PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (6) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 119--133
Tytuł artykułu

Społeczeństwo wiedzy versus inne typy społeczeństw (rozważania nad relacjami)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Society of Knowledge Versus Different Types of Societies (Reflections on Relationship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor zdiagnozował relacje między społeczeństwem wiedzy a innymi typami społeczeństw. Opisał je m.in. za pomocą pojęć uogólnionej niepewności i zróżnicowania potęgowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author diagnoses the relationship between the society of knowledge and different types of societies. Next, in the second part of research, the author describes this relationship using notions: generalized uncertainty and exponential differentiation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz E., Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 • Antczak Z., Praca w społeczeństwie wiedzy (rozważania diagnozujące przeobrażenia wybranych zakresów znaczeniowych pojęcia pracy), [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. UE, Wrocław 2009.
 • Banki pod specnadzorem (wywiad A. Nowakowskiej i D. Wielowieyskiej z J. Lewandowskim, komisarzem UE ds. budżetu), "Gazeta Wyborcza" z 2012.06.29.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Socjologia, Wyd. Zysk, Poznań 1996.
 • Bogaci zawsze zyskują. Raport UNDP, "Rzeczpospolita", 1999-07-13.
 • Boni M., Globalizacja a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 • Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M., Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju, [w:] J. Skalik (red.), Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 • Brzozowski M., Technologie informatyczne jako strategiczny determinant produktywności współczesnych przedsiębiorstw, [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wyd. AE, Kraków 2000.
 • Codex Alimentarius - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.htm (2012-05-28).
 • Cushman D.P., King S.S., Communication and High-Speed Management, State University of New York Press, New York 1995.
 • Ćwik K., Grupa kapitałowa sposobem na dalszy wzrost przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 • Diamond J., Collapse. How Societies Choose to Fail or Succeed, Pengiun Books Ltd., London 2005.
 • Fernández-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, PWN, Warszawa 2008.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne, [w:] J. Skalik (red.), Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, http://users.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html (2005-08-03).
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Grzelońska U., Kilka uwag o instytucjonalnym systemie gospodarki polskiej, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • GUS, Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r., Warszawa 2011.
 • Horodecka A., Wpływ zmian w systemie społecznym (destabilizacji rodziny) na aktywność zawodową kobiet, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • http://nt.interia.pl/komputery/wiadomosci/news/ibm-lista-technologii-ktore-zmienia-nasze-zycie (2008-09-02).
 • Jagielnicki A., Inwestycje giełdowe, Helion, Gliwice 2010.
 • Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Kim C.W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE, Wrocław 1996.
 • Kołodziejczyk P., Problemy dostosowania polskiego rynku pracy do wymagań Unii Europejskiej, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 • Kondratowicz A., Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w różnych fazach transformacji systemowej, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Koźmiński A.K., Wstęp, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 • Lasota M., Wielki upadek prawniczego giganta, "Private Banking" 1998, nr LXI.
 • Lorenz E.N., Deterministic nonperiodic flow, "Journal of The Atmospheric Science" 1963, vol. 20.
 • Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Polska. Podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995-2010, Warszawa, wrzesień 2011.
 • Moszkowicz M., Makrosystemowe rozdroża systemów informacyjnych, [w:] J. Mońka, D. Sołtys (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 • Nagaj R., Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Wyd. Zysk, Poznań 1997.
 • Nojszewska E., Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 2004.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Orłowska R., Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 • Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, INE PAN, Warszawa 1989.
 • Perechuda K., Przedmowa [oraz] Podsumowanie, [w:] M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie. Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Centrum Informacyjne Rządu, Wyd. Press, Warszawa 2000.
 • Pszczółka I., Wpływ polityki stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej na wycenę akcji w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1998, GUS, Warszawa 1998.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2002, GUS, Warszawa 2002.
 • Sikorska E., Wiatrak P., Wybrane kryzysy finansowe końca XX wieku a obecny kryzys finansowy na świecie, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Skąpska G., Lex Mercatoria, "Ad Meritum" 1998, nr 6.
 • Solomon S., Gra o zaufanie, Wyd. Philip Wilson, Warszawa 2000.
 • Szabłowska E., Sekurytyzacja a rozprzestrzenianie się kryzysu kredytów subprime, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Sztumski J., Humanizacja pracy w okresie transformacji ustrojowej, "Humanizacja Pracy" 1997, nr 1.
 • Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Wyd. Businessman Book, Warszawa 1998.
 • Teluk T., E-biznes - Nowa Gospodarka, Helion, Gliwice 2002.
 • Thompson R.L., Maja. Świat jako rzeczywistość wirtualna, P.W. Patra, Wrocław 2004.
 • Thompson R.L., Maya. The World As Virtual Reality, Govardhan Hill Publ., Alachua 2003, Florida US.
 • Wójtowicz G., Niewidzialne źródło, "Rzeczpospolita" 2004, nr 113.
 • Wriston W., The Twilight of Sovereignty, Scribner's, New York 1992.
 • www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PDL_pracujacy_w_gospodarce_narodowej_w_ 2007.pdf (2008-11-24).
 • Wyżnikiewicz B., Ewolucja rozkładu dochodów w transformacji, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Zasępa T. (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.