PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 10--16
Tytuł artykułu

Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe

Warianty tytułu
A Classification of Obstacles to Co-operation of Universities with their Business Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie barier współpracy między uczelniami a sferą biznesu. Autorzy proponują klasyfikację tychże barier opartą na ich umiejscowieniu w relacji. Wśród przeszkód dotyczących zarówno instytucji akademickich, jak i firm szczególną uwagę należy zwrócić na: brak zainteresowania współpracą; niezrozumienie charakteru i sposobu funkcjonowania partnerów; skomplikowane, biurokratyczne procedury towarzyszące nawiązaniu współpracy. Pozostałe bariery obejmują: brak odpowiedniej infrastruktury i środków finansowych, problemy związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i brak wzorców współpracy. Po stronie uczelni bariery współpracy mogą dotyczyć: konfliktu interesów i zobowiązań; niekorzystnego wpływu na sytuację pracowników i/lub studentów; procedur i biurokracji; niechęci pracowników i/lub studentów do współpracy; prowadzenia identycznych kierunków studiów na różnych wydziałach; słabego przygotowania kandydatów na studia; niekorzystnego efektu wizerunkowego; ryzyka finansowego; obciążenia pracowników własną działalnością badawczą i/lub dydaktyczną; braku środków finansowych, tradycji oraz zaplecza instytucjonalnego do obsługi niektórych form współpracy; obaw przed posądzeniem uczelni o faworyzowanie lub promowanie rozwiązań technologicznych danej firmy lub czerpanie prywatnych korzyści ze współpracy z przedsiębiorstwem. Następujące problemy mogą występować po stronie biznesu: brak integracji współpracy z bieżącą działalnością firmy; zachowanie poufności; trudności w wycenie wartości współpracy; niskie zaawansowanie technologiczne; brak możliwości ponoszenia dużych nakładów na projekty B+R; niska skłonność do podejmowania działań innowacyjnych; słabość instytucji pośredniczących; brak znajomości modeli i wzorców współpracy; zniechęcenie w wyniku niesatysfakcjonującej dotychczasowej współpracy; niesprzyjająca kultura organizacyjna firmy. Jednym z obiecujących sposobów przełamywania barier współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami jest zaangażowanie absolwentów jako swoistego pomostu między tymi dwoma światami. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims at identifying the obstacles to co-operation between universities and businesses. We propose a classification of these barriers based on their location in the partnership. Among obstacles to co-operation affecting both academic institutions and firms, particular attention should be drawn to: lack of interest in co-operation; misunderstanding of the character and way of functioning of partners; and burdensome bureaucratic procedures associated with initiating the co-operation. Other obstacles include: lack of appropriate infrastructure and financial resources; problems related to the management of intellectual property rights; and a shortage of co-operation models to be replicated. On the part of universities, the obstacles to co-operation may concern: conflicting interests and commitments; unfavourable impact on the situation of employees and/or students; procedures and bureaucracy; lack of willingness to co-operate; poor educational level of recruited students; unfavourable impact on the institution image; financial risk; excessive involvement of professors in other research and/or educational activities; lack of financial resources, tradition and institutional support to service certain forms of co-operation; fears against being accused of promoting technological solutions of a given company or reaping private benefits from co-operation with business. On the business side, the following problems may be relevant: lack of integration of the co-operation into the mainstream activity of the company; confidentiality requirements; difficulties in appreciating the value of co-operation; low technological level; lack of resources for R+D projects; low propensity to undertake innovative actions; weakness of intermediary institutions; unawareness of models and patterns of co-operation; disillusionment with previous co-operation; and unfavourable organisational culture. One of promising ways to break down obstacles to co-operation between universities and businesses is to involve alumni as a sort of bridge between these two worlds. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • P. Bryła, T. Jurczyk, Przegląd badań na temat współpracy uczelni z biznesem, materiał do raportu w ramach projektu Connection, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
 • Spanning the Chasm. Corporate and Academic Cooperation to Improve Work-Force Preparation, BHEF/ACE, Washington 1997, s. 42.
 • Working Together Creating Knowledge. The University Industry Research Collaboration Initiative, American Council on Education, Washington 2001, www.eric.ed.gov/PDFS/ED457765.pdf, odczyt: 16.10.2011.
 • I. Kłóska, J. Wróblewska-Jachna, Możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Doświadczenia, oczekiwania, bariery w opinii przedsiębiorców. W: Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim, J. Matuszek, M. Baron-Puda (red.), Fundacja Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 2010, s. 34-36.
 • A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, KPMG, Warszawa 2010, s. 19.
 • Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, S. Santarek (red.), PARP, Warszawa 2008, s. 33.
 • Współpraca uczelni wyższych z biznesem w regionie łódzkim w zakresie dostosowywania kwalifikacji absolwentów, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno 2011, s. 49.
 • K. Górak, Współpraca przedsiębiorstw ze sferą B+R - bariery i ryzyko, identyfikacja partnerów, z którymi przedsiębiorstwo może nawiązać współpracę, ConsulTriX 2007, www.ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/... /01_14.doc, odczyt: 28.10.2011.
 • J. Pertuze, E. Calder, E. Greitzer, W. Lucas, Best Practices for Industry-University Collaboration, "MIT SLOAN Management Review" 2010, Summer.
 • Projekt Connection - model współpracy uczelni z biznesem, http://projektconnection.pl/?page_id=10, odczyt: 7.05.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171228453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.