PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 588 | 407
Tytuł artykułu

Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych : poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozprawa ma z założenia charakter wielowątkowy i w kontekście jej głównych celów nie jest skonstruowana według klasycznej konwencji: teza - dowód tezy. Przeprowadzenie rozważań wymagało szczegółowego przeanalizowania literatury naukowej. Na podstawie analizowanych materiałów źródłowych oraz wynikających z nich wniosków zaproponowano pewne rozwiązania metodologiczne i koncepcyjne. Zawarta w pracy charakterystyka wielu zagadnień, a także przyjęte w niej rozwiązania metodologiczne i koncepcyjne stanowią wkład autora w rozwój wiedzy nie tylko o podatkach majątkowych, ale także o wartościowaniu efektów działalności podsektora samorządowego w obszarze podatków lokalnych. W tym kontekście należy wskazać cele poznawcze pracy: 1. Kompleksowe przedstawienie specyfiki podatków majątkowych osadzonej w dziedzinie nauk finansowych, ekonomicznych i prawnych. 2. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej materii lokalnych podatków majątkowych, z uwzględnieniem szerokiego spektrum podejść badawczych. 3. Przedstawienie w sposób syntetyczny i udokumentowany wybranych problemów związanych ze zwiększeniem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów decentralizacji władztwa podatkowego. 4. Ustalenie roli i znaczenia funkcji podatków majątkowych, poprzez analizę stworzonych w poszczególnych podatkach prawnych możliwości motywujących podatników do podjęcia określonych czynności bądź powstrzymywania się od nich. 5. Ocena obecnie obowiązujących unormowań w zakresie opodatkowania posiadanych przez przedsiębiorców nieruchomości i sformułowanie na tej podstawie postulatów przyszłych zmian w ustawodawstwie. 6. Zbadanie roli i znaczenia różnicowania lokalnej polityki podatkowej w Polsce, uzupełnione przedstawieniem istotnych czynników ją determinujących. 7. Wykazanie potrzeby reformy systemu podatków majątkowych. 8. Pokazanie kierunku normatywnych zmian w strukturze własnego potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem dorobku teorii optymalnego opodatkowania. (abstrakt oryginalny)
EN
(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
407
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aaron H.J., Who Pays the Property Tax? A New View, The Brookings Institution, Washington 1975.
 • Adamczewski Z., Algorytm wektorowej średniej ważonej zastosowany do realizacji metody porównawczej wyceny nieruchomości, "Przegląd Geodezyjny" 2002, nr I.
 • Adamczewski Z., Problemy identyfikacji obiektów i algorytmów powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce, "Przegląd Geodezyjny" 2005, nr 12.
 • Adamczyk A., Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw jako narzędzie polityki gospodarczej, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Adamiak J., Jak władze gminy mogą wykorzystywać funkcje pozafiskalne podatków i opłat lokalnych do wspierania rozwoju regionalnego, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Atkinson A.B., Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy, "Canadian Journal of Economics" 1997.
 • Babczuk A., Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Babczuk A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pożądane kierunki zmian w świetle badan ankietowych, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Baj K., Środki trwale w spółkach Skarbu Państwa, "Fiskus" 1995, nr 21.
 • Ballard C.L., Shoven J.K., Whalley J.B., General equilibrium computations of the marginal welfare costs of taxes in the United State, "American Economic Review" 1985, no. 75.
 • Banaszak B., Powszechnie obowiązująca wykładnia, "Rzeczpospolita" 1997, nr 28.
 • Baran R., Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, "Monografie i Opracowania" nr 562, SGH, Warszawa 2009.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992.
 • Begg I., Finansowanie Unii Europejskiej, "Nowa Europa" 2006, nr 1 (3).
 • Bentick B.L., The Imperact of Taxation and Valuation Practices on the Timing and Efficiency of Land Use, "Journal of Political Economy" vol. 87, August 1979.
 • Bertaud A., Kraków XXI wieku - książęta czy przedsiębiorcy? Zagospodarowanie gruntów a wydajność rynkowa miasta na przykładzie miasta Krakowa, Bank Światowy, Waszyngton 2002.
 • Boadway R., Kitchen H., Canadian Tax Policy, wyd. 3, Canadian Tax Foundation, Toronto 1999.
