PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 1 | 117--130
Tytuł artykułu

Czynniki wzmacniania międzynarodowej pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw budowalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors of Strengthening of International Market Position of Polish Building Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników determinujących działalność polskich przedsiębiorstw budowlanych za granicą. Analiza przeprowadzona została w oparciu o materiał badawczy zgromadzony w 2011 roku w trakcie badań ankietowych w 150 przedsiębiorstwach działających na rynku budowlanym. Dokonano celowego doboru próby ze zbiorowości średnich i dużych podmiotów wykonujących roboty budowlane i producentów materiałów budowlanych. Kryterium doboru, oprócz wielkości zatrudnienia i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, specjalizacji w różnych rodzajach wykonawstwa budowlanego i produkcji materiałów budowlanych - było realizowanie działalności poza granicami Polski. Badaniu poddano pięć obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw - ludzi, kulturę organizacyjną, technologię, produkty, sprzedaż i współpracę - decydujących o zaistnieniu i (lub) umocnieniu pozycji. Odniesienie sukcesu na rynku międzynarodowym uzależnione było w największym stopniu od wysokich umiejętności zasobów ludzkich zarówno kierowników, jak i pracowników. Podobnie wysokie oceny charakteryzowały wymagania dotyczące cech produktów, szczególnie jakości i dostosowania do potrzeb klientów. Ocena obu segmentów rynku UE - krajów założycielskich i pozostałych - potwierdziła tendencje spotykane także w innych branżach i dotyczące stosunkowo dużej akceptacji i doświadczeń związanych z ekspansją do krajów Europy Zachodniej. Dla polskiego sektora budownictwa dominujący pozostaje rynek niemiecki. Należy jednak przypuszczać, że ze względu na postępującą integrację oraz mały kulturowy dystans, rynek nowych krajów UE będzie naturalnym obszarem wzrostu aktywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The identification is the aim of article and the opinion of factors determining the activity of Polish building enterprises for border. She the analysis was conducted in support about the investigative material accumulated in 2011 year in track of questionnaire investigations in 150 enterprises acting on building market. It the purposeful selection of test was executed was with average communities and the large executing the building works subjects and the manufacturers of building materials. The criterion of selection, except size of employment and the market position of enterprise, specialisation in different kinds of building execution and the production of building materials - the realizing beyond borders of Poland the activity was. It the investigation was subjected was five areas the functioning the enterprises - the workers, organizational culture, technology the, products, the sale and the co-operation - decisive about appearing and (or) the consolidation of position. Both managers the reference of success on international market be dependent on in the largest degree from high skills of human supplies, as and workers. The similarly high opinions characterized the relating the guild of products requirements particularly, the quality and adaptation of to the customers' needs. Opinion of both segments of market of UE - the founder's countries and remaining she - confirmed the tendencies, happened also in different trades and relating the comparatively large acceptance the and experiences connected with expansion to countries of Western Europe. For Polish sector of building predominant the German market stays. It was one should however suppose, that with regard on progressive integration as well as small cultural distance, market of new countries of UE will be the natural area of growth of activity. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
117--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń.
 • Bojewska B. (2008), Uwarunkowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym [w:] P. Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Collins J. (2007), Od dobrego do wielkiego, Mt Biznes, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • Krupski R., Stańczyk S. (2008), Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Krzakiewicz K. (2009), Kultura organizacyjna i zmiana strategiczna w organizacji [w:] M. Czerska i H. Czubasiewicz (red.), Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kuc B.R. (2003), Zarządzanie doskonałe, PTM, Warszawa.
 • McFarland K. (2009), Przełomowe organizacje, Mt Biznes, Warszawa.
 • Mead R., Andrews T. G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nogalski B., Fołtyn D. (1998), Kultura organizacyjna jako zjawisko [w:] B. Nogalski (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, OPO TNOiK Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Peters T., Waterman R. (1984), In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companes, Harper & Row, New York.
 • Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Simon H. (1999), Tajemniczy mali mistrzowie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.