PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 231
Tytuł artykułu

Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest prezentacja znanych i własnych metod oraz wyników badania empirycznego różnic w umieralności i trwaniu życia w wybranych populacjach ludności Polski, określenie kierunków zmian w umieralności i trwaniu życia tej ludności oraz niektórych uwarunkowań omawianych różnic. Badanie prowadzono na poziomie kraju w przekroju czasowym (lata 1980-2008), wskazując na tendencje rozwojowe podstawowych mierników umieralności i trwania życia; przeprowadzono także analizę przekrojową opartą - dla ograniczenia zakresu wahań losowych - na wartościach średnich z lat 2006-2008. Wykorzystując podział kraju na województwa, uwzględniono także zróżnicowanie przestrzenne w umieralności i trwaniu życia, a poprzez wzięcie pod uwagę najczęstszych w badanym okresie przyczyn zgonów zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania różnic w umieralności i trwaniu życia ludności Polski występujące pomiędzy województwami. Przeprowadzono również badanie wpływu picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków na umieralność i trwanie życia (dla 2008 roku) oraz badanie sezonowości zgonów ogółem, z uwzględnieniem płci oraz podziału na miasto i wieś, a także zgonów niemowląt (w podziale na miasto i wieś), biorąc pod uwagę miesiące lat 2005-2008. (...) Metody zaproponowane przez autorkę i mniej znane, jak dotąd, metody analizy przestrzennej opisano w sposób bardziej szczegółowy niż metody powszechnie stosowane. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
231
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adelstein A., White G. (1976): Acoholism and Mortality. "Population Trends", s. 7-13.
 • Advances in Spatial Econometrics (2004). Red. L. Anselin, R.J.G.M. Florax, S.J. Rey. Springer, Heidelberg.
 • Ahmad O.B., Boschi-Pinto C., Lopez A.D., Murray Ch.J.L., Lozano R., Inoue M. (2001): Age Standardization of Rates: A New Who Standard. GPE Discussion Paper Series, No. 31.
 • Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji (1999). Red. St.M. Kot. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Anderson P., Baumberg B. (2006): Acohol in Europe. Institute of Alcohol Studies, London. Polskie wydanie: Alkohol w Europie. Parpamedia, 2007.
 • Anderson S., Allebeck P., Romelsjo A. (1998): Alcohol and Mortality among Young Men: Longitudinal Study of Swedish Conscrips. "British Medical Journal", s. 1021-1025.
 • Andryszek Cz., Indulski J. (2001): Zróżnicowanie przestrzenne trendów umieralności z uwzględnieniem obszarów ekologicznego zagrożenia. "Zdrowie Publiczne", nr 1, s. 70-72.
 • Anselin L. (1995): Local Indicators of Spatial Association - LISA. "Geographical Analysis", nr 27, s. 93-115.
 • Anselin L. (1999): Spatial Econometrics. Bruton Center School of Social Sciences, University of Texas at Dallas, Richardson.
 • Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. (2009): Zastosowanie metod eksploracyjnej analizy danych przestrzennych w badaniu poziomu umieralności w Polsce. Seria: Taksonomia 16. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 333-340.
 • Armitage p. (1978): Metody statystyczne w badaniach medycznych. PWL, Warszawa.
 • Bailey T.C. (2001): Spatial Statistical Methods in Health. Cad. Saude Publica, Rio de Janeiro, 17(5), s. 1083-1098.
 • Balicki A. (2006): Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barr H.L., Antes D., Ottenberg D.J., Rosen A. (1984): Mortality of Treated Alcoholics and Drug Addicts: The Benefits of Abstinence. "Journal of Studies on Alcohol", s. 440-452.
 • Berglund M. (1984): Mortality in Alcoholics Related to Clinical State at First Admission: A Study of 537 Deaths. "Acta Psychitrica Scandinavia", s. 407-416.
 • Biernacki Z. (1995): Environmental Pollution and the Health Status of the Population in Warsaw. "Geografia Polonica", 64, s. 37-47.
 • Bijak J. (2005): Estymacja względnego ryzyka zgonu według przyczyn: porównanie metody tradycyjnej oraz empitycznego podejścia Bayesowskiego na przykładzie Czech, Holandii i Polski w latach 1994-1996. "Studia Demograficzne", nr 1, s. 3-29.
 • Biometeorologia człowieka (1976). Red. J. Jankowiak. PZWL, Warszawa.
