z pracy w Olsztyńskich Zakładach opon Samochodowych w latach 1971-1975, "Biuletyn IGS" 1977, nr 3.
 • Witkowski J.: Przyczyny zwolnień z pracy w OZOS w 1971 r., "Olsztyńskie Studia Demograficzne" 1973.
 • Witkowski J.: Relacje mobilności przestrzennej ludności czynnej i biernej zawodowo z uwzględnieniem kierunku i zasięgu migracji, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 23.
 • Witkowski J.: Relacje mobilności przestrzennej ludności czynnej i biernej zawodowo z uwzględnieniem kierunku i zasięgu migracji. Syntetyczny raport kierownika tematu. Warszawa 1979, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J.: Ruch siły roboczej w 0Z0S i jego przyczyny /w:/ Kształtowanie się załóg w regionach uprzemysławianych. Monografie i Opracowania nr 34, Warszawa J974, SGPiS.
 • Witkowski J.: Ruch siły roboczej w olsztyńskim ośrodku przemysłowym. Raport z badań. Warszawa 1972, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J.: Ruch siły roboczej w olsztyńskim ośrodku przemysłowym. Rozprawa doktorska. Warszawa 1972, SGPiS.
 • Witkowski J.: Ruch siły roboczej w olsztyńskim ośrodku przemysłowym /do użyt¬ku wewnętrznego/. Olsztyn 1974, OBN im. Kętrzyńskiego.
 • Witkowski J.: Ruchliwość pracownicza osób z wyższym wykształceniem w Polsce. Monografie i Opracowania nr 121, Warszawa 1983, SGPiS.
 • Witkowski J.: Ruchliwość pracownicza osób z wyższym wykształceniem /na przykładzie woj. bialskopodlaskiego/, "Biuletyn IGS" 1980, nr 1.
 • Witkowski J.: Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem. Warszawa 1986, KiW.
 • Witkowski J.: Związki pomiędzy mobilnością i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesem reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem. Syntetyczny raport kierownika tematu. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Witkowski J., Studia i praca zawodowa absolwentów Punktu Konsultacyjnego SGPiS w Olsztynie, "Studia i Materiały COMSE" t.51, Poznań 1984.
 • Witkowski. J.: Kto dojeżdża do pracy? "Kormoran" 1972, nr 6 /Organ Samorządu Robotniczego OZOS "Stomil"/.
 • Witkowski J,, Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z.: Związki pomiędzy mobilnością przestrzenną i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesami reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" 1981, nr 28.
 • Wojdak J., Tudek A.: Informacje o badaniach nad świadomością robotników wielkoprzemysłowych i kadry inżynieryjno-technicznej, "Biuletyn IGS" nr 4.
 • Wróblewska G.: Problemy socjalne młodych rodzin w Warszawie i Ostrowcu Świętokrzyskim [w:] Problemy młodzieży. Materiały z konferencji naukowo-ideologicznej, Popowo, 6 października 1977, Rynia, kwiecień 1978. Rada Główna FSZKP, Warszawa 1979.
 • Wybrane sfery świadomości robotników wielkoprzemysłowych. Wstępny raport z badań. Opracowanie zbiorowe Zespołu Struktur Społecznych Katedry Filozofii pod kierunkiem L.Gilejki. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Wybrane sfery świadomości społeczno-politycznej robotników wielkoprzemysłowych w Polsce. Raport z badań. Opracowanie zbiorowe Zespołu Struktur Społecznych Katedry Filozofii pod kier. L.Gilejki. Warszawa 1975, SGPiS-IGS.
 • Wynimko M.: Przyczyny wypadków - dyscyplina pracy /na przykładzie resortu handlu wewnętrznego i usług/. Rozprawa doktorska, Warszawa 1975, SGPiS.
 • Wynimko M.: Środki dyscyplinujące pracowników w resorcie handlu i usług, "Biuletyn IGS" 1976, nr 1.
 • Wysokińska K., Konkołowicz K, Wallis A.: Infrastruktura społeczna i inne urządzenia usługowe. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Zaremba Z.: Badania ankietowe przyjazdowej turystyki zagranicznej w Polsce r w 1973 r. /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS-IGS.
 • Zasępa R.: Badanie budżetów rodzinnych metoda rotacyjna oraz możliwość jej zastosowania w Polsce. Raport z badań. Warszawa 1982, SGPiS-IGS.
 • Zawadzka W.: Formy wykorzystania dorocznego urlopu pracowniczego w świetle badań empirycznych, "Biuletyn IGS" 1969, nr 4.
 • Zawadzka W.: Społeczno-ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w przemyśle polskim. Rozprawa doktorska. Warszawa 1965, SGPiS.
 • Zdrodowska W.: Niektóre aspekty wykorzystania kwalifikacji kadr z wyższym wykształceniem zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej stołecznego województwa warszawskiego w świetle podsystemu "Magister". Praca magisterska. Warszawa 1977, SGPiS-ES.
 • Zielińska A.: Sytuacja mieszkaniowa w Ostrowcu Świętokrzyskim w świetle badań ankietowych [w:] Człowiek - praca i życie. Materiały na I konferencję naukową młodych pracowników Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Zielińska-Kołtyś A.: Wpływ intensywności zabudowy mieszkaniowej na wysokość -kosztów globalnych i towarzyszących /na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie/. Raport z badań. Warszawa 1978.
 • Ziółkowska M.: Zieleń miejska i podmiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim. Raport z badań. Warszawa 1976, SGPiS-IGS.
 • Związki między mobilnością i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesem reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem. Praca zbiorowa. Raport z badań. Cz.II /woj. olsztyńskie/. Warszawa 1980, SGPiS-IGS.
 • Związki pomiędzy mobilnością i towarzyszącymi jej zmianami społeczno-zawodowymi a procesami reprodukcji w rodzinach osób z wyższym wykształceniem. Praca zbiorowa. Raport z badań. Cz.I /woj. bialskopodlaskie/. Warszawa SGPiS-IGS.
 • Żebrowski K.: Analiza wydatków ludności na turystykę i wypoczynek i prognoza na lata 1980-1990. /maszynopis powielony/. Warszawa 1973, SGPiS.
 • Żmuda J.: Rozwój ludności i zatrudnienia w regionie wrocławskim w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa 1972, SGPiS
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.