PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1-2 | 92--104
Tytuł artykułu

Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Considerations Concerning the Efficiency and Competitiveness of the Third Party Payer on the Basis of the National Healthcare Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zaprezentowano sposób ujęcia efektywności płatnika trzeciej strony. Jednocześnie dokonano charakterystyki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zaprezentowano przykładowe obszary konkurencji w relacji płatnik-świadczeniodawca i płatnik-świadczeniobiorca. Autor z dużą rezerwą pochodzi do wprowadzenia konkurencji w obszarze ceny za świadczenia opieki zdrowotnej. Stąd też nie udziela w tym zakresie jednoznacznych odpowiedzi, a co najwyżej sygnalizuje pewne wątpliwości i zadaje pytania. Natomiast jest przekonany co do istnienia przesłanek dających możliwość zwiększenia potencjału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego za konieczne uznaje podjęcie działań mających na celu identyfikację dysfunkcji i zaprojektowanie stosowanych zmian zarówno na poziomie instytucji, jak i w otoczeniu. W tym zakresie proponuje dokonać przeglądu rozwiązań będących propozycją zmian w zakresie funkcjonowania płatnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a form of analyzing the efficiency of the third party payer. The analysis includes the characteristics of the National Healthcare Fund and presentation of examples of the areas of competition in the following relations: payer - he healthcare provider and payer - beneficiary (patient). The idea of introducing price competition in the area of healthcare provision is treated rather cautiously. Hence no unequivocal answers are given. Certain doubts are highlighted and several questions are asked. It is specifically suggested that there exist prerequisites for increasing the potential of the National Healthcare Fund. Thus it is vital to undertake actions aimed at identification of dysfunctions and formulation of relevant changes both at the level of the institution as well as in its environment. Potential solutions concerning changes in the functioning of the payer have to be reviewed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Adamczyk-Kloczkowska B., Wojna M. (2008). Czynniki wspierające i osłabiające konkurencje w systemie ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne, 118(1).
 • Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem tych świadczeń (2010). Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A. (2010). Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bielecki J. (2011). Służba zdrowia musi być płatna. Rozmowa z Wesleyem J. Smithem. Dziennik Gazeta Prawna, 8 kwietnia.
 • Biznes nie zna języka polskiego (2011). Dziennik Gazeta Prawna, 62.
 • Bułanowski R. (2010). Nie wylewać dziecka z kąpielą. Menedżer Zdrowia, 8.
 • Capiga M. (2009). Determinanty i pomiar efektywności działania banku. w: Harasim, J. (red.), Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Cichońska D., Fiks A. (2008). Miejsce jakości usług w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej. w: Lisiecka-Biełanowicz M. i Samoliński B. (red.), Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 • Co dalej z NFZ, czyli likwidacja nie jest przesądzona? Pozyskano z: http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Co-dalej-z-NFZ-czyli-likwidacja-nie-jest-przesadzona,3385,4,drukuj.html.
 • Dercz M. (2005). Samorządowy model ochrony zdrowia. Analizy i Opinie, 43. Warszawa: Instytut Spraw Obywatelskich.
 • Dubas K. (2011). Problematyka efektywności w ochronie zdrowia - znaczenie i metody pomiaru. Problemy Zarządzania, 3.
 • Finansowanie szczególnie wysokich kosztów leczenia pacjentów w 2011 r. (2012). Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Golinowska S. (2004). Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonalizowaniem a racjonalizacją. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Gorzeń-Mitka I. (2005). Skuteczność - próba interpretacji (w:) Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. w: Dudycz T. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe, 1060. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Ile rynku w ochronie zdrowia (2011) Pozyskano z http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Ile-rynku-w-ochronie-zdrowia,112743.html.
 • Juzwiszyn J., Rybicki W., Smoluk A. (2005). O Definicji efektywności. Rozważania nad celowością w naturze i rozwojem. w: Dudycz T. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe, 1060. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Konarska I., Narodowy Fundusz Zdzierców. Pozyskano z: http://www.wprost.pl/ar/80799/Narodowy-Fundusz-Zdziercow/?I=1189.
 • Kopacz E. (2011). System ochrony zdrowia: pacjent w centrum. w: Raport Optymalizacja sytemu ochrony Zdrowia w Polsce: mapa wyzwań. Raport THINKTANK. Warszawa.
 • Kozierkiewicz A. (2008). Co nas czeka w ochronie zdrowia - Nostradamus 2009-2011. Menedżer Zdrowia, 10.
 • Krzemień E., Wolnika R., Ocena efektywności wdrożenia komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie jakością. Pozyskane z: http://keraunos4.republika.pl/2005_1.pdf.