 • Bourgeois-Pichat J. (1951): Les limites de la demographie potentielle. Revue de l'Institut International de Statistique.
 • Box G.E.P., Jenkins M.G. (1983): Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie (Time Series Analysis. Forecasting and Control). PWN, Warszawa.
 • Breslow N.E. (1996): Statistics in Epidemiology: The Case-Control Study. "Journal of the American Statistical Association, s. 14-28.
 • Brodniak W., Moskalewicz J., Rabczenko D., Wojtyniak B. (2002): Mortality among Treated Alcoholics in Poland. Referat wygłoszony na konferencji organizowanej przez The Kettil Bruun Society for Social and Epidemilogical Research on Alcohol, Paryż, Francja.
 • Cieślak M. (1984): Demografia. Metody analizy i prognozowania. PWN, Warszawa.
 • Closing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities in Europe. A European Project from 2004 to 2007 (2008). Grant Agreement Reference No. 2003318. www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action3/docs/2003_3_15_frep_en.pdf.
 • Collishaw N.E., Tostowaryk W., Wigle D.T. (1988): Mortality Attributable to Tobacco Use in Canada. "Canadian Journal of Public Health", s. 166-169.
 • De Silva A. (2001): A Framework for Measuring Responsiveness. GPE Discussion Paper Series: No. 32, WHO, Geneva.
 • Douglas A., Helms P., Jolliffe I. (1998): Seasonality of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) by Age at Death. Acta Paediatrica, Vol. 87, No. 10, s. 1033-1038.
 • Dziembała L.J. (1991): Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ekonometria przestrzenna (1991). Red. A. Zeliaś. Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ekonometria przestrzenna (2010). Red. B. Suchecki. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Enders W. (2004): Applied Econometric Time Series. Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley&Sons LTD.
 • English D.R., Holman C.C.D.J., Milne E., Hulse G., Winter M.G. (1995): The Quantification of Drug Caused Morbidity and Mortality in Australia. Commonwealth Department of Human Services, AGPS, Canberra.
 • Fisz M. (1969): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
 • Fudała J. (2007): Czy moje picie jest bezpieczne? PARPAMEDIA.
 • Fudała M. (2008): Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań ankietowych. Maszynopis.
 • Gazińska M. (2006): Nadumieralność mężczyzn w nadbałtyckich krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2.
 • Gazińska M., Dmytrów K. (2006): Zastosowanie prostych metod taksonomicznych w analizie nadumieralności mężczyzn w Polsce. Seria: Ekonometria nr 4. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 50-61.
 • Gittelsohn A.M. (1982): On the Distribution of Underlying Causes of Death. "American Journal of Public Health", s. 133-140.
 • Global Adult Tobacco Survey Poland 2009-2010. http;//www.en_tfi_gats_poland_report_2010.
 • Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS). Polska 2009-2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 • Godley F.H. (1975): Cigarette Smoking, Social Factors, and Mortality: New Estimates from Representative National Samples. Ann Arbor, Michigan (University microfilm).
 • Goldberger A.S. (1972): Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
 • Growing Disparties in Life Expectancy (2008). Congress of the United States, series of issue summaries fro The Congressional Budget Office.
 • Helweg-Larsen K., Bay H., Mac F. (1985): A Statistical Analysis of the Seasonality in Sudden Infant Death Syndrome. "International Journal of Epidemiology", Vol. 14, No. 4, s. 566-574.
 • Hersch L. (1940): De quelques potentiels-vie et de certains varietes de la vie moyenne. "Revue de l'Institut International de Statistique", La Haye, nr 3-4.
 • Historia Polski w liczbach (1994). GUS, Warszawa.
 • Holtermann S., Barchell A. (1981): The Costs of Alcohol Misuse. Government Economic Service, Working Paper, London.
 • Holzer J.Z. (1989): Demografia. PWE, Warszawa.
 • Howe G.R. (1983): Confidence Interval Estimation for the Ratio of Simple and Standardized Rates in Cohort Studies. "Biometrics", No. 39, s. 325-331.
 • Jacobs D.R. Jr, Adachi H., Mulder I., Kromhout D., Menotti A., Nissinen A., Blackburn H. (1999): Cigarette Smoking and Mortality Risk, Twenty-five-Year Follow-up of the Seven Countries Study for the Seven Countries Study Group. "Arch Intern Med", Vol. 159, s. 733-740.
