PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 9 | 151--171
Tytuł artykułu

Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i przyszłość Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Polish Presidency in the Council of the European Union and the Future of Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony polskiemu przewodnictwu w Radzie Unii Europejskiej i przyszłości Europy oparty został na autorskiej diagnozie stanu procesu integracji w kontekście pozostających w obiegu dokumentów i wypowiedzi a także koniunktury globalnej obserwowanej w 2011 roku. Przedstawiony został osiemnastomiesięczny program trio dla unii europejskiej wraz z przytoczonymi w oryginale /w wersji źródłowej/ półrocznymi polskimi priorytetami, w tym priorytetem pierwszym zatytułowanym integracja źródłem wzrostu priorytetem drugim poświeconym bezpieczeństwem w Europie i priorytetem trzecim związanym z otwartością Europy. Zważywszy, że prezydencja to także działania towarzyszące w artykule zostało przedstawione jak polską prezydencję wspierają społeczności lokalne. Artykuł zamykany był, gdy przewodnictwo Polski w Radzie UE zbliżało się do finału również zebrane zostały pierwsze oceny i sukcesy. Zmienność sytuacji, zmiany w Środziemnomorzu spowodowały postawienie prowokacyjnego pytania czy żyjemy w czasie gdy Europa jest w kryzysie czy możemy już mówić o kryzysie Europy. Idąc za ideą przyświecającej przygotowaniu polskiej prezydencji konkluzją i podsumowaniem jest stwierdzenie, że Europa potrzebuje europejskości. Za podsumowanie całości posłużyły stwierdzenia, że politycznej debacie w Polsce o realiach procesu integracji, o przyszłości Unii Europejskiej czy nawet strefy euro służą niewątpliwie zarówno działania i sukcesy polskiej prezydencji, kryzys strefy euro, a także "afrykańska wiosna" i osłabienie możliwości stowarzyszenia z UE Ukrainy. Przyszłość projektu europejskiego wymaga na nowo określenia ról państw narodowych małych, średnich i wielkich, ale przede wszystkim wymaga nowego zdefiniowania i implementacji ogólnoeuropejskiej poczucia europejskiej SOLIDARNOŚCI pisanej, tym razem dla Europy "solidarycą" i tak jak w 1980 roku entuzjastycznie wspieranej przez rzesze Polaków, tak teraz potrzebującej wsparcia rzesz Europejczyków. Solidarność to niezmiennie ważne przesłanie Polski dla Europy. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is devoted to the Polish Presidency of the EU Council and future of Europe was based on the author's diagnosis of the integration process in context of outstanding documents and speeches as well as global economic conditions observed in 2011. Eighteen month program was presented by the trio for the European Union as reflected in the original /source version/ semi-annual Polish priorities, including first priority - European integration as a source of growth, second priority - secure Europe and third priority - Europe benefiting from openness. Given that the Presidency is also accompanying activities therefore in article was also presented how the Polish Presidency is support by local communities. Article was closed when the Polish presidency of the EU Council approaching to the final, also first evaluation were collected and successes. Variability of situation, changes in the Mediterranean Sea resulted to place a provocative question: Do we live in a time when Europe is in crisis, or we can talk about crisis of Europe? Following the idea which was behind preparation of the Polish Presidency conclusion and summary is that Europe needs a europeanism. Summary of all was used determines in political debate in Poland about realities of the integration process, future of the European Union or even the Euro zone, are undoubtedly both actions and successes of the Polish presidency, crisis of the Euro zone, as well as "African spring" and weakening possibility of association Ukraine with the EU. The future of European project requires redefine roles of small, medium and big nation-states, but above all requires need a new definition and implementation of pan-European sense of "written" European SOLIDARITY, this time for Europe "solidarycą" and just like in 1980, enthusiastically supported by the masses of Poles, so now in need of support masses of Europeans. Solidarity is still a Polish invariably important message for Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Punkt Informacji Europe Direct Ostrołęka
 • Punkt Informacji Europe Direct Ostrołęka
Bibliografia
 • Barriga Tamara: Partnerstwo Wschodnie oczekuje wsparcia podczas Polskiej Prezydencji http://www.uniaeuropejska.org/partnerstwo-wschodnie-oczekuje-wsparcia-podczas-polskiej-prezydencji
 • BARROSO JOSE MANUEL, http://www.cafebabel.pl/article/26568/jose-manuel-barroso-o-kryzysie-finansowym.html
 • Bauman Zygmunt http://www.culturecongress.eu/wroclaw/ekk_zygmunt_baumans_lecture
 • Bąkowski Tomasz, Polska prezydencja w UE z perspektywy wspólnot lokalnych i regionalnych - http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/polska-prezydencja- w-ue-z-perspektywy-wspolnot-lokalnych-i-regionalnych
 • Betka Tomasz: Premier Tusk: Polska Prezydencja wesprze akcesję Turcji. http://www.uniaeuropejska.org/premier-tusk-polska-prezydencja-wesprze-akcesje-turcji
 • Duda Dagna, Chorwacja coraz bliżej UE. http://www.uniaeuropejska.org/chorwacja-coraz-blizej-ue
 • Dura Zbigniew, Polityka energetyczna UE podczas polskiej prezydencji [w:] Wyzwania polskiej prezydencji 2011, red. Maciej Brachowicz. Toruń 2010, s. 39.