 • Borkowski P., Zmiany systemów opodatkowania wykorzystania infrastruktury transportu drogowego, w: O nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Borszowski P., Pojęcie działalności gospodarczej w przepisach prawnopodatkowych, "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 12.
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, "Prace Naukowe" nr 785, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Bruckner J.K., A Modern Analysis of the Effects of Site Value Taxation, "National Tax Journal" vol. 39, March 1986.
 • Brzeski W., Korzyści fiskalne i pozafiskalne podatku w formule ad valorem, w: Reforma opodatkowania nieruchomości, "Konferencje i Seminaria" 1999, nr 5(23)99, Biuletyn Biura Studi6w i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa, czerwiec 1999.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, TNOiK, Torun 1995.
 • Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., Prawo finansowe, wyd. 3, C.H.Beck, Warszawa 2000.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów, TNOiK, Toruń 1994.
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja-oświata. Studium porównawcze, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005.
 • Cameron D.L., Property Taxes, w: The Economics of Public and Tax Law, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Ciupek B., Famulska T., Znaniecka K., Obciążenia podatkowe w ocenie przedsiębiorstw, w: Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Chojna-Duch E., Problemy regulacji prawnej dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Ecostar i Twigger, Warszawa 1998.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Wyd. K. Rutskiego, Łódź 1948.
 • Dawidowicz A., Zróbek R., Ewolucja potencjału systemu katastru nieruchomości w Polsce w świetle założeń Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" vol. 19, nr 4, Olsztyn 2011.
 • Denek E., Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Denek E., Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Denek E., Podatki w gospodarce samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, w: Finanse, red. B. Pietrzak, SGH, Warszawa 2005.
 • Denek E., Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia), w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dmochowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1999.
 • Dolata S. Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.
 • Dowgier R., Wyłączenie gruntu, budynku i budowli z działalności gospodarczej - względy techniczne, "Przegląd Podatkowy Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2003, nr 5.
 • Dowgier R., Etel L., Kurzynka T., Liszewski G., Popławski M., Wróblewski E., Reforma podatków majątkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Dowgier R., Pahl B., Popławski M., Podatek od środków transportowych, 141 pytań i odpowiedzi, orzecznictwo, wyjaśnienia Ministerstwa finansów, ustawa, akty wykonawcze, skorowidz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dziemianowicz R., Przygodzka R., Baza podatkowa i jej wpływ na efektywność systemu podatkowego, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Etel L., Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r.(W 2/96) dot. Opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości, "Finanse Komunalne" 1997, nr 2.
 • Etel L., Jakie są kompetencje organów JST w zakresie podatków i opłat zaliczanych do ich dochodów podatkowych?, w: Finanse samorządowe 2008, red. C. Kosikowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Etel L., Opodatkowanie nieruchomości. Problemy praktyczne, Temida 2, Białystok 2001.
 • Etel L., Podatki od nieruchomości. 2009 C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny -komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Etel L., Ruśkowski E., Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa 1996.
 • Falencikowski T., Nogalski B., Polityka podatkowa a zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, red. K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Fazzari S., Investment and U.S. Financial Policy in Nineteen-nineties, "NBER Working Paper 1993, no. 98.
 • Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, red. K. Piotrowska- Marczak, Difln, Warszawa 2009.
 • Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1997.
 • Fedorowicz Z., Polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka pieniężna, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. 1, red. K. Jajuga, M. Łyszczak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Felis P., The Financial Indepedence of Local Self-Government Units in the Acquisitiol of Sources to Finance Their Activity: The challenges for Self-Government Theory and Practice Dom Wydawniczy ELIPSA, "Journal of Management and Financial Science" 2011, vol. 4, no. 6.
 • Felis P., Obciążenia przedsiębiorstw podatkami lokalnymi - wybrane problemy, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Felis P., Przyczynek do dysusji wokół funkcji podatków, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 44, SGH, Warszawa 2004.
 • Felis P., W sprawie klasyfikacji podatków majątkowych - podstawowego potencjału dochodowego samorządu terytorialnego, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 201l.
 • Felis P, Wybane problemy dyskusyjne z zakresu podatków majątkowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców Difln, Warszawa 2010.
 • FIG Statement on the Cadastre, www.flg.net/commission7/reportslcadastre/statemenCo cadastre.html.
 • Filipiak B., Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych" Zeszyty Naukowe" nr 141, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Filipiak B., Wpłw zmian w podatkach i opłatach lokalnych na samodzielność finansowa, gminy, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, 1. Szyszko, wyd. 3, PWE, Warszawa 2007.
