PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) | 13--32
Tytuł artykułu

Przemiany instytucjonalne na polskim rynku pracy w okresie transformacji i integracji gospodarczej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana ustroju gospodarczego w Polsce podjęta na początku lat 90. doprowadziła do zasadniczej przebudowy instytucjonalnej również samego rynku pracy. Wprowadzone zostały bowiem m.in. nowe instytucje tego rynku, choć często powstawały one zbyt wolno i działały w sposób nie zawsze skuteczny i oczekiwany. Można by tu nawet stwierdzić, że w procesie zachodzących przemian mieliśmy często do czynienia z istotną dychotomią. Przyczyną jej występowania było m.in. to, że jednoczesnie współistniały (pozostające w relacjach współdziałania lub nawet konfliktu) "instytucje" odziedziczone po "starym" systemie centralistycznym, jak też powstawały nowe - charaktyrystyczne dla porządku "rynkowego". W tym miejscu warto też podkreslić, że przekształcenia transformacyjne w obszarze rynku pracy znalazły swoje odbicie w wielu różnorodnych i realnych zmianach w sferze zwłaszcza zatrudniania i wynagradzania pracowników, jak też samego bezrobocia. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • W.Jarmołowicz, K.Szarzec : Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych. W : Przemiany na współczesnym rynku pracy. Red. W.Jarmołowicz. Wydawnictwo "Forum Naukowe", Poznań 2008, s. 13-29.
 • D.Piątek: Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych.
 • W.Jarmołowicz, M.Knapińska : Przebieg koniunktury gospodarczej o zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007). W : Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego. Red. W.Jarmołowicz. Zeszyty naukowe. UE, Poznań 2009, nr 121, s. 28-42 oraz 88-111.
 • W.Jarmołowicz, B.Woźniak : Polityka państwa wobec bezrobocia. Zeszyty Naukowe, PTE, Kraków 2006, nr 4, s. 113-130.
 • J.Kornai : Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Badania nad systemowymi czynnikami nierównowagi gospodarczej. Red. W.Wilczyński. PWN, Poznań 1994.
 • W.Balicki : Instytucjonalne i funkcjonalne źródła nierównowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania. Zarys teorii nierównowagi popytowej. Cz. II. Instytut Planowania, 1979.
 • M.Iwanek, J.Wilkin : Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Wydawnictwo UW-WNE, Warszawa 1998.
 • Key Figures on Europe 2007/2008 Edition. Eurostat.
 • K.Młonek : Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. KUP, Warszawa 1999, s. 106.
 • W.Jarmołowicz, B.Woźniak-Jęchorek : Bezrobocie w ujęciu ekonomii instytucjonalne. W : Ekonomia, Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna. Red. B.Klimczak. UE, Wrocław 2009, s. 182-193.
 • W.Jarmołowicz, B.Woźniak : Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne. W : Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych. Red. D.Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 51-65.
 • A.Kubiczek : Instytucjonalne uwarunkowania zmian na rynku pracy. W : Ład instytucjonalny w gospodarce. T.II. Red. B.Polaszkiewicz i J.Boehlke. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 126.
 • D.C.North : Institutional Change: A Framework of Analysis .
 • http://ideas.repec.com (12.12.2009).
 • D.C.North : Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, New York 1990.
 • A.Ziomek: Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego. W : Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego. Red. W.Jarmołowicz. Zeszyty Naukowe. UE, Poznań 2009, nr 121, s. 73.
 • Dz.U. 04 33 289 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).
 • R.Connor, S.Dovers : Institutional Change for Sustainable Development. Edward Legar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2004, s. 11.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z pźn. zmian. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, zm. nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717; 1999, nr 99, poz. 1152; 2000, nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz.1268; 2001, nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301 i nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz.1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805 oraz 2002, nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673, nr 200 poz. 1679; 2003, nr 213, poz. 2081; 2004, nr 96, poz. 959, nr 9, poz. 1001, nr 120, poz. 1252, nr 240, poz. 2407; 2005, nr 10, poz. 71, nr 68, poz. 610, nr 86, poz. 732, nr 167, poz. 1398; 2006, nr 104, poz. 708 i 711, nr 133, poz. 935, nr 217, poz. 1578, nr 221, poz. 1615; 2007, nr 64, poz. 426, nr 89, poz. 598, nr 176, poz. 1239, nr 181, poz. 1288; 2008, nr 93, poz. 586, nr 223, poz. 1460, nr 237, poz. 1654; 2009, nr 6, poz. 33, nr 56, poz. 458, nr 58, poz. 458, nr 98, poz. 817, nr 99, poz. 825, nr 115, poz. 958 i nr 219, poz. 1704.
 • http://www.pip.gov.pl/html/k0000000.htm (05.03.2010).
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dz.U. 2003, nr 90, poz. 844, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Dz.U. nr 55, poz. 234 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Dz.U. z dnia 26 czerwca 1991, z póżn. zm.
 • A.Baranowska, P.Lewandowski : Adaptacyjność do zmian gospodarczych. W : Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Red. M.Bukowski. Departament Analiz Ekonomicznych Prognoz MPiPS, Warszawa 2008, s. 65.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E.Kryńska. IPISS, Warszawa 2003.
 • Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1608.
 • http://www.telepraca-efs.pl/(01.03.2010).
 • W.Jarmołowicz : Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji płac w przedsiębiorstwie. AE, Poznań 1989, s. 196-200.
 • W.Jarmołowicz : Problemy teorii i praktyki płac w gospodarce rynkowej. W : Od i do gospodarki rynkowej. Red. W.Jarmolowicz, J.Orczyk. Poznań 1992.
 • M.Bałtowski : Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 287.
 • http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=439(15.03.2010).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. Dz.U., nr 75, poz. 446.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U., nr 5, poz. 34.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U., nr 147, poz. 687.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U., nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu. Dz.U., nr 106, poz. 457.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U., nr 147, poz. 687.
 • M.Kościński, M.Piekut : Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy i ich rola w zwalczaniu bezrobocia. W : Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Red. W.Jarmołowicz. AE, Poznań 2003, s. 197-198.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Dz.U., nr 4, poz. 27.
 • Dane Ministra Pracy i Polityki Społecznej. http://www.psz.praca.gov.pl/index.php/(25.03.2010).
 • Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. www.saz.org.pl, (25.06.2007).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Dz.U. nr 89, poz. 589.
 • http://www.equal.gov.pl/EQUAL+w+Polsce++podstawowe +Informacje/(10.05.2010).
 • http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx(10.05.2010).
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe+informacje/(11.05.2010).
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/PODSTAWY+WSPARCIA+WSPOLNOTY/(11.05.2010).
 • www.eures.praca.gov.pl(11.05.2010).
 • W.Wilczyński : Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku. Wydawnictwo WSB, Poznań 2000, s. 5-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.