 • Europejski Kongres Kultury, http://www.culturecongress.eu/europa/bauman_idea_chapter5
 • Gadamer Hans-Georg http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Hans-Georg_Gada- mer
 • Gadomski Witold, Dylematy Unii, wybory Polski, Gazeta Wyborcza, 2-3 maja 2011 r. str. 19
 • GUS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_DI_Konferencja_prasowa_30_listopada_2011.pdf
 • Instytut dla Zjednoczonej Europy http://idze.pl/czytnikaktualnosci/items/ocena-polskiej-prezydencji.html
 • Jędrzejowska Sidonia, http://www.sidonia.pl/index.php?id=parl_komi_sure
 • Komisja Europejska http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/mff2011/MFF_2011_pl.pdf
 • Komisja Europejska, polityka regionalna http://ec.europa.eu/inforegio
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) http://www.rp.pl/artykul/13258L692450.html
 • PAP, USA: POZYTYWNA OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI 14 paź, 2011 źródło PAP http://wiadomosci.onet.pl/raporty/polskie-przewodnictwo-w-ue/usa-pozytywna-ocena-polskiej-prezydencji,1,4881378,wiadomosc.html
 • Zasada pomocniczości lub zamiennie zwana zasadą subsydiarności, http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/subsidiarity_pl.htm
 • Polska prezydencja www.pl2011.eu
 • Polska prezydencja, Program http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/program_polskiej_prezydencji_w_radzie_ue.pdf
 • Polska prezydencja, Program kulturalny, http://pl2011.eu/cultural_program
 • Polska prezydencja, Program i priorytety http://pl2011.eu/program_and_priorities
 • Polska prezydencja, Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Warszawa 2011, s. 5.
 • Rada Unii Europejskiej http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/18miesieczny_pl.pdf
 • Rada Unii Europejskiej, Regulamin wewnętrzny Rady Unii Europejskiej http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/l14576_pl.htm
 • Sikorski Radosław, Minister Spraw zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf
 • Sikorski Radosław, expose 2011, http://www.radeksikorski.pl/dokumenty/expose_2011.pdf lub www.msz.gov.pl
 • Toporowski Patryk, Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020 BIULETYN Nr 74 (823) 18 lipca 2011 © Polski Instytut Spraw Międzynarodowych http://www.pism.pl/index/?id=ff1d4796fe-85a21ba86081db7bf2196b
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:PL:HTML
 • Witoń Damian: Donald Tusk w Brukseli o polityce solidarności i spójności. UniaEuropejska.org, 2011-01-31. http://pl2011.eu/program_and_priorities
 • http://pl2011.eu/program_and_priorities
 • Wroński Paweł, Polska w Unii Europejskiej - wykorzystana szansa?: Gazeta Wyborcza 29.10.2004
 • Załęski Paweł, Globalny system pozarządowej administracji: Geosocjologia trzeciego sektora - Studia Polityczne nr 17/2005
 • Zubilewicz Krzysztof: Warszawa: spotkanie trio prezydencji. http://www.uniaeuropejska.org/warszawa-spotkanie-trio-prezydencji
 • De Luca Erri, rozmowa z Jacekiem Tacik http://italianonfiction.pl/tag/neapol/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.