 • Łączenie ZUS z NFZ, czyli jak uzdrowić składkę na zdrowie. Pozyskano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/565325,laczenie_zus_z_nfz_czyli_jak_uzdrowic_skladke_na_zdrowie.html.
 • Matwiejczuk R. (2000). Efektywność - próba interpretacji. Przegląd Organizacji, 11.
 • Meredyk K. (red.) (2007). Ekonomia ogólna. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Misiąg W. (2005). Jawność i przejrzystość a aktywność finansów publicznych. Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK. Warszawa, 2005.
 • Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011). Ekonomia w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • NFZ - dzielić czy nie dzielić? Sonda redakcyjna (2007) Menedżer Zdrowia, 10.
 • Niżankowski R., Bała M., Broda M., Dubiel B., Hetnal M., Kawalec P., Łanda K., Plisko R., Podmokły A., Wcisło J., Wojtowicz E. (2002). Analiza efektywności. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS.
 • Nojszewska E. (2005). Racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia. w: Głuchowskiego J., Pomorska A. i Szołno-Koguc J. (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych Tom II. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nojszewska E. (2011). Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia. Problemy Zarządzania, 3.
 • Nowak E. (red.) (1998). Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Ocena instytucji publicznych. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej (2012). Warszawa.
 • Odpowiedź na Interpelacje Poselską Nr 6413. Pozyskano z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1C8F0981.
 • Osak M., Medyczne konta oszczędnościowe a finansowanie opieki zdrowotnej. Pozyskano: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/07ndig0tsxrjf66v2e65gnw097l8jf.pdf.
 • Owoc S. (2009). Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach konkurencji, prywatyzacja a dostęp do usług zdrowotnych - wyniki badań ankietowych. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4.
 • Pasek M. (2011). Funduszowy żargon. Menedżer Zdrowia, 3.
 • Projekt z dnia 31 lipca 2008 r ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozyskano z: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pu_opuz_ 31072008.pdf.
 • Pudełkiewicz E. (2004). Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych. Prace Naukowe, 28, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Regulowana konkurencja dla NFZ. Rozmowa z dr. B. Więckowską (2012). Służba Zdrowia, luty.
 • Rekomendacje Konferencji "Białego Szczytu" z dnia 19 marca 2008 r. Pozyskano z: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m0&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=010276.
 • Rój J., Sobiech J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Różański J. (2007). Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa. w: Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe, 1183. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Rudawska I. (2003). Imperatyw konkurencji na rynku usług medycznych w: Piech K. i Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. Warszawa: Instytut Wiedzy.
 • Rudawska I. (2007). Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: WN PWN.
 • Rudawska I. (2011). Zintegrowana opieka zdrowotna - w poszukiwaniu poprawy efektywności. Problemy Zarządzania, 3.
 • Rynek w ochronie zdrowia? Tak, ale myślmy, co robimy. Pozyskano z: http://www.rynekzdrowia.pl/ Polityka-zdrowotna/Rynek-w-ochronie-zdrowia-Tak-ale-myslmy-co-robimy,110651,14.html.
 • Sienkiewicz T. (2011). NFZ - wszechpotężny kontroler. Służba Zdrowia, 12 marca 2011.
 • Skrzypek E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej.
 • Sochacka-Krysiak, H. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. w: Wieteska S., Wypych M. (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Sondaż "Zdaniem BCC" Jak przedsiębiorcy oceniają zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych? (2011). Warszawa: Business Centre Club.
 • Sprawozdanie pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podsumowanie. Dokument przyjęty przez rząd 20 czerwca 2000 r. Pozyskano z: http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/7810_8006.htm.
 • Strategia "Sprawne Państwo 2011-2020". Projekt przeznaczony do konsultacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, kwiecień 2011.
 • Świder P. (2004). Skuteczność a system - finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej - porównanie. Problemy Zarządzania, 4.
 • Szewczuk K. (2005). Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe? Diametros, 5: 95-96.
 • Szparkowska S., Platforma już nie chce dzielić NFZ. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/257853.html?print=tak&p=0.
 • Uniknąć chaosu. Rozmowa z Jackiem Paszkiewiczem, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (2008). Menedżer Zdrowia, 1.
 • Watoła J., Biurokracja NFZ wykańcza chorych. Pozyskano z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3987801.html.
 • Więckowska B. (2010). Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego. Program Sprawne Państwo. Warszawa: Ernst & Young.
 • Włodarczyk C., Proces reformowania systemów opieki zdrowotnej. Analiza doświadczeń. Pozyskano z: http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Cezary%20Wlodarczyk.pdf.
 • Wojteczek J. (2008). Dlaczego NIE. Podział Narodowego Funduszu Zdrowia. Menedżer Zdrowia, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171232939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.