 • Finanse samorządowe 2008, red. C. Kosikowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Franek S., Własny potencjał dochodowy wybranych miast a skutki zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Gałuszka K., Wpływ kryzysu finansów publicznych na finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez samorząd terytorialny, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, T. I, Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna, Krąków 2004.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Głuchowski J., Uwarunkowania i regulacje prawne systemu podatkowego a problem jego reformy, w: 0 nowy lad podatkowy, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Gołębiowski G., Wysokość obciążeń przedsiębiorstw podatkiem dochodowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. I, Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Gomułowicz A., Malecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. 3, Ars boni et aequi, Poznań 1998.
 • Gospodarka drewnem prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009, www.mos.gov.pl.
 • Gościński J.W. Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Granat M., Opinia w sprawie konstytucyjności art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, "Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekspertyzy i Opinie Prawne" 2002, nr 3 (48).
 • Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego - zarys modelu referencyjnego dla Polski, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Grądalski F., Uwagi 0 aktualności klasycznych teorii legitymizacji opodatkowania, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 5-6.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2003.
 • Grześkiewicz W., Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 3.
 • Guziejewska B., Problemy decentralizacji i nierównowagi fiskalnej w badaniach OECD, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. J. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • Guziejewska B., Wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Guziejewska B., Witczak R., Wokół efektywności finansów samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Gwiazdowski R., Podatki w kole przyczyn, czyli dlaczego pojedyncze zmiany w VAT, PIT i CIT niewiele nam dadzą, "Rzeczpospolita", 27-28.04.2002.
 • Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hamilton B.W., Zoning and Property Taxation in a System of Local Governments, "Urban Studies" 1975, no. 12.
 • Hanusz A., Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Warszawa 1995.
 • Hanusz A., Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 • Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988.
 • Herber B.P., Modern Public Finance, R.D. Irwin, Illinois 1979.
 • Homburg S., Allgemeine Steuerlehre, Verlag Vahlen, Munchen 1997.
 • Hozer J., Kokot S., Problemy powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 415, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1998.
 • Informacja o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy, NIK, Delegatura w Kielcach, Kielce, maj 2009.
 • Informacja 0 wynikach kontroli Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000-2005 (I półrocze), NIK, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, marzec 2006, www.bs.net.pl.
 • Jabłoński A.W., Polityka. Interpretacje definicyjne, w: Kategorie analizy politologicznej, red. A.W. Jabłoński, 1. Sobkowiak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1991.
 • Jędrzejewski L., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, red. K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Johnstone T., System ad valorem - cudowny lek?, IPTI Second Annual Conference, Podatki od nieruchomości w krajach transformacji gospodarczej, Kraków 1999.
 • Kaleta J., Gospodarka budżetowa, wyd. 3, PWE, Warszawa 1985.
 • Kańduła S., Oplata jako forma dochodów publicznych (zarys problematyki), w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Kańduła S., Kotlinska J., Oplata adiacencka i planistyczna - niewykorzystane źródło dochodów gmin, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Karpus K., Systemy podatk6w lokalnych w wybranych państwach europejskich, Adam Marszalek, Toruń 2002.
 • Kitchen H., Property Taxation: Issues in Implementation, Queen's University, "Working Paper" 2005, no. 3.
 • Klajn J., Wycena nieruchomości przemysłowych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" vol. 16, nr 3, Olsztyn 2008.
 • Kogut M., Instrumenty gminnej polityki fiskalnej w stymulowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego w obszarze gminnej polityki dochodowej, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • Kogut-Jaworska M., Zwolnienia w podatkach lokalnych jako instrumenty pomocy publicznej udzielanej w gminach, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, red. W. Modzelewski, J. Bielawny, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z 0.0., Warszawa 2008.
 • Kornberger-Sokołowska E., Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 • Kornberger-Sokołowska E., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa 2002.
 • Kosieliński S., Pożytki z katastru, podsumowanie konferencji "System katastralny w Polsce", Computerworld, 8 marca 2004 r., www.computerworld.com.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, Agencja ER, Białystok 1994.
 • Kotlińska J., Nieprawidłowości w przepisach prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Kozuń-Cieślak G., Decentralizacja władzy i zasady delegowania kompetencji - podejście teoretyczne, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Kuzyńska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991.
 • Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiot6w gospodarczych, "KiK" Konieczny i Kruszewski s.c., Warszawa 1996.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 • Majewicz M., Podatek od nieruchomości - struktura wplywów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007, nr l.
 • Majewicz M., Podatek od nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007, nr 3.
 • Malecka Ziembińska E., Znaczenie udziałów w podatkach wspólnych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszaw 2007.
 • Marczak J., W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • Marczakowska-Proczka J., Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 2000-2005, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Mastalski R., Podstawa opodatkowania budowli, "Rzeczpospolita" 1997, nr 28.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Mastalski R., Wartość początkowa budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne" 1996, nr l.
 • Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, 2005.
 • Mieszkowski P., The Property Tax: An Excise or Profits Tax, "Journal of Public Economics" 1972, no. 1.
 • Mills D.E., The Non-Neutrality of Land Value Taxation, "National Tax Journal" vol. 34, March 1981.
 • Misiąg W., Reforma finansów publicznych, w: Narodowa strategia lizbońska dla wzrostu i zatrudnienia, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005, www.pfsl.pl.
 • Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majtku, Warszawa 2000.
 • Morawski W., Walter A., Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wypadku wniesienia budowli jako aportu do spó1ki, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 4.
 • Musgrave R.A., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1980.
 • Musgrave R., Who Should Tax, Where and What?, w: Tax Assignment in Federal Countries, red. Ch.E. McLure Jr., Australian National University Press, Canberra 1983.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1984.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B, Kullmer L., Die offentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, t. II, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1993.
 • Netzer D., Economics of the Property Tax, The Brookings Institution, Washington 1966.
 • Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nykiel W., Podatki lokalne. Aspekty prawno-porównawcze, w: System podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, "Acta Uniwersitatis Lodziensis Folia Juridica" 1992, nr 54.
 • Oates W.E., The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Value: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebant Hypothesis, "Journal of Political Economy" 1972, vol. 77.
 • Oates W.E., Schwab R.M., The Impact of Urban Land Taxation: The Pittsburgh Experience, Center For Institutional Reform and The Informal Sector, "Working Paper" no. 47, October 1992.
 • Obciążenia fiskalne w Polsce. Na podstawie badan, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Ofiarski Z., Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatkow w Polsce po roku 1990, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Ofiarski Z., Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Olchowicz 1., Felis P., Jamrozy M., Szlęzak-Matusewicz J., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2010.
 • Olesiński Z., Rola gmin w kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości w gminie, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • O nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Owsiak K., Maj-Waśniowska K., Nowe wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Owsiak S., Teoretyczne podstawy doktryny fiskalnej Polski, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2005.
 • Ożóg I., W sprawie reformy podatkowej, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. J. Ickiewicz, SGH, Warszawa 2004.
 • Parzyński Z., Radzio W., Analiza porównawcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, "Roczniki Geomatyki" 2010, t. VIII, nr 1(37).
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Pietrewicz M., Perspektywy opodatkowania gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście programu ich modernizacji, w: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, cz. II, NBP, Warszawa-Pułtusk 1999.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1998.
 • Piotrowska-Marczak K., Dywersyfikacja wyników finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Piotrowska-Marczak K., Warunki równowagi finansów publicznych, Informacja nr 1073, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004.
 • Podstawka M., Ocena ekonomicznych zasad wymiaru podatku rolnego w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 1994, nr 2.
 • Podstawka M., System finansowy w rolnictwie na tie integracji Polski z UE, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
 • Podstawka M., System podatkowy w rolnictwie, SGGW, Warszawa 2000.
 • Podstawy finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 • Polski system podatkowy w opinii podatnika. Raport z badania, Warszawa 2010, www.deloitte. com.
 • Pomorski P., Niesprawność systemu windykacji zaległości podatkowych i jej skutki dla systemu podatkowego, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Popławski M., Wykorzystanie nieruchomości w działalności gospodarczej a jej stan techniczny, "Przegląd Podatkowy" 2003, nr 6.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Prud'homme R., Fiscal Decentralization and Inter-governmental Fiscal Relations, A sum-mary report prepared for the UNCDF symposium on Decentralization Local Governance Africa, 2001.
 • Radzio W., System katastralny w Polsce. w: Ewidencja nieruchomości, GUGiK, Warszawa 2006.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielanej przedsiębiorcom w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009, UOKiK, Warszawa.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWE, Warszawa 1957.
