PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 265 Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce | 365--373
Tytuł artykułu

Poprawa skuteczności i efektywności usług zdrowotnych w szpitalach poprzez wdrażanie standardów akredytacyjnych - analiza polskich i międzynarodowych doświadczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improving Efficiency and Effectiveness of Health Care in Hospitals Through the Implementation of Accreditation Standards (the Analysis of Polish and International Experience)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką podejmowania systemowych i planowych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości, efektywności i skuteczności usług zdrowotnych. Najistotniejszą pozycję w systemie opieki zdrowotnej, zarówno ze względu na wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jak i pełnione funkcje, zajmuje lecznictwo stacjonarne. Ranga i różnorodność procesów realizowanych w szpitalach narzuca konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Inicjatywy poprawy jakości związane z akredytacją polską i międzynarodową mają na celu zapewnienie takich warunków, w których zakres usług świadczonych przez szpital, przy uwzględnieniu określonych indywidualnych możliwości danego państwa, przyniesie maksymalne korzyści pacjentowi, personelowi oraz kadrze zarządzającej. Celem niniejszej pracy jest zainicjowanie badań naukowych w zakresie wpływu standardów akredytacyjnych na skuteczność i efektywność usług zdrowotnych w szpitalach.(abstrakt oryginalny)
EN
For several years now we can observe in Poland the increasing interest in the subject of aware - systematic and planned - actions focused on improving the quality, effectiveness and efficiency of health care services. The most important position in the health care system both in terms of size of funds allocated for this purpose and their functions is stationary therapeutics. Rank and variety of processes in hospitals impose the need to ensure the adequate quality of service. The initiatives of quality improvement connected to international accreditation are designed to provide an environment in which the scope of services provided by the hospital - taking into account the specific capabilities of individual countries - will have maximum benefit for the patient, staff and management. The aim of this article is to initiate research in the field of the influence of accreditation standards on efficiency and effectiveness of hospital's medical service.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dobska M., Dobski P., TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Mars Graf, Poznań 2003.
 • Dykowska G., Opolski K., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDe- Wu, Warszawa 2003.
 • Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kautsch M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Krasucki P., Optymalizacja systemu ochrony zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Lisiecka K., Zarządzanie jakością usług zdrowotnych, IPiS, Warszawa 2003.
 • Lisiecka-Biełanowicz M., Samoliński B., Warczyński P., Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 • Morris S, Devlin N, Parkin D, Ekonomia w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDe- Wu, Warszawa 2003.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDe- Wu Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Urbaniak M., Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa 2004.
 • Witczak I., Ekonomika szpitala. Uwarunkowania. Elementy. Zasady, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Norma ISO 9001:2000, Quality management systems - Requirements (PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, DzU z 2009, nr 52, poz. 418, nr 76, poz. 641.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, DzU z 2009, nr 76, poz. 641.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, DzU z 2009, nr 130, poz. 1074.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, DzU z 2009, nr 150, poz. 1216.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, DzUrz MZ.10.2.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, DzU z 2004, nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 • http//dnv accreditation.com/pr/dnv/defaultasx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171229993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.