PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6 | 42--44
Tytuł artykułu

Oznaczanie metali w ściekach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ścieki jako jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska naturalnego stanowią - z uwagi na obecność w nich wielu szkodliwych substancji - poważne zagrożenie dla środowiska, w efekcie za jego pośrednictwem także dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami polityki ochrony środowiska (art. 191 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej"), konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--44
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
 • 2.Dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 • 3.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna)
 • 4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • 5.Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty
 • 6.Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
 • 7.Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
 • 8.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627.2019, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 listopada 2009 г. о zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.215.1664)
 • 9.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pz.U.2005.239.2019, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw pz.U.2011.32.159)
 • 10.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2006.123.858, z późn. zm.)
 • 11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988)
 • 12.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.2004.180.1867)
 • 13.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.2010.137.924)
 • 14.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984)
 • 15.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.2011.254.1528)
 • 16.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2009.81.685)
 • 17.PN-ENISO/IEC 17025:2005/Apl:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • 18.DĄB-O 7 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe, wyd. 9, Warszawa, 10.09.2012 r. (www.pca.gov.pl)
 • 19.DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wyd. 5, Warszawa, 17.11.2011 r. (www.pca.gov.pl)
 • 20.DA-01 Opis systemu akredytacji, wyd. 8, Warszawa, 12.10.2012 r. (www.pca.gov.pl)
 • 21.EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości (www.pca.gov.pl)
 • 22.PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
 • 23.ISO/IEC Guide 43:1997 Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
 • 24.LGC Standards. AQUACHECK Proficiency Scheme Report. Round: 423. Group: General wastewater determinands, Issue Number 1. Issued 23 March 2012
 • 25.ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
 • 26.PN-EN 1483:2007 Jakość wody - Oznaczanie rtęci - Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej (oryg.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.