 • Jewell N.P. (2004): Statistics for Epidemiology. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
 • Johansen H., Semenciw R., Morrison H., Mao Y., Verdier P., Smith M.E., Wigle D.T. (1987): Important Risk Factors for Deaths in Adults: A 10-year Follow-up of the Nutrition Canada Survey Cohort. "Canadian Medical Association Journal", 186, s. 823-928.
 • Jorgenson D.W. (1964): Minimum Variance, Linear, Unbiased Seasonal Ajustment of Economic Time Series. "Journal of the American Statistical Association", 9, s. 681-724.
 • Kaczmarek T., Marcinkowski J.T., Zysnarska M., Maksymiuk T., Majewicz A. (2007): Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia. "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 88, s. 259-266.
 • Kędelski M., Paradysz J. (2006): Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Klein L.R. (1965): Wstep do ekonometrii (An Introduction to Econometrics). PWE, Warszawa.
 • Kopczewska K. (2006): Ekonometria i statystyka przestrzenna. CsDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Korporowicz V. (1999): Ekologiczne uwarunkowania zdrowia. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M. (2004): Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, Warszawa.
 • Kożuchowski K., Lenartowicz B., Papiernik Ż. (1998): Sezonowe wahania naturalnego ruchu ludności i roczny cykl klimatyczny. "Czasopismo Geograficzne", t. 69, nr 1, s. 13-24.
 • Kristein M.M. (1984): 40 Years of U.S. Cigarette Smoking and Heart Disease and Cancer Mortality. "Journal of Chronic Diseases", No. 37, s. 317-323.
 • Krzysztofiak M. (1966): O miarach asymetrii i ekscesu. "Przegląd Statystyczny', nr 4, s. 403.
 • Krzyżak M., Maślach D., Szpak A. (2007): Nierówności w zdrowiu na przykładzie umieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów w województwie podlaskim i śląskim w latach 1999-2003. "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 88, s. 39-43.
 • Kuchcik M. (2000): Mortality in Warsaw: Is there Any Connection with Weather and Air Pollution? "Geografia Polonica", t. 74, nr 1, s. 29-45.
 • Kurkiewicz J. (1992): Podstawowe metody analizy demograficznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuropka I. (1998): Trwanie życia mieszkańców Dolnego Śląska. "Wiadomości Statystyczne", nr 10, s. 42-51.
 • Kuropka I. (2009): Przydatność wybranych modeli umieralności do prognozowania natężenia zgonów w Polsce. W: Ekonometria nr 24. Red. P. Dittman. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 9-20.
 • Larsen U. (1990): The Effects of Monthly Fluctuations on Mortality in the United States from 1921 to 1985. "International Journal of Biometeorology", Vol. 38, No. 3, s. 141-147.
 • LeSage J., Pace R.K. (2009): Introduction to Spatial Econometrics. CRC Press, Taylor&Francis Group, Boca Raton, London, New York.
 • Liddell F.D.K. (1984): Simple Exact Analysis of the Standardized Mortality Ratio. "Journal of Epidemiology and Community of Health", No. 38, s. 85-88.
 • Liskow B.I., Powell B.J., Penick E.C., Nickel E.J., Wallace D., Landon J.F., Capbell J., Cantrell P.J. (2000): Mortality in Male Alcoholics after Ten to Fourteen Years. "Journal of Studies on Alcohol", s. 853-861.
 • Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym (2009). GUS, Informacje i opracowania statystyczne, stam w dniu 31 XII 2008.
 • Łagodziński W. (1997): Przyczynek do przestrzennego zróżnicowania samobójstw. "Wiadomości Statystyczne", nr 9, s. 45-47.
 • Mackenzie A., Allen R.P., Funderburk F.R. (1986): Mortality and Illness in Male Alcoholics: An 8-Follow Up. "International Journal of Adiction", s. 865-882.
 • Maddala G.S. (2001): Introduction to Econometrics. John Wiley&Sons, LTD, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Toronto, Singapore.
 • Majczak J. (2008): Analiza przedwczesnej umieralności w Polsce (z wykorzystaniem metod Światowej Organizacji Zdrowia). Praca doktorska, maszynopis.
 • Majer J. (1845): Wpływ stanu meteorologicznego na śmiertelność oceniony według dziesięcioletnich spostrzeżeń w Krakowie. "Roczniki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielońskiego", nr 8.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (wrzesień 1939-czerwiec 1941). Ministerstwo Informacji Polski, Londyn 1941, reprint.