 • Rochoń M., Zarębski S., Reformy podatków od spadków i darowizn w wybranych państwach Unii Europejskiej jako element wsparcia międzypokoleniowej sukcesji gospodarczej, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości, red. L. Etel, Temida 2, Białystok 2001.
 • Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 1996.
 • Ruśkowski E., Reforma dochodów JST a reforma systemu podatkowego w Polsce, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Ruśkowski E., Etel L., Związek nieruchomości z działalnością. gospodarcza, "Przegląd Podatkowy" 1994, nr 3.
 • Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 • Samojlik B., System podatkowy - kierunki ewolucji, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Sawiłow E., Zmodyfikowana metoda powszechnej taksacji nieruchomości, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Procedury prawne, organizacyjne i technologiczne powszechnej taksacji nieruchomości", Olsztyn 2004.
 • Sawiłow E., Akińcza M., Zastosowanie teorii modelowania dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości, Zeszyt Naukowy nr 4, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", PAN, Kraków 2011.
 • Slack E., Property Tax Reform in Ontario. What Have We Learned?, "Canadian Tax Journal" 2002, vol. 50, no 2.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narod6w, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sochacka Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 • Sochacka-Krysiak H., Systemy finans6w publicznych, Poltext, Warszawa 1992.
 • Sokołowski J., Czynniki kształtujące dochody gmin z podatków i opłat, w: Nauki finansowe wobec wsp6lczesnych problemów gospodarki polskiej, T. 1, Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Sokołowski J., Ulgi i zwolnienia w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2010 - ocena i proponowane kierunki zmian, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Spengel Ch., Heckemeyer J.H., Zinn B., Reform der Grundsteuer: Ein Blick nach Europa, "Der Betrieb" 2011, Nr. 1.
 • Stigler G., The Tenable Range of Functions of Local Government, w: Federal Expendditures Policy for Economic Growth and Stability, Joint Economic Committee, Subconmmittee on Fiscal Policy, U.S. Congress, U.S. Government Printing Office, Washington 1957.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., MFW w światowym kryzysie, "Gazeta Wyborcza", 24-25.11.2001.
 • Surówka K., Winiarz M., Działalność nadzorcza i opiniotwórcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie RIO w Krakowie, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Swieniewicz P., Finanse lokalne, teoria i praktyka, Municypium, Warszawa 2004.
 • Swieniewicz P., Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, "Transformacja Gospodarki" nr 73, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkową, Warszawa 1996.
 • System finansowy w Polsce, t. 1 i 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wożniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Szczepański J., Stymulacyjna i regulacyjna funkcja systemu finansowego przedsiębiorstw, "Finanse" 1980, nr 10.
 • Szczepański J., System finansowy przedsiębiorstw a efektywność gospodarowania, PWE, Warszawa 1990.
 • Szczepański J., Wpływ systemu finansowego przedsiębiorstw na ich efektywność gospodarowania we wdrażanym mechanizmie rynkowym, w: Metodologiczne problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania - rezultaty badan dla wdrażania mechanizmu rynkowego, IFGN SGPiS, Warszawa 1990.
 • Szczęsny W., Wydajność fiskalna przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999.
 • Szewczuk A., Finanse polskich gmin w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. I, Finanse publiczne, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 • Szewczuk A., Wartościowanie działalności samorządu terytorialnego - aktywna orientacja badawcza w finansach publicznych, w: Dylematy i wyzwania finans6w publicznych, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, SGH, Warszawa 2008.
 • Szolno-Koguc J., Kryteria oceny racjonalności systemu podatkowego - wybrane problemy teoretyczne, w: Finanse, red. B. Pietrzak, SGH, Warszawa 2005.
 • Sztando A., Interwencjonizm samorządowy - obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, "Prace Naukowe" nr 785, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatk6w w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Tideman NT., A Tax on Land Value is Neutral, "National Tax Journal" vol. 35, March 1982.
 • Tiebout C., A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy" 1956, vol. 64, no. 5.
 • Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Trasch R.W., Public Finance. A Normative Theory, Academic Press, San Diego 2002.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, www.sejm. gov.pl.
 • Vickrey W., Defining Land Value for Tax Purposes, w: The Assessment of Land Value, red. D.M. Holland, Madison University of Wisconsin Press, 1970.
 • Wagner A., Finanzwissenschaft, t. I, Leipzig 1877.
