PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 9 | 101--109
Tytuł artykułu

Działania Niemiec wobec kryzysu w Grecji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
German Actions on Greek Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początek greckich problemów wiązał się z przyjęciem tego kraju do strefy euro. Nastąpiło to pomimo niespełniania przez ten kraj kryteriów oraz przy wsparciu Niemiec i Bundesbanku, który oceniał gospodarki państw aspirujących do wspólnej waluty. Odebranie wiarygodności jednemu krajowi mogło przełożyć się na zdezawuowanie całego projektu. Po wejściu do strefy euro, wiarygodność Grecji znacząco wzrosła i kolejne rządy mogły w dalszym ciągu finansować narastający dług emisją obligacji, skupowanych w większości przez francuskie i niemieckie banki. Problem zadłużenia Grecji w całej jaskrawości obnażył kryzys 2008 r. Po załamaniu się finansów Grecji Unia zmuszona została do tworzenia programów pomocowych dla tego kraju, przekraczających 100 mld euro. Największe ciężary z tego tyłu ponosiła oczywiście gospodarka Niemiec. W rękach banków europejskich znajdują się greckie obligacje skarbowe o wartości 52,3 mld USD. Za około 43 proc. tej kwoty odpowiadają instytucje niemieckie, a za kolejne 27 proc. kredytodawcy francuscy. Tak więc problemy Grecji przekładają się na problemy sektora bankowego Niemiec i Francji, a co za tym idzie na problemy całej Unijnej gospodarki. Instytucje finansowe oraz państwa Unii narzuciły Grecji drakoński pakiet ratunkowy, który zdaniem wielu jest pakietem ratunkowym dla EURO. Niemcy podkreślają, że kredyty dla Grecji, powinny opierać się na "cenie rynkowej" gdyż w przeciwnym razie byłaby to forma dotacji łamiąca zasady strefy euro. Angela Merkel forsowała nawet wiodącą rolę MFW w "ratowaniu" Grecji. Spotkało się to z licznymi sprzeciwami. Merkel przez długi czas sprzeciwiała się również pomysłowi finansowania długu Grecji przez inne państwa, a w szczególności przez swoje. Czyniła to w obawie o wyniki wyborcze swojej partii, bo niemieccy podatnicy z coraz większą niechęcią odnoszą się do wspierania Greków. Niemiecki minister gospodarki stwierdził jednak, że wyrzucenie Grecji ze strefy euro, jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę, że zdaniem wielu ekonomistów Grecy nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań, większość posiadanych przez niemieckie banki greckich papierów należy spisać na straty. Niemcy przyjęły bardzo twardą postawę wobec Grecji i jej problemów z ogromnym deficytem budżetowym, grożącym bankructwem kraju. RFN była największym beneficjentem wprowadzenia wspólnej waluty. Obecnie ponosi największe koszty ratowania tonącego partnera. Wykładając kolejne miliardy nie kieruje się bynajmniej szlachetnym pojmowaniem europejskiej solidarności, ale pragmatyczną obawą o swój system bankowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Beginning of Greece problems was related to the accession to the Euro Zone. It occurred despite Greece did not meet the criteria thanks to the support of Germany and the Bundesbank, which assessed the economies of countries aspiring to a common currency. Lack of credibility for one country could burry the entire project. After entering the euro zone, Greece has significantly increased the reliability and successive governments could continue to fund increasing debt by issuance of bonds, bought mostly by French and German banks. Greek debt problem was exposed by the crisis of 2008. After collapse of the Greek finance European Union was forced to create assistance programs for the country, exceeding 100 billion. The largest cost were beard of course, by the economy of Germany. In the possession of European banks are Greek government bonds worth 52,3 billion dollars. With about 43 percent of this amount corresponds to German institutions, and further 27 percent to French lenders. Thus, Greece's problems transforms into problems of the banking sector in Germany and France, and problems across the EU economy Financial institutions and EU member states have imposed draconian Greek rescue package, which is believed to be a rescue package for the EURO. Germany stresses that loans to Greece, should be based on "market price" because otherwise it would be a form of subsidy, which violates the principle of the euro area. Angela Merkel has been pushing up the leading role of the IMF's "rescue" of Greece, which met with numerous objections. Merkel has been opposing by long time the idea of financing the debt of Greece by other countries, particularly by Germany. Merkel behaved so in fear of her party's election results, because the German taxpayers with an increasing reluctance opposed aid for the Greeks. German minister of economy said, however, that the ejection of Greece from the euro zone is impossible. In consideration to many economists Greeks will not be able to repay their obligations, most Greek bonds which were held by German banks should be written off. Germany has adopted a tough stance towards Greece and its problems with a huge budget deficit, impending bankruptcy of the country. Germany was the biggest beneficiary of the unified currency. Now it's bearing the greatest cost of saving a drowning partner. Billions of euros, which are pumped, are not guided by a means of noble conception of European solidarity, but a pragmatic concern about its banking system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Kłys J., Rola Niemiec w Unii Europejskiej [w:] Niemcy-XXI wiek. Geopolityka, gospodarka, kultura (pod. red.) L. Meissnera, M. Wilka, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007.
 • Kosman M. M., Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990-2002), Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2004.
 • Pronobis M., Kryzys w strefie euro - ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych, [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis, Gospodarka, nowe perspektywy po kryzysie, CeDeWu, Gdańsk 2010.
 • BANKRUCTWO GRECJI: KTÓRE BANKI STRACĄ NAJWIĘCEJ? HTTP:// FORSAL.PL/ARTYKULY/515287,BANKRUCTWO_GRECJI_KTORE_BANKI_STRACA_NAJWIECEJ.HTML.
 • Grecja otrzyma pomocy, jeżeli skoryguje swój program naprawczy http://www.macronext.pl/art-3942.
 • JESTPLANNAPRAWCZYDLAGRECJIALECZYDASIĘGOZREALIZOWAć? HTTP://WYB0RCZA.BIZ/BIZNES/1,100896,10339203,JEST_PLAN_NAPRAWCZY_DLA_GRECJI ALE_CZY_DA_SIE_GO.HTML
 • Kuropatwa A., Niemcy muszą pomóc Grecji, http://www.niemcy-online.pl/ gospodarka/422-merkel-musi-pomoc-grecji-.html
 • Niemcy: Grecja nie opuści strefy euro http://wiadomosci.radiozet.pl/Gospodarka/ Wiadomosci/Niemcy-Grecja-nie-opusci-strefy-euro/
 • SIEMIOŃCZYK G., POMOC DLA GRECJI W RĘKACH NIEMIEC HTTP://WWW.PARKIET. C0M/ARTYKUL/1060709.HTML
 • Stanowisko Niemiec w sprawie greckiego kryzysu zagraża euro - członek EBC http://forsal.pl/artykuly/408768,stanowisko_niemiec_w_sprawie_greckiego_kryzysu_zagraza_euro_czlonek_ebc.html
 • Śliwiński A., Niemcy i MFW wobec kryzysu (odsłona trzecia) http://www.monitorekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a113/Niemcy_i_MFW_wobec_kryzysu_ods%C5%82ona_trzecia_.html
 • Zaremba A., Gdyby powróciła drachma... http://www.parkiet.com/ artykul/1096607.html?print=tak
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.