 • Marshall J.E., Edwards G., Taylor C. (1994): Mortality in Men with Drinking Problems: A 20-year Follow-up. "Addiction", s. 1293-1298.
 • Mathers C.D., Vos E.T., Stevenson Ch.E., Begg S.J. (2000): The Australian Burden of Disease Study: Measuring the Loss of Health from Diseases, Injuries and Risk Factors. "The Medical Journal of Australia", s. 592-596.
 • Meadows D.L.., Meadows D., Randers J. (1973): The Dynamics of Growth in a Finite World. Maszynopis.
 • Mielecka-Kubień Z. (1991): Analiza sezonowości urodzeń i zgonów. "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Mielecka-Kubień Z. (2001): Ilościowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Mielecka-Kubień Z. (2004a): O niektórych problemach mierzenia i porównywania umieralności (na przykładzie umieralności w Chorzowie i Bielsku-Białej w latach 1999-2001). W: Postępy ekonometrii. Red. A.St. Barczak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Mielecka-Kubień Z. (2004b): Różnice w sezonowości zgonów w populacjach mężczyzn i kobiet w mieście i na wsi województwa śląskiego w latach 1999-2001. "Śląski Przegląd Statystyczny (PTS)", nr 3, s. 25-38.
 • Mielecka-Kubień Z. (2006a): Estimation of Seasonal Indices of Vital Processes Based on Standardized Data. "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 68-85.
 • Mielecka-Kubień Z. (2006b): Life Tables for Alcoholics Based on Standardized Mortality Ratio. W: Towards Quality of Life Improvement. Red. W. Ostasiewicz. The Publishing House of the Wrocław University of Economics, s. 298-315.
 • Mielecka-Kubień Z. (2007a): Estimation of Life Tables for Smokers Based on Relative Risk. W: Zastosowania metod ilościowych. Red. J. Dziechciarz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 36-46.
 • Mielecka-Kubień Z. (2007b): Estimation of Seasonal Indices of Total and Infant Deaths in Poland Based on Standardized Data. W: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications. Red. Cz. Domański, D. Pekasiewicz. "Acta Universitaties Lodziensis. Folia Oeconomica" 206, s. 415-428.
 • Mielecka-Kubień Z., Dziembała M. (2010): Przestrzenna autokorelacja wybranych przyczyn zgonów w woj. śląskim w latach 2004-2006. "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 8, s. 55-80.
 • Mielecka-Kubień Z., Wędzicha E. (2008): Demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego. W: Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski. Część I. Red. A.St. Barczak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 55-80.
 • Murray Ch., Salomon J. (2002): Summary Measures of Population Health. WHO, Geneva.
 • Murray Ch.J.L., Kulkarni S.C., Michaud C., Tomijima N., Bulzacchelli M.T., Iandiorio J., EzzatiM. (2006): Eight Americas: Investigating Mortality Disparities across Races, Counties, and Race-Counties in the United States. PLOS Medicine, September.
 • Naumowa E.N. (2006): Mystery of Seasonality: Getting the Rhythm of Nature. "Journal of Public Health Policy" No. 27, s. 2-12.
 • Peace L.R. (1985): A Time Correlation between Cigarette Smoking and Lung Cancer. "The Statistician", No. 34, s. 371-381.
 • Pinkse J. (1999): Asymptotics of the Moran Tests and a test for Spatial Correlation in Probit Models. Working Paper, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver, BC.
 • Podgórski J., Jóźwiak J. (1997): Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.
 • Podrażka-Malka A. (2006): Przemiany umieralności w Polsce w latach 1988-2004 na tle przejścia demograficznego. "Studia Demograficzne", nr 2, s. 3-65.
 • Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu (2007). Seria: Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych. Red. S. Golinowska, C.W. Włodarczyk, I. Kowalska, A.Ł. Makrzycka, A. Sowa. IPiSS, Warszawa 2007.
 • Potrukowska A. (2001): Przestrzenne zróżnicowanie procesów. W: Sytuacja demograficzna Polski, Raport (2001). Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2003.
 • Public Poll Survey on Drug Policy Attitudes in 6 EU Member States (2009). Hungarian Civil Liberties Union, www.eudrugpolicy.org/files/eudrugpolicy/PollReportEDPI.pdf.