 • Walasik A., Dwie koncepcje zdolności podatkowej, w: Wsp61czesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Walasik A., Teoretyczne zagadnienia decentralizacji decyzji w zakresie polityki podatkowej, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2.
 • Walasik A., Zasada zdolności płatniczej w aspekcie paradygmatu użyteczności dochodu, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe" 141, red. T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 • Walczak B., Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty polityki fiskalnej, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. I, Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzU UE Cl15/47.
 • Wilkinson M., Taxation, Macmillan, 1992.
 • Wilkowski W., Budzyński T., Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A., Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.
 • Williamson I., Ting L., Cadastral Trends: A Synthesis, "The Australian Surveyor" 1999, vol. 4, no. l.
 • Wolanin M., Powszechna taksacja nieruchomości - zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, "Nieruchomości" 2005, nr 10.
 • Wójtowicz K., Analiza potencjalnych skutków reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Wójtowicz K., Cechy optymalnego systemu podatków lokalnych a praktyka polska, w: Polski system podatkowy. złożenia a praktyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewski, wyd. 5, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z 0.0., Warszawa 2003.
 • Wycena nieruchomości, red. J. Hozer, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2008.
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, 1. I, red. A. Hopper, Twigger, Warszawa 1995.
 • Wyszkowski A., Efektywność i sprawiedliwość jako przesłanki konstruowania systemu podatkowego, w: Polski system podatkowy. złożenia a praktyka, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • Zalewski A., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, w: Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, "Monografie i Opracowania" nr 381, SGH, Warszawa 1994.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004.
 • Zioło M., Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2005, w: Harmonizacja finans6w publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszaw 2007.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie gospodarka. i finansami gminy, red. H. Sochacka- Krysiak, SGH, Warszawa 2006.
 • Zygierewicz M., 0 nowy lad podatkowy w Polsce - analiza stanu i najważniejszych pożądanych kierunków zmian z perspektywy sektora bankowego, w: 0 nowy lad podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2007.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 0 notariacie, DzU 2008, nr 189, poz. 1158.
 • Obwieszczenie Ministra finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, MP z dnia 27 października 2006 r., nr 75, poz. 758.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r., MP z dnia 3 sierpnia 2007 r., nr 47, poz. 557.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r., MP z dnia 14 sierpnia 2008 r., nr 59, poz. 531.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r., MP z dnia 18 sierpnia 2009 r., nr 52, poz. 742.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w- sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, DzUrz UE L nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 2010, nr 20, poz. 103.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2002, nr 75, poz. 690, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, DzU 2007, nr 187, poz. 1336.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości, Dz 2005 nr 6, paz. 736.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów, - z dnia 29 czerwca 2005 r., w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, DzU 2005, nr 131, poz. 1092.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, DzU 2007, nr 53, poz. 354.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, DzU 2007, nr 133, poz. 923.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST), DzU 2010, nr 242, poz. 1622.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. 0 scaleniu i wymianie gruntów, DzU 2003, ill 178, poz. 1749, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 0 księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity, DzU 2001, nr 124, poz. 1361, ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. 0 podatku od spadków i darowizn, tekst jednolity, DzU 2009, nr 93, poz. 768.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym, DzU 2006, nr 136, poz. 969, ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjno-kartograficzne, tekst jednolity, DzU 2005, nr 240, poz. 2027, ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym, tekst jednolity, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczeniu społecznym rolników, tekst jednolity, DzU 1998, nr 7, poz. 25, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity, DzU 2010, nr 95, poz. 613, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 0 zakładach opieki zdrowotnej, tekst jednolity, DzU 2007, nr 14, poz. 89.
 • Ustawa z dnia 15lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, DzU 2001, nr 55, poz. 577, ze zm.
 • Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity, DzU 2010, nr 243, poz. 1623, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 0 rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 2004, nr 121, poz.1266.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. 0 zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin, DzU 1996, nr 149, poz. 704.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity, DzU 2010, nr 102, poz. 651, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60, ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 0 podarku od czynności cywilnoprawnych, tekst jednolity, DzU 2010, nr 101, poz. 649, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, zezm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. 0 grupach producent6w rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, DzU 2000, nr 88, poz. 983, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. 0 referendum lokalnym, DzU 2000, nr 88, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. 0 podatku leśnym, DzU 2002, nr 200, poz. 1682, ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. 0 przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, DzU 2003, nr 42, poz. 363.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. 0 nasiennictwie, tekst jednolity, DzU 2007, nr 41, poz. 271, zezm.