 • Purczyński J., Gazińska M., Mojsiejewicz M. (2005): Modelowanie umieralności osób w wieku 80 lat i więcej. "Studia Demograficzne", s. 30-49.
 • Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce. KBPN, Warszawa.
 • Rączaszek A. (2004): Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 177-184.
 • Roczniki Demograficzne (1981-2009). GUS, Warszawa.
 • Rosset E. (1979): Trwanie życia ludzkiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PWN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Schabenberger O., Gotway C.A. (2005): Statistical Methods for Spatial Data Analysis. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, London, New York.
 • Schmidt W., de Lint J. (1972): Causes of Death of Alcoholics. "Quarterly Journal of Studies on Alcohol", s. 171-186.
 • Seasonality of Death (2002). Australian Institute of Health & Welfare, Bulletin 3, October.
 • Sierosławski J. (2007): Zgony wśród narkomanów. Badania kohortowe. Warszawa (badanie zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • Silcocks P. (1994): Estimating Confidence Limits on a Standardized Mortality Ratio when the Expected Number Is Not Error Free. "Journal of Epidemiology and Community of Health", No. 48, s. 313-317.
 • Smith E.M., Cloninger C.R., Bradford S. (1983): Predictors of Mortality in Alcoholic Women: A Prospective Follow-up Study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, No. 2, s. 237-243.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu (2002). Red. J. Paradysz. Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki regionalnej, Poznań, s. 374.
 • Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce 2007-2013 (2005). Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 • Sytuacja narkotykowa w Polsce (2009). Raport krajowy - KBN, Warszawa.
 • Szukalski P. (2004): Maksymalne przeciętne trwanie życia - przegląd literatury demograficznej. "Studia Demograficzne", 1/145, s. 3-23.
 • Szulc S. (1928): Tablice wymieralności wojwództw poznańskiego i pomorskiego w 1922r. Warszawa.
 • Tabeau E. (1993): Przestrzenna analiza uwarunkowań umieralności ludności Polski w latach osiemdziesiątych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A. (2002): Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków.
 • Trwanie życia w 2008 roku (2009). GUS, Warszawa.
 • Vielrose E. (1958): Zarys demografii potencjalnej. PWN, Warszawa.
 • Waller L.A., Gotway C.A. (2004): Applied Spatial Statistics for Public Health Data. J. Wiley&Sons, New Jersey.
 • Wojtyniak B., Chańska M., Tucholska-Załuska H., Chojecka E. (1991): Ocena nadumieralności mężczyzn w Polsce z uwzględnieniem alkoholu jako jednego z czynników sprawczych. "Alkoholizm i Narkomania", s. 153-171.
 • Wojtyniak B., Rabczenko D., Seroka W. (1999): Umieralność w Polsce z powodu przyczyn niedokładnie określonych i nieznanych. Naukowy Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 • World Health Statistic Annual 1985 (1986). WHO, Geneva, s. XVI.
 • Wróblewska W. (2005): Role społeczne i sytuacja ekonomiczna ludności jako czynniki różnicujące stan zdrowia. "Studia Demograficzne", nr 1, s. 50-68.
 • Wróblewska W. (2006): Analiza umieralności w Polsce w latach 1970-2003.
 • Dekompozycja zmian w oczekiwanym trwaniu życia noworodka. "Studia Demograficzne", nr 1, s. 28-48.
 • Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej (2011). Red. W.A. Zatoński. rzeczyobrazkowe.pl, Warszawa.
 • Wysocki M.J., Sakowska I., Car J. (2005): Miary obciążeń zdrowotno-społecznych - nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności. "Przegląd Epidemiologiczny", nr 59, s. 125-134.
 • Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej (1997-2008). Rocznik Statystyczny, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 • Zieliński Z. (1979): Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk. PWN, Warszawa.
 • www.demogr.mpg.de/books/drm/003/references/pdf.
 • www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action3/docs/2003_3_15_frep_en.pdf.
 • www.ecosante.org/OCDEENG/114000.html.
 • www.en_tfi_gats_poland_report_2010.
 • www.eudrugpolicy.org/files/eudrugpolicy/PollReportEDPI.pdf.
 • www.gmid.euromonitor.com.
 • www.kbpn.gov.pl.
 • www.kbpn.gov.pl/portal?id=112213.
 • www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m9&ms=&ml=pl&mi=91&mx=0&ma=13255.
 • www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=3&Itemid=8www.who.int/about/definition/en/print.html.
 • www.zrodla.historyczne.prv.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.