 • Ustawa z dnia 13listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010, nr 80, poz. 526, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2lipca 2004 r. 0 swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity, DzU 2007, nr 155, poz. 1095, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, paz. 2135, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. a niekt6rych farmach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005, nr 1 9 poz. 14 4, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O Obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. a zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz z zmianie innych ustaw, DzU 2006, nr 251, poz. 1847.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. 0 niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2008, nr 116,poz. 730.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz DzU 2008, nr 237, paz. 1655.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, paz. 1240, ze zm.
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, DzUrz UE C 244 z dnia 1 października 2004 r.
 • Uchwala NSA z 2 kwietnia 2001 r., FPK 3/00.
 • Uchwala TK z dnia 6 września 1995 r., Sygn. Akt W 20/94, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" 1995, nr 1, poz. 6.
 • Uchwala TK z dnia 15 maja 1996 r., Sygn. Akt W. 2/96, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" 1997, nr 3, poz. 23.
 • Wyrok NSA z dnia 27 listopada 1992 r., III SA 1210/92, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1994, nr 4.
 • Wyrok NSA z dnia 22lipca 1993 r., SA/Kr 1050/93, "Wokanda" 1993, nr 12, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1996, nr l.
 • Wyrok NSA z dnia 10 listopada 1993 r., Sygn. Akt SA/Po 1697/93.
 • Wyrok NSA z 24 marca 1995 r., SA/Wr 1978/94, "Wspólnota" 1996, nr 8.
 • Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1995 r., SA/Bk 83/95, niepublikowany.
 • Wyrok NSA z dnia 26 marca 1996 r., SA/Ld 1993/95, "Monitor Podatkowy" 1997, nr l.
 • Wyrok NSA z 8 kwietnia 1997 r., SA/Po 3225/95.
 • Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 1997 r., Sygn. Akt I SA/Wr 654/97, "Wspólnota" 1998, nr 19.
 • Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2006 r., FSK 2316/04, "Monitor Podatkowy" 2006, nr 6.
 • Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2006 r., I OSK 1023/05.
 • Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2006 r., II FSK 1101/05.
 • Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2007 r., II FSK 420/06.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4lipca 2008 r., Sygn. Akt II OSK 774/07.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 r., Sygn. Akt II OSK 1600/07.
 • Wyrok NSA z dnia 19 marca 2009 r., Sygn. Akt II OSK 254/ 08.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 13lipca 2009 r., Sygn. Akt OSK 1108/08.
 • Wyrok TK z dnia 9 lutego 2010 r., Sygn. Akt P 58/08.
 • Wyrok WSA z 30 marca 2004 r., Sygn. III SA 2984/02, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 6.
 • Wyrok WSA w Olsztynie I SAlOl 359/04, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Orzecznictwo sadow administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, Warszawa 2007.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., I SA/Sz760/04.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 maja 2006 r., I SA/Bk 95/06.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 czerwca 2007 r., I SA/Wa 146/07.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 września 2008 r., Sygn. Akt IV SA/Wa 803/08.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2009 r., Sygn. Akt IV SA/Wa 629/09.
 • Odpowiedz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów -z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 8465 w sprawie nadania miastom uprawnień organu egzekucyjnego, www. orka2.sejm.gov.pl.
 • Pismo LK-452/LP/03/IP Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 3 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, www.mf.gov.pl.
 • Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 13 marca 2003 r., nr LK-272/LP/03/PP.
 • Pismo Ministra Finansów - Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 28 kwietnia 2003 r., nr LK-421/LP/03/AP, "Biuletyn Skarbowy" 2003, nr 3.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r., nr PL-063-19/MW/06/352.
 • Pismo Ministra Finansów - Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 stycznia 2005 r., nr LK-1377/LP/04/KD, w sprawie prawa do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w celu otrzymania renty strukturalnej.
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 września 1995 r., PO H/469/95.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2009, GUS, Warszawa 2010.
 • "Rocznik Demograficzny" 2010.
 • "Rocznik Statystyczny Rolnictwa" 2009.
 • Rolnictwo w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacja a wykonaniu budzet6w JST w 2004, 2005,2006,2007,2008,2009, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, GUS, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.